Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
на Универзитетот се организираат студии во три циклуси – степени, во согласност со Болоњската декларација
надлежен орган
Орган:Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
локации (28)
Архитектонски факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Градежен факултет – бул. Партизански одреди бр. 24, Скопје
Економски факултет – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Машински факултет – ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Медицински факултет – ул. 50 Дивизија бр. 6, Скопје
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Земјоделски институт - бул. Александар Македонски бб, Скопје
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ул. Салвадор Аљенде бр. 73, Скопје
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - бул. Партизански одреди бб, Скопје
ЈНУ Институт за сточарство - ул. Иле Илиевски бр. 92 А, Скопје
Филозофски факултет - бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - бул. Крсте Мисирков, бб, Скопје
Шумарски факултет - бул. Едвард Кардељ бб, Скопје
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - бул. Александар Македонски бб, Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16, Скопје
ЈНУ Економски институт - ул. Пролет бр. 1, Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии - ул. Руѓер Бошковиќ бб , Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна - бул. Едвард Кардељ бб , Скопје
Факултет за ликовни уметности - ул. Иван Милутиновиќ бб, Скопје
Факултет за музичка уметност - ул. Питу Гули бр.1, Скопје
Факултет за физичка култура - ул. Железничка бб, Скопје
Фармацевтски факултет - ул. Водњанска бр. 17, Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“ – бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Природно-математички факултет - ул. Гази Баба бб, Скопје
Стоматолошки факултет – ул. Водњанска бр.17, Скопје
Технолошко-металуршки факултет - ул. Руѓер Бошковиќ бр.16 , Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7 , Скопје
Факултет за драмски уметности - ул. Руѓер Бошковиќ бб, Скопје
Контакт информации (37)
Факултет за електротехника и информациски технологии – Факултетот + УКИМ - Совет на докторските студии , ssluzba@feit.ukim.edu.mk
Факултет за земјоделски науки и храна – ФЗНХ прв и втор циклус на студии, ФЗНХ и УКИМ трет циклус на студии
тел: 02 3 115 277 лок 101
Факултет за ликовни уметности - Факултетот + УКИМ - Служба за студентски работи
тел: 3066-779, 078/454-103
Факултет за музичка уметност - Факултетот + УКИМ - Студентска служба
тел: 3134-345
Факултет за физичка култура - Факултетот + УКИМ - Студентска служба
тел: 02/3113-654
Фармацевтски факултет - Факултетот + УКИМ - Студентски прашања
тел: 3126032
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Факултетот + УКИМ - Отсек за студентски прашања (прв циклус студии); Отсек за општи, правни и персонални работи (втор циклус студии)
тел: 02/3240 490; 3240 470; 3240 471; 3240 446, 3240 468;02/3240 498
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Факултетот + УКИМ - Служба за студентски прашања , studentski@finki.ukim.mk
тел: 02/3088-255
ЈНУ Економски институт - Во постапка за обезбедување на акредитации
тел: 3115-076
ЈНУ Земјоделски институт – Скопје
тел: 3230 910
ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Институтот + УКИМ - општ сектор, студентски прашања
тел: 02 3107 751
ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Административна службa
тел: 02/3061- 119
ЈНУ Институт за сточарство
тел: institut-za-stocarstvo@live.com
Архитектонски факултет - Интегрирани студии од прв и втор циклус
тел: 02/3 116 367
Градежен факултет - Продекан за настава, студентска служба
тел: 02/3116 066, 02/3117 367
Eкономски факултет - Факултетот + УКИМ - Служба за студентски прашања
тел: 02/3 286 831
Машински факултет - Факултетот + УКИМ - Одделение за студентски прашања (прв и втор циклус) , studsl@mf.edu.mk
тел: 02/3099-210
Машински факултет - Раководител на студиска програма по Машинство (трет циклус) , darko.danev@mf.edu.mk
Машински факултет - Раководител на студиска програма по Индустриско инженерство и менаџмент (трет циклус) , robert.minovski@mf.edu.mk
Машински факултет - Продекан за наставна дејност (за прв циклус) , info-nastava@mf.edu.mk
Медицински факултет - Факултетот + УКИМ - Служба за додипломски, последипломски и докторски студии , medfaks@ukim.edu.mk
тел: 02 3103 700
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Педагошки факултет + УКИМ - III циклус со Филозофски факултет
тел: 3066-776
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Служба за студентски прашања и Канцеларија за ЕКТС
тел: 3117-244 лок. 145, 3117-244 лок. 252
Природно-математички факултет - Студиска програма биологија - Проф. д-р Митко Младенов , mitkom@pmf.ukim.mk
тел: 3249-605
Природно-математички факултет - Студиска програма географија - Проф. д-р Никола Панов , npanov@pmf.ukim.mk
тел: 3249-708
Природно-математички факултет - Студиска програма информатика - Проф. д-р Смиле Маркоски , smile@pmf.ukim.mk
тел: 3249-750
Природно-математички факултет - Студиска програма математички науки и примена - Проф. д-р Никита Шекутковски , nikita@pmf.ukim.mk
тел: 3249-654
Природно-математички факултет - Студиска програма физика - Проф. д-р Ненад Новковски , nenad@pmf.ukim.mk
тел: 3249-857
Природно-математички факултет - Студиска програма хемија - Проф. д-р Виктор Стефов , viktorst@pmf.uki.mk
тел: 3249-942
Природно-математички факултет - Студиска програма хемија -Васка Маневска , vaska@pmf.ukim.mk
тел: 3249-835
Стоматолошки факултет - факултет - Скопје + УКИМ - Наставник одговорен за докторски студии
тел: 02/ 3115-647 локал 2
Технолошко-металуршки факултет – факултет + УКИМ - Служба за студентски прашања - Маја Колева , st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk
Факултет за ветеринарна медицина – Служба за студентски прашања
тел: 02/32 40 774 и 02/32 40 700
Факултет за драмски уметности – Служба за студентски прашања , fdu@ukim.edu.mk
тел: 02/3061 188
Филозофски факултет - Одделение за студентски прашања , popstefanova@fzf.ukim.edu.mk; slavica@fzf.ukim.edu.mk, vukica@fzf.ukim.edu.mk; vesnam@fzf.ukim.edu.mk
тел: 02 3116-520
Шумарски факултет - Факултетот + УКИМ
тел: 3165-777
Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер - Факултетот + УКИМ - Служба за студентски прашања - продекан за настава
тел: 071244310