Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за запишување во Регистерот на производители на Овошен и лозов саден материјал
Prvo me interesira dali postoi zakon za samovrabotuvanje. Vtoro sakam da opisam edna situacija, imeno vo 2008 godina podignav kredit vo visina od 3000 evra za koj imam dogovor za kredit so 1% godisna kamata so ohridska banka a istovremeno potpisav dogovor so minsiterstvoto za trud i socijalna politika dogovor da ne se prijavam za nevraboten narednite 4 godini i so parite si otvoriv firma vo koja samiot se vrabotiv. Firmata ne uspea da napravi profit odnosno rabotese neisplatlivi pa zatoa so sudska odluka zamina vo stecaj. Problemot se javi vi ministerstvoto za trud kade ne sakat da me odjavat kako vraboten, a jas najdov rabota vo druga firma. Iskreno se nadevam deka ne mi se naruseni moite ustavni prava da rabotam vo koja sakam firma i da zarabotuvam za zivot so ovaa postapka, bidejki ako se ke mora pravdata da ja baram na sud. Moeto prasanje e kako treba da postapam vo ovoj slucaj za da se vrabotam vo drugata foirma vo koja najdov rabota. Znaci jas NESAKAM da se prijavuvam za nevraboten vo ministerstvoto za trud so cel da koristam prava po osnov na nevrabotenost tuki sakam da se vrabotam vo druga firma. Isto taka sakam da napomenam deka kreditot KE GO VRAKJAM soglasno uslovite vo dogovorot za kredit so bankata. Blagodaram na odgvorot
Pocituvani, Ministerstvoz a zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na prasanjeto
koi dokumenti se potrebni za upis vo Registarot naa proizvoditeli na vino
Почитувани,Според Правилникот за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за регистрација во Регистарот на производители на вино се потребни следниве документи за регистрирање: - Барање за упис во Регистарот на производители на вино со платени административни такси, - тековна состојба на правното лице издадено од централен регистер којашто не може да биде постара од 15 дена, - доказ за споственост или договор за користење/закуп на објектите и опремата (заверен на нотар), - спецификација за расположлива опрема од Правилникот за условите во поглед на просториите и опремата за производство на вино (“Службен весник на Република Македонија” бр.94/07) - известување за започнување со вршење на дејност (Министерство за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд), - решение или одобрение за исполнување на санитарно хигиенските услови за производство на вино (Министерство за здравство – Дирекција за храна), - решение за употреба на објектите за технички прием (Општина) и - образецот М1 и М2 за стручно лице и доказ за завршено образование.
pocituvani dali agronom poledelska nasoka moze da otvori firma za proizvodstvo na ukrasni dekorativni rastenija i koi uslovi se potrebni
Pocituvani,Treba da registrirate firma vo centralen registar na R.M za proizvodstvo na ukrasni dekorativni rastenija. Vo Upravata za seme se registrirate kako snabduvac/proizvoditel na semenski i saden materijal, a uslovite se propisani vo pravilnik br.08 od 2007
dali ako fzicko lice sto ne e registrirano kako individualen zemjodelec ni kako zadruga nasadi mlad lozov nasad 3 ha ke dobie subvencii od 140.000 den.po ha ili kolku ke bide za 21010 god.subvenciite po ha i koi dokumenti se podnseuvaat i do kade. Vi blagodarime.
Почитувани, Ве известувам дека програмата за финансиска подршка е објавена во Сл.весник бр.7 од 20.01.2010 година за поднесување на потребните документи контактирајте ја подрачната единица на МЗШВ во вашата општина.Во програмата во мерката1.9.е предвидена подршка за подигање на нови овошни насади за сите овошни видови во висината од 90.000 ден по хектар новоподигнат овошен насад,за поднесување на потребните документи контактирајте со подрачната единица на МЗШВ во вашата општина.
