Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за издавање на водостопанска дозвола
Кои документи се потребни за издавање на водостопанска дозвола? Од кои институции треба да се бараат мислења за да се добие оваа дозвола?
Со водостопанската дозвола се стекнува право за употреба и користење на вода и за користење на изградените водостопански објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, како и право на испуштање на употребени или искористени води во реципиентот. Согласно член 37 од Законот за водите (Сл.весник на РМ 4/98) кон барањето за издавање на водостопанската дозвола се доставува Елаборат кој особено треба да ги содржи следните податоци: местоположбата на објектот, намена, количество, време и начин на кој водите ќе се употребуваат или користат, записник од извршениот технички преглед со кој се потврдува дека објектот е изграден согласно издаденото Одобрение за градење и техничката документација. Исто така потребно е да се приложи водостопанска согласност за изградба на објектот и техничка документација по која е изграден објектот. Инвеститорот барањето за издавање на водостопанската дозвола со сите потребни документи ги доставува до Управата за водостопанство орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Други мислења не се потребни за издавање на водостопанската дозвола.
Dali moze i pod koi uslovi moze, da se dobie izvor na voda koj nikoj ne go koristi za pravni subjektimoze i na kolku godini maksimum moze da se dobie, ako veke moze da se dobie
Правото на користење на водите се стекнува со водостопанска дозвола. Во врска со вашето прашање, изворот може да се користи ако има издадена водостопанска дозвола. Водостопанската дозвола се издава на определено време, а најмногу до 10 години. Во прашањето е наведено дека се работи за правно лице кое сака да користи извор. Во прашањето не е наведено за која намена сака да се користи водата. Ако се сака водата да се користи за полнење во шишиња за комерцијални цели Ве известуваме дека тоа не е дозволено согласно Законот за водите. За полнење на вода може да се користи подземна вода врз основа на концесија, но тоа е регулирано со Законот за минерални суровини за кој е надлежен Министерството за економија. Користењето на водата од изворите првенствено е наменета за водоснабдување на населени места. Доколку нема таква заинтересираност, може да се користи и за други намени, односно и водоснабдување објекти во сопственост на правни лица, но во согласност со Законот за водите, врз основа на водостопанска дозвола.
Pocituvani Dali moze zdruzenie na gragjani koe se zanimava so rekreativen ribolov,razvoj na ruralen turizam i ekologija da zeme izvor i mala reka pod koncesija (rekata e dolga okolu 5 km do nejzinoto vlevanje) zaradi rekreativen ribolov na princip fati-pusti a i bi se grizelo za kvalitetot na vodata, ekologijata na recnoto korito a so toa i bi se doprinelo na razvoj na ruralniot turizam vo selska sredina. So pocit
Согласно Законот за рибарство и аквакултура на концесја се даваат рибите од риболовните води. Претпоставувам дека прашањето се однесува на концесија на рибите па затоа и одговорот ќебиде во тој правец. За доделување на концесијата на рибите и начинот на нејзиното вршење пред се треба да се изработат риболовни основи за сите риболовни води во Р. Македонија. Се планира до крај на 2009 година да бидат изработени риболовните основи и за риболовните ревири (реките). Основата меѓу другото ќе одреди дали делот од водата од која се даваат рибите на концесја ќе биде посебен риболовен ревир или пак ќе биде во склоп на некој поголем ревир. Условите за учество на конкурсите за доделување на концесијата се прецизираат во тендерската документација на конкурсот, но и во членовите 42, 43, 44 и 45 од Законот за рибарство и аквакултура (Сл. весник на РМ бр. 7/08)
Pocituvani Dali mi e potrebna vodostopanska dozvola za postoecki poluribnik vo koj bi se odgleduvala riba za sportsko-ribolovni aktivnosti na principot fati-pusti. Poluribnikot e nastanat so vadenje na pesok blisku do koritoto na rekata sateska i se naogja na drzavno zemjiste. Koj dokumenti mi se potrebni za ostvaruvanje na ovoj proekt t.e. koristenje na ovoj poluribnik? so pocit
Одговор од Одделение за рибарство Полурибник е ограничен, затворен воден простор на земјоделско или друго земјиште, микроакумулација или вештачко езеро добиено со ископување на руда, земја или песок, кој се користи аквакултура и риболов, а не може да се празни и да се полни со вода по желба. Постапката за стекнување со право за вршењето на аквакултура е различна во зависност од водата која се користи, како и користењето на затворениот воден простор кој се наоѓа на земјоделско или друго земјиште. Дозвола за аквакултура издава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на субјекти кои поднеле барање со прилози во зависност од објектот наменет за одгледување на риби, односно во зависност од водата која се користи за потребата на објектот. Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се даде под закуп за одгледување на риби до 20 години за спортско – рекреативни активности и рурален туризам до 30 години доколу на истото постои затворен воден простор од типот на полурибник . Во принцип на ваквото земјиште затворениот воден простор е објект од типот на полурибник и за истиот по склучениот договор за закуп заинтересираната странка за одгледување на риби до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за издавање на дозвола за аквакултура и се запишува во регистарот на одгледувачи. Доколку ваквиот воден простор е наменет за рекреативни активности, односно во истиот објект не се врши одгледување на риба наменета за промет, за истиот не е потребна дозвола за аквакултура. Додека Управата за водостопанство дополнително ке ви одговари на прашањето.
kolkava e cenata na dozvola za dneven rekreativen ribolov na ezero kozjak kade se dobiva,dali moze da se lovi so camec vo dvizewe i so kolku blinkeri
Potrebno e da se obratite vo Ribolovnata Federacija na R.Makedonija i ribolovno zdruzenije VARDAR.
Kava e procedurata za dobivanje na vodostopanska dozvola za prevzemena pumpna stanica izgradena na bunar, pri kupuvanje na zemjodelski kombinat koj prethodno ja ima izgradeno i koristeno niza godini nanazad, vodata se koristi za pienje i vo proizvodni procesi , so vrsenje na redovi sanitarni i biohemiski analizi . Dali na vakov tip na izvor ima pravo na sopstvenos Vodna zaednica ili nie kako praven subjekt koj treba da si dobie vodstopanska dozvola za koristenje od nadleznoto Ministerstvo.
Почитувани,Доколку бунарот со пумпната станица се користат за снабдување со вода за пиење и други технолшки потреби, новиот сопственик на земјоделскиот комбинат треба да поднесе барање за добивање на водостопанска дозвола за користење на вода и објектите (бунарот со пумпната станица). Согласно член 37 Законот за водите (сл.весник на РМбр.4/98,19/2000,24/2005 и46/2006 ). Водостопанска дозвола се издава на барање на корисникот на водата на кое се залепени таксени марки од 250 денари.Кон барањето се доставуваат следните документи: -Водостопанска согласност -Записник од извршен технички прием -Елаборат кој особено ги содржи следните податоци: местоположба на обектот ,намена ,количина и време и начинот на користењеили употребуваат на водите Доколку бунарот со пумпната станица се изградени и се користеле за наводнување на земјоделски површини, во тој случај споствениците или корисниците на земјоделските површини кои може да се наводнуваат со водата од бунарот, согласно Законот за водни заедници, треба да формираат водна заедница која ќе управува со објектите за наводнување и ќе испорачува вода на водокорисниците, односно сопствениците или корисниците на зенјоделското земјиште.
Од кога е забрана за риболов генерално, а од кога до кога на Стрежевско езеро
Почитувани, за забрана на риболов концесионерите си одредуваат додека за Стрежево одредува ЈП „Стрежево“
(местото e од типот на мини акумулација, со изградена од порано(1963год.) брана, со влез ,преливен канал, и испуст).На парцелите немаше вода.Од мене e kупен вентил за регулирање на водата и го доизградив преливниот канал за непречено да си прелива вода.Местото беше тотално запуштено(искршен канал,искршен испустен вентил) , загадено еколошки.Порибено е од мене.Сега личи на мини акумулација и рибник.Прашањето ми е:Не ми е дозволено да конкурирам(за тие парцели) на тендер за земјоделско земјиште за рибник од причини што парцелите се... Сега под вода?....(нагласувам парцелите во катастар се водат како култура земја а не вода)Само две парцели(4824м2)се култура води и тоа на вливот во акумулацијата. Со почит
Почитувани, допрецизирајте го прашањето,Конкретно каде се наоѓаат предметните површини ?
pocituvani.kako mozam da dobijam dozvola za vadenje na pesok kamen i cakal od recno korito i od kade treba da se zapocne so postapkata.blagodaram
Почитувани,потребное да се обратите со барање до Секторот за минерални суровини при Министерство за економија.
Pocituvani, Posle 30 godini rabota vo stranstvo bi se vratil doma vo Strumica. Bi sakal pokraj rekata Turija,nizvodno od branata,vo edna napustena dubka,koja bila na vremeto koristena za vadenje pesok,a sega od vreme na vreme se puni so voda,da napravam poluribnik,koj bi imal namena za sportsko turisticki i rekreacijski program!? Komu treba da se obratam i dali kako"povratnik" imam nekakvi beneficiji??? So pozdrav Tome Stojanov
Pocituvan g-din Stojanov, So ogled deka ne se raboti za vodena povrsina, tuku pretpostavuvame za zemjiste koe na legalen ili nelegalen nacin bilo eksploatirano, pred da zapocnete so bilo kakva aktivnost bi bilo dobro da se obratite do podracnata edinica na Ministerstvoto za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo na cija teritorija se naoga parcelata. Vo zavisnost od vidot na sopstvenosta na zemjisteto vo PE ke Vi ja objasnat moznosta za negovo koristenje, a potoa i zakonskata postapka. Inaku, zakonskite odredbi odnosno postapkite pri koristenjeto na zemjisteto se isti za site gragani na Republika Makedonija. PS Moze da se kosultiras i so Sektor za Zemj. zemjiste
me interesira koja dozvola mi e potrebna za crpenje na voda od recno korito.vodata sakam da ja koristam na separacija za mienje na pesok i cakal .ili pak da iskopam bunar na sopstveno zemjiste.ve molam za odgovor.
