Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Постапка за основање на водни заедници
Me interesira dali vo selo od priroden izvor moze taa voda nekoj da mi ja ospori da nemozam da sprovedam del od tta voda. Vi blagodaram.Zitel od s.Bukovljane opstina St. Nagoricane
Користењето на водите е регулирано со Законот за водите. Доколку сакате да зафатите природен извор за сопствени потреби, потребно е да се добие водостопанска согласност за изградба на водостопанските објекти кои се поврзани со зафаќање на изворот и довод на водата до вашиот објект. Водостопанската согласност ја издава Управата за водостопанство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За издавање на водостопанска согласност треба да поднесете барање. Кон барањето се доставува техничка документација, најмалку на ниво на Идеен проект, извештај од извршена ревизија на проектот и Локациски услови за градба. Техничката документација и ревизијата треба да бидат изработени од фирми регистрирани за вршење на таков вид на работа. Со оглед на тоа што се работи за зафаќање на извор за сопствени потреби, потребно е да добиете мислење од Месната заедница дека може да го зафатите изворот, од аспект дека моментално изворот не е зафатен и дека нема други заинтересирани да ја користат водата. Најдобро е доколку има и други лица кои го немаат решено прашањето со водоснабдувањето и тие да се вклучат при што како барател треба да се јави Општината, затоа што согласно Заонот за снабдување со вода за пиење, водоснабдувањето е во надлежност на општините.
Pocituvani bi ve zamolil da me informirate podetalno sto treba da se napravi da se dobie kredit i dozvola za razvoj na riboloven turizam i odgeduvacnica za podmladok na riba bi ve zamolil da me izvestite na ovoj e-mail Odnapred vi blagodaram
Noviot Zakon za ribarstvo e objaven vo Sluzben Vesnik na RM br. 7 od 2008 godina. Soglasno istiot ne postoi dozvola za riboloven turizam. Postoi moznost za organiziranje na ribolov od odreden riboloven revir ili rekreativna zona od strana na vrsiteli na turisticka dejnost registrirani soglasno Zakonot za turisticki dejnosti po predhodno dobieno mislenje za stopansiuvanje so riboloven revir ili rekreativna zona od Lokalnata samouprava na cie podracje se naogaat. (Clenovi od 40 do 47 od zakonot za ribarstvo). Moznosta za proizvodstvo na poribitelen materijal e uredena vo glava X na Zakonot odnosno vo clenovite 104 i 105 kade se navedeni site potrebni uslovi za vrsenje na vakva aktivnost. Voedno Ve izvestuvame deka ovoj mesec vo Sluzben Vesnik na RM treba da se objavat i podzakonskite akti na Zakonot za ribarstvo vo koj dopolnitelno ke se uredat odredeni materii od zakonot. Po odnos na kreditiranjeto, poveke moze da doznaete na od veb stranata na ministerstvoto, a dokolku mislite na koristenje na sredstva od Programite na ministerstvoto, merkite se predvideni vo Programata za ruralen razvoj i Programata za merki za unapreduvanje vo ribarstvoto i akvakulturata koj isto taka ke se objavat vo Sluzben Vesnik na RM.
Kade moze da se najde na Internet SL. vesnik br.7 od 2008 - Odnosno noviot Zakon za ribarstvo?
Noviot Zakon za ribarstvo moze da se najde na slednata internet stranica www.slvesnik.com.mk
Дали водните организации подлезат да плачаат данок на добивка
Потребно е да се обратите во Министерство за финансии кои ќе ви дадат соодветен одговр на ова прашање
Ne dobiv odgovor pa ve molam da mi odgovorite dali vodnite zaednici se oslobodeni od placanje na danok na dobivka ili treba istiot da go placaat
Потребно е да се обратите во Министерство за финансии кои ќе ви дадат соодветен одговр на ова прашање
kako da gi sledam i bidam izvesten navremeno za volonterska rabota vo vladata p.s apsolvent na ekonomski fakultet
За ова прашање потребно е да се обратите до Владата на Р.М
Bi ve zamolil da mi odgovorite dali e vozmozno odgleduvanje na riba koristejki ja vodata od rekata Vardar ,sto se e potrebno za izgradba na ribnik ? odnapred vi blagodaram
Дозвола за аквакултура издава министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство по претходно поднесено барање.Кон барањето задолжително се приложуваат:1-проект за изгрдаба на рибник составен од грдаежен дел,технологија на производство и финансиски дел(за полурибник се доставува скица на полурибникот со основните топографски и хидрографски карактеристики),2-водостопанска дозвола,3-градежна дозвола(не се доставува за полурибник и оризиште),4-решение за оцена на влијанието врз животната средина,5-одобрение од надлежниот орган за ветеринарство.
Би ве замолил да ми одговорите на следново прашање Што треба да се направи за да се добие (дозвола ) за отпочнувањер со производство користејки ја (ТРСКАТА како материјал ) која се наоѓа на Дојранското Езеро ? Трската е во огромна количина и не е искористена ниту (1процент ) а со отпочнување на таа гранка се запослуваат нај малку (6 луге ) или 3-4 фамилии .Однапред благодарам
Ниту еден од материјалните закони во областа на земјоделството и рибарството не ја обработуваат материјата за користење на трската како материјал. Можеби за одговор на Вашето барање треба да се обратите до Министерството за животна средина и просторно планирање
Dali e dozvoleno odgleduvanje na riba vo kafezi , koristejki ja vodata na Dojransko Ezero , i ako e dozvoleno koja e procedurata za otpocnuvanje so rabota ? Odnapred blagodaram .
Во риболовната основа за Дојранското Езеро изработена од Ходробиолошкиот завод – Охрид, која претставува стручна студија за одделни риболовнио води забрането е вршење на аквакултура на риболовното подрачје Дојранското Езеро, а на неговиот слив може да се одгледуваат само автохтони видови риби.
Kade moze da najdime kniga ilinekoj drug materijal za mrestenje na krap.Ve molam odgovorete na ovoj e-mail
Мрестот е дел од репродукцијата на рибите. Со оглед на тоа дека се работи за стручни прашања Ве упатуваме да се обратите до една од трите овластени јавни установи за вршење на работите од областа на рибарството, односно до Хидробиолошкиот завод - Охрид, Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје или Институтот за сточарство – Скопје.
Pocituvani, Zainteresirana sum za otvaranje na privaten ribnika i odgleduvanje na pastrmka, ve molam da me upatite kade mozam da najdam literatura na ovaa tema i kade da se obratam za da mi se napravi proekt i procenka za toa kolku bi me kostala edna takva investicija. odnapred Vi blagodaram Suzana
Аквакултурата претставува одгледување, репродукција и исхрана на риби во рибници, полурибници, кафези, оризишта и други одгледувалишта. За аквакултура може да се користат сите истечни, стоечки и подземни води доколку не е поинаку уредено со друг закон. Аквакултура може да вршат домашни и странски правни лица регистрирани за дејност рибарство и физички лица кои имаат решение за добивање дозвола за одгледување на риби и се запишани во регистар на одгледувачи на риби кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со аквакултура може да се занимаваат и научни и образовни установи од областа на рибарството, како и концесионерите на рибниот фонд доколку аквакултурата е предвидена со риболовната основа. Со оглед на комплексноста на материјата (изградба на објекти, користење на вода, концесија на вода, влијанието на објектите врз животната средина и др.) оваа област е уредена со повеќе закони и тоа: - Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (“Сл. Весник на РМ” бр. 7/08) - Закон за води (“Сл. Весник на РМ” бр. 87/08) се применува од 01.01.2010 година(“Сл. Весник на РМ” бр. 4/98 19/00, 42/05 и 46/06) се применува до до 31.112.2009 - Закон за градење (“Сл. Весник на РМ” бр. 51/05) - Закон за животна средина (“Сл. Весник на РМ” бр. 53/05) - Закон за рибарство и аквакултура (“Сл. Весник на РМ” бр. 7/08) - Закон за земјоделско земјиште (“Сл. Весник на РМ” бр. 135/07) Изработката на проектот и проценката за вредноста на инвестицијата зависи од сите горе наведени фактори и е специфична за секоја риболовна вода и технологија на производство. Со оглед на тоа дека Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство има овластено три јавни установи за вршење на работите од областа на рибарството (Хидробиолошки завод - Охрид, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје и Институт за сточарство - Скопје, за Вашето барање, Ве упатуваме да се обратите до истите.
Na koja ziro smetka da se uplati za izguben pecat i koj e iznosot koj treba da bide uplaten. Vi blagodaram.
Ve molime da se obratite do Centralen registar na R.Makedonija, tie moze da vi pomognat i da ve posocat za sto ponatamu.
Kako da se dobijat subvencii za ribarstvo
Во зависност од потребите, финансиската поддршка во рибарството може да се користи по две Програми: 1. Програма за Финансиска поддршка во земјоделството во 2009 година и 2. Програма за рурален развој во 2009 година Користење на планирананите мерки во програмите е со поднесување на барања и пропратни документи. Во зависност од мерката се одредуваат и потребните документи. Затоа, најдобро е информациите за користење на одделни мерки од програмите да ги добиете во подрачната единица на министерството каде живеете или да ја специфицирате за која мерката се однесува барањето. Инаку, согласно првата програма, мерките се наменети заа порибување и насадување на постоеќки рибници со порибителен материјал, а во втората за инвестиции во иозградба и реконструкција на објекти за аквакултура или набавка на опрема. Програмите се објавени во Службен весник на Р. Македонија број 3/2009 година.
Pocituvani Od kade da ja pocnam postapkata za izgradba na poluribnik na drzavno mocurlivo zemjiste i dali e voopsto toa vozmozno ?
Аквакултурата претставува одгледување, репродукција и исхрана на риби во рибници, полурибници, кафези, оризишта и други одгледувалишта. За аквакултура може да се користат сите истечни, стоечки и подземни води доколку не е поинаку уредено со друг закон. Аквакултура може да вршат домашни и странски правни лица регистрирани за дејност рибарство и физички лица кои имаат решение за добивање дозвола за одгледување на риби и се запишани во регистар на одгледувачи на риби кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со аквакултура може да се занимаваат и научни и образовни установи од областа на рибарството, како и концесионерите на рибниот фонд доколку аквакултурата е предвидена со риболовната основа. Со оглед на комплексноста на материјата (изградба на објекти, користење на вода, концесија на вода, влијанието на објектите врз животната средина и др.) оваа област е уредена со повеќе закони и тоа: 1. Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (“Сл. Весник на РМ” бр. 7/08) 2. Закон за води (“Сл. Весник на РМ” бр. 87/08) се применува од 01.01.2010 година(“Сл. Весник на РМ” бр. 4/98 19/00, 42/05 и 46/06) се применува до до 31.112.2009 3. Закон за градење (“Сл. Весник на РМ” бр. 51/05) 4. Закон за животна средина (“Сл. Весник на РМ” бр. 53/05) 5. Закон за рибарство и аквакултура (“Сл. Весник на РМ” бр. 7/08) 6. Закон за земјоделско земјиште (“Сл. Весник на РМ” бр. 135/07) Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се даде под закуп за одгледување на риби до 20 години за спортско – рекреативни активности и рурален туризам до 30 години доколу на истото постои затворен воден простор од типот на полурибник . Во принцип на ваквото земјиште затворениот воден простор е објект од типот на полурибник и за истиот по склучениот договор за закуп заинтересираната странка за одгледување на риби до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за издавање на дозвола за аквакултура и се запишува во регистарот на одгледувачи. Предходно треба да се консултаира со Управата за водостопанство .
Zdravo Dali e moze zdruzenie na gragjani koe se zanimava so rekreativen ribolov i ekologija moze so neposredna spogodba da zeme riboloven revir pod koncesija so neposredna spogodba ? Ribolovniot revir ne e daden na oglas za izdavanje pod koncesija.
