Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Обука на внатрешните ревизори во институциите од јавниот сектор
Ve molam da mi objasnete kakva e taa obuka za vnatre{ni revizori vo javniot sektor, koj gi izbira, dali mo`e sami da se prijavime i dali mo`e Ovlasten revizor so polo`en ispit da se prijavi za vnatre{en revizor. Kade mo`am da najdam podetalni informacii za toa. Pozdrav: Ilija Mitrev
Obukata za vnatresni revizori ja organizira Sektorot za centralna vnatresna revizija pri Ministerstvoto za finansii vo sorabotka so angazirani stranski eksperti. Taa e nameneta za vnatresnite revizori vraboteni vo javniot sektor (centralna i lokalna vlast), Na obukite moze da ucestvuvaat i ovlasteni revizori dokolku se vraboteni vo javniot sektor i predlozeni od funkcionerite koi rakovodat so organot/institucijta.
Ve molam da mi objasnete kakva e taa obuka za vnatre{ni revizori vo javniot sektor, koj gi izbira, dali mo`e sami da se prijavime i dali mo`e Ovlasten revizor so polo`en ispit da se prijavi za vnatre{en revizor. Kade mo`am da najdam podetalni informacii za toa. Pozdrav: Ilija Mitrev
Obukata za vnatresni revizori ja organizira Sektorot za centralna vnatresna revizija pri Ministerstvoto za finansii vo sorabotka so angazirani stranski eksperti. Taa e nameneta za vnatresnite revizori vraboteni vo javniot sektor (centralna i lokalna vlast), Na obukite moze da ucestvuvaat i ovlasteni revizori dokolku se vraboteni vo javniot sektor i predlozeni od funkcionerite koi rakovodat so organot/institucijta.
Ve molam za odgovor. Sto vnatresniot revizor treba da znae od oblasta na smetkovodstvoto?
Dobro poznavawe na smetkovodstvoto za javniot sektor
Ve molam da mi odgovorite dali ke se organiziraat obuki za vnatreshnite revizori od edinicite na lokalnata samouprava?
Dokolku bidat naznaceni dovolen broj na novi revizori sekako deka ke ima.
Ve molam da mi odgovorite sto ke pravi vnatresniot revizor so zavrsen praven fakultet (taka stoi vo oglasot - so ekonomski ili praven fakultet) koga pojma nema od smetkovodstvo voopsto, a kamo li od smetkovodstvo vo javen sektor? Ova prasanje Vi go postavuvam vtorpat i nemam dobieno odgovor.
Внатрешниот ревизор кој е правник може да прави ревизија на системите за внатрешна контрола и за тоа не е потребно да биде експерт за сметководство.
По подредени и надредени функции во ЕЛС внатрешниот ревизор е подчинет на раководителот на сектор а тој треба да го контролира и да му врши ревизија. Според законот, раководител на одделение на внатрешна ревизија е највисоката функција на ревизорот. Ве молам објаснете го ова?
Согласно член 13 од Законот за внатрешна ревизија во јавниот сектор единицата за внатрешна ревизија има организациска и функционална независност и истата треба да ја обезбеди раководителот на субјектот (градоначалникот во општината) Единицата за внатрешна ревизија директно одговара пред раководителот на субјектот (градоначалникот) и е независна во планирањето, спроведувањето и известувањето за внатрешните ревизии. Раководителот на единицата за внатрешна ревизија и внатрешните ревизори не треба да извршуваат задачи на финансиски менаџмент и контрола и други задачи во субјектот што не се поврзани со функцијата на внатрешната ревизија. Ова значи дека внатрешниот ревизор не е потчинет на ниту еден раководител на сектор освен доколку истиот не е раководител на сектор за внатрешна ревизија (главен внатрешен ревизор во институцијата) кој има специјална улога во внатрешната ревизија детално опишана во законот и другата регулатива.
so novata sistematizacija e formirana novoto odelenie za vnatresna revizija, kade treba da se obratime, sto ponatamo?
Потребно е до Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола во Министерството за финансии да ни доставите извод од систематизацијата, а подоцна и копие од ресението за назначување на внатрешен ревизор или раководител на единицата за вантрешна ревизија. Со тоа ќе влезете во списокот на лица кои ќе бидат повикани за почетна обука кога истата ќе биде организирана.Таква обука веќе беше организирана минатиот месец.
Имам завршено Економски факултет и работно искуство во финансии повеќе од 20 години.Ме интресира каде и под кој услови можам да посетувам обука и да полагам за овластен ревизор и кои се останатите услови, Благодарам
Почитуван г-дин цветановски. Согласно член 36од новиот Закон за јавна внатрешна финансиска контрола („Сл.весник на РМ 90/09) овластените внатрешни ревизори и внатрешните ревизори ги назначува раководителот на субјектот од јавниот сектор, а за овластени внатрешни ревизори може да бидат назначени лица кои покрај општите услови утврдени со закон ги исполнуваат и следните посебни услови: - да имаат завршено високо образование; - да поминале обука и положиле испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседуваат меѓународно признат ревизорски сертификат; - да имаат најмалку две години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и - со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната; Во Министерството за финансии во тек се подготовките за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор, но тие ќе бидат организиарани за внатрешните ревизори кои ќе поминат две години како ревизори на обука во институциите од јавниот сектор. За условите за полагање на меѓународно признат цертификат Ве упатувам на Здружението на внатрешни ревизори кое отпочна да работи оваа година (контакт: n_spirovski@yahoo.com и телефони:071-257-357;075-257-357)
Nemam dobieno odgovor na prashanjeto koe go postaviv pred dve nedeli poradi toa povtorno ke go postavam prashanjeto:Od koga ke pochnat obukite za vnatreshni revizori na obuka ke ve zamolam da mi odgovorite na mojot e-mail so ogled na toa deka imate odgovoreno deka imalo obuka za koja jas ne sum izvestena.Odnapred vi blagodaram.Primete srdechen pozdrav!