Pocituvani, Od 01.01.2011 godina stapi vo sila nov Zakon za vodi spored koj upravnata postapka (izdavanje na dozvoli i soglasnosti) e vo nadleznost na Ministerstvoto za zivotna sredina i prostorno planiranje, i tamu treba da se obrakaat strankite za izdavanje na dozvoli i soglasnosti.
koi dokumenti po red treba da se soberat za dobivanje na dozvoja za kafezno odgleduvanje na krap
Za sekoja ribolovna voda ima izraboteno ribolovni osnovi, ribolovmnite osnovi megu drugoto go ureduvaat i delot na akvakulturata. Ova znaci deko vo ribolovnata osnova kade mislite da gi postavite kafezite ima odredeno zona za nivno postavuvanje dokolku na taa ribolovna voda e dozvoleno da se odgleduva riba. Vo ovoj smisol, dokolku e dozvoleno odgleduvanje na riba za da se zapisete vo reguidtarot na opdgleduvaci koj se vodi vo ministerstvoto treba da dostavite prijava, dizvod od centralen registar za registracija na dejnost akvakultura, dokaz deka kafezite se sopstvenost na baratelot i zapisnik od Drzavniot inspektor za zemjodelstvo deka lokacijata kade sto se postaveni e definirana vo osnovata. Za postavuvanje na kafezite treba da obezbedite i koncesija na voda i dozvola za vodostopanstvo, proekt za kapacitetite, izvod od registar na opretaori so hrana i resenie za vlijanieto na objektot vrz zivotnata sredina.
Pocituvani Ve molam dokolku ste vo moznost da mi pomognete za slednata rabota: Kakva e postapkata za dobivawe odobreni za rabota na separacija za pesok, koi dokumenti i dozvoli se potrebni za da otpocne so legalna rabota na istata. Sop nades deka ke mi pomognete odnapred Vi blagodaram. Radovis 15.06.2011 god Boskov Ilija
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezna da vi odgovori na postavenoto prasanje, Ve molime da se obratite do Ministerstvo za ekonomija i Ministerstvo za zivotna sredina
dali ke mu gi dadat koncesite vo prilep na loveckoto drustvo mukos ili ke gi zemi nekoj drug i dali nie clenovite ke lovime ovaa godina krupen divec
Бидејќи дивечот во ловиштата во Република Македонија се дава на користење по пат на концесија на јавен конкурс, право на учество имаат сите домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат условите на конкурсот, а оној што е најповолен ќе стане концесионер на дивечот во предметните ловишта. Доколку владината постапката заврши додека трае ловната сезона, тогаш ќе може да се лови крупен дивеч.
Ве молам да ме известите во која изнституција можам да ја извадам водостопанската дозвола за бушење на бунар, кои документи ке ми бидат потребни да ги доставам до институцијата за да ми ја издаде оваа дозвола и локацијата на институцијата! Ви благодарам!
Почитувани, Во поглед на вашето барање на информации Ве известуваме дека е потребно да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање кое се наоѓа во зградата на македонска телевизија на 12 спрат. Со почит
Може ли некој од министерство за животна средина (или од друга инситуција) да ми одговори, Кои закони за заштита на животна средина се донесени во ЕУ? и До каде е РМ со законите за заштита на животната средина? (кои закони сме ги донеле и кои треба да ги донесеме за да се усогласиме со ЕУ по оваа прашање).
Почитувани Прашањето треба да го упатите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Почитувани, Ве молам да ми дадете информација кои документи и дозволи се потребни за одгледување на речна пастрмка во кафези на притоката Матица од Сини Вирој притока на реката Сатеска. Ви благодарам!
Izgradbata na ribnik e povrzana so poveke zakonski akti koi ne se vo resorot na MZSV. Nadlezni institucii Ministerstvo za transport – odobrenie za gradba I upotrebna dozvola Ministerstvo za zivotna sredina I prostorno planiranje – dozvola za koristenje na voda, koncesija na voda, resenie za vlijanie na objektot vrz zivotnata sredina
Dali moze voda od bunar, sopstvenost na praven subjekt, da se upotrebuva za mienje na vozila za transport na hrana koi mu pripagjaat na istiot subjekt, ako e potvrdena ispravnosta na vodata od strana na akreditirana laboratorija ili postoi odredena zakonska postapka koja treba da se ispocituva pred bunarot da se stavi vo upotreba?
Почитувани Прашањето треба да го упатите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Dali vo 2011 imase koncesioner na vrdar i drugi regioni.Zatoa sto ribolovnoto drustvo vardar-Skopje naplatuvase za dozvoli a ne gi izdavase so obrazlozenie ponataka ke vi bidat izdadeni.
Koncesiite za rekreativen ribolov dodeleni vo 2006 godina bea za period od 5 godini. Dokolku ste konstatirale odredeni nepravilnosti na terenot vo 2011 godina za istoto ste trebale da se obratite do Drzavniot Inspektorat za Zemjodelstvo koj e nadlezen za vrsenje nadzor I inspekciski kontroli. Subjektite ne mozat da izdavaat dozvoli za rekreativen ribolov, dokolku nemaat dobieno koncesija za organiziranje rekreativen ribolov na oddelen riboloven revir. Dozvoli moze da izdava samo koncesioner, a istite gi zadolzuva od ministerstvoto za Zemjodelstvo, sumarstvo I vodostopanstvo. Vo 2011 goduina ZSRRK Vardar nema zadolzeno dozvoli za rekreativen ribolov. Dokolku imate dokaz za platen nadomest za dozvola za rekreativen ribolov za 2011 godina mozete da se obratite do DIZ za natamosna postapka.
koga ke gi pustite premiite za stokata i za tutunot
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Ве молам кои документи се потребни за да се добие одобрение за увоз на клима уреди наменети за понатамосна продазба до краен купувац?
Почитувани, Министерството за земјоделство шумарстви и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
kade treba da seprijavi pomor na ribata koj pocna da se javuva na rekata Zletovica bidejki hidrosistemot ja sopira vodata i od reka stana malo potoce.
Почитувани, Доколку сте констатирале неправилности во таа свера обратетсе во дршавниот испекторат при министерството за животна средина.
Ние сме правен субиект со фабрика и концесија за флаширање на вода имаме водостопанска довола за 5 литри во секунда но нас ни е потребно и техничка вода за одржување на обиектот и нормално миење на боци и сите други работи околу фабриката и во фабриката со исклучок на флаширање бидеќи на нашата концесија нема друга вода што би можеле да ја користиме како тејничка вода но има некоја вода ван концесиското поле ме интересира која е постапката и кои се потребни документи да можеме таа вода да ја земиме како техничка вода за потребите за одржување на фабриката нормално без од неа да се флашира него чисто техничка вода .
Почитувани За ова прашање треба да се обратите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pocituvani, Nie sme praven subjekt regstriran so sifra na dejnost 47.23 trgovija na malo so ribi vo spec.prodavnica,prasanjeto e dali pri podnesuvanje na baranje za dozlvola za akvakultura (potrebnata dokumentacija za dovozlata e kompletna) dali samo navedenata sifrata na dejnost e problem ,bidejki ne e 03.1 Ribarstvo i akvakultura Odnapred blagodaram
Почитувани За да добиете дозвола за аквакултура морате да бидете регистрирани за вршење на таа дејност со шифра 03.22 Со почит
Pocituvani,Me interesira zosto ministerstvoto za zivotna sredina ne prevzema nikakvi merki okolu zagaduvanjeto od strana na FE-NI vo okolinata na Kavadarci? Svesni sme i svedoci na ogromnite posledici sto gi ima od Fe-Ni,znaeme deka takva teska industrija vo naseleno mesto ne smee da ima,megutoa seuste nikakvi merki ne se prevzemaat od stana na drzavata.odnapred Vi blagodarime
Почитувани За ова прашање обратете се до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
pocituvani ve molam za pomos jas sum od canaklija i poseduvam stoka kozi jas i 20 mina vo moeto selo koi poseduvame 60 grla imame problem nasata stoka e prepisana na drugo lice i e napravena nepravda i otidovme kaj ispektorot vo strumica i toj ni kaza da odime kaj liceto iliev sando so 193300033 canaklija idago molime danigi prefrli a toj gi ima prijaveno sa subvenci a nasata stoka veke nee nasa ve molam za pomos jasum markov tomco canaklija neznaeme kade dase obratime do koja instuticija za pomos odnapret blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
zdravo.imam bavca 3 dekari zasadena so ceresni i jagodki,koja ja rabotam 6 god.bidejki povrsinata mi e mala zainteresiran sum da kupam bavca odma do mojata od 6 dekari ama nemam pari.dali drzavata nudi nekakva pomos za vakov tip na problemi?vi blagodaram odnapred.
Почитувани, Таква финансиска поддршка не е предвидена во програмата за финансиска поддрша во земјоделството и руралниот развој, но како можност за окрупнување постојат јавните огласи за наем на државно земјоделско земјиште. Со почит
pocituvani ve molam da me upatite kade treba da se obratam,imeno na mesto katastarski koe se vodi kako pasiste bi sakal da napravam ribnik za rekreativen i stopanski ribolov.Bi koristel voda od busotina koja sam bi ja napravil.Koi dokumenti se potrebni kakva firma treba da registriram i so koja sifra na dejnost,Vi Blagodaram.
