Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
врши повторно активирање на прекинати студии
надлежен орган
Орган:Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
локации (28)
Архитектонски факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Градежен факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Економски факултет – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Машински факултет – ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Медицински факултет – ул. 50 Дивизија бр. 6, Скопје
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Земјоделски институт - бул. Александар Македонски бб, Скопје
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ул. Салвадор Аљенде бр. 73, Скопје
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Институт за сточарство - ул. Иле Илиевски бр. 92 А, Скопје
Филозофски факултет - бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - бул. Крсте Мисирков, бб, Скопје
Шумарски факултет - бул. Едвард Кардељ бб, Скопје
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - бул. Александар Македонски бб, Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16, Скопје
ЈНУ Економски институт - ул. Пролет бр. 1, Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии - ул. Руѓер Бошковиќ бб , Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна - бул. Едвард Кардељ бб , Скопје
Факултет за ликовни уметности - ул. Иван Милутиновиќ бб, Скопје
Факултет за музичка уметност - ул. Питу Гули бр.1, Скопје
Факултет за физичка култура - ул. Железничка бб, Скопје
Фармацевтски факултет - ул. Водњанска бр. 17, Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“ – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Природно-математички факултет - ул. Гази Баба бб, Скопје
Стоматолошки факултет – ул. Водњанска бр.17, Скопје
Технолошко-металуршки факултет - ул. Руѓер Бошковиќ бр.16 , Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7 , Скопје
Факултет за драмски уметности - ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Контакт информации (28)
Архитектонски факултет - Продекан за настава / Наставно научна комисија
тел: 02/3 116 367
Градежен факултет - Служба за студентски прашања
тел: 02/3 116 066, лок.202; 02/3 117 367
Економски факултет - Служба за студентски прашања
тел: 02/3 286 831
Машински факултет - Студентски прашања , studsl@mf.edu.mk; info-nastava@mf.edu.mk (продекан за наставна дејност - за прв циклус)
тел: 02/3 099 210
Медицински факултет - Служба за настава , medfaks@ukim.edu.mk
тел: 02/3 103 700
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Деканатска управа
тел: 02/3 066 776
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Служба за студентски прашања
тел: 02/3 117 244, лок.145
Природно-математички факултет - Служба за студентски прашања , keti@pmf.ukim.mk (Кети Костадиновска); ljubica@pmf.ukim.mk (Љубица Волчева Маркоска); brankah@pmf.ukim.mk (Бранка Христова); brankag@pmf.ukim.mk (Бранка Герасова)
тел: 02/3 249 807
Стоматолошки факултет - Декан, продекан за настава, референти во службата за студентски прашања
тел: 02/3 115 647, лок.2
Технолошко-металуршки факултет - Служба за студентски прашања , st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk (Маја Колева)
Факултет за ветеринарна медицина - Служба за студентски прашања
тел: 02/3 240 774; 02/3 240 700
Факултет за драмски уметности - Служба за студентски прашања , fdu@ukim.edu.mk
тел: 02/3 061 188
Факултет за електротехника и информациски технологии - Служба за студентски прашања по претходно одобрување од продеканот за настава , ssluzba@feit.ukim.edu.mk
тел: 02/3 099 191
Факултет за земјоделски науки и храна - Педагошка документација и евиденција - Студентски прашања
тел: 02/3 115 277, лок.110
Факултет за ликовни уметности - Служба за студентски работи
тел: 02/3 066 779; 078/454 103
Факултет за музичка уметност - Студентска служба
тел: 02/3 134 345
Факултет за физичка култура - Наставно-научен совет, служба за студентски прашања
тел: 02/3 113 654, лок.125
Фармацевтски факултет - Студентски прашања
тел: 02/3 126 032
Филозофски факултет - Одделение за студентски прашања , popstefanova@fzf.ukim.edu.mk; slavica@fzf.ukim.edu.mk; vukica@fzf.ukim.edu.mk; vesnam@fzf.ukim.edu.mk
тел: 02/3 116 520
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Отсек за студентски прашања
тел: 02/3 240 490; 02/3 240 470; 02/3 240 471; 02/3 240 446; 02/3 240 468
Шумарски факултет - Студентски прашања
тел: 02/3 165 777
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - Декан
тел: 078/491 841 (декан)
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Служба за студентски прашања , studentski@finki.ukim.mk
тел: 02/3 088 255
ЈНУ Економски институт - Канцеларија за студентски прашања
тел: 02/3 114 450
ЈНУ Земјоделски институт
тел: 02/3 230 910
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Општ сектор, студентски прашања
тел: 02/3 107 751
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Административна служба (по одлука на Научен совет на ИСППИ)
тел: 02/3 061 119
ЈНУ Институт за сточарство , institut-za-stocarstvo@live.com
тел: 02/3 065 120