Почитувана Александра, Обуката која ја организиравме во рамки на МАТРА проектот беше обука за обучувачи. За ревизорите на обука (почетна обука) ќе организираме во април оваа година за што навреме ќе добиете официјална покана бидејчи сте вработена во институција од јавниот сектор. За подетални информации моќете да се јавите и на следнта електронска пошта trajko.spasovski@finance.gov.mk
Ve molam da mi odgovorite dali ke se organiziraat obuki za vnatresni revizori vo A.D. soglasno poslednite izmeni na zakonot za trgovski drustva treba da imaat vnatresna revizija, me interesira po koj zakon tie ke rabotat
Vo Ministerstvoto za finansii seuste ne se organiziraat obuki i polagawe na ispit za vnatresni revizori (nacionalna sertifikacija). Zaradi toa ve upatuvame da se obratite vo Zdruzenioto na vnatresni revizori kade se otpocnati aktivnostite za megunarodna sertifikacija. Zakonot za javna vnatresna finansiska kontrola e edinstvena regulativa za vnatresna revizija vo RM. So predlog pravilnikot za polagawe na ispit za vnatresni revizori se ocekuva da bide ovozmozeno ovoj ispit da go polagaat site lica koi imaat rabotno iskustvo od 2 godini vo vnatresnata revizija bez razlika dali e toa vo javniot ili privatniot sektor.
Ve molam da mi odgovorite. Soglasno pravilnikot za polaganje na ovlasten vnatresen revizor vo javniot sektor nevedeno e deka toj koj ke go polozi ispitot za da se stekne so sertifikacija potrebno e da gi ispolnuva slednive uslovi: - да имаат завршено високо образование; - да поминале обука и положиле испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседуваат меѓународно признат ревизорски сертификат; - да имаат најмалку две години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и - со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната Dali e vo red da se ima 2 godini rabotno iskustvo vo vnatresna revizija vo privaten sektor i kakva e taa obuka sto treba da se ima. Dali gi ispolnuvam uslovite za polagawe ako ne rabotam vo javen sektor?
Ова што го цитираш е од законот а не од правилникот. Засега организираме обуки само за варботените од јавниот сектор во рамки на твиниг проектоте.
jas sum diplomiran pravnik no bez rabotno iskustvo dali imam pravo da go polagam ispitot za vnatresni revizori e molam odgovoretemi na prasanjeto
Одговорот на ова прашање дефинитивно ќе биде даден во огласот за полагање на испитот кој ќе биде објавен најмалку 30 дена пред одржувањето на полагањето.
Dali rakovoditelot na smetkovodstvo moze da bide imenuvan za rakovoditel na edinicata za finansiski prasanja ili treba da bide primeno novo lice?
Sekako deka moze dokolku gi ispolnuva uslovite regulirani vo Zakonot za javna vnatresna finansiska kontrola.Megutoa potoa treba da se popolni upraznetoto rabotno mesto i naznaci odgovoren smetkovoditel
Ke Ve zamolam samo za usto edno prasanje: dali odgovorniot smetkovoditel treba da ima zavrseno visoko obrazovanie ili pak moze da bide naznaceno lice so sredno obrazovanie i dali istiot toj odgovoren smetkovoditel treba da bide imanuvan za rakovoditel na Oddelenieto za smetkovodstvo ili ne, i dokolku nemame naznaceno rakovoditel koj treba da ja potpisuva zavrsnata smetka?
Za odgovoren smetkovoditel moze da bide naznaceno lice so sredno obrazovanie osven vo edinicite na lokalnata samouprva kade mora da ima ekonomski fakultet i 5 godini rabotno iskustvo vo oblasta na finansiite. Odgovorniot smetkovoditel ne mora da bide i rakovoditel na oddelenieto za smetkovodstvo no istoto e pozelno bidejki istiot treba i da ja potpise zavr[nata smetka.
Ve molam dami kazete kade da ja najdam programata za polaganje na ispitot za ovlasten revizor, dali mozam da polagam bidejki prvat ke se javuvam, i kolku ke cini polaganjeto
Programata za polagawe na ispitot e prilog vo Pravilnikot za programata i nacinot na polagawe na ispitot za ovlasten vnatresen revizor vo javniot sektor.Na polagawe ke mozat da se javat samo licata koi pethodno uspesno ke ja zavrsat specijalno podgotvenata obuka.
Имам завршено политички науки. Невработен сум и ме интересира дали можам да работам како внатрешен ревизор и дали ги испиолнувам условите за обука за внатрешен ревизор ?
Да секако дека можеш но мораш да се вработиш како ревизор на обука а потоа че бидеш обучуван.
Ve molam da mi odgovorite? Imam ekonomski fakultet nasoka smetkovodstvo i revizija, rabotam vo Ministerstvo za finansii vo oddel za danoci veke 4 godini, nemam rabotno iskustvo vo revizija? Dali imam pravo da polagam za vnatresen i nadvoresen revizor i koi se uslovi treba da gi ispolnuvam?
За д аполагате мора да сте вработен во единица за внатрешна ревизија.
Za kolku vreme se vadi licenca za obezbeduvanje na imoti i lica i kolku toa cini.Ve molam za odgovor
Ова прашање е за Министерството за внатрешни работи.
Za kolku vreme se vadi licenca za obezbeduvanje na imoti i lica i kolku toa cini.Ve molam za odgovor
Ова прашање е за Министерството за внатрешни работи
Ve molam koga ke bide donesen zakonot za ovlasteni smetkovoditeli, imam visoko obrazovanie smer smetkovodstvo finansii revizija, kako i poveke od 5 godini rabotno iskustvo vo smetkovodstvo. Dali ima potreba da polagam nekoj ispit za da se zdobijam so zvanjeto ovlasten smetkovoditel ili kako sto bese navedeno, treba samo da se podnese baranje do ministerstvo za finansii i do ministerot. Pozdrav Valentina
Ова прашање не е во наша надлежност. Ве молиме обратете се до Секторот за финансиски систем во Министерството за финансии за контакт видете на следниов линк http://finance.gov.mk/node/89
zdravo kade mozam da se obratam za revizija na kredit?pozdrav
Ова прашање не е во наша надлежност. Ве молиме обратете се за одговор до приватна ревизорска куќа или до банката од каде што сте го подигнале кредитот.
Ke Ve zamolam za informacija koga bi se odrzale narednite pocetni obuki za vnatresen revizor i kade bi mozela pokonkretno da se informiram za ova? Blagodram
Во Министерството за финансии-Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола во тек е реализација на Твининг проект во соработка со Министерството за финансии на Кралството Холандија. Во рамки на овој проект во периодот април-мај 2012 година предвидена е почетна обука за внатрешна ревизија за ревизорите вработени во пилот институциите опфатени со овој проект. За повеќе информации за проектот видете го линкот http://finance.gov.mk/files/u10/Nieuwsbrief_TW_Macedonia_concept_MK-1_n.pdf или на телефон 3-106 324.