Почитувани, Бидејки станува збор за пасиште треба да се обратите до ЈП Македонски пасишта за да добиете одговор дали воопшто може да се трансформира тоа земјиште.За користење на бунарска вода треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање.Шифра на дејност е 03.22 - Слатководна аквакултура . Со почит
pocituvani Ve molam ako mozete odgovoretemi na slednoto prasanje: Kade da se obratime nie zitelite na selo Skocivir, opstina Novaci, za rezavanje na problemot: ZAGADUVANJE NA ZIVOTNATA SREDINA od strana na eden povratnik od avstralija koj so okolu 2oo grla krupen dobitok, vrsi zagaduvanje na celo selo. Naime. Stalo ima vo seloto pomegju kucite vo koi ziveat luge. Posto ima golem broj na grla a staloto e malo istite gi cuva po kukite, koi on licni gi otvara i po dvorovite. Smetot od staloto go odlaga vednas do istoto vo selskiot potok. Dosega selanite poveke pati barale resenie preku sluzbite na opstina Novaci ali se bilo bez vredno , zatoa sto kako kazuvaat selanite, bil od VMRO-DPMNE i deka nikoj nisto nemu moze. So najverovatno takva zastita i ispasa na tolkav broj na stoka vrsi vo predeli kade skoro segkoja godina se vrsu posumuvanje, i na mesta koi semnogu cesto posetuvani od turistri ("KONJARKA' Ima uste mnogu rabotyi so koi treba da se pozanimavaat mnogu institucii od drzavata i se toa za dobro na site nas.AJDE ODGOVORETE VE MOLIME KAKO DAGO RESIME OVOJ PROBLEM/ Mnogu blagodarni grupa na ziteliod seloto Skocivir.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
zdravo me interesira dali mi treba nekakov dokument za vadenje pesok od koritoto na rekata bregalnica (delcevsko) i kade treba da se obratam ovde tie so separaciite vadat bez prestan a koga ke pojde covek so traktor za svoja potreba go gonat i mu go odzemaat traktorot ve molam za informacija...
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
pocituvani me interesira dali mozi da se eksploatira staro recno korito, za vadenje pesok i cakal, koe ne e vo funkcija. odnapred vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за екологија и просторно планирање. Со почит
pocituvani potreben mi e pravilnikot za formata i sodrzinata na baranjeto za dozvola za vadenje pesok cakal i kamen kade da go najdam
Почитувани, За оваа прашање обратете се до Министерсво за животна средина и просторно планирање Со почит
zosto ne mi se isplateni subvencite po dekzr i za zitoto
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvano so pocit ve izvestuvam i ve molam da prezemete nesto okolku uzorpacijata na drzavnoto zemjodelsko zemjiste vo opstina krivogastani potocno vo atarot na selo krivogastani .vo taa uzurpacija ucestvuvaat mojcnici od prilep kako i vraboteni vo mvr . mnogu pati e apelirano do podracnoto ministezstvo za zxemjodelie vo prilep no ne se prevzema nisto pa poradi toa smetam deka i tie se involviravi vo ovaa uzurpacija na zamjodelskoto zemjiste vo krivogastani . pa zatoa ve zamoluvam da prevzemete nesto vo vrska so ovaj slucaj .... odnapred vi se zablagodaruvam so pocit hristijan
Почитувани, Вашето прашање е пратено во Државниот инспекторат за земјоделство. Со почит
Здраво почитувани! Заинтересиран сум за инвестирање во изградба на две мали Хидроелектрани на две локации во општина Ново Село. Сакам да знам: Дали и кога ке биде објавен тендер за водите за иградба на мали хидроелектрани во Р Македонија, и како да дознаам дали тие води се регистрирани односно дали кога ке се огласи тендерот ке ги има и тие водотеце односно локации за кои сум заинтересиран јас. Доколку не се регистрирани, каде треба да се обратам и на кој начин , да бидат регистрирани и да може да се огласи тендер за истите?. со почит. Киро Јованов
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерсво за животна средина и просторно планирање Со почит
Здраво почитувани! Заинтересиран сум за инвестирање во изградба на две мали Хидроелектрани на две локации во општина Ново Село. Сакам да знам: Дали и кога ке биде објавен тендер за водите за иградба на мали хидроелектрани во Р Македонија, и како да дознаам дали тие води се регистрирани односно дали кога ке се огласи тендерот ке ги има и тие водотеце односно локации за кои сум заинтересиран јас. Доколку не се регистрирани, каде треба да се обратам и на кој начин , да бидат регистрирани и да може да се огласи тендер за истите?. со почит. Киро Јованов
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање Со почит
Здраво почитувани! Јас сум Киро Јованов од Струмица. Заинтересиран сум за инвестирање во изградба на две мали Хидроелектрани на две локации во општина Ново Село. Сакам да знам: Дали и кога ке биде објавен тендер за водите за иградба на мали хидроелектрани во Р Македонија, и како да дознаам дали тие води се регистрирани односно дали кога ке се огласи тендерот ке ги има и тие водотеце односно локации за кои сум заинтересиран јас. Доколку не се регистрирани, каде треба да се обратам и на кој начин , да бидат регистрирани и да може да се огласи тендер за истите?. со почит. Киро Јованов
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање Со почит
Здраво почитувани! Заинтересиран сум за инвестирање во изградба на две мали Хидроелектрани на две локации во општина Ново Село. Сакам да знам: Дали и кога ке биде објавен тендер за водите за иградба на мали хидроелектрани во Р Македонија, и како да дознаам дали тие води се регистрирани односно дали кога ке се огласи тендерот ке ги има и тие водотеце односно локации за кои сум заинтересиран јас. Доколку не се регистрирани, каде треба да се обратам и на кој начин , да бидат регистрирани и да може да се огласи тендер за истите?. со почит. Киро Јованов
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање Со почит
pocituvani edno prasanje veke 2 godini imam eden problem koj nikako da go resam vo nasata opstina. se raboti za semejna kukja vo koja ziveeme, pred 2 godini na okolu 50 metri od nea mi postavija trlo so ovci nikako ne mozam ni prozor da otvoram bidejki se siri smrdea od zivotnite a vecerta kucinjata mi se pred vrata inspektorite nisto ne prezemat okolu toa kaj kogo da se pozalam.Jas ziveam vo Stojakovo ama kako sto gledam sum napravil greska bidejki mojata sopstvenost nikako da si ja zastitam odnapred blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, Sakam da uvezam kancelariski digitroni so hartiena lenta.Istite imaat dvojno napojuvanje elektricno kako i baterii.Vo komunikacija so spediterot mi rekoa deka treba da izvadam nekakva dozvola poradi bateriite koi se koristat vo digitronite. Kade treba da se obratam i normalno broj i kontakt lice.Fala odnapred !
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pocituvani, Sakam da uvezam kancelariski digitroni so hartiena lenta.Istite imaat dvojno napojuvanje elektricno kako i baterii.Vo komunikacija so spediterot mi rekoa deka treba da izvadam nekakva dozvola poradi bateriite koi se koristat vo digitronite. Kade treba da se obratam i normalno broj i kontakt lice.Fala odnapred !
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
pocituvano ministerstvo; jas i mojot tatko poseduvame (vladeeme)drzavno zemjiste ''pasiste-megja'' vo povrsina od 9 ari poveke od 32 (trieset i dve) godini,ve molam da mi odgovirite dali postoi zakonska moznost za otkupuvanje i stavanje vo privatna sopstvenost na toa zemjiste i koja e procedurata..! vi blagodaram odnapred na odgovorot i sekoe dobro!