Pocituvani, Ve molam da mi odgovorite koi uslovi treba da gi ispolnuva delovniot prostor(kvadratura, visina, vodovodna insalacija i slicno) za otvaranje na farmacevtska apoteka. Blagodaram za odgovorot
Почитувани,Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство е надлежна само за земјоделски аптеки,потребно е да се обратите до Министерство за здравство
Kade mozam i po koja cena da nabavam sadnica Cokot-rasad, toa e Makedonska sadnica za vino od loza narecena TAMJANKA.. Blagodaram Odnapred.
Pocituvani,Agro mit -Sveti Nikole i progres -Negotino ova se firmi koi se zanimavaat so proizvodstvo na saden materijal od vinova loza.
Zdravo,imam posadeno sadnici so slivi na zemjiste vo moja sopstvenost,sakam da nabavam zemjodelska mehanizacija so pomos na drzavnite programi za zemjodelcite,se uste ne sum registriran zemjodelec. Ke mi objasnite li koi se uslovite za registracija, kako da ucestvuvam za zemjodelska mehanizacija i kaj da se obratam.
Почитувани, За вршење на земјоделска дејност, вршителот треба да ги исполнува следниве услови: - дејноста да ја врши на земјоделско земјиштен а кое има право на сопственост,или да го има добиено врз права основа од сопственикот (концесија,закуп,плодоуживање и др), или да има капацитет соодветна земјоделска дејност - индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов ги исоплнува и следниве услови: - да е полнолетен - да има општа здраствена способност - да не е во работен однос или пензионер - со правносилна пресуда да не му е изрешена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност - да ги има намирено пристигнатите даночни обврски и други јавни давачки - да не е запишан во трговскиот регистар Индивидуалниот земјоделец поднесува барање до подрачна единица на МЗШВ за упис во регистарот во местото каде се наоѓа земјоделското земјиште на кое се врши дејноста, седиштето на индивидуалниот земјоделец е местото на кое тој живее. Потребни документи за упис во регистарот на индивидуални земјоделеци се: - доказ за државјанство - МВР - доказ за правана основа за користење на земјоделско земјиште - поседовен лист од катастар - доказ за здравствена состојба - матичен лекар, потврда - доказ за стручно образование - фотокопија,диплома, свидителство - доказ дека нема неподмирен даночни обврски - Управа за јавни проходи - доказ дека не е запишан во трговскиот регистар - Централен регистар - потврда дека не е во работен однос или пенсионер - Биро за вработување Предности на регистрираните земјоделци се: - со тоа се дефинира приватното земјоделство како економска дејност - вработените во секторот земјоделство се изедначуват со другите вработени во Р.М - со тоа се добива економска и правна сигурност - побрз пристап до поволни земјоделски кредити - право при доделување под концесија на земјоделско земјиште - искористување на средтвата од Програмата за поддршка на земјоделството - земјоделците добиваат право на соодветно пензиско и инвалидско, за подетални информации обратете се во Подрачната единица на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство.
kade da se obratam za literatura i informacii za odgleduvanje na zajaci
Pocituvani,za strucno sovetuvanje potrebno e da se obratite do Veterinaren Fakultet,Skopje
Me interesira,koi se uslovi za otvaranje na firma za ribnik za krap,i dali ima nekoi subvencii ili nekoja pomos od strana na ministerstvata zemjodelstvo,vodostopanstvo ili sumarstvo ili nekoj drug. pomos vo poribuvanje i drugo ???