Pocituvani Dali vo postapka so baranje za pribiranje na ponudi so objavuvanje na oglas moze da se skluci dogovor so ekonomskiot operator na 5 den posle izminuvanje na rokot koj e predviden za zalba koj trae 3 dena? I dali istoto moze da se sluci i kaj dogovorite so baranje za pribiranje na ponudi so objavuvanje na ogas So pocit,
Ова прашање не е во наша надлежност. Ве молиме обратете се до Бирото за јавни набавки при Министерство за финансии видете линк :http://bjn.gov.mk/mk/root/contact.html
Zdravo imam edno prasanje moze li so fakultet na javna administracija da se naznacuva vnatresen revizor vo akcionersko drushtvo
Одговор: Согласно член 3, точка 2 од Законот за ЈВФК во субјекти од јавниот сектор спаѓаат и правните лица кои се во државна сопственост или во кои државата е акционер.Согласно член 36 став 3 и 4 во субјектите од јавниот сектор внатрешен ревизор се назначува според следниве критериуми: За внатрешни ревизори може да бидат назначени лица кои покрај општите услови утврдени со закон ги исполнуваат и следните посебни услови: - да имаат завршено високо образование; - да имаат две години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и - со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната; За внатрешни ревизори на обука може да бидат вработени лица кои покрај општите услови утврдени со закон ги исполнуваат и следните посебни услови: - да имаат завршено високо образование; и - со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната.
Ja sum smetkovoditel na ucilista , me interesiraa dali vo ucilistata treba da ima naznacen vnatresen revizor i koj gi naznacuva... So pocit
Одговор: Согласно член 30, став 2 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола „Единица за внатрешна ревизија задолжително се основа и во сите субјекти од јавниот сектор чиј просечен годишен буџет/финансиски план во последните три години го надминува износот од 50 милиони денари“. Истовремено останува надлежноста за вршење на внатрешна ревизија во училиштето од страна на единиците за внатрешна ревизија во Министерството за образование и наука и во соодветната општина во која се наоѓа училиштето.
Za da polagam za vnatresen i nadvoresen revizor koi se uslovi treba da gi ispolnuvam? Imam 4 godini rabotno iskustvo vo finansiite i sum diplomiran ekonomist smetkovodstvo i revizija?Vo revizija nemam raboteno? Dali moze da ucestvuvam na obukata za vnatresni revizori?
Во Министерството за финансииво тек се подготовки за спроведување на испит за овластени внатрешни ревизори во јавниот сектор (национална сертификација), но истиот се уште не е спроведен. Во врска со можноста да полагате за надворешен ревозор обратете се до Институтот за овластени ревизори линк:http://www.iorrm.org.mk/. Што се однесува до обуките за внатрешни ревизори, во Министерството за финансии во тек е Твининг проект во чии рамки се организираат обуки за внатрешните ревизори вработени во субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво опфатени со проектот. За повеќе информации за проектот видете го линкот http://finance.gov.mk/files/u10/Nieuwsbrief_TW_Macedonia_concept_MK-1_n.pdf или на телефон 3-106 324.
Pocituvani: Ve molam da mi odgovorite kade i so koj zakonski propis e decidno regulirano nivoto na Rakovoditelot na vnatresna revizija vo privatniot sektor. Dali i za niv vazi zakonot za vnatresna revizija za javniot sektor. i kako moze Rakovoditelot da si gi zastiti svoite prava. zasto dokolku imate deklarativna nezavisnost, a ne e fakticka togas toa e sprotivno na standardite. Nezavisnosta i mestoto vo organizacionata struktura mora da korespondira i so primanjata, tie se i eden od uslovite za nezavisnosta.Ve molam za odgovor
Ве известуваме дека внатрешна ревизија во приватниот сектор се извршува согласно Законот за трговски друштва („Службен Весник на РМ“ бр. 84/2005, 25/2007, 87/2008,42/2010, 48/2010 и 24/2011) и Меѓународните стандарди за внатрешна ревизија. Одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“ бр.90/09 и 12/11) со кој се регулира извршувањето на внатрешната ревизија во јавниот сектор се однесуваат само за субјектите од јавниот сектор.
VNATRESNA REVIZIJA VO PRIVATNIOT PROFITEN SEKTOR 1.DALI I AD TREBA DA RABOTATA SOGLASNO ZAKONOT ZA JAVNA VNATRESNA FINANSISKA KONTROLA SL.VESNIK BR.90/09G I PRAVILNIKOT ZA NACINOT NA IZVRSUVANJE NA VNATRESNATA REVIZIJA I NACINOT NA IZVESTUVANJE ZA REVIZIJATA SL. VESNIK BR. 136/10G.??? 2.POSTOI LI MOZNOST VNATRESNITE REVIZORI VO STOPANSTVOTO ZARADI OPSTATA EKONOMSKA SOSTOJBA A I STAROSNATA STRUKTURA NA VRABOTENITE ODNOSNO TIE GO IMAAT ISKUSTVOTO I SITE PROFESIONALIZMOT EDINSTVEN PROBLEM E STO SERTIFIKACIJATA E DOSTA SKAPA ?? 3. pOSTOJAT LI MOZNOSTI OVAA SERTIFIKACIJA I OBUKITE DA SE VRSAT NA MAKEDONSKI JAZIK ZASTO NA KRAJOT NA DENOT NIE RABOTIME I ZIVEEME VO MAKEDONIJA NE SME VO DRUGA DRZAVA ZNACI RABOTENJETO VO FIRMITE E POMAKEDONSKLI ZAKONI I PROPISI OVA VREDI DA SE RAZGLEDA BIDEJKI TOGAS OVIE SERTIFIKATI BI BILE POEFTINI VO RED E VO JAVNIOT SEKTOR, BANKI, OSIGURITELNI KOMPANII PA I NEKOI STRANSKI PRIVATNI DRUSTVA DA IMA IIA SERTIFIKAT???/ 4.RAKOVODITELOT NA SLUZBATA SMEE LI DA BIDE NA NIVO PONISKO OD DIREKTOR NA SEKTOR AKO SEKTOR E NAJVISOKA ORGANIZACIONA EDINICA VO EDNO AD, DOKOLKU E TOA MOZNO ZNACI DEKA NAD 99% OD NASITE DRUSTVA NE GI POCITUVAAT IIA STANDARDITE MOLAM ZA ODGOVOR STO E MOZNO POSKORO.