Постапката за доделување на концесијата е уредена во дел III стопанисување со риби во Законот за рибарство и аквакултура (Сл. весник на РМ бр. 7/08). Концесијата се дава по пат на јавен конкурс. По изработката на риболовните основи за риболовните води (вклучувајќи ги и риболовните ревири (реките). во Р. Македонија ќе се распише јавен конкурс за доделување на концесија на риби. Се планира конкурсот да се објави до крај на 2009 година. Законот за концесии уредува во кои случаи и по кои услови концесијата може да се даде со непосредна спогодба.
dali mozat da se koristat pod zemnite vodi so dlabocina od 30 do 40 metri taka narecena ziva voda za ribnik za krap vo skopje
Користење на подземните води се даваат под концесија од Министерство зџа економија ,а намената на подемзната вода се дава со проект за искористување на водата
Pocituvani, bi sakal da doznaam nesto povekje za postapkata za registracija na "Sportsko Riboloven Klub" i neznam kako bi se registriral spored zakonot, pa bi sakal dokolku ste vo moznost da mi objasnite kako i koi dokumenti mi se potrebni za registracija i kade bi mozel da gi najdam , dali e potrebno clenovi ili osnovaci, isto taka dali e potrebno izgotvuvanje na statut, Blagodaram ,,,
Pocituvan, Za registracija na Sportski Riboloven klub, vi se potrbni slednive raboti: 1.Osnovacki akt- 10 lica koj ke bidat potpisnici od Sporrtskoto ribolovno drustvo 2.Odluka za svikuvanje na osnovacko sobranie, i na koe treba da se odbere pretsedatel i clenovi. 3.Da se dostavi zapisnikot od cobranieto. 4.Da se izgotvi Statut na drustvoto i plan za rabota. 5. So site ovie dokumenti se podnesuvaat do centralen registar za registracija na drustvoto, po zakonot za registracija na graganski zdruzenija. Po registracijata se podnesuva baranje do Makedonska Federacija na ribolovci, od kade ke vi izdadat potvrda deka ste primeni. So potvrdata od Federacijata se prijavuvate do Agencija za Mladi i sport.
Почитувани, ме интересира дали може да се добие дозвола за аквакултура без претходно да се има водостопанска согласност, бидејки имам сознание дека некои рибници во мај месец ја имаат добиено дозволата за аквакултура иако немаа водостопанска согласност
Pocituvani, Site dosega sto dobile dozvola za akvkultura po predhodno poseduvanje na vodostopanska soglasnost dobile vodostopanska dozvola , bez toj dokument ne moze da se izdade dozvola za akvakultura.
me interesira kade mozam da najdam spisok od zemjiste sto se izdava pod koncesija vo opstina staro nagoricane
Pocituvani, potrebno e da se obratite vo Podracnata Edinica na Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo
Edna pogolema grupa pcelari od Ohrid sakaat da registriraat pcelarsko zdruzenie. Kade mozeme da se informirame za uslovite za registracija Blagodaram
Почитувани,за регистрирање потребно е да се обратите во Централен регистар
Imam zemjiste od 2000 m/2 vednas do reka i sakam da izgradam ribnik.Dali mozam da pobaram sredstva za ruralen razvoj ili ovie od evropskite fondovi za razvoj na zemjodelieto i kako da go izvedam seto toa preku proekt.Smetam deka ke otvoram rabotni mesta za minimum 5 lica.
Почитувани, пред да почнете со изградба на рибник потребно е да ги обезбедите сите потребни документи согласно Законот за градба,Законот за заштита на животната средина,Законот за ветеринарно јавно здравство и Закон за води,Согласно обезбедената потребан документација од горенаведените закони до Минитерство за земјодлетво,шумарство и вододстопанство се поденсува барање за добивање дозвола за аквакултура.Со дозволата за аквакултура како еден од потребните документи се аплицира за финансиски средства согласно програмата за рурален развој во 2009 година.За подетални информации можете да се обратите до АФПЗРР и до Минситерство за земјодлество,шумарство и вододстопанство-Сектор земјоделство, одделенеие за рибарство и аквакултура
Pocituvani Dali se doneseni podzakonskite akti od zakonot za ribarstvo i ako se kade mozat da se najdat ? So pocit
Подзаконски акти од Законот за рибарство и аквакултура се донесени и истите се објавени во „Службен весник на Република Македоника„ бр.53/08,бр. 54/08, бр. 07/09 и бр.94/09.
Koi se uslovite za ribnik na sopstveno zemjiste so sopstvena voda?
Pocituvani, za izgradba na ribnik vazat istite uslovi koi se utvrdeni so Zakon za ribarstvo i akvakultura,Zakon za gradba,Zakon za zastita na zivotna sredina,Zakon za koncesii i Zakon za veterinarno zdravstvo, za podetani informaciii obratete se vo oddelenie za ribarstvo-Igor Bojaciev(075-226-619)
kade moze da se najde noviot zakon za zdruzenia na gragjan ? So pociti
Pocituvani, potrebno e da se obratitet do Sekretarijat na Vladata, Oddelenieto za sorabotka so nevladini organizacii vo ramkite na Sektorot za analiza na politikite i koordinacija
Pocituvani Dali moze da se dobie koncesija za kafezno odgleduvanje na ribi na ezeroto Kozjak vo predelot od ulivot na rekata Treska do seloto Blizansko. So Pocit
Почитувани,Согласно Законот за рибарство и аквакултура, правото за кафезно одгледување не се добива со концесија, туку со предходно добиена Дозвола за аквакултура. Дозволата за аквакултура ја издава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанст, сите други податоци во врска со прашањето ви се доставени дирекно на меил
Сакам да прашам дали функционира педолошката лабараторија во Кавадарци и ако не каде да се направи агрохемијска анализа на почвата ?
Pocituvani,Педолошката лабораторија во Кавадарци не функционира Агрохемиски анализи на почвата можат да се изработуваат на Факулетот за земјоделски науки и храна во Скопје и Универзитетот Гоце Делчев во Штип-кој има Агрохемиска лабораторија
pocituvani ! ve molime da ni kazete ili obajsnite koga e datumot za 2010 godina za apliciranje za dobivanje na konsesii vo odnos na ribarsko zdruzhenie ,na koj nacin ke se aplicira i sto e potrebno poradi toa sto nashiot revir se cuva veke edna godina od strana na nashite odredeni lica .ve molime ovoj odgovor go cekaat 300 clenovi na sportsko ribolovno zdruzhenie
Pocituvani,obvrska za cuvanje revir nema nikoj dokolku nema dobieno koncesija za ribi. Postapkata za koncesija na revirite ke zapocne po donesuvanje na ribolovnite osnovi. Nacinot na apliciranje ke bide ureden vo raspisaniot javen konkurs za koncesija.
Почитувани. Би сакала да Ве прашам, што треба да се обезбеди почнувајќи од документи, дозволи и се друго потребно за подигање лескови садници. Благодаран однапред
Доколку сакате да произведувате садници треба да бидете регистрирани во Управата за семе и саден материјал да поседувате земјиште или договор за закуп, агроном (поледелска, лозаро-овоштарска насока) 3 години работно искуство во струка. Сите потребни документи може да ги видите во Правилник за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот за семенски и саден материјал(Сл. весник на Република Македонија бр.08/07), Државата дава субвенции 90.000ден по хектар
Pocituvani Dali e donesena ribolovnata osnova za ezeroto Kozjak i dali moze da se otpocne so postapka za dobivanje na dozvola za akvakultura
Ribolovnata osnova za akumulacijata Kozjak e donesena vo mesec mart. Vo nejzinata sodrzina e precizirano na koi mesta i so kolkav kapacitet moze da bide zastapeno akvakulturnoto proizvodstvo. Postapka za dobivanje na dozvola za akvakultura: -se dostavuva baranje za dozvola za akvakultura (Soglasno Pravilnikot za formata i sodrzinata na dozvolata i baranjeto za dozvola za akvakultura ,,Sluzben vesnik na R.M.,, br.53/08) do MZSV-Sektor za zemjodelstvo, Oddelenie za ribarstvo so slednite prilozi: -vodostopanska dozvola, - gradezna dozvola(ne se dostavuva za poluribnik i oriziste) - resenie za ocena na vlijanieto vrz zivotnata sredina -odobrenie od nadlezniot organ za veterinarstvo Potrebnite prilozi se obezbeduvaat soglasno vazeckite propisi koi ja reguliraat soodvetnata oblast.
uplativ 12000 denari zaribarska dozvola vo ribarsko zdruzenie , CRNA REKA, BITOLA. problemot e vo toa sto se uste ne ja do biv dozvolata a zdruzenieto izgleda se zatvori . odnosno nema dobieno koncesija pa sega nigde gi nema . ve molam da mi kazete kade mozam da izvadam ribarska dozvola i dali moze nekoj da gi goni krivicno . unapred blagodaram
Koncesioner na ribolovniot revir Bitola e SRD Crna Reka -Bitola, konkretno za vasiot problem obratete se do inspektorot za zemjodelstvo vo Podracnata edinica-Bitola na Ministerstvoto za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo.
Pociruvani, Na sopstveno zemjiste imam sopstvena busotina od koja izvira golema kolicina na hemiski i bakterioloski ispravna voda.Bidejki Vodata sakam da ja flasiram Bi Ve zamolila da mi ja objasnite celokupnata postapka, dozvola i potrebna dokumentacija za optpocnuvanje na procesot.Napomenuvam deka vece imam izgraden objekt za taa namena. Odnapred Blagodarna, So pocit
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje,potrebno e da se obratite do Ministerstvo za ekonomije kade ke dobiete soodveten odgovor
kako vraboten vo v.z.pepelisko pole pepeliste me interesira dali vodnite zaednici dobivaat subvencii za kanalite i vo koja visina i dali v.z.Pepelisko pole ima podignato pari od ministerstvoto za naper na vardar i za rekonstrukcija na kanalskata mreza za 2007-2008 god.i vo koja visina oti nemame nikakvi informacii od strana na upravniot odbor.kako pretsedatel na upravniot odbor e D.P.Z.Dubrovo zemjodelska firma i vece 3 godini nemat dostaveno zavrsna smetka pre upraven odbor
Водните заедници можат да конкурират за добивање на средства за рехабилитација на мрежата за наводнување со Програмата за рурален развој. Критериумите под кои можат да ги користат средствата се дефинирани со Програмата, односно целата инвестиција ја финансираат самите водни заедници а после завршување на инвестицијата им се рефундираат 50% од вложените средства.
si kopav vo selo i naidov na voda vo dol tece kako cesma moja sreka i go zagradiv dolot i e od 1200 kvadrati i e dlaboko 3 metri si pustiv ribcinja i sega kako da si go napravam vo moja sopstvenos na nikoj ne mu smeta i kako da bide akavakultura ili mini ribnik sto mi treba dokumenti i kaj da podnesam dokumenti da nemam od nekoj los zbor
Soglasno Zakonot za ribarstvo i akvakultura (Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 07/08 i 67/10) za da se zanimavate so dejnost odgleduvanje na ribi (akvakultura) potrebno e da poseduvate Izvod od registar na odgleduvaci na ribi. Pocituvani,Postapkata za dobivanje na Izvod e sledna: se dostavuva prijava so pridruzni dokumenti i toa: dokaz za sopstvenost na zemjisteto-imoten list i dokaz za rgistracija na dejnost-tekovna sostojba izdadena od centralen registar. Za site informacii obratete se vo Sektor za zemjodelstvo-Oddelenie za ribarstvo i akvakultura pri Ministerstvo za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo.
sakam da prasam zosto se ponisteni dosegasnite 2 tenderi za stopanski i rekreativen ribolov na Dojransko ezero i koga se planira nov tender na Dojransko Ezero za stopanski i rekreativen Ribolov.
Pocituvani,Soglasno Zakonot za ribarstvo i akvakultura (Sluzben vesnik na Republika Makedonija 07/08 i 67/10) ribite od ribolovnite podracja se davaat na koncesija po pat na javen konkurs. Odlukata za raspisuvanje i uslovite na javniot konkurs gi donesuva Vladata na Republika Makedonija na predlog na Ministerot za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo. Postapkata za javniot konkurs ja sproveduva komisija formirana soglasno Zakonot za koncesii. Vrz osnova na sprovedeniot javen konkurs Vladata na Republika Makedonija donesuva odluka za dodeluvanje ili prekinuvanje na postapkata za dodeluvanje na koncesija. Novata postapka za dodeluvanje na koncesija za stopanski i rekreativen ribolov se ocekuva da se raspise naskoro. Javniot konkurs ke bide objaven vo tri javni glasila kako i vo Sluzben vesnik na Republika Makedonija i na web-stranata na Ministerstvoto za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo.
