Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
врши признавање на испити од друг факултет
надлежен орган
Орган:Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
локации (28)
Архитектонски факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Градежен факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Економски факултет – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Машински факултет – ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Медицински факултет – ул. 50 Дивизија бр. 6, Скопје
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Земјоделски институт - бул. Александар Македонски бб, Скопје
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ул. Салвадор Аљенде бр. 73, Скопје
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Институт за сточарство - ул. Иле Илиевски бр. 92 А, Скопје
Филозофски факултет - бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - бул. Крсте Мисирков, бб, Скопје
Шумарски факултет - бул. Едвард Кардељ бб, Скопје
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - бул. Александар Македонски бб, Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16, Скопје
ЈНУ Економски институт - ул. Пролет бр. 1, Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии - ул. Руѓер Бошковиќ бб , Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна - бул. Едвард Кардељ бб , Скопје
Факултет за ликовни уметности - ул. Иван Милутиновиќ бб, Скопје
Факултет за музичка уметност - ул. Питу Гули бр.1, Скопје
Факултет за физичка култура - ул. Железничка бб, Скопје
Фармацевтски факултет - ул. Водњанска бр. 17, Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“ – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Природно-математички факултет - ул. Гази Баба бб, Скопје
Стоматолошки факултет – ул. Водњанска бр.17, Скопје
Технолошко-металуршки факултет - ул. Руѓер Бошковиќ бр.16 , Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7 , Скопје
Факултет за драмски уметности - ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Контакт информации (34)
Архитектонски факултет – Продекан за настава / Наставно-научна комисија
тел: 3 116 367
Градежен факултет – Продекан за настава
тел: 02/3116 066, 02/3117 367
Економски факултет - Комисија за признавање на положени испити
тел: 3 286 831
Машински факултет – Одделение за студентски прашања - Продекан за наставна дејност (за прв циклус) , studsl@mf.edu.mk, info-nastava@mf.edu.mk
тел: 02/3099-210
Медицински факултет – Служба за настава , medfaks@ukim.edu.mk
тел: 02 3103 700
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Раководител на Службата за студентски прашања
тел: 3066-774 лок. 214
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Канцеларија за ЕКТС
тел: 3117-244 лок. 252
Природно-математички факултет – Служба за студентски прашања + Комисии од Институтите при Факултетот , keti@pmf.uki.mk, ljubica@pmf.ukim.mk, brankah@pmf.uki.mk, brankag@pmf.uki.mk
тел: 3249-807
Природно-математички факултет – Институт за биологија - проф. д-р Дана Прелиќ , dana@pmf.ukim.mk
тел: 3249-634
Природно-математички факултет – Институт за географија - проф. д-р Ристо Мијалов , rmijalov@pmf.ukim.mk
тел: 3249-712
Природно-математички факултет – Институт за етнологија и антропологија - доц. д-р Љупчо Неделков , ljupcon@pmf.ukim.mk
тел: 3216-630
Природно-математички факултет – Институт за математика - Проф. д-р Никита Шекутковски , nikita@pmf.ukim.mk
тел: 3249-654
Природно-математички факултет – Институт за физика - Асс.д-р Александар Скепаровски , skepalek@pmf.ukim.mk
тел: 3249-859
Природно-математички факултет – Институт за хемија - Проф. д-р Мира Трпковска , mirat@pmf.ukim.mk
тел: 3249-936
Стоматолошки факултет – Декан, продекан за настава одлучува, референти во службата за студентски прашања постапуваат
тел: 02/3115-647 локал 2
Технолошко-металуршки факултет – Продекан за настава со соодветна комисија , jon@tmf.ukim.edu.mk
Факултет за ветеринарна медицина – Служба за студентски прашања
тел: 02/32 40 774 и 02/32 40 700
Факултет за драмски уметности – Комисија за еквиваленција на студиските програми , fdu@ukim.edu.mk
тел: 02/3061 188
Факултет за електротехника и информациски технологии – Служба за студентски прашања, според донесена одлука од ННС , ssluzba@feit.ukim.edu.mk
Факултет за земјоделски науки и храна – Педагошка документација и евиденција - Студентски прашања
тел: 02 3 115 277 лок 110
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Комисија за последипломски и докторски студии
тел: 02 3107 751
Факултет за ликовни уметности – Комисија за признавање и Студентска служба по одлука на ННУСовет
тел: 3066-779, 078/454-103
Факултет за музичка уметност – Студентска служба
тел: 3134-345
Факултет за физичка култура – предметен професор
тел: 02/3113-654 лок.125
Фармацевтски факултет – Комисија за еквиваленција и Студентски прашања
тел: 3126032
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Административна служба (по Одлука на Научен совет на ИСППИ)
тел: 02/3061- 119
ЈНУ Институт за сточарство - Скопје , institut-za-stocarstvo@live.com
тел: 02/3065- 120
Филозофски факултет – м-р Катерина Пејкова, Координатор за ЕКТС , katerina@fzf.ukim.edu.mk
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Отсек за студентски прашања
тел: 02/3240 490; 3240 470; 3240 471; 3240 446 и 3240 468
Шумарски факултет – Декан - студентски прашања - назив на службата
тел: 3165-777
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - Наставно-научен совет
тел: 071244310
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – Служба за студентски прашања , studentski@finki.ukim.mk
тел: 02/3088-255
ЈНУ Економски институт – Посебна комисија и Канцеларија за студентски прашања
тел: 3114-450
ЈНУ Земјоделски институт – Скопје
тел: 3230 910