Како што веќе одговоривме на претходното прашање, одредбите Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“ бр.90/09 и 12/11), како и подзаконските акти кои произлегуваат од тој закон единствено се применуваат кај субјектите од јавниот сектор. Кај субјектите од јавниот сектор организациската, проесионална и функционална независност на единиците за внатрешна ревизија треба да се обезбеди согласно член 33 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Што се однесува до меѓународната сертификација за внатрешните ревизори, истата не е во надлежност на Министерство за финансии. За подетални информации обратете се на biljana.dinevska@stb.com.mk или на линкот на Здружението на внатрешни ревизори во Република Македонија http://www.aiam.org.mk/
Pocituvani, Dali vnatresniot revizor od subjektot koj ima nad tri godisno rabotno iskustvo kako vnatresen revizor moze da se imenuva za rakovoditel na odelenieto za vnatresna revizija so interna odluka, sekako i da e sistematizirano toa rabotno mesto, ili pak mora da se objavuva oglas za popolnuvanje na novoto rabotno mesto(rakovoditel na oddelenieto)? Ke Ve molam da mi odgovorite!
Согласно член 35, став 1 и член 36, став 2 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола за раководител на единицата за внатрешна ревизија може да се назначи лице кое задолжително ги исполнува следниве услови: -да има завршено високо образование; - да поминал обука и положил испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседува меѓународно признат ревизорски сертификат; - да има најмалку три години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и - со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната. Додека самата постапка за вработување и унапредување на внатрешните ревизори не е во надлежност на Министерството за финансии, доколку се работи за внатрешен ревизор од редот на државните или јавни службеници Ве молиме обратете се за одговор до Министерството за информатичко општество и администрација.
Koga bi se odrzale narednite pocetni obuki za vnatresni revizori? i dokolku ima znacenje, stanuva zbor za subjekt koj ne e javna ustanova.
Почитувани, Министерството за финансии-Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола организира обуки за внатрешните ревизори, вработени во субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво. Во тек е почетна обука за внатрешна ревизија за ревизорите од јавниот сектор на централно и локално ниво.
Vo kontekst na prethodnoto prasanje, dali ova znaci deka vakov tip na obuki se organiziraat isklucivo za vrabotenite vo subjekti od javniot sektor ili pak na istite mozat da prisustvuvaat i ostanati lica? Dokolku moze, Bi ve zamolila za kontakt informacija - kade bi mozele da se obratime. Dokolku pak istite se od zatvoren tip i se samo za vraboteni od javniot sektor ke Ve molam da mi posocete izvor za obuki za vnatresna revizija. Odnapred Vi blagodaram!
Како што Ви одговоривме и на претходното прашање, значи обуките кои ги организира Министерството за финансии, а кои се однесуваат на обуки за внатрешна ревизија се организираат исклучиво за внатрешните ревизори, вработени во субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво. Што се однесува за организирање обуки за внатрешни ревизори надвор од Министерството за финансии, би можеле да Ве упатиме да се информирате на веб страната на Здружението за внатрешни ревизори во Република Македонија http://www.aiam.org.mk/.
Здраво дали може да се приватизира дворно земјиште во карпош ако во ДУП се планира изградба на улица иако ние сме сопственици на тоа земјиште од 1954 година и колку изнесува цената за еден квадратен метар?
Ова прашање не е во наша надлежност. Ве молиме обратете се до Управата за имотно- правни работи или контактирајте некој од вработените таму на следниов линк http://www.finance.gov.mk/node/104
imam otvoreno firma DOOEL,nema raboteno NISTO,prazno e se,nema prijaven vraboten i ziro smetkata ne e aktivirana.Sega sakam da ja zatvoram.Vo centralen register na RM mi baraat pari za elektronsko sandace t.e da mi otvorat-200 den i sa samoto likvidiranje da se zatvori i toa el.sandace.Bidejki ja stavam pod likvidacija,znaci nema da postoi,na moeto prasanje =zosto ne mi otvorija takvo sndace koga ja otvarav firmata pa sega da platam 200,00 den i da go zatvorat nema logika za firma koja se likvidira da se otvara email adresa da se plati 200,00 den i uste 200,00 da se zatvori.Se povikaa na nekoj zakon.Me interesira koj e zakonot i dali jas po nekoj zakon sum obvrzana da otvoram el.posta koga treba da ja likvidiram firmata.
Ова прашање не е во наша надлежност. Ве молиме, за подетални информации, повторно да се обратите до Централниот регистар на Република Македонија.
So zakonot za Trgovski drustva e predvidena revizija vo sredni i golemi AD drustva. Me interesira koj moze da ja vrsi revizijata?dali moze da bide vraboteno lice vo AD drustvoto ili treba da bide nadvoresno lice?koi se uslovite i kade e regulirano stasusot odnosno koe lice kakov profil treba da vrsi vnatresna revizija vo privatniot sektor? dali treba da polaga za strucen revizor,dali treba da odi na obuki i kade? blagodaram
Прашањата поврзани со внатрешната ревизија во приватниот сектор, не се во наша надлежност, Ве молиме обратете се до Секторот за финансиски систем на следниот линк http://www.finance.gov.mk/node/89
koi fakulteti osven ekonomskiot se priznavaat od oblasta biznis i ke moze da polagaat za ovlasteni smetkovoditeli?
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, konkakt videte na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
dali so zavrsen fakultet za turizam i ugostitelstvo i rab.iskustvo vo smetkovodstvo od 4 godini ke moze da se polaga za ovlasten smetkovoditel?
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, konkakt videte na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
ve molam da mi odgovorite kako i kade da se prijavam da dobijam uverenie za ovlasten smetkovoditel. imam zavrseno sredno obrazovanie i imam 22 godini rabotno iskustvo vo smetkovodstvo.