Bi ve zamolila da mi pomognete okolu procedurata za otvaranje prodavnica za detska hrana. Registrirav firma, imam dukjan...shto ponataka, dali treba da se prijavam vo nekoi drugi institucii kako UJP, Drzhaven pazaren inspektorat i sl... Se raboti za DOO
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje.ve molime da se obratite do Ministerstvo za zdravstvo-direkcija za hrana
Почитувани,Ве молам да ме информирате каде можам да добијам потврда дека немам никакви должнички обврски спрема било која банка, штедилница и сл. во Р. Македонија. Во која институција треба да се обратам и какви документи/барања би биле потребни. Однапред Ви благодарам.
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje
Premnogu se intresiram i golem ljubitel sum na krap , sakam da znam i da poglednam kako se mresti , i kako raste i se razviva od ikra, do edno kilo dali moze , nekoj da mi pomogne ,ili da mi dade wep sajd da pogledam, blagodaram od napred, i fala za toj sto ke mi pomogne
Pocituvani,Soglasno zakon za ribarstvo i akvakultura proizvodstvo na poribitelen materijal vrsat reprocentri za ribi koi izveduvaat vestacki mrest i poribuvaat ribolovni vodi so opredeleni vidovi avtohtotni ribi i ribnici registrirani za proizvodstvo na poribitelen materijal namenet za poribuvae na komercijalni ribnici. Vo momentov registriran reprocentar za proizvodstvo e Institut za stocarstvo - Skopje, a za proizvodstvo od ribnik Dosnica - DOOEL - negotino, Pavens sped - Kavadarci i Akvatika - kavadarci. Za literatura ili web sajt treba da se obratite do nekoja naucno - obrazovna institucija Fakultet, za zemjodelski nauki i hrana-Skopje, Institut za stocarstvo-Skopje, Hidrobioloski zavod -m Ohrid, fakultet za veterinarna medicina - Skopje.
kako mozam da go dobijam pravoto na koristenje na drzavno izgradeno zemjiste koga korisnikot e pocinat a se vodi na negovo ime a voedno naslednikot negov go nema ili ne saka da dade izjava na notar deka toa zemjiste e prodadeno pred 41 godina a imame star dogovor sto go vikaat partizanski pa nikoj ne go zaveruva ve molam ova ke bide golem problem duri iso noviot zakon za legalizacija na bezpravno izgradenite objekti kaj mnogu gragjani
Почитувани, Министерство за земјодлество,шумарство и водостопанство не е надлежно да одговори на прашањето, Ве молиме да се обратите во Министерсво за транспорт и врски
pocivtuvani. zainteresiran sum za otvaranje na studio za masaza i fizikalna rehabilitacija. bi ve zamolil da mi kazete koi se potrebnite dokumenti za otvaranje na firma, koi dokumenti se potrebni i dali firmata mora da glasi na doktor??
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno davi odgovori na postavenoto prasanje.
prasanjeto e koga ke se odlucuva po baranjata za koncesija na rekreativniot ribolov na dojranskoto ezero ,ili dokolku e veke odluceno koje e koncesionerot za da moze da se obratime za godisni ribolovni dozvoli za sezona 2011
Pocituvani,Vladata na RM donese odluki za prekinuvanje na postapkata za davanje na ribite na koncesija.
Pocituvani,bi sakala da otvoram prodavnica za kolonijal,no sto sve bi mi bilo potrebno za otvaranje?odnapred blagodaram.
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno davi odgovori na postavenoto prasanje.
Здраво Имам бунар за вода за пиење на 100метри па ме интересира каде треба да се обратам и дали воопшто можам да вршам флаширање и продажба на истата се разбира доколку истата го задоволува потребниот квалитет .Би ве замолил за одговор и доколку имате да ми предложите некои веб сајтови за поконкретно да се иформирам . Благодарам
Pocituvani, Od 01.01.2011 godina stapi vo sila nov Zakon za vodi spored koj upravnata postapka (izdavanje na dozvoli i soglasnosti) e vo nadleznost na Ministerstvoto za zivotna sredina i prostorno planiranje, i tamu treba da se obrakaat strankite za izdavanje na dozvoli i soglasnosti.
Bi ve zamolil da mi objasnite ako moze sto se mi e potrebno(koja e procedurata) za izgradba na ribnik na sopstveno zemjiste vo selo,(i kade mozat da se najdat povece informacii za izgradba i nabavka,ako i ova prasanje e vo vasiot domet) Blagodaram odnapred
Postapkata za izgradba na ribnik na sopstveno zemjiste e ista kako i gradba na bilo kakov drug objekt. Potrebno e da se obratite vo edinicata na lokalna samouprava, a vo ministerstvoto se registrirate po izgradbata na objektot. Za informacii okolu gradbata i literatura okolu tehnologiite za odgleduvanje na ribi moze da dobiete od ovlastenite institucii od oblasta na ribarstvoto, ili od naucno obrazovnite ustanovi. - fakultet za zemjodelski nauki i hrana - Skopje, - fakultet za veterinarna medicina - Skopje, - biotehnoliski fakukltetm - Bitola - Hidrobioloski zavod - Ohrid - Institut za stocarstvo Skopje,
dali moze vo slivnite vodi vo ohridskoto ezero na koselska reka vo privatno zemjiste da se napravi ribnik za odgleduvajne na pastrmka i krap i kakvi dukumenti treba pozdraf
Vo slivnoto podracje na Ohridskoto ezero moze ribnicki da se pdgleduvaat samo avtohtonite vidovi ribi. Izgradbata na ribnik (kako objekt) e vo ingerencii na drugi ministerstva (Ministerstvo za transport i vrski - po odnos na gradba i Ministerstvo za zivotnna sredina po odnos na dozvola za koristenje voda i resenie za vlijanie na objektot vrz zivotnata sredina. MZSV vodi evidencija za veke izgradenite objekti, vidovite ribi sto se odgleduvaat i kapacitetot na ribnicite. Za vidovite ribi moze da se konsultirate vo Hidrobioloskiot zavod vo Ohrid, a za potrebnata dokumentacija za gradba vo navedenite ministerstva. Po izgradba na ribnikot treba da se evidentirate vo MZSV za neprecen plasman na ribata
JAS SUM OD PRILEP.ME INTERESIRA KADE MOZI DA SE NAPRAVAT DOGOVORI ZA SADENJE NA PRAZ I KOLKAVA E CENATA?I DALI MOZI DA MI KAZITE ZA SORTATA JAGODOVI GRMUSKI NOVO NA PAZAROT.I KADE MOZAM DA NAJDAM PLASMAN ZA JAGODI.DALI IMA NEKOJA FIRMA.ODNAPRED VI BLAGODARAM
Za dogovarane na otkup na zemjodelski proizvodi treba da stapite vo kontakt so registriranite otkupuvaci na zemjodelski proizvodi i prerabotuvacki kapaciteti.Dodeka informacii za sadnici jagodi i tehnolgija za odgleduvanje obratete se do fakultetot za Zemjodelski nauki i hrana tel.023135021 i pobarajte katedra za Ovostarstv ili na tel 075-559846 pobarajte go pr.Marijan Kiprijanovski.
kade treba da se obratam za da izdavam dozvola za izgradba na stala (farma) ,i koi se procedurite .
Pocituvani, Za informacii obratete se do lokalna samouprava.
Како се финансираат водните заедници?
Водната заедница согласно Законот за водни заедници (Сл. Весник на РМ 51/2003, 95/2005) може да стекнува предмети, парични средства и имотни права. Извори на средства на заедницата се : - од вршење на дејностите согласно член 5 од Законот за водни заедници (набавка на вода за наводнување од правните лица кои обезбедуваат вода за наводнување; распределба на водата за наводнување на членовите и нечленовите на заедницата во рамки на територијата на заедницата; одводнување; користење, управување и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување; доградба, реконструкција или подобрување на постојната инфраструктура со која управува заедницата;изградба на нови, мали системи за наводнување и/или одводнување на територијата на заедницата;набавка, користење, одржување и замена на опремата за наводнување и/или одводнување; утврдување на висината на надоместокот за наводнување и одводнување и неговата наплата и активности кои се неопходни за вршење на овие дејности.) - заеми и кредити, - донации, - подароци, - средства одобрени по програми од надлежни државни институции и локалната самоуправа, и - други извори. Остварените средства, заедницата ги користи за дејностите утврдени во член 5 од овој закон. Контролата на законското и наменското користење на средствата на заедницата се врши согласно Законот за ревизија.
Kade treba da se obratam vo koja institucija za restavracija na stara kuka na selo ili izgradba na nova koja bi bila samo od drvo bez zelezo i cement (ekoloska) Dali mozam da pobaram sredstva za ruralen razvoj ili ovie od evropskite fondovi za razvoj.
Pocituvani, za soodveten odgovor obratete se do Sektorot za ruralen razvoj tel: 02/3124-333
pocituvani,Ve molam da mi odgovorite koga se planira raspisuvanje na oglas za koncesija na rekreativniot ribolov na Dojranskoto Ezero.
Pocituvani, Vo postapka e revizija na ribolovnata osnova za ribolovnoto podracje Dojransko Ezero. Po donesuvanje na osnovata Vladata na RM ke donese Odluka i ke raspise konkurs za dava- nje na koncesija za organiziranje rekreativen ribolov na Dojranskoto Ezero.
dali rekata bregalnica ima koncesioner
Pocituvani, Ve molime da precizira prasanjeto (za sto)
postaviv prasanje za visinata na rabotno vreme vo INTERNET-KAFE se uste nema odgovor
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezna da vi odgovori na postavenoto prasanje.
Pocituvani, po koi zakon se regulira rabotnoto vreme vo Internet kafe koj e lociran vo stambeno -deloven objekt. Imeno vo nasata zgrada e lociran Internet -kafe koj raboti i kako kafic i kako igroteka i sto sve ne ,moram da naglasam deka vo nasata zgrada se locirani i kafici koj go pocituvaat rabotnoto vreme , no pod Internet - kafe podrazbiram objekt kade sto mozat da se dobiat najrazlicni informacii po internet odnosno vo taa prostoria i okolu nea da bide tisina kako vo biblioteka a ne kako vo posoceniot objekt kade se sobiraat najrazlicni delikventi i ostanuvaat do ranite utrinski casovi, vo poveke navrati problemot e priaven vo policija ,istata diga ramenici i ve posocuva vas kako glaven vinovnik za izdavanje na odobrenie za rabota od 0-24 casot/7 dena. Ve molam itno da mi odgovorite po koj clen ili kriterium se koristi odobrenie za visina na rabotno vreme vo Internet - kafe,bidejki ke bidam primoran da gi izvestam site mediumi za ovoj problem.
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezna da vi odgovori na postavenoto prasanje.