Почитувани, Согласно Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 42/11. 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), не постои законска можност да истото ви биде дадено во владение или продадено. Единствен начин да земјоделско земјиште биде објавено на јавен оглас и за истото да аплицирате. Со почит
Би сакал да Ве известам како министерството за земјоделие дека сите земјоделци во Радовиш, овој момент кој имат сливи стенлии за продавање се наогат во многу тешка состојба од страна на трговците,прво нема организиран откуп ,фторо трговците си поигруват со одкупот и со цената почна со 12 денари на одкуп,а сега ги уценуват со 8 денари по килограм за слива стенлија квалитетна . Оваа го нема нигде со 12 денари и 8 денари не можеш да купиш една џвака а од друга страна нема никаква контрола од министерството за земјоделие и они што сакат си прават,па затоа сметам дека под итно треба да се реагира од страна на министерството за земјоделие за да може одкупот на сливата стенлија да се одкупи на една пристојна цена и со организиран одкуп, Овој допис го пишуваме до Вас, од голем број на производители на слива стенлија бидејки секоја година го имаме истиот проблем,и очекуваме под итно реакција од Ваша страна и контрола на теренот со кој ке им помогнете на сите земјоделци . Очекуваме овој проблем под итно да биде разгледан и за истиот позитивно да се изјаснте. поздрав,
Почитувани, Во врска со наведениот проблем оклу откуп на сливата да ве информирам дека Државниот инспекторат за земјоделство е информиран за проблемот. Сите откупувачи на земјоделски производи треба да се регистрирани во Регистар на откупувачи на земјоделски производи и да имат истакнато цени на откупните места. Доколку има неправилности при откуп производителите може да го контактираат Инспекторатот. Со почит
Дали е потребна ВОДОСТОПАНСКА ДОЗВОЛА за користење на вода за изградба на Мини хидроцентрала до 500 kw/h
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Дали е потребна ВОДОСТОПАНСКА ДОЗВОЛА за користење на вода за изградба на Мини хидроцентрала до 500 kw/h
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Поради големата гужва за пријавување на субвенции во општина Струмица никако не можевме јас и многу други да пријавиме за субвенции во земјоделието, а рокот за пријавување е изминат. Ве молиме доколку е можно рокот да биде продолжен?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Поради големата гужва за пријавување на субвенции во општина Струмица никако не можевме јас и многу други да пријавиме за субвенции во земјоделието, а рокот за пријавување е изминат. Ве молиме доколку е можно рокот да биде продолжен?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Почитувани, Заинтересиран сум за добивање на дозвола за рециклирање на гума. Ве замолувам за информација каде да се обратам за добивање на подетални информации кои се документи се потребни. Ви Благодарам. Поздрав
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pochituvani ve molam dali e usvoen zakonot za otkup na drzavno zemjodelsko zemjishte(zemeno pod zakup za period od 30 g.) Ako e usvoen koi dokumenti se potrebni.Pozdrav
Почитувани, Министерството за земјоделство, шумарство и водостоапнство ги известува правните и физичките лица кои користат земјоделско земјиште во државна сопственост врз основа на важечки договор за закуп, дека е во тек изработка на Годишната Програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопсвеност во која ќе бидат определени површините кои ќе бидат предмет на продажба. За таа цел се ПОВИКУВААТ сите правни и физички лица кои се заинтересирани да си го купат земјоделско земјиште во државна сопственост кое го користат врз основа на важечки договор за закуп, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостоапнство да достават иницијатива за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на договорот за закуп, како би можело истото да биде опфатено со Годишната Програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопсвеност. Продажбата на земјоделско земјиште за кое ќе биде доставена иницијатива ќе биде извршена по пат на јавен оглас и електронско јавно наддавање во постапка пропишана со Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (Службен весник на РМ бр.87/13, 106/13 и 137/13). Согласно наведениот закон, при продажбата на земјоделско земјиште во државна сопственост за кое постои договор за закуп кој е на сила, право на првенство на купување има постојниот закупец. Правото на првенствено купување се остварува со прифаќање и плаќање на највисоко постигнатата цена на земјиштето на електронското јавно наддавање. Правото на првенствено купување можат да го остварат само закупци кои уредно ги исполнувале обврските од договорот за закуп, кои ги подмириле сите обврски за плаќање на закупнината и кои немаат неподмирени јавни давачки и обврски по основ на неплатена водарина и пашарина. Во случај кога на земјиштето се засадени долгогодишни насади, предмет на продажба ќе биде земјиштето заедно со долгогодишниот насад, при што во постапката за утврдување на почетната цена на јавното наддавање се доставува проценка на вредноста на земјоделското земјиште и проценка на вредноста на долгогодишниот насад, кои заеднички ја сочинуваат проценетата вредност. Доколку после јавното наддавање се постигне повисока купопродажна вредност на таквото земјиште, а закупецот не го искористи правото на првенствено купување, поранешниот закупец на земјиштето за долгогодичниот насад од купопродажната цена ќе добие средства во висина на проценетата вредност на насадот. Проценката на вредноста на земјиштето и на вредноста на долгогодишниот насад, која вредност претсавува и почетна цена на јавното наддавање, ја врши Бирото за судски вештачења врз основа на Методологијата за процена на земјоделско земјиште во државна сопственост и насади сопственост (Службен весник на РМ бр.130/13) и Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството (Службен весник на РМ бр.171/11. Сите останати податоци за начинот и времето на распишување на Јавниот оглас за продажба на земјиштето за кое ќе биде доставена иницијатива за продажба, ќе бидат објавени во Одлуката за продажба на земјиштето која ја донесува Владата на Реапублика Македонија. Иницијативите за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на договорот за закуп потребно е да се достават најдоцна до 22.10.2013 година. Во прилог на Иницијативите потребно е да се достави и геодетскиот елаборат за површините предмет на договорот за закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост. Иницијативите за продажба се доставуваат до Министерството за земјоделство, шумартсво и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 1000 Скопје. За сите останати прашања во врска со овој јавен повик заинтересираните лица можат да се обратат во просториите на Министерството, за земјоделство, шумарство и водостопанство или на телефон 023134477 локал од 122. Со почит
Сакаме да се регистираме за увоз на вештачи ѓубрива. Која документација е потребна ? Ви благодарам
Почитувани, Ве информраме да за регистрациј на Увоз на губрива треба следни документи: ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА УВОЗ НА ЃУБРИЊА - М1 М2 образци - Договор за работа - Диплома за завршено високо образование или средно земјоделско учиилиште - Решение од централен регистер со шифра дејност 46.75 - Магацински простор - Имотен лист за поседување на магацин или договор за закуп -Извештај од физичко хемиски анализи за секој тип на ѓубре - 1500 ден. таксени марки или истата сума да се уплати на уплатница на ж-ска=100000000630-95 буџет на Р.Македонија под сметка 84003161 приходна шифра 722313 Со почит
Кои документи се потребни за изградба на рибен ресторант? Ви благодарам
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
zdravo sakam da prasam za nesto sto nemam nikakov odgovor .Dadena mi e zemja pred 46 godini za vozvrat na mojata napravena e zamena so togasna drsava imam takov dokument za izvrsena zamena no sega bez nikakvo izvestuvanje deka mi e odzemena mi doadja inspekcija na vrata zosto sum ja nasejal pa duri i kazna mi napisaa .Vi se molam da mi kazeete kade da se obratam i dali jas kako sopstvenik imam nekoji prava .Odnapred vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија. Со почит
izvinete edno prasanje .. sakam da nabavam jagodki za nasaduvanje na niva od kade mozam da nabavam i kaj mozam da se rasprasam ....
Почитувани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство -Управа за семе и саден материјал води Регистер на снабдувачи на саден материјал и истиот се наоѓа на веб страната на нашето министерство. За подетални информации нека се обрати во Управата за семе и саден материјал. Со почит
izvinete edno prasanje .. sakam da nabavam jagodki za nasaduvanje na niva od kade mozam da nabavam i kaj mozam da se rasprasam ....
Почитувани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство -Управа за семе и саден материјал води Регистер на снабдувачи на саден материјал и истиот се наоѓа на веб страната на нашето министерство. За подетални информации нека се обрати во Управата за семе и саден материјал. Со почит
Zdravo , sakam da ve prasam kako mozam da dojdam do rasa na kozi pod ime burske na srpski a na makedonski ne znam kako e pravilnoto ime , dali gi ima vo makedonija vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Zdravo , sakam da ve prasam kako mozam da dojdam do rasa na kozi pod ime burske na srpski a na makedonski ne znam kako e pravilnoto ime , dali gi ima vo makedonija vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Kako e procedurata za da se registriram kako zemjodelec,i koj dokumenti se potrebni?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централен регистар, ПИОМ или во Подрачните единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во вашата општина. Со почит
zdravo.ve molam da mi odgovorite dokolku ste vo moznost na edno prasanje.me interesira koga ke ima polaganje za lovecki ispit i dali mora da se ceka komisijata da dojde vo mak brod ili moze da se polaga i vo grug grad sekako dokolku sme izvesteni.so pocit
Почитувани, во февруари месец Комисијата продолжи со одржување на ловечкиот испит, но не се знае каде и кога точно. За таа цел контактирајте го колегата Владо Ќулумоски на моб. 070/40 99 65. Со почит.
zdravo.ve molam da mi odgovorite dokolku ste vo moznost na edno prasanje.me interesira koga ke ima polaganje za lovecki ispit i dali mora da se ceka komisijata da dojde vo mak brod ili moze da se polaga i vo grug grad sekako dokolku sme izvesteni.so pocit
Почитувани, Во февруари месец Комисијата продолжи со одржување на ловечкиот испит, но не се знае каде и кога точно. За таа цел контактирајте го колегата Владо Ќулумоски на моб. 070/40 99 65. Со почит.