Законот за рибарство и аквакултура уредува кои води можат да се користат за аквакултура, како и кои субјекти и на кој начин можат да вршат аквакултура. Легализација на објект е материја која е уредена со повеќе други Закони и тоа Закон за градба, Закон за користење на земјоделско земјиште, Закон за заштита на животна средина, Закон за води и Закони од областа на ветринјарното здравство. Потребната документација се обезбедува во зависност од типот на објектот (рибник или полурибник), од начинот на користење на водата, од тоа дали земјиштето е во градеѓен објект итн Ако странката ја има целата потребна документација за изградба на објектот и има концесија на вода, за да биде воведен во евиденција на министерството и се стекне со право за вршење аквакултура, односно за да добие Дозвола за аквакултура, до министерството треба да достави барање во кое наведува местоположба на објектот, вид на риба која одгледува, каква вода користи и да достави доказ дека е регистриран за дејност одгледување на риба (централен регистар) Барањет треба да содржи: - Проект за изградаба на рибникот, - Градежна дозвола, - Решение за оцена на влијанието на рибникот врз животната средина и - Извод од регистар на оператори со храна. Со доставување комплетна документација нема пречка за добивање на Дозвола за аквакултура.
Pocituvani, moeto prvo prasanje e dali fizicko lice koe e zapisano vo evidencijata na individualni proizvoditeli, a nema registrirano sopstvena firma ima pravo na subvenciite predvideni za esen 2009 i prolet 2010. Dokolku ima pravo, sakam da znam koi se potrebnite Sertifikati za posadocniot materijal konkretno opisani i dali sekoj individualen zemjodelec za da ostvari pravo na subvencii ke mora da izvrsi i Agrohemiska analiza, bezuslovno dali ima 0,2 ha i poveke. Blagodaram za vnimanieto.
Pocituvani, sekoe fizicko lice koe e zapisano vo evidecijata odnosno vo ERZS ima pravo na subvencii bez razlika dali ima regisrirano firma, vo zavisnost od vidot na kulturata zavisi i dali treba da ima 0,2 ha ili poveke, za osstvaruvanje na pravoto na subvencii nema potreba da izvrsuva agrohemiska analiza na pocvata za prasanjeto sa potrebnite sertifikati site potrebni informacii ke gi dobiete od upravata za seme i saden materijal
јас сум од Крусево,би сакала да прасам дали во Крусево би мозела да се занимавам со садене на јагоди,дали планинските климатски услови се погодни за одгледуване на јагода не сум садела досега па ве молам да ми објасните подетално за тоа сто треба да направам од каде да набавам материјал за саденје,каква е всусност целата таа постапка ве молам доколку сакате одговорот да ми го испратите на мојот Email однапред ви благодарам
Pocituvani,Во врска со потребниот број на садници по единица површина за јагодата постојат различни системи на одгледување во зависност дали се на отворено или во заштитени простори за конкретни информации обратете се до ЈНУ Земјоделски институт - Одделение за Овоштарство и контактирајте со проф.др.Ана Селамовска (контакт телефон 3230910- Земјоделски институт).Јагодата како овошен вид е вклучена во програмата за финансиска подршка за 2010 г.- директни плаќања во потточката 1.9.од програмата за финансиска подршка на новоподигнати овошни насади и изнесува 90.000,00 ден. по хектар (за површина не помала од 0,2 хектари). Веке е објавен и огласот за финансиска подршка на руралниот развој со ваш проект би можеле да аплицирате и по тој оглас,за поконкретни информации и за потребната документација потребна за аплицирање обратете се до подрачната единица на МЗШВ во вашата општина.
jas sum od sasa m. kamenica. sakam da odgleduvam malini i me interesira kade da nabavam rasad i se sto mi e potrebno za da ja zapocnam ovaa dejnost. blagodaram!
Што се однесува за набавка на саден материјал за малина обратете се до регистрираниот расадник за овошни садници ,,ФАРМА АГРИПО,, Валандиво .
Dali ke ima subvencii za piperkite od 2009 god. po 2 den od kilogram i kog ke bide pustena premijata od tutunot. Odnapred vi blagodaram-odgovoretemi na e-mail
Почитувани,пиперката како градинарска култура е вклучена во програмата за финансиска подршка и покрај другите мерки постои дополнителна мерка во потточката 1.5.Дополнителна подршка за градинарски култури предадени во регистрирани преработувачки капацитети висината на подшката изнесува 1,5 ден по килограм за предадени градинарски култури во преработувачката индустрија до 31.10.2010година -Што се однесува кога ке биде исплатена премијата за тутунот за таа информација обратете се до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој.
