Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
За uslugi.gov.mk

USLUGI.GOV.MK претставува резултат на заложбите на Владата на Република Македонија за поефикасна и потранспарентна работа на администрацијата преку овозможување на јавна презентација на услугите кои се ориентирани кон граѓаните и деловните субјекти.

Ваквата онлајн презентација на услугите на Владата на Република Македонија претставува исполнување на стандардите за поквалитетно живеење, побрз економски и социјален развој и претставува чекор напред во исполнување на европските стандарди согласно:

Потребата за воспоставување на порталот uslugi.gov.mk дополнително се наметна по усвојувањето на првата фаза од законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Обврската за транспарентност во работата на органите на државната управа е утврдено во Законот за организација на работа на органите на државната управа, каде своите надлежности ги извршуваат врз основа на начелата на законитост, одговорност, ефикасност, економичност, транспарентност, еднаквост и предвидливост.

Со Воспоставување на uslugi.gov.mk како единствена точка за пристап до информациите за услугите кои Владата на Република Македонија ги нуди на граѓаните и бизнисите се овозможи

  • Намалување на времето потребно за пронаоѓање на информациите за услугите на Владата

  • Навремен и едноставен пристап до информација за промена во услугите на Владата

  • Намалено време за дистрибуција на информациите за услугите

  • Поврзување на органите на Владата и воспоставување на појдовна точка за воспоставување на централно место за градење на “владино знаење”

  • Воспоставување на процедури за едноставна промена на постојните и воведување на нови услуги

USLUGI.GOV.MK претставува систем со скалабилна архитектура кој ни овозможува едноставно проширување на капацитетите во моментот кога ќе се појави потреба за тоа. Во следните фази на развој на USLUGI.GOV.MK се предвидува надградба која ќе овозможи потполна двонасочна комуникација помеѓу граѓаните и Владата .

Подготовката, обработката и објавата на содржините е целосно децентрализирана и дистрибуирана низ сите органи на Владата. За подготовката, обработката и објавата на содржините за секоја услуга директно се надлежни ресорните државни службеници. Секое прашање во врска со соодветна услуга пристига кај ресорните државни службеници кои се грижат за навремен и квалитетен одговор.

За квалитетот на содржините и оперативноста на сите државни службеници се грижи централно координативно тело во состав на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.