кои документи треба да се поднесат за бришење на правниот субјект од централниот регистар
Почитувани за информации од овој карактер обрате те се до Централен регистар Со почит
vo koj broj na sluzben vesnik moze da go najdam noviot zakon za izvrsiteli
Почитувани Обрате те се во службен весник Со почит
dali e dozvolen ribolov na debarsko ezero
Почитувани Риболов не е дозволен на езерата на кои нема концесионери
Pocituvani. Vi se obrakam poveke pati zosto ne mozam nikade da dobijam odgovor na slednite prasanja. Jas sum od Radovis, Me interesira slednoto. Na lokalitetot vo selo Pokrajcevo i Jargolica imam sopstveni nivi od 1 hektar. Sakam na tie dve lokacii da napravam polu ribnik pa ne znam kako i kade da dobijam odobrenie za da otpocnam so iskop i kade da ja skladiram iskopanata zemja. Bev vo ministerstvoto za Zemjodelie sektor ribarstv mi odgovorija za da se registiram za akvikultura i da me zapisat vo evidencijata za proizvoditeli na riba prethodno treba da imam ribnik. Vo ministerstvoto za zemjodelie vo opstinma Radovis iako poveke pati se informirav nikako ne mozat da mi dadat odgovor kako e postapkata da otpocnam so iskop na tie ribnici. Pa zatoa Ve molam ako mozete da mi dadete odgovor kade da se obratam i koja e postapkata za iskop na poluribnik vo svoja sopstvena niva i kako e postapkata za skladiranje na visokot na zamja kade trebe da go deponiram. Vi Blagodaram odnapred. Boskov Ilija
Izgradbata na ribnik (kako objekt) e vo ingerencii na drugi ministerstva (Ministerstvo za transport i vrski - po odnos na gradba i Ministerstvo za zivotnna sredina po odnos na dozvola za koristenje voda i resenie za vlijanie na objektot vrz zivotnata sredina. MZSV vodi evidencija za veke izgradenite objekti, vidovite ribi sto se odgleduvaat i kapacitetot na ribnicite.
Zravo pocituvani Gospoda, 1.Se javuvam od ruralno podracje i sopsvenik sum na ovosni nasadi od eden (1) hektar so tendencija na prosiruvanje uste na 1,5 hektari so jabolka , pred eden period apliciravme so moj prijatel za pomos (sunvenciranje) na jabolkovi sadnici , mojot priajatel dobi jas seuste nemam dobieno so obrazlozenie deka bile izmesani ili zaginati formularite koi gi popolnuvavme zaedo :)) neznam kade e problemot ili za nekoj zakonot vazi a za drug NE , ??? 2.Sega sum zaenteresiran i za KRAPEN ribnik na sopsveno zemjiste sto treba da storam za da napravam iskopina i zemam voda od rekata koja pominuva pokraj moeto zemjiste ??? ODNAPRED VI SE ZABLAGODARUVAM I SEKOE DOBRO...
Izgradbata na ribnik (kako objekt) e vo ingerencii na drugi ministerstva (Ministerstvo za transport i vrski - po odnos na gradba i Ministerstvo za zivotnna sredina po odnos na dozvola za koristenje voda i resenie za vlijanie na objektot vrz zivotnata sredina. MZSV vodi evidencija za veke izgradenite objekti, vidovite ribi sto se odgleduvaat i kapacitetot na ribnicite.
dali zakonot za legalizacija na divogradbite vazi i za selata
Почитувани за ова прашање обрате те се во Министерството за транспорт и врски. Со почит
Zdravo imam edno prasanje..na transakciona smetka imam 25000 denari,taa smetka mi e blokirana od izvrsitel..dali ima pravo izvrsitelot da ja odblokira smetkata, da si go naplati dolgod za da mozam tekovnata smetak da ja korista, toj mi bara pari..a jas nemozam da mu platam posto smetkata mi e bolokirana.od kade da izvadam parii Odnapred VI BLAGODARAM
Почитувани ова прашање не е во наша надлежност
ocituvani me interesira dali sega naskoro ce ima povtorno subvencioniranje za kafeznoto odgleduvanje na ribi i dokolku ima me interesira kade mozam podobro da poglednam odnosno da se informiram za istoto odnabred vi blagodaram!
Почитувани Повеке корисни информации за финансиската подршка во рибарството и аквакултурата можете да најдете на следниов линк http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
Kade mozam da najdam podetalni informacii za noviot proekt na Vladata Na R.M, "Kupi kukja, kupi stan"?
Почитувани за одговор на ова прашање обратете се до министерството за транспорт и врски или директно до владата на Р.Македонија
kako covekot se odnesuva kon prirodata
Почитувани за ова прашање обратете се до Министерство за животна средина. Со почит
Mozete da mi objasnite sto znaci ribnik sto znaci polu ribnik a sto znaci oriziste,bidejki sakam da pravam nesto od tie.Vi blagodaram
Poimite vo delot na ribatrstvoto i akvakulturata se uredeni vo Clen 2 od Zakonot za ribarstvo i akvakultura ("Sl.vesnik na Repubika Makedonija broj 7/08, 67/10, 47/11 i 53/11). Soglasno ovoj clen: 1. Ribnik e objekt za akvakultura koj moze po potreba da se prazni i polni so voda, a vo zavisnost od nacinot na koristenje na vodata ribnicite mozat da bidat so zatvoren sistem i otvoren sistem na odgleduvanje. 2. Poluribnik e ogranicen, zatvoren prostor na zemjodelsko ili drugo zemjiste, mikroakumulacija ili vestacko ezero dobieno so iskopuvanje ruda, zemja ili pesok, koj se koristi za odgleduvanje na ribi (akvakultura) i ribolov, a ne moze da se prazni i polni so voda po zelba. 3. Oriziste e orizova niva vo koja kako sekundarna granka moze da se odgleduvaat ribi.
Pochituvani, Ve molam za informacija koja e procedurata za otvoranje na prodavnica za obleka.
Почитувани, За ова прашање обратетесе во министерство за економија!
почитувани, ме интересира дали може да се отвори фирма за изработување елаборати за проценка на штетното дејство врз жив.средина за производствени и сл.погони, и што е потребно за да се отвори таква фирма? ви благодарам
Почитувани за ова прашање обратетесе во Министерството за животна средина или во централен регистар на Р.М.
vodnata zaednica od kocani go donese planot za prosiruvanje na orizovite polinja za 2010 .mojata niva bese vo toa pole i ja poseav so oriz .sega komsijata cija niva ne bese poseana so oriz tuku so druga kultura, me tuzi za nastanata steta.dali sum jas vinoven ili toj sto ne go e pocituval planot na vodnata zaednica.bi ve zamolil za odgovor i zakonska potkrepa za odgovorot
Во врска со ова прашање ве известуваме дека според член 37, алинеја 7 од Законот за водни заедници Собранието како највисок орган на водната заедница го усвојува планот за потребите од вода за наводнување на заедницата според видот на земјоделските култури што ќе бидат засејани. Овој план според член 43, алинеја 7 го подготвува Управниот одбор на водната заедница. Имајќи во предвид дека вие сте се придржувале кон планот, а вашиот комшија не се придржувал на мислење сме дека вашиот комшија не треба да ве тужи.
Почитувани ве молам да ми помогнете каде да се обратам ,дали се уште важи проектот на владата за помош за купување на соларни колектори.
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
sto dokumenti se potrebni za vladiniot proekt kupi kujka kupi stan
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
pocituvani.ve molam da mi odgovorite dali ima konkurs za policaec vo mk i so treba za upis
Почитувани За ова прашање треба да се обратите до министерството за внатрешни работи. Со почит
pocituvani ve molam da mi odgovorite dali ima konkurs za policaec vo mk i koga e
Почитувани За ова прашање треба да се обратите до министерството за внатрешни работи. Со почит
Pocituvani Prasanje: Vo selo Batinci odnosno selo Ljubos ako pominete pokraj kanalot sto e izgraden pred,,, pa negde od pred dvaeset godini ne e kanal za kisni vod ( za sto e i namenet)i tuku e kanal za septicki vodi , sto e protiv zakonito, ako pominete po patot peski nemozite a da ne gazite po septicki otpadoci direktno na pat, areata sto se siri ne samo da gusi tuku i bakterioloski e na visok nivo, rekata (nekogasna) Markova Reka e "kanal za otpadni vodi" lugeto se imat zaleno vo Opstina Studenicani kade sto i pripagaat, megutoa nikoj nisto ne prevzema, pa me interesira koj e nadlezen, osven opstina, za vakvi problemi koi sto se opasni po ekologijata zdrastveno, porano lovev me ribi vo Markova Reka a sega nema voda nego e samo fekalii..koj e nadlezen i kade da se obratime, ve molam za adresa i telefon za da se obratime i da barame pomos
Почитувани За ова прашање ке треба да се обратите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит.
kakvi se uslovite za poektot "kupi kukja kupi stan"
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Повќе информации можете да добиете на следниов линк http://www.kupikukakupistan.gov.mk/ Со почит
Dali ke ima socijalni stanovi i stanovi za mladi bracni parovi subvencionirani od Vladata na RM
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Повќе информации можете да добиете на следниов линк http://www.kupikukakupistan.gov.mk/ Со почит
Imame registrirano drustvo Sarski izvori vo s.Negotino Polosko opstina Vrapciste(ruralno podracje)Posto podracjeto nema dovolno voda za pienje,imame najden izvor so ispravna pitna voda,vo dalecina od 12 km.Proektot e kompletiran so site potrebni dokumenti.Prasam:mozhe li ovaa drushtvo da ni pomogne barem da ne snabduva so dovodni cevki so precnik predviden vo proektot.Ve molam za odgovor.
очитувани за ова прашање треаб да се обратите до министерството за екологија и животно планирање. Со почит
koj inspektorati se nadlezni za zakonot za pusenje
Почитувани Надлежен е државниот пазарен инспекторат. Со почит
pocituvani dali ima pravda za mene vo mk vo strumica osnovniot sud sum osteten za 800.000 chfr imav dadeno pari na zaem pod zalozena hipoteka i so godisna kamata od 4 procenti godisno mafija povrzana advokatite se dogovarat i nasiot i od drugata strana predmetot go arhivirat hipotekata na treto lice prepisana bidejki nie sme na privremena rabota vo ch veruvajki im na insistuciite vo drzavata vo strumickiot sud nema koj nee povrzan so nasiot slucaj advokatite sudiite notari a segasnata predsedatelka na osnovniot sud strumica doro go poznava nasiot predmet go ima raboteno kako advokat od dolznicite vrzano od strumica do skopje kriminal neviden se zalivme do sudskiot sovet skopje ni odgovorija deka ne se nadlezni za rabotata na sudovite vo mk ve molam vo strumica ni velat deka nikoj ne e kriv a predmetot arhiviran parite ne se vrateni mafija nevidena i toa vo sudot pomognete ni ako e mozno kevi gi ispratam site dukomenti ke se overite strasna rabota se raboti skoro 1 milion chfr jas Petrov Branko kako opolomosten od Filcev Pavlo kako zet nema da zastanam se do raqscistuvanje na problemot duri vo sudot za covekovi prava ve molam pomognete ni 0041564014382 ili 0041764252862 samo signal mi dadete ke vi objasnam se detalno blagodaram .pozdrav
Почитувани Ова пашање не е во надлежност на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство. За ова прашање обратете се до министерството за правда. Со почит
pocituvani dali ima pravda za mene vo mk vo strumica osnovniot sud sum osteten za 800.000 chfr imav dadeno pari na zaem pod zalozena hipoteka i so godisna kamata od 4 procenti godisno mafija povrzana advokatite se dogovarat i nasiot i od drugata strana predmetot go arhivirat hipotekata na treto lice prepisana bidejki nie sme na privremena rabota vo ch veruvajki im na insistuciite vo drzavata vo strumickiot sud nema koj nee povrzan so nasiot slucaj advokatite sudiite notari a segasnata predsedatelka na osnovniot sud strumica doro go poznava nasiot predmet go ima raboteno kako advokat od dolznicite vrzano od strumica do skopje kriminal neviden se zalivme do sudskiot sovet skopje ni odgovorija deka ne se nadlezni za rabotata na sudovite vo mk ve molam vo strumica ni velat deka nikoj ne e kriv a predmetot arhiviran parite ne se vrateni mafija nevidena i toa vo sudot pomognete ni ako e mozno kevi gi ispratam site dukomenti ke se overite strasna rabota se raboti skoro 1 milion chfr jas Petrov Branko kako opolomosten od Filcev Pavlo kako zet nema da zastanam se do raqscistuvanje na problemot duri vo sudot za covekovi prava ve molam pomognete ni 0041564014382 ili 0041764252862 samo signal mi dadete ke vi objasnam se detalno blagodaram .pozdrav
Почитувани Ова пашање не е во надлежност на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство. За ова прашање обратете се до министерството за правда. Со почит
kakvi dokumenti se potrebni za registracija na mladinska nevladina organizacija i kolku vreme se ceka za Resenie? odnapred Vi blagodaram.