Почитувани, Сопственик сум на шума со површина од 12,026 М2 во КО Двориште на КП бр. 4989/6 МВ Караматли - заведено во ИЛ 1434 - АКН Берово. Исто така сопственик сум на земјоделски површини евидентирани на ИЛ.бр. 3204 и 3086 КО Русиново, МВ Преведена. Мојот имот граничи со шума која е во сопственост на Р. Македонија. Моето прашање е: Дали може да се изврши замена на мојата шума која погоре ја опишав со шума со иста или сл.класа која се граничи со мојот имот во МВ Преведена и која е постапката за да се направи законска замена.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Јавно Претпријатие Македонски шуми на ател.број.02-2581-081 или 02-2581-083 Со почит
Почитувани, Сопственик сум на шума со површина од 12,026 М2 во КО Двориште на КП бр. 4989/6 МВ Караматли - заведено во ИЛ 1434 - АКН Берово. Исто така сопственик сум на земјоделски површини евидентирани на ИЛ.бр. 3204 и 3086 КО Русиново, МВ Преведена. Мојот имот граничи со шума која е во сопственост на Р. Македонија. Моето прашање е: Дали може да се изврши замена на мојата шума која погоре ја опишав со шума со иста или сл.класа која се граничи со мојот имот во МВ Преведена и која е постапката за да се направи законска замена.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Јавно Претпријатие Македонски шуми на тел.број 02-2581-080 или 022581-083 Со почит
Почитувани,сакам да изградам рибник на сопствена површина покрај река во рурална средина ,земјиштето се води како пасиште а не се користи како пасиште ве молам да ми помогнете во редоследот на барање на документи т.ес потребни документи за реализација на идејата
Почитувани, Изизградбата на капацитетите има повеќе допирни точки со Секторот за управување со земјоделско земјиште и единицата на локалната самоуправа (министерство за транспорт) каде што припага површината со оглед дека се работи за градба на објект. Изградбата на рибник не е доменот на работењето на Одделението за рибарство и аквакултура. Овде ги регистрираме капацитетите во Регистер на одгледувачи и издаваме Дозвола за аквакултура на веќе изградени капацитети. За издавањето на овие документи треба веќе да е изграден рибникот. Инаку за субјектот да може непречено да произведува риби и да ги пласира на пазарот потребно е да има Извод од регистар на одгледувачи на риби за што согласно Закон за рибарство и аквакултура до министерството треба да достави Пријава за запишување во регистар на одгледувачи на риби со потребна документација односно: 1. Доказ дека површината на која се наоѓа рибникот е негова сопственост (имотен лист) или ја користи со договор (договор за закуп или користење на поврѓината заверен кај нотар); 2. Доказ за регистрација на субјектот (03.22. Слатководна аквакултура од Централен регистер и 3. Записник од ДИЗ дека на површината за која се работи постои рибничкиот капацитет ( со технологија на производство, капацитет и видови риби кои се одгледуваат). Со почит
Zdravo Pocituvani sakam da ve prasam do koga e vremenskiot rok za da se napravat dogovori za nasad so tutun za ovaa 2014 godina Jas sum od opstina Pehcevo. Blagodaram na sorabotkata odnapred pozdrav Ivan Ilijev.
Почитувани, Согласно член 12 став 6 од Законот за тутун и тутунски производи, договорот се склучува најдоцна до 10 април во тековната година. Со почит
Moze li da znam na kogo mu e dodelena koncesijata za tikvesko ezero pozdrav
Почитувани, Концесијата ја доделува Владата на Република Македонија. Одлуката за доделување на концесија на Тиквешкот езеро (како и на сите води за кој е распичан јавниот повик) ке се донесе по завршување на изборите и ќе биде објавена во Службен весник на Република Македонија. Со почит
Moze li da znam na kogo mu e dodelena koncesijata za tikvesko ezero pozdrav
Почитувани, Концесијата ја доделува Владата на Република Македонија. Одлуката за доделување на концесија на Тиквешкот езеро (како и на сите води за кој е распичан јавниот повик) ке се донесе по завршување на изборите и ќе биде објавена во Службен весник на Република Македонија. Со почит
Registrirav firma so pretezna dejnost Slatkovodna akvakultura.Veke imam otkupeno i zemjiste od nekolku privatni lica.No za normalna rabota i neprcen pristap imam potrba od zakup na zemjiste vo drzavna sopstvenost.Za sto i podnesov "Baranje za zakup i prenamena na zemjodelsko zemjiste"bidejki zemjisteto za koe sto aplicirav vo Agencijata za katatar e zavedeno kako Recno korito.No bidejki na del od zemjisteto sto go barav ima nekolku drva,lugeto od katastar mi rekoa deka e potrebno prvo da izvrsam seca na istite pa potoa ke moze da se izvrsi prenamena.Za sto i se obrativ do Podracnata edinica na Makedoski Sumi da mi se dozvoli seca , no tamu me prenasocija kaj vaseto Ministerstvo bidejki tie ne stopanisuvale so Recno korito.Pa ke ve zamolam da mi odgovorite dokolku e vo vasa nadleznost: Dali i kade mozam da podnesam baranje za seca i dali na istoto ke moze da dobijam dozvola za seca,bidejki istie se na megata pomegu moeto i drzavnoto zemjiste. Ke ve zamolam za pobrz i pokonkreten odgovor bidejki veke tri meseci ne mozam da otpocnam so rabotite. Srdecen pozdrav
Почитувани, За да може конкретно да ви одговориме на вашето прашање, најдобро е да се обратите писмено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во прилог ја приложите целокупната документација, или да ме контактирате на моб.070/409 962, Снежана Доневска, советник во Секторот за шумарство и ловство. Со почит.
Zdravo.Sakam da me informirate vo vrska so tutunot. Me interesira so dogovorite za ovaa rekolta,zosto registriranite zemjodelci se ograniceni so edna tretina od predadeniot tutun vo minatava rekolta,a nekoi dobro situirani so visoki primanja pravat dogovori za 50 ili 100 otsto od predadenata kolicina. Ve molam da mi odgovorite dali kako registriran zemjodelec ke imam nekakvi povolnosti ,zatoa sto dogovor od 600 kg. za mene znaci nemoznost za opstanok ,racunaki deka so tie pari treba da izdrzuvam srednoskolec i student. Vi blagodaram.
Почитувани, Согласно член 6 од Законот за тутун и тутунски производи, со производство на тутун можат да се занимаваат семејни земјоделски стопанства и правни лица (производители) врз основа на договор за производство и откуп на тутун склучен со правен субјект регистриран за откуп и обработка на тутун (откупувач). Во врска со договорите за оваа реколта ве упатуваме на веб старната на МЗШВ www.mzsv.gov.mk објавено на 20.март 2014 година. Со почит
zdravo,me interesira dali moze da se legalizira drzavno zemjiste za koe imam dogovor za korisrejne od 1988godina i na koe imam izgradeno stala i dva pomosni objekti.pa me interesira dali moze da se legalizira istoto i koja se dokumentacija ke mi bide ptrebna dokolku moze da se legalizira.
Почитувани, Доколку Договорот за користење на државно земјиште е сеуште важечки објектите може да ги легализирате. Потребна документација: -Барање до општината -Копија од лична карата за физичко лице, за правно извод од Централен регистар -Сметка од јавни услуги (стрија, вода итн) или изјава заверена на нотар дека објектот е изграден пред 14.02.2011година -Геодетски елаборат -Договорот за закуп на земјиштето Со почит
Pozdrav prasanje do vas koga se pustat parite za stoka
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pozdrav prasanje do vas koga se pustat parite za stoka
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pozdrav prasanje do vas koga se pustat parite za stoka
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Почитувани, производител сум на биохумус од калифорниски црви. Како би можела да го продавам на територијата на нашата држава или евентуално за извоз? Однапред благодарам за одговорот.
Почитувани, Законот за квалитет и безбедност на губриња биостимулатори и подобрувачи на својсвата на почвата во член 13 производство на губривња е опишано да секој кој сака да произведува и тргува со губриња треба да ги исполнува сите услови наведени во член 13 од законот Со почит
Zdravo me interesira ako ste vo moznost da mi odgovorite dali se uste vazi zamena na domovite koi imaat lesonit tabli so vasa pomos.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Градежните претпријатија. Со почит
Zdarvo ke ve molam uste ednas da mi dadete pokonkreten odgovor za zamena na lesonit tabli od krov na semejni domakinsvtvaso keramidi kaj koi gradezni pretprijatija da se obratime zatoa sto znam deka pomagavte vie so paricna pomos za da se zamenat tie radioaktivni tabli so keramidi.Pa dali se uste gi pomagate finansiski tie domakinstva ili ne.Pozdrav
Почитувани, За ова прашање не е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Pocituvani moze li da dobijam odgovor koga ce bidat isplateni subvenciite za odrzuvanje na lozovi nasadi za 2013 godina. Imam dobieno resenie a ne mi se isplateni subvenciite. Odnapred Vi blagodaram za odgovorot. Pozdrav
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani mozi li da znaam koga ke bidat isplateni subvenciite za Pcelarite za 2013 godina i dali se znae do koga treba da se isplatat site ostanati subvencii za 2013 godina ke ve molam za odgovor i odnapret vi blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Здраво ! Ме интересира дали и како е уредено со закон за соларна енергија добиена од соларни панели инсталирани на кров од приватна кука, доколку се произведе повеке од колку што е потребно дали може да се дистрибуира во мрежата на евн како што е регулирано во други држави ? ви благодарам
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
Почитувани, Ве молам да ме упатите како можам да се обратам до Министерот за Економија или до Директорот на Државниот Пазарен Инспекторат за да поднесам жалба по постапка на поднесена претставка за повреда на правото на потрошувачите, од страна на Пазарната Инспекција. Однапред благодарна, Поздрав
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
Zdravo,ke ve molam dali moze da mi kazete,do koga treba da go isplatat vinariite grozjeto sto go odkupija lani,i vo slucaj da ne e zapazen toj rok a toa e 30april mislam, kade treba da se obratam,bidejki eve dojde i juli mesec a nekoi vinarii uste ne isplatile,a apliciraat da dobijat dozvola za otkup na grozje i za ovaa godina.Moze li da se spreci toa.POZDRAV
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Koga ke bidat isplateni subvenciite za 2013 god za ovci ? So pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Почитувани, Имам свое земјиште до река и сакам да отворам рибник. Ве молам ако може да ми појасните како одат процедурите и што се е потребно од документи. Исто така ме интересира дали има некакви поволности и субвенции за започнување на ваков бизнис. Однапред Ви благодарам.