Prasanjata povrzani so izdavanje na Uverenie za ovlasten smetkovoditel ne se vo nasa nadlesnost, Ve molime obratete se do Sektorot za finansiski sistem, klucni kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Имам тужено фирма за неплатен долг. После приемот на тужбата таа фирма поднесла пријава за ливидација (се работи за ДООЕЛ). Имам извршно решение против незе (спорот е добиен), Ве молам да ме посоветувате како да постапам понатаму. Благодарам унапред
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime obratete se do Ministerstvoto za ekonomija i Ministerstvoto za pravda
od kade mozam da izvadam sertifikat za standadi na sistem za kvalitet
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime obratete se vo Institutot za standardizacija, kontakti na sledniot link: http://www.isrm.gov.mk/button_62.html
daali so polnomosno od pravnoto lice tenderskata dokumentacijasto treba da se potpise so elektronski sertifikat moze da ja potpise i drugo lice
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime obratete se vo Biroto za javni nabavki, kontakti na sledniot link: http://bjn.gov.mk/mk/root/contact.html
Pocituvani Dali za vrsenje na smetkovodstvena dejnost na poveke firmi moze da otvoram podruznica na veke otvorena firma za druga dejnost a istata ima pravo da vrsi ismetkovodstvena dejnost i koja e tarifata za dobivanje na uverenie za smetkovoditel i ovlasten smetkovoditel i dali nekade ke gi ima prasanjata sto treba da se polagaat za dobivanje na licenca na smetkovoditel t.e ovlasten smetkovoditel Pozdrav
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
ve molam da mi odgovorite dali moze da se dobie pari za akcii od firma sto e privatizirana pred 18 godini a do sega nikomu od vrabotenite nisto ne im e dadeno, F irmata e zgasnata a noviot sopstvenik i dade druo ime ,Sega taa firma ima 50 vraboteni a predhodno imase 500 koi sega nikade ne postojat duri se izbrisani i od centralen registar Molam za sovet
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministertsvoto za ekonomija.
Pocituvani! Ve molam da mi odgovorite, Vo vrska so zakonot za smetkovoditeli,jas imam rabotno iskustvo od 36 godini,od koi17 god. vo firmata kaj sum sega a prethodnata firma kaj sum isto bila smetkovoditel e likvidirana.Imam dokument M1/2 kade pisuva deka sum prijavena kako knigovoditel .isto imam listing od PIO za siot izminat staz.Prasanjeto mie:dali toa M1/2 mi e dovolen dokument so listingot od PIO za stazot vo likvidiranata firma za da imam 25 god.(kolku e potrebno)za dobivanje na licenca na ovlasten smetkovoditel?
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Pocituvani,ve molam za odgovor ,vo vrska so slucena sobrakajna nezgoda so poginati lica slucena na 06,06.2011.Togas na lice mesto e napraveno Alko test na eden od vozacite kaj kogo ima pokazano alhohol vo krvta i vidno bil vo alhoholizirana sostojba sto toj ja predizvikal sobrakajnata nezgoda vo koja pocinaa dve lica a vo policiskiot zapisnik stoj deka alhohol vo krvta nema kao e mozno toa ve molam pomognete mi kako moze da go obezbedam alko testot od lice mesto na sobrakajnata nezgoda zatoa sto mi e potreben za na sud kako dokaz deka toj vozac bil pod dejstvo na alhohol koga ja predizvikal sobrakajnata nezgoda vo koja ima pocinati dve lica. ODNAPRED VI BLAGODARAM
Pocituvani, Vaseto prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime da se obratite do Ministerstvoto za vnatresni raboti
Pocituvani,ve molam za odgovor ,vo vrska so slucena sobrakajna nezgoda so poginati lica slucena na 06,06.2011.Togas na lice mesto e napraveno Alko test na eden od vozacite kaj kogo ima pokazano alhohol vo krvta i vidno bil vo alhoholizirana sostojba sto toj ja predizvikal sobrakajnata nezgoda vo koja pocinaa dve lica a vo policiskiot zapisnik stoj deka alhohol vo krvta nema kao e mozno toa ve molam pomognete mi kako moze da go obezbedam alko testot od lice mesto na sobrakajnata nezgoda zatoa sto mi e potreben za na sud kako dokaz deka toj vozac bil pod dejstvo na alhohol koga ja predizvikal sobrakajnata nezgoda vo koja ima pocinati dve lica. ODNAPRED VI BLAGODARAM
Pocituvani, vaseto prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime da se obratite do Ministerstvoto za vnatresni raboti
Ve molam da mi kazete so zavrsena sredna ekonomska a bez raboten staz kako da se dojde do uverenie sa smetkovoditeli.Odnapred vi blagodaram!
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
imam dolg po osnov na komunalna taksa za period od 10 godini , znaejki deka dolgot za komunalna taksa zastaruva posle 2-ve godini bi sakal; da znam koja e postapkata za brisewe na zostanatiot dolg ., dali sovetite na opstinite se zadolzeni za donesuvawe na zakluicok za brisewe na zaostanatiot dolg.
Pocituvani, Vaseto prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do opstinata vo koja sto ziveete.
dali kako ovlasten smetkovoditel bidejki sum vrabotena vo dve firmi po 4 casa mozam da gi potpisuvam zavrsnite na dvete firmi.Ve molam za odgovor.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost. Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Doviv uverenie za ovlasten smetkovoditel Sega treba toa uverenie da se dostavi di Institutot za ovlasteni smetkovoditeli odnosno Registarot Na koja adresa treba da se prati bidejki pisuva vo zakonot 60 dena od dobivawe na uverenieto a kaj mene pominuvat 60 dena za den dva Blagodaram
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Почитуван г-дине. Ве молам да ми одговорите. Имам завршено средно гимназија, со работен стаж во фирма21 година, фирматае во стечај уште пред 10 години.кога останав без работа бев принудена да најдам работа, и работев кај еден врвен експерт по сметководство. но тој беше стар и во пензија, па за тоа време немам никаков стаж, и се пријавувам во завод за вработување.Имав повеке фирми кои ги работев и истите правев и заврсни сметки .За тоа време бев плакана под договор на дело.Како да извадам потврда од работодавал ,кога таа фирма повеќе не постои каде што сум работела. и друго прасање.ИМАМ уплатено 300,00 денари за добивање на сертификат на сметководители, -Дали можам да доплатам уште 200,00 денари за да мозам да бидам овластен сметководител за завршните сметки. Ви благодарам. Мери
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Ве молам да ми одговорите на прасањето- Доколку планирана е набавка до 500 евра и е искористена, а во текот на годината за истата набавка се јавува потреба, а износот би бил повторно до 500 евра.Дали и која постапка треба да се спроведе?
Pocituvani, Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Biroto za javni nabavki, kontakti na sledniot link:http://bjn.gov.mk/mk/root/contact.html
Dali Institutot za smetkovoditeli objavi koga ke bide polaganeto za ovlasteni smetkovoditeli i dali se objavi programata za polagane na ispitot?