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
pocituvani bi postavil prasanje do ministerstvoto dali moze da prezeme merki vo vrska so otkupot na jabolkata.''
Почитувани Конкретизирајте го вашето прашање. Со почит
pa mislam drzavata da skluci dogovor so nekoja druga drzava primer so rusija vo zamena pr.so gas ili nesto sl.i da ima otkup na jabolkoto i drzavata da ima korist i nie proizvoditelite a ne samo poedinci i da si igraat so nas.
Почитувани Р.Македонија е членка на светската трговска организација вокоја член е и Руската Федерација. Со почит
dali moze ministerstvoto da najde plasman na jabolkoto.
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги влошува сите напори за пласман на земјоделските производи на странските пазари. Со почит
koga ce se dodelat kocesiite za sportski ribolov? ova kako trgnalo nema kraj.
Почитувани Концесии за користење на рибите за организирање на рекреативен риболов за 22 риболовни ревира и 2 рекреативни зони во Р.Македонија се доделени.Постапка за доделување на концесија за рибите од останатите риболовни води за кои има изработено риболовна основа за вршење стопански и рекреативен риболов е во тек Со почит
koja e procedurata za flasiranje na voda od priroden bunar
очитувани За ова прашање треба да се обратите до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Ve molam da me izvestite dali ima registrirano nekoe trgovsko drustvo za procenka.
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
zdr me interesira da ve prasam za vo vrska so dozvolite za voda koi se potrebni odnosno neophodni za izdavanje na finalniot akt za dozvolata za akvikultura dali nesto znaete uste kolku dolgo ce se ceka za nivno izdavanje posto dokumentite vo samoto ministerstvo cekaat okulu edna godina odnapred vi blagodaram
Почитувани Ова прашање е во надлежност на министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Me interesira do kade e postapkata za izdavanje na koncesii za rekreativen ribolov za akumulaciite (konkretno za strezevo), i ako veke e vo procedura za koga e planirano kompletno da zavrsi
Почитувани Концесии за користење на рибите за организирање на рекреативен риболов за 22 риболовни ревира и 2 рекреативни зони во Р.Македонија се доделени.Постапка за доделување на концесија за рибите од останатите риболовни води за кои има изработено риболовна основа за вршење стопански и рекреативен риболов е во тек Со почит
Zdravo! Spored clen 19 stav 2 od zakonot za zemjodelsko zemjiste pisuva deka ako vie dodeleno drzavno zemjodelsko zemjiste pod zakup i ako toa prethodno deset godini ne e izdavano ili ne e koristeno odnosno e zapusteno deka za prvata godina od zakupot ne se plakja zakupnina. Mojata familija ima dobieno drzavno zemjiste pod zakup minatata godina i otkako go stavivme vo vladenie so site potrebni raboti posle nekoe vreme ja vidov ovaa izmena na zakonot deka za prvata godina ne se plakja zakupnina a zemjisteto so go dobivme prethodno ne bilo koristeno. Nasa obvrska bese da ja platime zakupninata do krajot na minatata godina. Koga go vidov zakonot se obrativ do opstinata i tie rekoja deka nema da treba da se plati za prvata godina no podocna rekoja deka ke treba da se plati bidejki toa ne bilo vneseno vo dogovorot pomegju nas i R.M. , no nie togas ne ja imavme videno ovaa izmena vo zakonot, i na kraj nie ja plativme zakupninata. Bi sakal da znam dali moze za narednava godina nekako da ni bide odbieno toa spored izmenata na zakonot ili bidejki prvicno ne sme go napravile toa ne vazi poveke? Blagodaram odnapred. Pozdrav
Почитувани Ослободување од плаќање на закупнина за една година треба да биде регулирано со договорот за закуп на земјоделско земјиште. Со почит
koja e procedurata za otvaranaje na internet kafe i potrebna dokumentacija za istoto?
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pocituvani, zainteresiran sum za izgradba na ribnik i odleduvanje na krab i pastrmka, bi sakal da znam dokolku ste vo moznost da mi odgovorite koja e procedurata i koja e potrebnata dokumentacija sto treba da se pripremi i kaj bi trebal da se obratam za podetalni informacii. Odnapred Blagodaren
Почитувани Повеќе информации можете да добиете на следниот телефон 02 3161 710. Со почит
Почитувани, Ве молам да ми дадете информација кои документи и дозволи се потребни за одгледување на речна пастрмка во кафези на притоката Матица од Сини Вирој притока на реката Сатеска. Ви благодарам!
Почитувани За ова прашање обратете се до министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pocituvani, Vo interes na vremeto bi sakal da me izvestite dokolku mozete vo vrska so oglasot koj sto treba da izleze za zakup na drzavno zemjiste nad 10 hektari vo opstina Prilep. Zainteresiran sum za investiranje vo povekegodisni zemjodelski nasadi, megutoa veke podolgo vreme go ocekuvam oglasot. Se obrativ vo podracnoto ministerstvo za zemjodelie vo Prilep, za kolku vreme ke izleze, no tie mi rekoa da se obratam do Vas. Bi Vi bil blagodaren dokolku me informirate sto pobrzo. So pocit
Во врска со вашето барањето, за да ви се овозможи користење на државно земјоделско земјиште, со склучување на Договор за закуп, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува со следното: Соред член 21 и член 18 од Законот за земјоделско земјиште (“Сл. Весник на РМ“ бр, 135/07 и 18/11) Министерот донесува одлука за распишување на јавен оглас за давање во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост. Земјоделско земјиште во државна сопственост, може да се дава во закуп по пат на јавени огласи, кој ќе бидат објавени во дневниот печат кои се издваат во Република Македонија. Комисијата за доделување на земјоделско земјиште во закуп до 10ха врши избор на најповолен понудувач врз основа на следните критериуми утврдени во член 25 од Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07 и 18/11) и Правилникот за поблиските критериуми (Сл. весник на РМ бр.12/08) и тоа: - оддалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на огласот – 60 бодови. - понудена годишна закупнина по хектар – 40 бодови. Критериумот одалеченост значи дека местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на катастарската парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска општина. Критериумот понудена годишна закупнина по хектар од овој оглас се бодира согласно формулата – понудената годишна зкупнина по хектар поделена со највисоката годишна закупнина по хектар, помножена со максималниот број на бодови кои можат да се добијат согласно овој критериум. За вашето барање можете да се обратите до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица, каде предметното земјоделско земјиште доколку е без правен товар, нема запишано корисничко право и не е предмет на договор. ќе го предложат за следниот јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп.
zdravo me interedsira da prasam kade mozam da se obratam za koristenje na drzavno zemjiste na koe so sakam da izgradam ribnik za pastrmka vi blagodaram
Почитувани Информации за начинот на кој може да се користи државно земјоделско земјиште можете да добиете на следниот телефонски број 02 313 44 77 локал 141. Со почит
Na koj telefon mozam da kontaktiram so prestavnicite od Sudot za covekovi parava vo Makedonija. Broj na telefon? E-mail adresa? Balagodaram,
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Na koj telefon mozam da kontaktiram so prestavnicite od Sudot za covekovi parava vo Makedonija. Broj na telefon? E-mail adresa? Odgovorot Ve molam na Mojata E-mail adresa. Balagodaram,
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pocituvani, me interesira dali e vozmozna izgradba na ribnik so koristenje na podzemni vodi vo predgradska oblast. Vi bladoram.
Pocituvan, Ministerstvoto za zemjodelstvo, sumarstvo I vodostopanstvo soglasno Zakonot za ribarstvo i akvakultura izdava Izvod od registerot na odgleduvaci na riba na ribnici koi se izgradeni. Samata postapka za izgradba ne ribnici kako objekti e vo nadleznost na Ministerstvoto za transport. Koristenjeto na vodite (vklucivajki gi i podzemnite void) e vo nadleznost na Ministerstvoto za zivotna sredina I prostorno polaniranje, sto znaci deka za nacinot I uslovite za izgradba I koristenje na vodite potrebno e da se obratite do ovie dve resorni ministerstva.
dali vo strumica pocituvani ste bile da vidite kako funkcionira strumicko pole i kako gi delat resenijata za rabota ina koj gi davat primat samo kancelarki anie sto sme po t eren ne mozeme da dobieme resenije inije sme ot vmro dpmne tel 071 843 787 blagodaram unapret cekam odgovor
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Заинтересиран сум за една парцела земјоделско земјиште во близина на населено место - KO Радишани, заведена како “Пасиште“ со големина од околу 6 декари, а во имотен лист заведено како “не
Почитувани, За ова прашање обратетесе во агенцијата за Катастар!
Почитувани, ме интересира дали во Македонија се издаваат дозволи за работа во затворен простор и кое министерство е надлежно за истото доколку се издаваат?
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pocituvani sakam da mi odgovorite na moevo prasanje podetalno bidejki sum od stranstvo a ne gi poznavam uslovite,imam kupeno zemjiste pokraj rekata Sateska vo selo Klimestani Ohridsko za izgradba na ribnik sakam da investiram sto treba da napravam za da izgradam ribnik ubapred vi blagodaram
Почитувани Сите правилници за рибарство можете да ги најдете на следниот линк http://www.mzsv.gov.mk Со почит
Ve molam,vo koj broj na Sl.vesnik , mozam da baram za ulogata i zadacite na clenovite na upravnite odbori i nadzornite odbori?
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pocituvani,nasata zaednica na sopstvenici treba da ja izbriseme od CR na RM za da ja predademe zgradata na upravuvanje na stanben upravitel, potrebno ni e uverenie za plateni danoci od UJP, istoto ne mozeme da go dobieme zatoa sto ni baraat da platime RDT iako za istata bese kazano deka ZS ne se obvrzani da plakaat.Zgradata e so 12 stana i nema posebni prostorii za ZS, do sega sto ja vodime se e volonterski ,gi koristime sopstvenite stanovi, kompjuteri i se sto e potrebno bez nikakov nadomest.Zosto ni se bara da platime RDT?
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Zdravo Ako mozi da mi odgovorite na edno prasanje. Imam stan vo Bitola a jas ziveam vo Australija,se vrakam vo Bitola na dve do tri godini i sedam po 3 mececi, so noviot zakon za kuken red mi velat treba da plajkam po 500 denari na mese za cistacka struja i za drugi raboti a jas gi koristam tie uslogi samo 3 meseci (sto za tie meseci jas si plajkam),mi velat bez razlia kolku sedam, moras da plajkas sekoj mesec bez razlika kolku sedis vo stanot a ne koristam nisto osvem tie 3 meseci.
Почитуван господине, Вашето прашање не е во надлежност на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство! За одговор на истото обратетесе во Министерството за транспорт и врски. Со Почит!
jas bi sakala da odgleduvam lavanda,prvo rekreativno,a se nadevam podocna i na pogolemi ovrsini.dali lavandata e vo nekoj spisok za subvencioniranje?dali vo mkd ima nekoi registrirani ili vam poznati proizvoditeli na lavanda,strucna literatura,otkupuvaci?blagodaram
Почитувани, Лавандата е предвидена во програмата за субвенционирање! Како пифатлива лаванда е лаванда ангустифолија. Минимална површина за остварување право за субвенција е 0.2 ха. Во однос на прашањето за одгледувачи на лаванда обратете се во здруженијата на земјоделци на Р.М. или на земјоделскиот факултет на катедрата индустриски култури.
koga kese isplata sudbencite za tutun na onije tutunari sto imaja zaostanot dolg za xidrosistem a go podmirija ako mozi da kazite
Почитувани Надлежна за исплата на финансиската поддршка е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. www.ipardpa.gov.mk Со почит
koga kese isplata sudbencite za tutun na onije tutunari sto imaja zaostanot dolg za xidrosistem a go podmirija ako mozi da kazite
Почитувани Надлежна за исплата на финансиската поддршка е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. www.ipardpa.gov.mk Со почит
Sto treba da se napravi pod hitno da se dobie Makedonski pasos bideki deteto e avstraliski drzavjanin.Deteto treba da nastapi za Reprezantacijata na Republika Makedonija i momentalno ima nekoj dokumenti kopii.Vo interes je na Republika Makedonija vakov talent mnogu tesko se stvari a veke ponudi od mnogu drzavi doagaat.Dokolku vaka se ispustaat talentite Makedonija e vo dlabok son.Vreme nemame treba pod hitno nekoj da se razbudi.Polesno e stranec da dobie Pasos otkolku nekoj so Makedonsko poteklo????????????????? 5268
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
ve molam da me informirate za postapkata za otvaranje na pekara,potrebnite dokumenti
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Gospoda samo edno kratko prasanje bidejki poveke od godina imam aplicirano za stan vo koj poveke od pet godini e prazen i e donesen vo haoticna sostojba a do den denes ne zivee nikoj a gi poseduva klucevite lice koe ne e zainteresirano za stanot a ima doneseno sudsks presuda za da gi vrati klucevite a isto taka ima i resenie za izvrsuvanje i odstapuvanje na stanot koe resenie do den denesen ne e realizirano pa ve molam kako da dojdam do toj stan bidejki sum 6 cleno semejstvo a stanbenoto prasanje ne mi e reseno stanot e vo sopstvenost na RM za sto ja imam dostaveno celokupnata dokumentacija sakam da mi odgovorite na prasanjeto isto taka sakam da ostanam anonimen od opravdani pricini a G- din Kiril Bozinoski e dobro zapoznaen za slucajot.