Почитувани, Во Министетрсвото за земјоделство се води регистрација на субјекти кои вршат дејност аквакултура за што се издава извод од регистер на одгледувачи на риби. За добивање извод потребно е да се достави пријава согласно член 62 од Законот за рибарство и аквакултура ("Сл. весник на РМ" бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) со доказ за сопственост ики користење на рибникот, доказ за регистрација на дејност слатководна аквакултура и записник од Државен инспектор за земјоделствоза дека на наведената парцела постои рибник и се одгледуваат риби.. Инаку, за финансиска поддршка за изградба на рибници секоја година се предвидуваат средства во годишните програми на министерството. Програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во 2014 година може да ја најдете на WEB страната ipardpa@gov.mk каде се пропишани потребните документи за користење на средствата, а за 2014 година ќе биде објавена во јануари 2014 година Дозвола за аквакултура која е еден од документите кои се браат за користенје на средства се издава согласно член 63 од Законот за рибарство и аквакултура Условите за изградба на рибник се одредуваат во зависност од локацијата, видот на земјиштето, начинот на користење на водата и други елементи за кои одобренија и дозволи се обезбедуваат во други ресорни министерстви и органи (Министерство за животна средина, Министерство за транспорт, единица на локална самоуправа итн. Со почит
Почитувани, Имам свое земјиште до река и сакам да отворам рибник. Ве молам ако може да ми појасните како одат процедурите и што се е потребно од документи. Исто така ме интересира дали има некакви поволности и субвенции за започнување на ваков бизнис. Однапред Ви благодарам.
Почитувани, Во Министетрсвото за земјоделство се води регистрација на субјекти кои вршат дејност аквакултура за што се издава извод од регистер на одгледувачи на риби. За добивање извод потребно е да се достави пријава согласно член 62 од Законот за рибарство и аквакултура ("Сл. весник на РМ" бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) со доказ за сопственост ики користење на рибникот, доказ за регистрација на дејност слатководна аквакултура и записник од Државен инспектор за земјоделствоза дека на наведената парцела постои рибник и се одгледуваат риби.. Инаку, за финансиска поддршка за изградба на рибници секоја година се предвидуваат средства во годишните програми на министерството. Програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во 2014 година може да ја најдете на WEB страната ipardpa@gov.mk каде се пропишани потребните документи за користење на средствата, а за 2014 година ќе биде објавена во јануари 2014 година Дозвола за аквакултура која е еден од документите кои се браат за користенје на средства се издава согласно член 63 од Законот за рибарство и аквакултура Условите за изградба на рибник се одредуваат во зависност од локацијата, видот на земјиштето, начинот на користење на водата и други елементи за кои одобренија и дозволи се обезбедуваат во други ресорни министерстви и органи (Министерство за животна средина, Министерство за транспорт, единица на локална самоуправа итн. Со почит
Ke Ve molam,ako ste vo moznost da ne informirate ,koga ke se isplatat subvenciite za lozov nasad vo individualna sopstvenost
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Ke Ve molam,ako ste vo moznost da ne informirate ,koga ke se isplatat subvenciite za lozov nasad vo individualna sopstvenost
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Poseduvame nivi vo atarot na selo Maguciste opstina PRILEP. Nivite se na parcinja so vkupna povrsina od 70.000 m2. Kako mozeme nie da gi prodademe na opstinata, a taa posle da go prodava kako opstinsko ili drzavno zemjiste
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до вашата општина или до Подрачната единица на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство во општина Прилеп. Со почит
Poseduvame nivi vo atarot na selo Maguciste opstina PRILEP. Nivite se na parcinja so vkupna povrsina od 70.000 m2. Kako mozeme nie da gi prodademe na opstinata, a taa posle da go prodava kako opstinsko ili drzavno zemjiste
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до вашата општина или до Подрачната единица на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство во општина Прилеп. Со почит
Почитувани. Ме интересира колку е законскиот рок за маркирање на шума од приватна сопственост од денот кога е известен приватниот шумар за маркирање , а тоа е 21.07.2014 година, бидејки и приватниот шумар во Кратово и приватниот шимар од Виница кој се надлежни за маркирање на шума во општина Пробиштип даваат некое нивно објаснување: ќе дојдеме ,ќе ви се јавиме, сега имаме работа и др.Дали тоа може некако да се забрза или упрости бидејки секој поединец има нешто планирано кога и како да си ги заврши обврските. Однапред Ви благодарам на разбирањето.
Почитувани, Со Законот за шумите нема предвидено рок за маркирање на шума во приватна сопственост од денот кога е известено лиценцираното лице. Сите стручни работи во шума во приватна сопственост се предмет на меѓусебен договор помеѓу вас и лиценцираното лице. Со почит.
Почитувани. Ме интересира колку е законскиот рок за маркирање на шума од приватна сопственост од денот кога е известен приватниот шумар за маркирање , а тоа е 21.07.2014 година, бидејки и приватниот шумар во Кратово и приватниот шимар од Виница кој се надлежни за маркирање на шума во општина Пробиштип даваат некое нивно објаснување: ќе дојдеме ,ќе ви се јавиме, сега имаме работа и др.Дали тоа може некако да се забрза или упрости бидејки секој поединец има нешто планирано кога и како да си ги заврши обврските. Однапред Ви благодарам на разбирањето.
Почитувани, Со Законот за шумите нема предвидено рок за маркирање на шума во приватна сопственост од денот кога е известено лиценцираното лице. Сите стручни работи во шума во приватна сопственост се предмет на меѓусебен договор помеѓу вас и лиценцираното лице. Со почит.
Pocituvani od ipardpa.info@ipardpa.gov.mk na prasajneto koga ke bidat isplateni subvenciite za tutun -2013 dobivme odgovor deka toa ke bide vo 2015 , bidejki ne e toa normalno moze da ni kazite koga ke bidat tocno isplateni? So pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani od ipardpa.info@ipardpa.gov.mk na prasajneto koga ke bidat isplateni subvenciite za tutun -2013 dobivme odgovor deka toa ke bide vo 2015 , bidejki ne e toa normalno moze da ni kazite koga ke bidat tocno isplateni? So pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
koga ke se isplatat subvencii za tutun koi bea prekinati zaradi izborite
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Почитувани! Заинтересирана сум за отворање на млин,па би сакала доколку сте Ве можност да ме информирате кои се документи ми се потребни според законските прописи од ваш домен за да оваа моја замисла се оствари,пред семе интересира финасиски колку ќе чини и временски колку ќе трае ,како и кои се документи се потртебни за да функционира еден млин и воедно ако сте во можност да кажете кој закон го уредува ова прашање.Онапред се заблагодарувам.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централен регистар на Република Македонија. Со почит
pocituvani moze li da dobiam informacii zosto nemam isplata za subvencii za 2013 god imam podneseno za ovci lozje zitni kulturi oriz i nemam dobieno za nisto panov blagojco s kucicino
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani, me interesira dali e dozvoleno cuvanje na ukrasna zivina vo dvor vo gradska sredina. Odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, Ve molam za odgovor i toa,Se raboti za s.Supli kamen , koe se naodja vo Kumanovsko, istoto ima okolu 65 ziteli .Po ovoj broj na ziteli koj status ima, dali pripadja vo kategorija na ruralno podracje ili nekoja druga.Inaku seloto e oddaleceno 12 km od Kumanovo, bez .Blagodaram na odgovorot
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Државен завод за статистика. Со почит
Pocituvani.Sakam da prasam slednovo:Kupiv gumen camec do 3 metri no nema dokumenti.Ne bev doma nekoe vreme i gledam nekoi novi zakoni izlagaat.Se javiv vo Ohr.Kapetanija i bas togas bese posleden den za legalizacija.Me interesira dali toa vazi za obicni gumeni camci i dali moram da go registriram kako da go legaliziram.So Pocit Goran
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Дирекција за заштита и спасување. Со почит
Pocituvani, me interesira dali e dozvoleno cuvanje na ukrasna zivina vo dvor vo gradska sredina. Odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, me interesira dali e dozvoleno cuvanje na ukrasna zivina vo dvor vo gradska sredina. Odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, me interesira dali e dozvoleno cuvanje na ukrasna zivina vo dvor vo gradska sredina. Odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, Vi pisuvame od podruznicata na Makedonski sumi "Lopusnik"Kicevo I sakame Da vi se obratime vam za pomos,imeno veke podolgo vreme se vrsi krazba na drva od strana na direktorot Vitomor Siljanoski I negovi bliski vraboteni.Prvo toa se slucuvase so sadnicite I istite imaat pronevera zaedno so vrabotena vo rasadnikot vo Kicevo od 2,5 milioni denari vrednost I istoto pobaruvanje go proturkaa na upraven odbor .Sega se pravat lazni dokumentI za ogrevno drvo koe so vozovi se nosi vo Skopje kade na tovaren list stoi 10m kubni a se tovaraat I do 30I poveke metri kubni a istite za sebe steknuvaat imotna korist,slucajot e prijaven I vo Antikorupciska komisija.Ve molime Da prezemete merki bidejki se pustosi sumata I nelegalno se steknuvaat so imotna korist istava statija ke ja objavime I do MVR I javnite glasila so sto ke ja zapoznaeme I celata makedonska javnost. So pocit od vrboteni vo podruznica za sumarstvo "Lopusnik" Kicevo
Почитувани, За ова треба да се обратите до Државниот инспекторат за шумарство и ловство, а истовремено ќе бидат известени и раководните лица од Секторот за шумарство и ловство. Со почит.