Pocituvani, Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite so Sektor za finansiski sistem, kontakti na sledniot link http://www.finance.gov.mk/node/89
Ve molam dali e obavezno da se ima vnatresna revizija i vo privatnite kompanii i po koj zakon? Blagodaram Suzana Kalacevska
Ве известуваме дека внатрешна ревизија во приватниот сектор се извршува согласно Законот за трговски друштва („Службен Весник на РМ“ бр. 84/2005, 25/2007, 87/2008,42/2010, 48/2010 и 24/2011) и Меѓународните стандарди за внатрешна ревизија. Одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“ бр.90/09 и 12/11) со кој се регулира извршувањето на внатрешната ревизија во јавниот сектор се однесуваат само за субјектите од јавниот сектор.
Ve molam dali e obavezno da se ima vnatresna revizija i vo privatnite kompanii i po koj zakon? Blagodaram Suzana Kalacevska
Ве известуваме дека внатрешна ревизија во приватниот сектор се извршува согласно Законот за трговски друштва („Службен Весник на РМ“ бр. 84/2005, 25/2007, 87/2008,42/2010, 48/2010 и 24/2011) и Меѓународните стандарди за внатрешна ревизија. Одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“ бр.90/09 и 12/11) со кој се регулира извршувањето на внатрешната ревизија во јавниот сектор се однесуваат само за субјектите од јавниот сектор.
mam Dooel firma otvorena pred 5 godini nemam raboteno nishto nemem prijaven rabotnik i sakam da jgo zatvoram firmata vo min za finan.mi baraat da platam za tv i nekoj drugi uslugi a nie sme ne craboteni roditeli ve molam sovetuvajte ne vi blagodaram vo imai zumbreta_u@hotmail.com
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime da se obratite do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sledniot link http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
до кога важи законот за земјиште 1евро метар квадратен
Почитувани, ова прашање не е во наша надлежност, ве молиме да се обратите до Управата за имотно правни работи, контакт на следниот линк http://www.finance.gov.mk/node/104
JAS SUM MAGISTER PO TEHNICKI NAUKI OD OBLASTA NA GEODEZIJATA. ME IMTERESIRA KOGA VO IDNINA SE PLANIRA DA SE ORGANIZIRA OBUKA ZA OVLASTENI PROCENITELI NA NEDVIZEN IMOT, ZA DA MOZAM DA SE PRIJAVAM.
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za transport i vrski
Ve molam da mi pojasnite okolu primenata na cl.123 od ZJN, dali istiot se odnesuva na preveduvackite uslugi i uslugi na simultan prevod odnosno dali istite se smetaat za intelektualni uslugi i dali za dodeluvawe na dogovor za javna nabavka na navedenite ne moze da se koristi e-aukcija?
Pocituvani, оva prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Biroto za javni nabavki, kontakti na sledniot link: http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/?page_id=33
Pocituvani ! Ve molam da mi odgovorite vo slucaj koga postapkata za javna nabavka do 5.000 evra zavrsuva so e-aukcija, do koga moze da se podnese zalba vo odnos na tenderskata dokumentacija koja ne e izgotvena vo soglasnost so odredbite na zakonot za javnite nabavki?
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Biroto za javni nabavki, kontakti na sledniot link:http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/?page_id=33
pocituvani se izvinuvam imam edno prasanje vo oddelot e za ministerstvoto za finansii potocno vo kontekst na zakonot na igri na sreka.dali e dozvoleno me interesira oblozuvanjeto preku internet na fizicki lica od republika makedonija na stranski internet oblozuvalnici mislam so deposit od strana na graganite na republika makedonija preku nasite banki? se izvinuvam .
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost. Ve molime da se obratite do Sektorot za finansiski sistem pri Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Може ли да ми кажете какви документи се потребни за отварање на Авто Перална I vo koj instutucija treba da se upatam.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost. Ve molime da se obratite do Miisterstvoto za ekonomija, kontakti na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html, kako i do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sledniot link: http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
imame podneseno dokumenti za nas vraboten za liceto Eftimov Goran no do denes nemame dobieno nikakvo izvestie a veke po dva dena stapuva na snaga zakonot. Me interesira dali rokot e prolongiran ili ostanuva po isto. Nasata firma kako JTD i vo dosegasnoto rabotenje se zanimavase so trgovija i pogolemiot del od vkupniot prihod se realizira od ovaa dejnost i kako vtora dejnost se knigovodstveni uslugi.dali ke mozam vo ovaa firma kako registrirana podruznica da vrsime knigovodstveni raboti ili ke treba novo Drustvo da formirame,
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost. Ve molime da se obratite do Sektorot za finansiski sistem pri Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
ima edna burekcilnica koja ni smeta na cela zgrada a osven toa rabotat nelegalno,ne izdavaat fiskalni kako sto treba ,zatajuvaat pari-gradat kuca,vnatre e gnasno odvratna mirizba se cuvstvuva a sepak rabotat.sto treba da se prezeme po zakonski pat za da prestane uzasot koj sto sekojdnevno go trpime odnosno kade treba tie neregularnosti da se prijavat
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Upravata za javni prihodi i do Drzavniot pazaren inspektorat, kontakti na slednite linkovi:http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt, http://www.dpi.gov.mk/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=156
Ве молам, Ме интересира дали може сега да се аплицира за лиценца за сметководители и која е постапката за лица со економски факултет и работно искуство до 3години во финансии Ви благодарам Со почит
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Ве молам, Ме интересира дали може сега да се аплицира за лиценца за сметководители и која е постапката за лица со економски факултет и работно искуство до 3години во финансии Ви благодарам Со почит
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Nie imame drustvo DOO so mesovita dejnost: - Vodenje na smetkovodstvo,i - Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici sifra 47.51.Zaradi neplakanje na knigovodstvenite uslugi od strana na korisnicite na istite prihodot prevagna od tekstilnite uslugi i sega osnovna dejnost ni e 47.51. Prasuvame dali vo sklop na ova drustvo mozeme da registrirame podruznica so sifra 69.20 smetkovodstveni,knigovodstveni i revizorski raboti,danocno sovetuvanje i smetkovoditelite da gi prijavime vo ovaa podruznica. 2.Dali moze penzioner -ovlasten smetkovoditel(So uverenie od trajna vaznost) soosnovac i upravitel na ova drustvo da potpisuva zavrsni smetki za: -naseto drustvo, i - Za drustvata na koi im vodime smetkovodstvo, 3.Dali moze ovlasetn smetkovoditel i obicen smetkovoditel so licenci da bidat prijaveni-vraboteni so 1/2 rabotno vreme po 4 casa vo dve drustva i da poptpisuvaat na zavrsnite smetki, 4.Dali institutot za smetkovoditeli profunkcionira,na koja adresa, broj na telefon i Email adresa, 5.Dali ima programa za polaganje na ispit za dobivanje na licenca za ovlasten i obicen smetkovoditel: - Ako ima takva kade moze da se podigne, - Dali ima zakazano termini za polaganje navakov ispit.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
So megunarodna vozacka dozvola vo koi zemji mozam da vozam? Blagodaram odnapred
Почитувани, ова прашање не е во наша надлежност, Ве молиме да се обратите до Министерството за внатрешни работи, Со почит.