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земојделств, шумарство и водостопанство. Со почит
imam prasajne sum razveden imam i deca decata se dodeleni kaj majkata no jas plajcam alimentacija aniv no nemam nikakvo resenie zaniv za viduvajne dali treba da davam izdrska bideci nemam nikakov kontakt dosega skoro 2 god
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
pocituvani, bi sakal da dobijam dozvola za prodavanje medicinski alkohol vo mojata apteka, mi nedostiga baranje/formular, dali moze da mi pomognete kade mozam da go dobijam istata...ili pak istata da mi ja pratite po e-mail, odnapred vi blagodaram!
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Sakam da prasam za zakonot za vodi. Na koe rastojanie treba da bide kontejnerot za komunalen otpad od saktata za vodovod koja voda sluzi za pienje.i dali kontejnerot moze da stoi vrz saktata. blagodaram
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Како да пронајдаб барање за евидентирање на објект во кој се исполнети условите за промет со храна? Благодарам однапред
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до агенцијата за ветеринарство и храна. www.fva.gov.mk Со почит
Каде би можело да набавиме Цертификат за Квалитет? Потребно ни е при извоз на свежи јаболка за Пазарот на Алжир. Ви Благодарам
Почитувани, СОГЛАСНОП ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, сертификат за квалитет на овошје и зеленчук издава Државниот инспекторат за земјоделство. Со почит
Pocituvani! Koga kje bidat isplateni subvenciite za Oriz za 2012 godina? So pocit.
Почитувани Надлежна за исплата на финансиската поддршка е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. www.ipardpa.gov.mk Со почит
ce ve molam da mi odgovorite ako sakate.imam nasad na slivi koi se sadeni na rastojanie 5m na 5m.sega koga posleden pat dobivme subvencii ovaa godina jas ne dobiv nisto,ni dinar za istite tie 5 dekari za koi zimav pred dve godini,sekako deka dokumentite mi bea ispravni i uspesno podneseni.sega gledam deka moze da bidat nasadeni 5m na 5 m ovaa godina.zosto e toa taka sega a inaku od lani?
Почитувани, Прифатливиот број на садници по хектар е над 330 кога станува збор за сливата.Со почит
Pocituvani kade da se obratam za informacijaza apliciranje za proekt za restavracija na tipicna gratska kuka so gradba od pred 2 veka?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за култура. Со почит
Kako da se izvrsi legalizacija na ovosen nasad zasden na parcela sto se vodi na rm
Врз основа на член 25-б од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 42/11. 148/11 и 95/12), по Одлуката Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост. Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за подигнати долгогодишни насади за времетраење од 30 (триесет) години за катастарски општини Предмет на постапката на јавен повик може да биде само слободно земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство редовно објавува јавни повици и во нареднот период ке се објават согласно Акцониот план
imam dobieno zemjodelsko zemji[te pod koncesija na 30 g.za dolgodi[ni nasadi i imam dobieno dogovor potpi[an pred nekolku dena ,no zemji[teto ne mi e predadeno vo vladenie a od Podra;nata ednica mi e ka]ano deka sega navodno poradi lokalnkite izbori nemo]e da se prezemaat ovie dejstvija odnosno nemo\e da mi se predade zemji[teto vo vladenie tuku da sum ;ekal posle izborite.Dali e toa pre;ka da mi se predade vladenieto,bidejki ako sega ne mi se predade ne ke mo]am da izvr[am nabavka na sadnici i da ja posadam povr[inata,a so toa 'e gi izgubam i prepu[tam i rokovite za koristewe na povolnostite koi gi dava vladata.Blagodarm
Почитувани, За подетални информации за вашиот проблем јавете се во секторот за регисрација и управување со земјоделско земјиште на телефонскиот број 071 409 938 , Со почит
imam firma koja ne raboti 6 god sto treba da napravam
Почитувани, За ова прашање обратете се до централниот регистар на Р.Македонија. Со почит
дали министерството издава лиценци за проценители на тутун,до колку издава дали може да не известите кога ке биде полагањето
Пријавувањето на заинтересираните кандидати за испит за полагање заради добивање на лиценца за процена на тутун ЗАВРШИ ЗАКЛУЧНО СО 30 НОЕМВРИ 2012 година.
jas sum vraboten i sakam da imam nekoj dodaten prihod dokolku bi cuval edna matorica koja bi se oprasila na pr10 prasina koga ke porasnat dali mozam da gi predadam vo klanica a tie da mi prefrlat pari na transakciska smetka sakam da znam da ne prekrsam nekoj zakon i do kolku prasina mozam da cuvam maksimalen broj bez da otvaram firma pozdrav.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до агенцијата за ветеринарство и храна. www.fva.gov.mk Со почит
Zdravo pocituvani! Zaedno so mojata sopruga sme dolgorocno nevraboteni lica i ne sme korisnici na soc.pomos ili kakva i da e druga paricna i materijalna podrska.Bidejki sme 4=cleno semejstvo(so dvajca studenti) zainteresirani sme za samovrabotuvanje vo zemjodelstvoto kao individualni zemjodelci, pa me interesira slednoto: 1) dali i koga ke ima nov oglas za davanje pod zakup na drzavno zemjodelsko zemjiste vo Prilepskiot region (Cumovo, Staro Lagovo, Volkovo)? 2)dali ke imame pravo na odredena pomos za pocetno investiranje dokolku prijaveni kako individualni zemjodelci?
1)Нареден јавен Оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп за регионот Прилеп ќе има во наредниот период согласно Агендата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 2)Согласно Законот за земјоделското земјиште на индивидуалните земјоделци кои што аплицираат за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп не е превидена одредена помош за почетно инвестирање
Pozituvani!.....Koja e postapkata i koi se uslovite za otvaranje na hematoloska laboratorija?
Почитувани, Доколку станува збор за хематолошки испитувања за животни треба да се обратите до агенцијата за храна и ветеринарство, а доколку станува збор за луѓе ќе треба да се обратите до министерството за здравство. Со почит
Ve molam koi dokumenti mi se potrebni za dooformuvanje na gradezna parcela eden del od gr.parcela e na R. Makedonija i kolku e adm taksa za istoto baranje, kade da gi podignam dokumentite za da apliciram.Isto me interesira kolku vreme ke mi bide potrebno da go realiziram istoto
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за транспорт и врски. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Ve molam koi dokumenti mi se potrebni za dooformuvanje na gradezna parcela eden del od gr.parcela e na R. Makedonija i kolku e adm taksa za istoto baranje, kade da gi podignam dokumentite za da apliciram.Isto me interesira kolku vreme ke mi bide potrebno da go realiziram istoto
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за транспорт и врски. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pocituvani, Me interesira kade mozam da dobijam informacii, dali i koj vid na riba moze da se odgleduva vo voda od reka Bregalnica po nejziniot tek posle Delcevo, me cudi faktot sto nema ni eden ribnik na rekata Bregalnica od Delcevo do Kocani, pa mislev deka vodata ne e pogodna za odgleduvanje na riba. Blagodaram odnapred za odgovorot! Pozdrav
Vidovite na ribi koi moze da se odgleduvaat vo oddelni ribolovni vodi se utvrduvaat vo ribolovnite osnovi koi pretstavuvaat strucni studii za nacinot na stopanisuvanje so ribite vo ribolovnite vodi. Ribolovnata osnova za slivot na rekata Bregalnica e objavena vo Sluzben vesnik na RM br 66 od 2011 godina. Izrabotuvac na Ribolovnata osnova za slivot na rekata Bregalnica e UKIM Institut za stocarstvo kade mozete da se obratite za podetalni informacii okolu ovaa problematika.
Koja e korista od voddata?
Почитувани, Прецизирајте го вашето прашање. Со почит
Почитувани,Ве молам да ми дадете информација за повреток на пари кој по грешка ги уплатив на министерството зза внатрешни работи ??Ви благодарам!
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до министерството за кое сте ги уплатиле парите.Министерството за земјоделство, шумарстви и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Pred kolku veka e izgraden Skopje? Kolku veka pominale od togas do sega? Vo koj milenium e izgraden gradot Skopje?
Почитувани Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Ме интересира кога ќе биде распишан огласот за доделување на два социјални станови во Кр.Паланка. Бидејќи имам сознание дека во социјалната зграда во Кр.Паланка има два невселени социјални станови. Дали огласот ќе биде распишан од страна на министерството за транспорт и врски или од Влада на Р.Македонија комисија за распределба на социјални станови.Јас се обратив во Центарот за социјални работи во Кр.Паланка и од тука ме информираа дека огласот ќе биде распишан од страна на Министерството за транспорт и врски, меѓутоа еве веќе 5-6 месеци па и повеќе нема никаков оглас. Со почит.
Почитувани, За ова прашање обратете се министерството за труд и социјална политика. Со почит
Pocituvanje, molam odgovor vo vrska so legalizacija za divo gradbi. Legalizacija na kukata e zavrsena i zainteresirani sme i za legalizacija na mestoto pod kukata i dvorno mesto, bidejki objektot e na prodazba. Reklamata na nacionalna TV ne informira deka toa mozeme da go storime. Naj neljubezno bevme odbieni so obrazlozenie deka sluzbata nema nikakvo obavestuvanje od ministerstvo, mozebi procedurata ke bide do 2018 god!?????????????. Se raboti za Veles. Ve molam za pojasnuvanje, pocit.
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за транспопрт и врски. Со почит
Kako da se registriram za proizvodstvo na rakija i vinski destilati
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветеринарство како и до Централен регистар на Р.Македонија. Со почит
почитувани имам едно директно прашање до вас (ако може пожелно е да ми одговорите на меил)....сакам да инвестирам во изградба на спортско рекреативен центар и рурален туризам,се работи за изградба на етно село во кое би имало големо вештачко езеро и каде би се одвивал спортски риболов...земјиштето е државно и моментално е целосно запустено (направено е депонија) се работи за 6 хектари земјиште во кое веќе дивите ископувачи на песок имаат направено многу дупки... прашањето е дали доколку конкурирам и го добијам земјиштето ќе можам да ископам езеро со површина од некаде 3 хектари ? хортикултурно да го уредам,да направам мини зоолошка градина,детски игралишта и туристички и сместувачки капацитети ?
Почитувани, Повеќе информации за предметното земјиште можете да добиете во подрачната единица на министерството за земјоделство во вашата општина. Со почит
Dali mozete da mi kazete dali fizicko lice vo Makedonija moze da cuva nekoja egzoticna macka pr. leopard donesena od stranstvo?
Почитувани за ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
pocituvani, Ve molam za odgovor dali ima subvencii za odgleduvanje na jagodi i kolku iznesuvaat, i koj e minimalniot iznos na rod ili povrsina za dodeluvanje subvencii ako gi ima? VE MOLAM za odgoovor i na mail !