Pocituvai, imame svoe zemjiste koe veke poveke godini go obrabotuva drug. Covekot koj go obrabotuva naseto zemjiste e koncesioner koj poveke od 6 godini go obrabotuva istoto. ostanatoto zemiste koe go obrabotuva e vo sopstvenost na RM a postojat nekolku parceli na koi sopstvenici se privatni lica megu koi i nie. sega sakame da si go vratime zemjisteto nazad ili eventualno da go prodademe no zemjisteto e zasadeno so lozov nasad. kade da se obratime kako da postapime? koncesionerot ne saka da otstapi od nego i ni nudi dogovor da ni go otkupi za cena koja ne sakame da ja prifatime. odnapred vi blagodarime
Почитувани, Како што може да се разбере од поставеното прашање се работи за земјоделско земјиште во приватна сопственост. Согласно тоа министерството нема надлежност да ви каже што и како да правите со земјиште во ваша сопственост. Со почит
Pocituvai, imame svoe zemjiste koe veke poveke godini go obrabotuva drug. Covekot koj go obrabotuva naseto zemjiste e koncesioner koj poveke od 6 godini go obrabotuva istoto. ostanatoto zemiste koe go obrabotuva e vo sopstvenost na RM a postojat nekolku parceli na koi sopstvenici se privatni lica megu koi i nie. sega sakame da si go vratime zemjisteto nazad ili eventualno da go prodademe no zemjisteto e zasadeno so lozov nasad. kade da se obratime kako da postapime? koncesionerot ne saka da otstapi od nego i ni nudi dogovor da ni go otkupi za cena koja ne sakame da ja prifatime. odnapred vi blagodarime
Почитувани, Како што може да се разбере од поставеното прашање се работи за земјоделско земјиште во приватна сопственост.Согласно тоа министерството нема надлежност да ви каже што и како да правите со земјиште во ваша сопственост. Со почит
Pocituvai, imame svoe zemjiste koe veke poveke godini go obrabotuva drug. Covekot koj go obrabotuva naseto zemjiste e koncesioner koj poveke od 6 godini go obrabotuva istoto. ostanatoto zemiste koe go obrabotuva e vo sopstvenost na RM a postojat nekolku parceli na koi sopstvenici se privatni lica megu koi i nie. sega sakame da si go vratime zemjisteto nazad ili eventualno da go prodademe no zemjisteto e zasadeno so lozov nasad. kade da se obratime kako da postapime? koncesionerot ne saka da otstapi od nego i ni nudi dogovor da ni go otkupi za cena koja ne sakame da ja prifatime. odnapred vi blagodarime
Почитувани, Како што може да се разбере од поставеното прашање се работи за земјоделско земјиште во приватна сопственост. Согласно тоа министерството нема надлежност да ви каже што и како да правите со земјиште во ваша сопственост. Со почит
sakam da iznajmuvam ili da mi se dade po dogovor ,drzavno zemjodelsko zemjiste za zemjodelski nasadi i za kolku vreme moze da se koristi odnosno za kolku godini moze da trae eden dogovor .i dali se plaka nesto i kolku se plaka vo s. batinci skopje. i sto dokumenti se potrebni za takov dogovor od napred vi se blagodarime na odgovor.
Почитувани, Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство согласно одредбите од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), го доделува земјоделското земјиште во државна сопственост под закуп. Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се дава во закуп по пат на јавен оглас со прибирање на понуди и со непосредна спогодба во случаите од членот 38 на овој закон. Земјоделското земјиште од членот 17 на овој закон може да се даде во закуп, и тоа за: - подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ), и оранжерии за период до 30 години, - подигање на маслинарници за период до 50 години, - одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години, - ливади за период до 15 години, -за одгледување на брзорастечки дрва на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700метри, за период од 30 години - рибници до 20 години и - спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години. Имено, согласно член 21 од Законот за земјоделското земјиште, Министерот донесува одлука за распишување на јавен оглас за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост. Постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост во закуп ја спроведува Комисија од пет члена формирана од министерот, во која има најмалку еден претставник од здруженијата од областа на земјоделството, и еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа, на чија територија се објавува предметното земјиште. По потреба министерот може да формира повеќе комисии за спроведување на постапки по одделни огласи. Јавниот оглас од членот 21 став 1 на овој закон се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија од кои во еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Јавниот оглас од членот 21 став 1 на овој закон се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија од кои во еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Јавниот оглас ги содржи следниве податоци: -површина во хектари што се дава под закуп, -максималната површина во хектари што може да ја добие еден понудувач по огласот во однос на понудените катастарски парцели, -катастарски податоци содржани во имотниот, односно поседовниот лист или податоци за тоа каде се објавени истите, -намена на земјоделското земјиште, -службености и други товари на земјиштето, -времетраење на закупот согласно со членот 18 од овој закон, -состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не), -банкарска гаранција за учество во постапка, -банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, -почетна цена по еден хектар согласно со членот 23 од овој закон и -рок за поднесување на понудите. Рокот за поднесување на понудите не може да биде пократок од 15 ниту подолг од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Почетната цена по хектар во постапка по јавен оглас се утврдува во зависност од катастарската класа и местоположбата на земјиштето. Почетната цена изнесува 25 евра во денарска противвредност за земјоделско земјиште од I до IV катастарска класа и 15 евра во денарска противвредност за земјоделско земјиште од V до VIII катастарска класа, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. По исклучок од ставот 2 на овој член, доколку земјоделското земјиште се наоѓа во планински подрачја, почетната цена за земјиштето од I до IV катастарска класа изнесува 15, а за земјиште од V до VIII класа изнесува пет евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. Физичките лица од ставот 1 на овој член треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи им е претежна дејност. Странските правни лица од ставот 1 на овој член, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработка на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди немаат лицата од ставот 1 на овој член кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Право на учество на огласот немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - понуда (образец од подрачна единица на Министерството), - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица, -доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување; - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти и очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција, - друга потребна документација утврдена во јавниот оглас, - понуда за износот на годишната закупнина и - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор и б) за физички лица: - понуда (образец од подрачна единица на Министерството), -доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување; - фотокопија од лична карта, - потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност или доказ од централен регистар за регистриран трговец поединец, - програма за користење на земјиштето која содржи основни податоци за семејството, техничко - технолошката опременост, целта за која ќе го користи земјиштето и пазарните аспекти и износ на планирана инвестиција, - изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на нотар, - друга потребна документација утврдена во јавниот оглас; - понуда за износот на годишната закупнина и - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор. Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп со површина над 10 ха, кон понудата доставуваат и банкарска гаранција за учество во постапката во износ на понудената годишна закупнина. Некомплетни и ненавремено доставени пријави на јавниот оглас нема да се разгледуваат. Постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп може да се спроведе иако во неа зел учество и само еден понудувач. Во случај на неправилности во постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, утврдени од страна на Комисијата од членот 21 на овој закон, министерот на предлог на Комисијата, го поништува целиот или дел од јавниот оглас или повикот за прибирање на понуди. Предлогот од ставот 2 на овој член, кој задолжително ги содржи причините за поништување на јавниот оглас или повикот за прибирање на понуди Комисијата може да го даде најдоцна до истекувањето на рокот од членот 28 став 1 на овој закон. Комисијата врши избор на најповолен понудувач врз основа на највисока понудена годишна закупнина освен за површини на земјоделско земјиште до 10 ха каде изборот на најповолен понудувач се врши и според местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на огласеното земјиште, видот на планираното производството и правниот статус на понудувачот. Големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се даде под закуп на еден учесник во спроведени постапки по пат на јавен оглас ќе зависи од материјално-техничката опременост, односно расположливиот број на грла добиток на подносителот по еден хектар во моментот на поднесување на пријавата и бројот на вработени, како и од големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое го има во закуп понудувачот во моментот на поднесување на понудата во однос на вкупната материјално-техничката опременост, односно вкупниот расположлив број на грла добиток. Критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член поблиску ги пропишува министерот. Комисијата води записник за отворање на понудите, изготвува извештај за евалуација на понудите и е должна во рок од 15 дена по завршувањето на јавниот оглас или јавниот повик да донесе одлука за избор на најповолен понудувач. Со избраниот понудувач министерот склучува договор за закуп во писмена форма. Согласно член 30 став 4 од Законот за земјоделското земјиште „Договорот за закуп влегува во сила со денот на воведувањето во владение на закупецот врз земјоделското земјиште предмет на договорот од страна на закуподавачот и тоа само за површините за кои е воведен во фактичка власт”. Договорот за закуп кој не е склучен во писмена форма не произведува правно дејство. Врз основа на член 32 став 1 „На земјоделското земјиште, предмет на договорот за закуп, закупецот се воведува во владение со записник, од страна на тричлена Комисија формирана од министерот, со учество на геодетско стручно лице регистрирано како трговец поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, кое врз основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото. Постапката и рокот за воведување во владение како и формата и содржината на образецот на записникот од ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот. Согласно член 4 од Правилникот за постапката и рокот за воведување во владение и формата и содржината на образецот на записникот (Службен весник на Република Македонија бр.44/11), Доколку постојат правни и фактички пречки за воведување во владение на земјоделското земјиште, Комисијата во присуство на закупецот и геодетско стручно лице ги внесува во записникот. На земјиштето од став 1 на овој член, закупецот се воведува во владение по отстранување на правните и фактичките пречки кои го оптоваруваат земјиштето. Со почит