Imam firma od 2003 god.koja firma nema Ziro Smetka,ni Danocen broj,so eden zbor voopsto ne koristena t.e. Rabotena. Me Interesira dali e veke Izbrisana od Registarot.
Pocituvani, Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, ve molime da se obratite do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sleniot link: http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51, So pocit.
Дали може едно лице да е управител во две различни фирми(дооел), а само во една да има засновано работен однос?
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност, Ве молиме да се обратите до Министерството за економија, контакти на следниот линк http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html и до Централниот регистар на Република Македонија, контакти на следниот линк http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
imah firma do 2007 god i zaminah od mk ne ja zatvorih seuste ne sum u mk sto da pravam
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност, Ве молиме да се обратите до Централниот регистар на Република Македонија, контакти на следниот линк http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
imah firma do 2007 god i zaminah od mk ne ja zatvorih seuste ne sum u mk sto da pravam
Почитувани, прашањето е веќе претходно одговорено, Со почит
imam firma koja ne raboti voopsto od 2010 god.slusnav deka e vo tek avtomatskozatvaranje ne takvite firmi. kazete mi kade da se obratam za da vidam dali mi firmata zatvorena na vakviot nacin
Pocituvani, Ova prasanje e veke prethodno odgovoreno. So pocit.
Имам фирма и работам околу една година,за проблемите што ги среќавам се распрашувам наоколу и добивам различни одговори!!Не сакам да имам проблем со инспекторите на УЈП,затоа сакам да посетам курс и да знам што е правилно!!Пр:Одложено плаќање,плаќање на рати,попусти.....
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Jas sum diplomiran ekonomist so edna godina pabotno iskustvo, Koja e postapkata za da dobijam PRIVREMENO UVERENIE ZA SMETKOVODITEL ? Blagodaram
Почитувани, ова прашање не е во надлежност на Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола.Ве молам обратете се во Министерство за финансии, Сектор - Финансиски систем,или на телефон 02/ 3106 - 191.
Ve molam da mi odgovorite kade moze da se obratam za podnesuvanje na dokumenti za dobivanje na potvrda za smetkovoditel ,bidejki rokot koj sto bil za podnesuvanje go nemam zapazeno. ili pak koga ke moze povtorno da se podese dokumenti bidejki i drugi lica nemaat podeseno .Pozdrav do Vas.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Ve molam da mi odgovorite kade moze da se obratam za podnesuvanje na dokumenti za dobivanje na potvrda za smetkovoditel ,bidejki rokot koj sto bil za podnesuvanje go nemam zapazeno. ili pak koga ke moze povtorno da se podese dokumenti bidejki i drugi lica nemaat podeseno .Pozdrav do Vas.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Dali ke moze da mi kazete koi se cekorite za da stignam do polaganjeto za ovlasten revizor. Jas momentalno sum na postdiplomski studii Smetkovodstvo i revizija. Kolku mi treba rabotno iskustvo i kade treba da go steknam toa rabotno iskustvo( na primer vo revizorska kuka?) blagodaram odnapred za odgovorot, Pozdrav
Почитувани, ова прашање не е во наша надлежност, Ве молиме да се обратите до Институтот за овластени ревизори, контакти на следниот линк: http://www.iorrm.org.mk/zanas.html
Kade se polaga strucen ispit za proceniteli na nedviznosti,i dali mozam so zavrsen ekonomski fakultet da go polagam
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za transport i vrski, kontakt na sledniot link http://mtc.gov.mk/new_site/mk/contact.asp
Ve molam kade mozam da go najdam dogovorot za slobodna trgovija za da bi se informirala za regulativite okolu toa megju Makedonia i SAD blagodaram
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakti na sledniot link:http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Дали треба да отворам електронско санда~е и за здру`ение на граѓани кое несе во функција 6 години едноставно го поминував досега со 0 ....се работи за 3 дру`енија на мое име ви благодарам
Почитувани, ова прашање не е во наша надлежност, Ве молиме да се обратите до Централниот регистар на Република Македонија, контакти на следниот линк : http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51, Со почит
POCITUVANI, imam edno prasanje , nakoe se nadevam deka ke dobijam soodveten odgovor.Se raboti za slednoto, vrabotena vo detska gradinka kako negovatel i imam povekegodisno iskustvo. Iimav zelba da prodolzam da se usovrsuvam pa zatoa i go zavrsiv Pedagoskiot fakultet-otsek za vospituvaci so cel da napreduvam vo rabotata , bidejki toa me ispolnuva.Sega e problem kako ponatamu do sakanata cel, da se dobie soglasnost od Vaseto ministerstvo t.e.da se odobrat sredstva za rabotnoto mesto vospituvac.Dali toa moze i na koj nacin toa bi mozelo da se realizira.Vi blagodaram za vaseto vreme.So pocit.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektorot za budget i fondovi, kontakti na sledniot link : http://www.finance.gov.mk/node/85
dali postoi vo centralniot register komorata za obezbeduvanje na angele jovanoski
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sledniot link:http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
dali postoi vo centralniot register komorata za obezbeduvanje na angele jovanoski
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sledniot link:http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
dali postoi vo centralniot register komorata za obezbeduvanje na angele jovanoski
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakti na sledniot link:http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
pocituvani sakam da zatvoram D))EL firma no vo ujp mi baraat da platam za tv taksa za 3 god a jas nemam raboteno nishto so firmava nemam nikogo vraboten drugi dolgovi nemam a smetkata e blokirana za tv taksa firmata e otvorena od 2006 god vo smetkava nemam nishto prihodi rashodi kako ke ja zatvoram ne znam od napred vi blagodaram
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Upravata za javni prihodi kontakt na sledniot link: http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt i do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakt na sledniot link: http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