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk во дел од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, во точка бр:14)За дирекни плаќања за подигање нови овошни насади. Со почит
sakam da otvoram igroteka koi se uslovite za otvaranje na igroteka ako moze da mi pratite odgovor na ova emaile adresa
Почитувани, Преку ИПАРД програмата се финансира отварање на игротека во рурални средини.Огласот можете да го најдете на веб страната на платежната агенција на следниов линк www.ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani. Me interesira koi uslovi treba da se ispolnat, i dali treba da se registrira firma za odgleduvanje i prodazba na aronija? Vi blagodaram
Почитувани, I. Општи услови Право на користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година имаат земјоделски стопанства запишани во Eдинствениот регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) кој се води во Министерството за земјоделство, шумар- ство и водостопанство (во потамошниот текст: Министерство). Корисниците на средства треба да ги имаат подмирено сите финансиски обврски кон: - Министерството, - Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во патамошниот текст: Агенција), - Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, за користење на пасишта во државна сопственост и - Водните заедници, за воден надомест. Воедно, корисниците на средства од областа на сточарството треба да ги имаат подмирено обвр- ските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за иденти- фикација и регистрација на животните. За прв пат оваа година користењето на средства од Програмата е условено со: 1. регистрација на парцелите во Системот за идентификација на земјишни парцели СИЗП (Прилог 3) и 2. исполнување на барањата пропишани во Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина (Прилог 4). II. Постапка за поднесување на барање за директни плаќања 1. Проверки пред поднесување на барање Пред поднесување на барањето, носителот на земјоделското стопанство треба да ги направи следните проверки односно ажурирања во соодветните регистри: - Проверка на евидентирани податоци во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во подрачните единици на Министерството и тоа: лични податоци и податоци за катастарските парцели, - Проверка на евидентирани податоци во Системот за идентификација на земјишни парцели кој се води во подрачните единици на Министерството , - Проверка на евидентирани податоци во Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни 2. Поднесување на Барање за директни плаќања Барањето се поднесува на пропишан образец во електронска форма во подрачната единица на министерството каде што е регистрирано земјоделското стопанство. За мерките по површина ба- рањето се пополнува со податоци за катастарски парцели запишани во ЕРЗС со максимално доз- волена големина на површината која е евидентирана во СИЗП. За мерките за говеда, овци и кози 2 Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 годинабарањето се пополнува со податоци за броеви на ушни маркици запишани во Регистарот за иден- тификација и регистрација на домашни животни. По целосно пополнување на барањето со лич- ните податоци, површините, културите, животните и мерките, истото се печати и се потпишува од страна на подносителот а како доказ за поднесено барање се издава потврда за примено барање III. Висина на поддршка Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства: Табела1. Висина на поддршка за директни плаќања за растително производство Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади 0,2 ха за секој овошен вид одделно, 0,1 ха за секој овошен вид одделно доколку сите парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од 700м согласно СИЗП 90.000 ден/ха за јагоди во контролирани услови, 33.000 ден/ха за: круша, цреша, вишна, кајсија, праска, актинидија и јаболко со број на садници над 1.000 садници/ха, 28.000,00 ден/ха за: дуња, мушмула, слива, маслинка, калинка, ј.јаболко, смоква, аронија, боровинка, шип, рибизла, малина, капина, јагода на отворено, бадеми, лешници, јаболки со 400 до 999 садници по хектар, 15.000 ден/ха за: ореви и питоми костени Од 0,2 до 5 ха 100% Од 5 до 30 ха 60% Од 30 до до 50 ха 30% Над 50 ха 10% Со почит
pocituvani ve molam da mi odgovorite koi se uslovi se potrebni za da imas zivinarska farma vo naseleno mesto se raboti za selo trstenik.sv nikole dali postoi nekoja zakonska merka kolku odalecenost treba da ima farmata od sosedot dali treba postoecka hermeticki zatvorena jama za djubreto od kokoskite dali treba posebni filtri za mirizbata i sto se e potrebno zakonski da ima za da postoi edna takva farma bez da preci na zitelite od bliskata okolina
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk или во Министерство за животна средина и просторно планирање Со почит
pocituvani ve molam da mi odgovorite koi se uslovi se potrebni za da imas zivinarska farma vo naseleno mesto se raboti za selo trstenik.sv nikole dali postoi nekoja zakonska merka kolku odalecenost treba da ima farmata od sosedot dali treba postoecka hermeticki zatvorena jama za djubreto od kokoskite dali treba posebni filtri za mirizbata i sto se e potrebno zakonski da ima za da postoi edna takva farma bez da preci na zitelite od bliskata okolina
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk или во Министерство за животна средина и просторно планирање Со почит
POZDRAV Registrirani sme kako zaednica na stanari na ,ul.11 oktomvri br.26 vlez I I Veles sto znaci deka go pocituvame zakonot , no sega toa se koristi zloupotrebuva za naplata na defekt/vgradeni samo dve gibel spojki/ na vodovodna mreza od strana na JKP Derven Veles DA NI SE NAPLATI FAKTURIRA i toa OKOLU 11.OOO,00 denari /edinaesetiljadi denari/.Kako bi mozele da ni pomognete
Pochituvani MZSV nema nadleznost za snabduvanjeto so voda za pienje. JKP Derven e javno pretprijatie osnovano od lokalnata samouprava i taa e nadlezna za negovata rabota odnosno obezbeduvanjeto na uslugite na korisnicite. Adresata na koja treba da se obratite so vasheto prashanje e JKP Derven i opshtina Veles. So pochit
me interesira kumunaliite za gradba koja im je cenata vo opstina cucer sandevo
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за транспорт и врски. Со почит
me interesira kumunaliite za gradba koja im je cenata vo opstina cucer sandevo
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за транспорт и врски. Со почит
Me interesira dali potvda za clenstvo vo upraven odbor na zdravstven dom moze da posluzi kako dokaz za iskustvo pri konkuriranje za rakovodno mesto vo lokalna samouprava.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за локална самоуправа. Со почит
Me interesira koi se uslovite za otvoranje na zooloska gradina (privatna)? Vo zakonot za zastita i blagosostojba na zivotnite vo cl.22 navedeno e deka Ministerot za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo poblisku gi odreduva uslovite pod koi zivotnite se cuvaat vo zooloskite gradini i kako se postapuva so niv. Me interesira dali ima poseben pravilnik ili kontakt za informacija. Vi blagodaram, so pocit.
Почитувани, за ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Me interesira koi se uslovite za otvoranje na zooloska gradina (privatna)? Vo zakonot za zastita i blagosostojba na zivotnite vo cl.22 navedeno e deka Ministerot za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo poblisku gi odreduva uslovite pod koi zivotnite se cuvaat vo zooloskite gradini i kako se postapuva so niv. Me interesira dali ima poseben pravilnik ili kontakt za informacija. Vi blagodaram, so pocit.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Ve molam objasnete mi ja postapkata okolu registracijata na zastitnite drustva.Dali treba da glasa zastitno drustvo ili druga forma na drustva spored zakonot ili pak dejnosta treba da se navede vo registracijata ne mi e jasno.Objasnete mi ja postapkata za registracija,ima li obvrska sa se podnese dokumentacija vo drugi institucii okolu ziro smetki i drugi raboti, i koga treba da se otpocne so rabota.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централен регистар н Република Макдонија. Со почит
ve molam kako da otvoram firma preku moe smetkovodstveno biro imalo nov zakon od 01.09.2013 se otvaralo preku token. Ve molam objasnetemigo patot
Почитувани, Во врска со ова прашање обратете се до Централен регистар. Со почит
ve molam kako da otvoram firma preku moe smetkovodstveno biro imalo nov zakon od 01.09.2013 se otvaralo preku token. Ve molam objasnetemigo patot.
Почитувани, За ова прашање обратете се до Централен регистар. Со почит,
ve molam kako da otvoram firma preku moe smetkovodstveno biro imalo nov zakon od 01.09.2013 se otvaralo preku token. Ve molam objasnetemigo patot.
Почитувани, За ова прашање обратете се до Централен регистар. Со почит,
Би сакал да направам мини винарија во рурална средина (капацитет од 6000/7000Л), ме интересира кои услови треба да ги исполнувам за да можам да го пуштам во промет производот, кои ќе бидат моите обврски спрема државата, дали елементите потребни за производство мора да бидат со висока технологија или може производството да се одвива на традиционален начин и дали веќе изградениот објект со поднесено барање за легализација како помошен објект би можел да го направам винарија. Ви благодарам за вниманието.
Почитувани, Вино произведено во РМ може да стави во промет само производител на вино запишан во Регистарот на производители на вино согласно член 30 од Законот за виното (“Службен весник на РМ” број 50/10, 53/11, 6/12, 23/13 и 106/13), Правилникот за начинот на пријавување во Регистарот и бришење од Регистарот на производители на вино, потребната документација, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот (“Службен весник на РМ” број 60/13) и Правилникот за поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино (“Службен весник на РМ” број 144/10). ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО Член 1 Предмет на уредување Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино. Член 2 Услови во поглед на просториите (1) Производителите на вино треба да располагаат со посебни и соодветни простории за производство на вино и тоа за: - прием и преработка на грозјето и ширата, - нега, доработка и чување на виното, - полнење и складирање на виното во шишиња или други садови, - вршење на основни хемиски анализи на виното. (2) Производителите кои произведуваат вино во количество помало од 300 хл годишно можат преработката на грозјето и ширата и негата, доработката и чувањето на виното да ги вршат во иста просторија, доколку се обезбедени услови за спречување на несакани влијанија меѓу процесите. (3) Производителите кои произведуваат вино во количество помало од 300 хл годишно не треба да имаат посебни простории за вршење на хемиски анализи на виното. Член 3 Хигиенско-технички услови (1) Просториите од член 2 на овој правилник треба да ги исполнуваат минималните хигиенско-технички услови и треба да се користат само за производство на вино. (2) Просториите од член 2 на овој правилник треба да имаат стабилна и контролирана температура и влажност на воздухот, да бидат поврзани во функционална целина и да имаат постојан и стабилен доток на вода и електрична енергија. Член 4 Услови во поглед на опремата (1) Производителите на вино треба да располагаат со посебна и соодветна опрема и тоа за: а)прием и преработка на грозје и ширата: - најмалку базен за прием на грозјето, гроздомелачка и - пумпа за прием и транспорт на гроздовата каша. б)производство, доработка, нега и чување на виното: - најмалку една вријалница, - цедилка, - садови за тивка ферментација и - садови за стабилизација на виното. в)опрема за вршење на хемиски анализи на ширата и виното, односно за утврдување на содржината на шеќер, алкохол, вкупни и испарливи киселини и слободен и вкупен СО2. (2) Производителите кои имаат производство на вино помало од 300 хл годишно не треба да поседуваат посебна опрема за вршење на хемиски анализи од став (1 ) точка в) на овој член. (3) Производителите на вино кои полнат вино во шишиња или други садови покрај условите од став (1) и (2) од овој член треба да располагаат и со опрема и уреди за полнење на вино. Член 5 Со денот на влегување на овој правилник, престанува да важи Правилникот за условите во поглед на просториите и опремата за производство на вино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/07). Член 6 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. Со почит
Na odrzano sobranie na fudbalski klub XXXXX e izbran nov Pretsedatel i clenovi na UO na fudbalskiot klub spored statutot na klubot na inicijativa na najmalku 1/5 od clenovite. Poradi nezadovolstvo od lice koe ne e clen na klubot klubot ostana bez pecatot, koj e na izmama odzemen od nezadovolnoto lice. Kako moze da se go povratime klubskiot pecat. natprevarite pocnuvaat slednata nedela...
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за млади и спорт. Со почит
Na odrzano sobranie na fudbalski klub XXXXX e izbran nov Pretsedatel i clenovi na UO na fudbalskiot klub spored statutot na klubot na inicijativa na najmalku 1/5 od clenovite. Poradi nezadovolstvo od lice koe ne e clen na klubot klubot ostana bez pecatot, koj e na izmama odzemen od nezadovolnoto lice. Kako moze da se go povratime klubskiot pecat. natprevarite pocnuvaat slednata nedela...