Почитувани : Нашата компанија „ ЕЛЕКТРОН - ББ “ ДОО Велес се занимава со сервисирање и продажба на апарати од бела техника. Заинтересирани сме за откуп на електронски апарати и нивна рециклажа со собирање на фреон од ладилници и клима уреди за што поседуваме сертификати. Ве молам да ми одговорите кои услови се потребни за добивање на лиценца за оваа дејност. Лице за контакт Никола Брезев 078-216-430 Поздрав и пријатен ден
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
Ve molam da ni pomognete dokolku e pod vasha nadleznost pretprijatieto "JP Vodovod i kanalizacija". Veke 4 meseci barame od ova pretprijatie da dojdat i da go saniraat defektot - puknat vodomer od koj istekuva cista voda za pienje. Veke zemjata ne ja vpiva vodata i pocna preku zidovite da ni vlaga vo kukata. Koj vek sme da sekoe utro da crpime voda? Dali vaka se grizime za pitka voda a nekoj ja nema? Koj ke ja sanira sega shtetata na zidovite-na pola zid e padnat malterot? Mirisa na vlaga i muvla, treba li da da se razboli nekoj? Na nashite telefonski javuvanja ni kazuvaat deka e zabelezano no ni prakaat cisterna za crpenje voda ( dva pati). Soprugot nekolku pati licno odi vo pretprijatieto da se zali, ke mu kazat deka ke dojdat no i po 4 meseci nikoj ne se pojavuva. Me interesira koj e nadlezen za niv, na kogo treba da se obratime. Revoltirani sme beskrajno bidejki gi interesira samo dali se plateni smetki i nishto poveke. Najcest odgovor shto go dobivavme e deka tie ne se nadlezni za problemot.Dokolku Vie kako institucija moze da ni pomognete bi vi bile blagodarni. So pocit,
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до вашата општина. Со почит
sakam da postavam separacija za pesok koi dokumenti mi se potrebni .kakva dozvola za rabota mi treba
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
sakam da postavam separacija za pesok koi dokumenti mi se potrebni .kakva dozvola za rabota mi treba
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
pocituvani sakam da prasam kade treba da se obratime za zagaduvanje na zivotnata sredina od strana na confekcija koja vrabotenite gi topli sogoruvajki konfekciski otpad bidejki nitu gradonacalnikot nitu vrabotenite vo nasata opstina nemaat sluh po ova prasanje
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно. Со почит
pocituvani:ako mozi da dobijam informacija kako mozam da zemam drzavno zemjiste pod koncesija potocno za brailovo opstina dolneni prilep vi blagodaram
Почитувани, За регионот Прилеп во сабота на ден 01.11.2014 година ќе биде објавен јавен оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп. Во самиот јавен оглас ќе биде објаснета која е потребна документација која е потребно да се достави и врз основа на кои критериуми се врши избор на најповолен понудувач. Со почит
ve molam da mi pomognete dokolku e vo vasa nadleznost na 20m od nas se naoga konfekcija koja svoite vraboteni vo zima gi topli so konfekciski otpad nasekade se siri neprijatna mirizba a da ne zborime deka nemozeme nadvor da rasposteleme alista se obrativme do opstinata ot tamu ne se prezede nisto ova trae veke 3 god
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pocituvani me interesira dali se dava golosek na bukova suma? Vi blagodaram
Почитувани, согласно најновите измени на законските прописи од областа на шумарството, одобрение за сеча во шума даваат стручни лица од ЈП „Македонски шуми“ или од националните паркови и тие ценат дали може да се одобри чиста сеча (голосек, како што го нарекувате вие) или не. Затоа треба да се обратите во подружницата на ЈП „Македонски шуми“ во вашата општина или во националниот парк, во зависност од тоа каде се наоѓа локацијата на вашата шума. Со почит.
Pocituvani me interesira dali se dava golosek na bukova suma? Vi blagodaram
Почитувани, Согласно најновите измени на законските прописи од областа на шумарството, одобрение за сеча во шума даваат стручни лица од ЈП „Македонски шуми“ или од националните паркови и тие ценат дали може да се одобри чиста сеча (голосек, како што го нарекувате вие) или не. Затоа треба да се обратите во подружницата на ЈП „Македонски шуми“ во вашата општина или во националниот парк, во зависност од тоа каде се наоѓа локацијата на вашата шума. Со почит.
Pocituvani Niz mojata niva porano tecese voda Od priroden izvor koj pokasno so cefki go spovede mesnata zaednica podzemja.Sega tie cefki se zatnati najverijarno so korenja I vodata povtorno tece zgora Koj treba da go resi toa I Dali moze JAS da na koristam taa vodka bidejki tece niz moja zemja I JAS imam daenoodobrenie za da se postavat tie cefki Vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање или до вашата општина. Со почит
Pocituvani Niz mojata niva porano tecese voda Od priroden izvor koj pokasno so cefki go spovede mesnata zaednica podzemja.Sega tie cefki se zatnati najverijarno so korenja I vodata povtorno tece zgora Koj treba da go resi toa I Dali moze JAS da na koristam taa vodka bidejki tece niz moja zemja I JAS imam daenoodobrenie za da se postavat tie cefki Vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање или до вашата општина. Со почит
jas sum od strumica tuka lovnite drustva ne organiziraat lovacki ispit poveke od dve godini kade moze da se polaga loven ispit ikako da najdam kontakt telefon od komisijata za polaganje i koj moze da gi kazne lovnite drustva za ne sovesno rabotenje vi blagodaram.
Почитувани, Полагање на ловечки испит го организира и закажува Комисијата за полагање, а не ловечките друштва. За подетални информации може да го контактирате колегата Владо Ќулумоски на моб.070/409 965. Со почит.
jas sum od strumica tuka lovnite drustva ne organiziraat lovacki ispit poveke od dve godini kade moze da se polaga loven ispit ikako da najdam kontakt telefon od komisijata za polaganje i koj moze da gi kazne lovnite drustva za ne sovesno rabotenje vi blagodaram.
Почитувани, Полагање на ловечки испит го организира и закажува Комисијата за полагање, а не ловечките друштва. За подетални информации може да го контактирате колегата Владо Ќулумоски на моб.070/409 965. Со почит.
jas sum od strumica tuka lovnite drustva ne organiziraat lovacki ispit poveke od dve godini kade moze da se polaga loven ispit ikako da najdam kontakt telefon od komisijata za polaganje i koj moze da gi kazne lovnite drustva za ne sovesno rabotenje vi blagodaram.
Почитувани, Полагање на ловечки испит го организира и закажува Комисијата за полагање, а не ловечките друштва. За подетални информации може да го контактирате колегата Владо Ќулумоски на моб.070/409 965. Со почит.
jas sum od strumica tuka lovnite drustva ne organiziraat lovacki ispit poveke od dve godini kade moze da se polaga loven ispit ikako da najdam kontakt telefon od komisijata za polaganje i koj moze da gi kazne lovnite drustva za ne sovesno rabotenje vi blagodaram.
Почитувани, Полагање на ловечки испит го организира и закажува Комисијата за полагање, а не ловечките друштва. За подетални информации може да го контактирате колегата Владо Ќулумоски на моб.070/409 965. Со почит.
pocituvani; kako mozam da dobijam informacija,konkurirav za zemjiste pod zakup od javniot oglas br 05/14 otvoranjeto na ponudite bese na 25.11.2014 prilep opstina dolneni vi blagodaram
Почитувани, Ке си добиете Одлука за избор на најповолен понудувач во законски предвидениот рок. Со почит
Pocituvani, bi vezamolil da mi odgovorite kade da se obratam za dobivanje na odobrenie za prodazba na ogrevno drvo. Odnapred blagodaren.
Почитувани, Согласно членовите 8, 9 и 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Сл.весник на РМ“ бр. 160/14), за да можете да се бавите со продажба на огревно дрво, треба да имате регистрирано склад под услови кои што се наведени во гореспоменатите членови од Законот. За подетални информации контактирајте го колегата Драган Серафимовски на моб.070/409 964. Со почит.
Pocituvani, bi vezamolil da mi odgovorite kade da se obratam za dobivanje na odobrenie za prodazba na ogrevno drvo. Odnapred blagodaren.
Почитувани, Согласно членовите 8, 9 и 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Сл.весник на РМ“ бр. 160/14), за да можете да се бавите со продажба на огревно дрво, треба да имате регистрирано склад под услови кои што се наведени во гореспоменатите членови од Законот. За подетални информации контактирајте го колегата Драган Серафимовски на моб.070/409 964. Со почит.
Pocituvani, bi ve zamolil da mi odgovorite ako ste vo moznost za drvoto kanadska topola, dali mozat da se dobijat sadnici i soodvetna literetura za odgleduvanje za niv? So pocit.
Почитувани, Доколу мислите дали преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може да добиете садници од канадска топола, ве информираме дека согласно Програмата за проширна репродукција на шумите за 2014 година имаше предвидено мерка за обезбедување садници за пошумување на земјиште во приватна сопственост, но истата веќе заврши, а за наредната година, оваа мерка не е предвидена. Инаку, дали има садници од канадска топола, може да проверите во ЈП „Паркови и зеленило“- Скопје. Што се однесува за литература за нивно одгледување не би можеле да ви одговориме, можеби да побарате информации на Шумарскиот факултет во Скопје. Со почит.
регистриран зенјоделец сум ,моето прашање е :која е процедурата и кој документи се потребни за да се одјавам од регистриран земјоделец
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Подрачната единица во вашата општина или консултирајте се таму кај што сте се пријавиле. Со почит
Pocituvani, sakam da znam dali postoi nekoe pravo ili zakon vo vrska so sinterite ili zivotnite. Dali sinterot ima pravo da odzemi kuce bezdomnik, zgrizeno od zdruzenie koe e pod terapija i ima potencijalen vdomuvas.. Kuceto bese maltretiran fizicki od strana na nepoznato lice vo s.Kravari - Bitolsko i za istoto se vodi istraga bidejki e krenata krivicna postapka i mora da ostani vo Bitola duri trae toj proces, zatoa uste ne sme go vdomile (megutoa go imavme zgrizeno privremeno). Vo iscekuvanje na vasiot odgovor odnapred vi blagodaram
Почитувани, Зa ова прашање треба да се обратите дп Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит