Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
дава информации од јавен карактер
надлежен орган
Орган:Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
локации (29)
Архитектонски факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Градежен факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Економски факултет – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Машински факултет – ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Медицински факултет – ул. 50 Дивизија бр. 6, Скопје
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Земјоделски институт - бул. Александар Македонски бб, Скопје
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ул. Салвадор Аљенде бр. 73, Скопје
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Институт за сточарство - ул. Иле Илиевски бр. 92 А, Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) - Бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Филозофски факултет - бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - бул. Крсте Мисирков, бб, Скопје
Шумарски факултет - бул. Едвард Кардељ бб, Скопје
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - бул. Александар Македонски бб, Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16, Скопје
ЈНУ Економски институт - ул. Пролет бр. 1, Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии - ул. Руѓер Бошковиќ бб , Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна - бул. Едвард Кардељ бб , Скопје
Факултет за ликовни уметности - ул. Иван Милутиновиќ бб, Скопје
Факултет за музичка уметност - ул. Питу Гули бр.1, Скопје
Факултет за физичка култура - ул. Железничка бб, Скопје
Фармацевтски факултет - ул. Водњанска бр. 17, Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“ – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Природно-математички факултет - ул. Гази Баба бб, Скопје
Стоматолошки факултет – ул. Водњанска бр.17, Скопје
Технолошко-металуршки факултет - ул. Руѓер Бошковиќ бр.16 , Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7 , Скопје
Факултет за драмски уметности - ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Контакт информации (29)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) - Томислав Башевски
тел: 02 3293 293, лок. 110
Архитектонски факултет – Секретар
тел: 3 116 367
Градежен факултет – Секретар
тел: 02/3116 066 лок.103, 02/3117 367
Економски факултет - Секретар на Факултетот
тел: 3 286 825
Машински факултет – Службено лице за посредување со информации - Сузана Насковска , suzana.naskovska@mf.edu.mk
тел: 02/3099-202
Медицински факултет – Служба за настава , medfaks@ukim.edu.mk
тел: 02 3103 700
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Секретар - Декан
тел: 3066-776
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – Инфо шалтер на ФИНКИ , contact@finki.ukim.mk
тел: 02/3088-255
ЈНУ Економски институт – Директор
тел: 3115-076
ЈНУ Земјоделски институт – Скопје
тел: 3230 910
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – општ сектор, студентски прашања
тел: 02 3107 751
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Одделение за информации и документација
тел: 02/3061- 119
ЈНУ Институт за сточарство - Скопје , institut-za-stocarstvo@live.com
тел: 02/3065- 120
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Референт за информации од јавен карактер
тел: 3117-244 лок. 144
Природно-математички факултет – Секретар на факултетот , sekretar@pmf.ukim.mk
тел: 3 249-809
Стоматолошки факултет – Лице назначено за таа цел во службата за студентски прашања
тел: 02/ 3115-647 локал 2
Технолошко-металуршки факултет – Продекан за наука и меѓународна соработка , anita@tmf.ukim.edu.mk
Факултет за ветеринарна медицина – Декан на ФВМС
тел: 02/32 40 728 и 02/32 40 700
Факултет за драмски уметности – Деканска управа на ФДУ , fdu@ukim.edu.mk
тел: 02/3061 188
Факултет за електротехника и информациски технологии – Розита Петринска службено лице за посредување со информации , informacii@feit.ukim.edu.mk
Факултет за земјоделски науки и храна – Стручна служба - Секретар на ФЗНХ
тел: 02 3 115 277 лок 108
Факултет за ликовни уметности – Деканат - Секретар на Факултетот
тел: 3066-779, 078/454-102
Факултет за музичка уметност – Одговорни лица
тел: 3134-345
Факултет за физичка култура – Секретар
тел: 02/3113-654
Фармацевтски факултет – Студентски прашања
тел: 3126032
Филозофски факултет – м-р Катерина Пејкова, Координатор за ЕКТС , katerina@fzf.ukim.edu.mk
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Отсек за општи, правни и персонални работи
тел: 02/3240 497
Шумарски факултет – Декан - назив на службата
тел: 3165-777
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - Одбор за соработка и доверба со јавноста
тел: 071244310