Pocituvani, ve molam da mi odgovorite na prasanjeto dali mozam da otvoram zemjodelska apteka so zavrsen tehnoloski fakultet - otsek neorgansko inzinjerstvo?? Blagodaram odnapred.
Pocituvani, potrebno e liceto da ima zavrseno zemjodleski nauki i hrana so soodvetna nasoka(lozovo-ovostarstvo,gradinarsvo,poljedelstvo)
Сакам да направам садници со лешници. Имам свое земјиште.По струка сум агроном.Дали државата дава субвенции за оваа работа за да набавам садници и колкави се субвенциите и условите за работа
Доколку сакате да произведувате садници треба да бидете регистрирани во Управата за семе и саден материјал да поседувате земјиште или договор за закуп, агроном (поледелска, лозаро-овоштарска насока) 3 години работно искуство во струка. Сите потребни документи може да ги видите во Правилник за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот за семенски и саден материјал(Сл. весник на Република Македонија бр.08/07), Државата дава субвенции 90.000ден по хектар
ве молам да ми одговорите каде во законот за земјоделие е поимот ЗЕМЈОДЕЛЕЦ (опис) и дали производителите на земјоделски производи кои се опфатени во семејно земјоделско стопанство не се вршители на земјоделска дејност.(доколку се зашто не се опфатени со законот за придонеси од плата)
Pocituvani,ve molam da se doprecizira prasanjeto za da dobiete soodveten odgovor.So pocit,
Zdravo minata godina aplicirav za nov ovosen nasad.Ne dobiv sunvencii bidejki imav greska edna parcela za dve kulturi(zdruzenie na zemjodelci gi popolnuvase dokumenti).Dali moze ponovo da apliciram za nov ovosen nasad Kakv dokaz treba za ovosen nasad koga va iimoten list e niva.Dali zapisnik od zemjodelski ispektor e validen
Pocituvani, ve molime da se obratite do Agencija za finansiska poddrska vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj (3228-840)za da dobiete soodveten odgovor
Ve molam ke moze li da me nasocite kade da gi dobijam uslovite za registriranje na individualen zemjodelec i kolku zemja e potrebno da poseduva toa lice i kolku iznesuvaat mesecno pridonesite za istoto.Vi blagodaram
Pocituvani, potrebno e da se obratite do Podracnite edinici na Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo vodostopanstvo, kade ke gi dobiete potrebnite informacii i formulari za prijavuvanje
imam vomoja sobstvenost niva ,sakam istata da e prodadam ili da e dadam pod kirija,me interesira dali istata moram da e ponudam na ziteli od istata KO kade pripaga parcelata ili mozam slobodno po svoja volja da e prodadam na kupec koj dava poarni uslovi.Koga e prodavam kolku e danokot na promet .Koga e davam pod kirija isto taka kolkav e danokot na prometsto treba da se plati imajki vo predvid deka na taja niva plakam danok na dohod .Vtoro prasajne ,od denacionalizacija vrateno mi e zemjiste koe se navoga vo blok koj drzavatago ima izdadeno pod koncesia .Koncesionerot vo 2009 god.e iskoristi istata .Prasuvam.dali koncesionerot treba da mi plati del od subvencijata [ po koja cena treba da mi plati na ime kirija.Blagodaram za odgovorot
Во случај на продажба на недвижен имот согласно член 15 став 1 од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07), право на првенство имаат заедничкиот сопственик, сосопственикот и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето кое се продава а кое согласно став 2 од истиот член се остварува преку доставување на писмена понуда од сопственикот чие земјиште се продава до субјектите кои имаат право на првенство и согласно став 3 сопственикот може да го понуди земјоделското земјиште на оној кој дал највисока цена во рамките на субјектите со право на првенство. Воедно согласно Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07) и Законот за шуми (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09), не постојат законски одредби со кои се овозможува купување на земјиште во приватна сопственост, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно годишната финансиска програма нема предвидено средства кои се наменети за оваа намена, односно не е заинтересирано за купување на понуденото земјоделско земјиште. Земјоделското земјиште во државна сопственост не може да биде предмет на продажба. Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се даде на користење по пат на закуп и плодоуживање. Во име на Република Македонија земјоделското земјиште во државна сопственост на користење го дава Министерството, на начин и услови предвидени со овој закон. Земјоделското земјиште дадено на користење, согласно член 17 ставот 2 од Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07) не смее да се даде во подзакуп и плодоуживање. Согласно член 35 алинеа 4 договорот за закуп престанува да важи во случај со правосилно решение за денационализација
Имам земја во Свети Николе, ме интересира дали е погодно подрачје за садење на лешници.Дали истите подлежат на субвенции или било каква подршка од страна на Државата.Доколку има нешто од сето ова каде би можела да се обратам за подетални информации.Ви благодарам за повратниот одговор.