pocituvani sakam da zatvoram D))EL firma no vo ujp mi baraat da platam za tv taksa za 3 god a jas nemam raboteno nishto so firmava nemam nikogo vraboten drugi dolgovi nemam a smetkata e blokirana za tv taksa firmata e otvorena od 2006 god vo smetkava nemam nishto prihodi rashodi kako ke ja zatvoram ne znam od napred vi blagodaram
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Upravata za javni prihodi kontakt na sledniot link: http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt i do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakt na sledniot link: http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
Pocituvani, bi sakala da prasam kolku iznesuva prosecnata bruto i neto plata vo R.M za 2013 godina? Odnapred vi blagodaram Одговор број: За јавност: Pocituvani, bi sakala da prasam kolku iznesuva prosecnata bruto i neto plata vo R.M za 2013 godina? Odnapred vi blagodaram
Pocituvani, Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost. Ve molime da se obratite do Drzavniot zavod za statistika, kontakti na sledniot link: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=40&rbr=1270
pocituvani imam firma DOOELL otvorena od 2006 god. sakam da ja zatvoram no vo UJP ni baraat sa pllatam TV taksa a firmata nema raboteno nishto nema ni prijaven rabotnik dolgovi nishto nema no zhirosmetkata vo banka e bllokirana ako mozhete kazhete mi shto ke pravam vi bllagodaram
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Upravata za javni prihodi kontakt na sledniot link: http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt i do Centralniot registar na Republika Makedonija, kontakt na sledniot link: http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=51
imam podneseno dokumenti uste vo 02/2013 za uverenie ovlasten knigovoditel i se uste go nemam dobieno do koga se ceka na ovoj dokument
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Pocituvani,zapisena sum vo IORRM za polaganje na ispiti.Dokolku vo periodot dodeka gi spremam revizirskite ispiti i ako (gi nemam seuste polozemo ispitite od vtoroto nivo) a vo meguvreme se otpocne so polaganje za ovlasteni smetkovoditeli,dali izvestuvanjata sto gi dobivam od IORRM za polozeni ispiti vo meguvreme ke mi bidat prifateni i na Institutot za ovlasteni knigovoditeli? Odnapred Vi blagodaram.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
pocituvani, Do koja data treba da imam 25 godini staz za da dobijam trajno uverenie za ovlasten smetkovoditel. Vi blagodaram na odgovorot.
Pocituvani, ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Sektor za finansiski sistem vo Ministerstvoto za finansii, kontakti na sledniot link: http://www.finance.gov.mk/node/89
Sakam da prodadam kuka no ne I ja znam tocnata vrednost. Zmoluvam vo kolku ima vo RM ovlastena agencija ili lice ili firma kako profesionalen otcenitel na nedviznini dali bi sakale dame soopstite? Blagodaram. M A R K
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za transport i vrski, kontakt na sledniot link http://mtc.gov.mk/new_site/mk/contact.asp
Sakam da prodadam kuka no ne I ja znam tocnata vrednost. Zmoluvam vo kolku ima vo RM ovlastena agencija ili lice ili firma kako profesionalen otcenitel na nedviznini dali bi sakale dame soopstite? Blagodaram. M A R K
Pocituvani, Ve izvestuvame deka ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za transport i vrski, kontakt na sledniot link http://mtc.gov.mk/new_site/mk/contact.asp
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Dali moze fizicko lice za svoi potrebi da proizvede bio dizel gorivo od kupeno maslo-isto kako fizicko lice,a bez da povredi nekoj zakon? i do koja kolicina moze da proizvede,ima li odredena kolicina -,nekoja granica na dozvoleno proizvodstvo i pod koi uslovi?Odnapred blagodaram.
Ova prasanje ne e vo nasa nadleznost, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija, kontakt na sledniot link: http://www.economy.gov.mk/kontakt_info.html
Sakam da prasam za vrabotuvanje kako vnatresen revizor vo Lokalna Samouprava koi uslovi treba da se ispolnat ,dali prvo treba da se polaga ispitot za revizor pred vrabotuvanje ili treba prvo da se bide vraboten kako revizor na obuka 2 god. vo Lokalnata Samouprava pa posle da se polaga ispitot za revizor . Odnapred Vi blagodaram !
Почитувани, во врска со вашето прашање Ве известуваме дека лицата кои се вработуваат во единиците за внатрешна ревизија треба да ги исполнуваат условите од член 35 и член 36 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола (Службен весник на Република Македонија 90/09, 12/11 i 188/13). Согласно член 35, став 1 и член 36, став 2 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола за раководител на единицата за внатрешна ревизија може да се назначи лице кое задолжително ги исполнува следниве услови: да има завршено високо образование; да поминал обука и положил испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседува меѓународно признат ревизорски сертификат (оваа одредба ќе се применува од 1 јаунари 2017 година); да има најмалку три години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната. Согласно член 36 став 3 и 4 во субјектите од јавниот сектор, за внатрешни ревизори може да бидат назначени лица кои покрај општите услови утврдени со закон ги исполнуваат и следните посебни услови: да имаат завршено високо образование; да имаат две години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија; и со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната; За внатрешни ревизори на обука може да бидат вработени лица кои покрај општите услови утврдени со закон ги исполнуваат и следните посебни услови: да имаат завршено високо образование; и со судска одлука да не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност или професија додека трае забраната. Со почит.
JP Isar Stip,kako JP bese registrirano i za vrsewe pogrebalni uslugi i prodazba na pogrebna oprema.No so Zakonot za grobista i pogrebalni uslugi(Sl.vesnik na RM br.86/08 156/10 i 53/11,veke ne sme registrirani za ovie dejnosti.Kaj nas se javi problem so zalihata na pogrebna oprema koja ostana po stapuvawe na sila na ovie zakoni.Kako i na koj nacim mozeme da ja prodademe za da ne go pstetime JP dokolku dojde do unistuvawe na ovaa zaliha (nabavnata vrednost e 70.000den.). V.Nikolovska rakovoditel na sluzba za finansii i smetkovodstvo tel.078 472 970 Vi blagodaram!
Виолета на вашето прашање ќе биде одговорено од Министерство за транспорт и врски. Прашањето е препратено до нив. Поздрав