Pocituvani, lesnikot se subvencionira potrebno e da se obratite do Podracnata edinica na Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ili vo regionalnite kancelarii na Agencija za pottiknuvanje na razvoj na zemjodelstvoto
Почитувани, јас сум невработен од Велес и сакам да се занимавам со производство на јагоди под пластеници. Ве молам ако мозе да ми казете дали дрзавата односно министерството дава некаков вид на финансиска поддрска или кредитиранје за отпочнување со овој бизнис.
Vo vrska so odgleduvanje na jagodite za strucen sovet obratete se do Fakultetot za Zemjodelstvo i hrana vo Skopje ili do Zemjodelski Institut - Oddelenie za ovostarstvo kaj profesor Ana Selamovska na telefon 3230910. Jagodata kako ovosen vid e opfatena so Programata za finansiska podrska vo zemjodelstvoto za 2010godina vo merkite od pottockite 1.7 i1.9 od programata za potrebni dokumenti za apliciranje obratete se do PE na MZSV vo vasata opstina ili APZR vo vasata opstina.
Zdravo.Sakam da pocnam so odgleduvanje na jagodi na otvoreno.Me interesita kade moze da nabavam sadnici i po koja cena?Koklku sadnici ke mi trebat za 4 dekari ? Odnapred Blagodaram
Vo vrska so odgleduvanje na jagodite za strucen sovet obratete se do Fakultetot za Zemjodelstvo i hrana vo Skopje ili do Zemjodelski Institut - Oddelenie za ovostarstvo kaj profesor Ana Selamovska na telefon 3230910. Jagodata kako ovosen vid e opfatena so Programata za finansiska podrska vo zemjodelstvoto za 2010godina vo merkite od pottockite 1.7 i1.9 od programata za potrebni dokumenti za apliciranje obratete se do PE na MZSV vo vasata opstina ili APZR vo vasata opstina.
Dali nekoj znae koga ke pocni isplatata na subvenciite za tutunot! ve molam kazete mi zatoa sto dojde vreme da se ora a pari nema inaku znaete deka lani parite gi zedovme vo mart.1 vi blagodaram
Во врска со Вашето прашање за исплатата на субвенции за тутун, ве информираме дека во тек се контролите на терен. По завршување на контролите ќе започне исплатата.
Pocituvani.me interesira so treba da napravam po resenieto sto e doneseno vo vrska so denacionalizacija na nedvizen imot, opredeleno mi e zamena -obvrznici, kade da se obratam da gi podignam i so treba da podnesam dokumenti?
Почитувани, Обратете се до министерството за финансии – имотно правни работи во подрачната единица каде е доставено барањето.
Pocituvani, moeto prasanje e vo vrska so podiganje na nov lozov nasat vo mojov slucaj na povrsina od 0,7 ha. za koj imam soodvetna dokumentacija odnosno posedoven list, i sertificiran lozov kalem pokraj ovie dokumenti dali e neophodno da se izvrshi i agrohemiska analiza za da gi dobijam subvenciite za podiganje na nov lozov nasad. Odnapred vi blagodaram.
Vrz osnova na Programata za zemjodelstvo za 2010 godina vo tocka 1.8. vo delot na kriteriumi e staveno deka e potrebno da se izvrsi agrohemiska analiza pri podignuvanje nov lozov nasad.
Zdravo, me interesira dali za agrohemiska analiza za lozov i ovosen nasad se potrebni edna ili dve analizi. edna od 0-20 sm , a drugata od 20- 40 sm. i vtoro prasanje zosto vo stip od 12.04 2010 godina ne se prima zemja za agrohemiska analiza.
Vrz osnova na Programata za zemjodelstvo za 2010 godina vo tocka 1.8. vo delot na kriteriumi e staveno deka e potrebno da se izvrsi agrohemiska analiza pri podignuvanje nov lozov nasad.
Imam 2 prasanja... Dali mozete da mi kazete sto e potrebno za uvoz na hrana za milenici (hrana za kucinja i macki), bidejki sakam da uvezuvam, a vtoroto prasanje e sto e potrebno za uvoz na zemjodelska mehanizacija od N.R Kina konkretno traktori i priklucna zemj.mehanizacija? Vi blagodaram odnapred. Pozdrav
Pocituvani ve molime da go doprecizirate vtoroto prasanjeto(dali se raboti za uvoz ili apliciranje na zemjodelska mehanizacija)
Pocituvani, me interesiraat preduslovite i uslovite sto treba da gi ispolnuvam za proizvodstvo na stocna hrana Blagodaram
Почитувани,Во врска со условите за производство на добиточна храна постои Правилник за техничко технолочките услови на објектите во кои се произведува добиточна храна Службен весник на Р. Македонија со број 62/2007 кој исто така ви го испраќам по меил.
ve molam da mi dadete informacija za vadejne na ekoloska dozvola za kravarska farma
Почитувани, за вадење на еколошка дозвола за краварска фарма потребно е да се обратите во Министерство за екологија како надлежен за издавање на еколошки дозволи.
Pocituvani Bi ve zamolila da mi kazete koi dokumenti se potrebni za registriranje na firma, ( potrebni dokumenti dokolku glasi na stranec, i dokolku istata drzavjanin na Makedonija). Znaci firmata ke ima sediste vo Makedonija, no ke nudi proizvodi na itlijanski pazar. I kolku prijaveni vraboteni treba minimun da ima istata? Odnapred Vi blagodaram
Почитувани, Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да одговори на поставеното прашање ,потребно е да се обратите во Централен Регистар.
moze li da mi kazete za otkup na sliva stenlej unapred blagodaram
Pocituvani, vo vrska so prasanjeto za otkup na sliva stenlej za podetalni informacii obratete se do Makedonska Asocijacija na prerabotuvaci na telefon 023177125 i kontaktirajte so Saso Ristevski.
sakam da odgleduvam fstaci i lesnik kade mozam da najdam sadnici koja im e cenata i dali odgovara bitilskiot reon
Sadnici od fstaci i lesnik moze da nabavite vo Zemjodelski institut Skopje kako i site informacii sto Vi se potrebni okolu odgleduvanje na istite.
Pcituvani,imam nasad so lesnici poslednite dve godini imam mnogu steta od crvite.Minatata godina mi se prepolovi proizvodstvoto od ovoj stetnik.So kakov insekticid da prskam , zatoa sto dosegasnite prskanja se neuspesni, crvot e veqe vnatre preparatot pose izgleda ne moze da prodre za da go unisti dali mazam da ja dupliram dozata i koj preparat e najefikasen .Dosega prskav so Konfidor.Ve molam za pomos.