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за млади и спорт. Со почит
Vi go postaviv prasanjevo pred edna nedela no verojatno ima nekoj problem vo isprakjanjeto zatoa Ve zamoluvam da mi odgovorite dokolku ste vo moznost:dali vladata dodeluva subvencii za izgradba na objekti-shtali za cuvanje na dobitok ili dali ima nekoi povolni krediti koi bi mozele da se dobijat-Vi blagodaram
Почитувани, Околу субвенциите обратете се до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk а за поволните кредити има поволни кредити од кредитните линии на Македонска банка за поддршка на развојот каде во делот на земјоделството со 4% годишна каматна стапка се кредитира и изградба на објекти за земјоделска намена.Повеќе информации на линкот во продолжение http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/kreditiranje/zemjodelstvo Со почит
Dali vo MK e mozno odgleduvajne na afion i dali za nego postojat subvencii i nekoi posebni propisi.blagodaram
Почитувани, За ова прашање погледнете ја веб страна та на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk во дел од Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања. 1) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поледелски култури освен тутунот - Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2012/2013 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка; - Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2012/2013 година; - Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно. Со почит
Pocituvani, dali moze da mi objasnite na kratko shto znaci blokirana smetka na edno ucilishte.. i dokolku taa e blokirana dali toa znaci deka neemoze istoto da funkcionira? vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за образование и наука Со почит
Pocituvani,dali e mozno da prekuvasite fondovi,nie kako zdruzenie na graganiza fitnes i bodibilding konkurirame so izdrzana programa za dobivanje na odredeni skromni sredstva za razvoj i unapreduvanje na ovie sportovi.
Почитувани, за ова прашање треба да се обратите до Агенција за млади и спорт. Со почит
Pocituvani , sum sopstvenik na deloven prostor na stanbena zgrada. Moeto prasanje e : Dali e pravno eden deloven objekt od 150m2 da ima pravo na privatizacija ramnopravno kolku edna garsonjera. Vo vrska so privatizacija na drzavno zemjiste po idealen del .??. odnapred vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за транспорт и врски. Со почит
Pocituvani Koi uslovi i sto dokumenti mi trebaat za otvaranje na igroteka ?
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за труд и социјална политика. Со почит
Почитувани Имавме неколку години засадување на нови садници за залена Македонија, сега се поништува шума која е стара педесет и повеќе години. Беше:....... „Ден на дрвото - засади ја својата иднина“ сега е:...... „Ден на дрвото - поништија ја својата иднина“ кој може ова да го спречи ?, во кичевско шумата немилосно се сече. кој би бил надлежен да го стопира авој процес на самоуништување.Дење ноќе секој ден одат и се враќаат трактори, ја исекоа шумата и ги оштетија патиштата носејќи дрва. Ве молам за совет.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Јавно Претпријатие Македонски шуми. Со почит
Dali mozhe stranec so germansko drzhavjanstvo ( poraneshen Makedonec ) da kupi Stan, Kuka ili plac za gradenje kuka. odnapred blagodaren na Vashiot odgovor
Почитувани, За ова прашање обратете се до Министерство за транспорт и врски. Со почит
Дали има забрана за риболов НОЌНО време на Тиквешкото Езеро?, Доколку има каде е објавена ? Ви Благодарам
Почитувани, Соглсно член 95 од Законот за рибарство и аквакултура ("Сл. весник на РМ" бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на концесионерот и позитивно мислење од овластена институција донесува решение за одобрување на период на забрана за вршење рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони. Македонската риболовна федерација е задолжена на својата WEB страна да објави известување со период на забрана по поединечни риболовни ревири и рекреативни зони. За детални информации околу периодот и ограничувањата на риболовот треба да се обратите до концесионерот или до Македонската риболовна федерација. Инаку согласно дел 11 став 2 од риболовната основа за Тиквешко Езеро ("Сл. весник на РМ" бр. 148/12),забранет е рекреативен риболов во ноќните часови освен во Брушанскиот залив.
Dali se davaat subvencii za dupcenje na bunar so dlabocina do 10 m vo niva so povrshina od 2000 m 2 koj ke sluzi za navodnuvawe na posevite i ako se isplatuvaat kade i shto e potrebo da dostavam.Blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
pocituvani,ve molam ako nmoze da dobiam informazia za dobivanje dozvola na postavuvanje solarni paneli. i prodazba na energiljata proizvedena.odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
pocituvani,ve molam ako nmoze da dobiam informazia za dobivanje dozvola na postavuvanje solarni paneli. i prodazba na energiljata proizvedena.odnapred blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
Предлог-закон за фитофармацевтски производи. Некои детали од овој предлог-закон?
Почитувани, Предлог законот за фитофармација е усогласен со регулативите 32009R1107 за маркетингот на фитофармацевстките производи, 32009R1185 за статистика на фитофармацевтксите производи, 32005R0396 за резидуи од фитофармацевтските производи, како и директивите 32009L0128 за одржлива употреба на фитофармацевтските производи и 32009L0127 за употреба и сертификација на опремата за апликација на фитофармацевтските производи. Овој предлог закон е во завшна владина процедура и до крајот на 2013 година ќе се достави до Собранието на Република Македонија за усвојување. Во текот на 2014 и 2015 година се планира донесување на подзаконските акти кои се базираат на овој закон. Со овој закон за прв пат системски се уредува употребата и апликацијата на пестицидите и другите произвцоди (кои сега имаат заедничко има фитофарматцевски производи, со оглед на тоа што е опфатена широка палета на производи за третман на растенијата). Дополнително, со предлог законот за уредува опремата за апликација на фитофарматцевски производи, резидуите од фитофарматцевски производи, воведен е професионален корисник, како и нова професија фитофарматцевт како носител на дејност во земјоделските аптеки. Се регулира интегралната заштита, како основа за биолошка борба против штетните организми, како и одржливо користење на фитофарматцевски производи. Со предлог законот се планира да се донесе Национален акционен план за одржива употреба на фитофарматцевски производи, што опфаќа сегменти од областа на здравјето на луѓето, животните и растенијата, социјалните компоненти на употребата на фитофарматцевските производи, како и мерките за заштита на животната средина и управување со опасен отпад. Со почит
Предлог-закон за фитофармацевтски производи. Некои детали од овој предлог-закон?
Почитувани, Предлог законот за фитофармација е усогласен со регулативите 32009R1107 за маркетингот на фитофармацевстките производи, 32009R1185 за статистика на фитофармацевтксите производи, 32005R0396 за резидуи од фитофармацевтските производи, како и директивите 32009L0128 за одржлива употреба на фитофармацевтските производи и 32009L0127 за употреба и сертификација на опремата за апликација на фитофармацевтските производи. Овој предлог закон е во завшна владина процедура и до крајот на 2013 година ќе се достави до Собранието на Република Македонија за усвојување. Во текот на 2014 и 2015 година се планира донесување на подзаконските акти кои се базираат на овој закон. Со овој закон за прв пат системски се уредува употребата и апликацијата на пестицидите и другите произвцоди (кои сега имаат заедничко има фитофарматцевски производи, со оглед на тоа што е опфатена широка палета на производи за третман на растенијата). Дополнително, со предлог законот за уредува опремата за апликација на фитофарматцевски производи, резидуите од фитофарматцевски производи, воведен е професионален корисник, како и нова професија фитофарматцевт како носител на дејност во земјоделските аптеки. Се регулира интегралната заштита, како основа за биолошка борба против штетните организми, како и одржливо користење на фитофарматцевски производи. Со предлог законот се планира да се донесе Национален акционен план за одржива употреба на фитофарматцевски производи, што опфаќа сегменти од областа на здравјето на луѓето, животните и растенијата, социјалните компоненти на употребата на фитофарматцевските производи, како и мерките за заштита на животната средина и управување со опасен отпад. Со почит
Kade treba da se obratam za potrebna dokumentacija i uslovi za otvaranje na igroteka?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за труд и социјална политика. Со почит
pocituvani, dali vraboten vo opstina koj e clen na upraven odbor, za svoeto otsustvo od rabota a zaradi prisustbo na sednica na uo ima pravo da se oslobodi tie denovi I da zema cela plata, ili da mu kratime od plata za onie denovi koi otsustvuva...ili pak da mu gi smetame vo odmor, a od dr strana I kako clen na uo zema nadomestok. vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за информатичко општество и администрација. Со почит
Pocituvani, Bi Ve zamolil da me informirate kakva e proceduarata za dobivanje dozvola za rabota za destilerija (proizvodstvo na zestoki pijaloci)?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
pocituvani.raspolagam so golema povrsina na obrabotlivo zemjiste koe so godini ne se obrabotuva.ke ve molam,kade da se obratam za sovet.bidejci sakam da pocnam da go rabotam ,da nasadam goji bobici,dali ima vo makedonia sadnici,idali mozam da apliciram za nekoj kredit namenet za ovaa dejnost.blagodaram
Почитувани, Интересот за расад од гоџи бобици во последно време е се поголем, од причина што истите имаат голема исплатливост и не бараат некој посебни услови за одгледување. Истите се садат во текот на пролет. Во Република Македонија се уште нема регистрирано снабдувач со расад од гоџи бобици во Регистерот кој го води Управата за семе и саден материјал, но имаме најава за некои фирми кои сакааат да бидат застапници на оваа земјоделска култура. Затоа за повеќе информации би Ве замолил да се обратите лично до Управата за семе и саден материјал при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Me interesira koi se uslovite da otvoram apteka?
Почитувани, За отварање на земјоделска аптека потребно е да ги исполните следниве услови: 1) решение од централен регистар ( тековна состојба со шифра 47 / 78 ), 2) диплома или уверение од агрономот заверена на нотар, 3) м1/м1 од агрономот , 4) договор за закуп или имотен лист од објектот, 5) административна такса . За подетални информации можете да се јавите во Фитосанитарната управа при МЗШВ на тел (02) 3134 477. Со почит
Почитувани, ме интересира кои документи се потребни за промена на адресата на фирма? Со почит,
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централниот регистар на Република Македонија. Со почит
Почитувани, ме интересира кои документи се потребни за промена на адресата на фирма? Со почит,
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централниот регистар на Република Македонија. Со почит
pocituvani so kolku sopstvenici i koja zdruzena povrsina moze da se napravi zdruzenie na zemjodelci-ili zadruga
Почитувани, Во прилог ви го доставуваме законот и правилникот за земјоделски задруги ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Цел и содржина на Законот (1) Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, регистрација, работење, видот и обемот на земјоделските задруги, поттикнувањето и развојот на земјоделското задругарство, како и надзорот над работењето на земјоделските задруги. (2) За се што не е регулирано со овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за задругите. Член 2 Поим за земјоделска задруга (1) Земјоделска задруга е организациона форма на доброволно здружување на земјоделски стопанства заради остварување на нивните економски, социјални, културни и други интереси и потреби при вршење на земјоделската дејност. (2) Членовите на земјоделската задруга се еднакви и рамноправни - имаат еднакви права и еднакви обврски во одлучувањето по принципот еден член еден глас. (3) Земјоделската задруга се стекнува со својство на правно лице со уписот во Регистар на други правни лица во Централниот регистар на Република Македонија. Член 3 Начела на земјоделските задруги Земјоделските задруги во својата работа, како и во односите меѓу членовите се должни да се придржуваат на добрите деловни правила, правилата за добра земјоделска пракса, како и согласно со следниве начела: - доброволно и отворено членство, - транспарентност и заедничка контрола од членството, - економско дејствување на членовите на задругата, - самостојност и независност, - обезбедување на обука и информирање на членството, - соработка меѓу земјоделските задруги и - обезбедување на одржлив развој. Член 4 Супсидијарна примена За постапките за инспекциски надзор се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор и Законот за Државниот земјоделски инспекторат, доколку со овој закон поинаку не е уредено. Член 5 Дејности на земјоделските задруги (1) Земјоделската задруга дејностите ги остварува во областа на примарното земјоделско производство, преработките на земјоделските производи, трговијата со земјоделските производи и преработки, услугите поврзани со овие дејности, како и трговијата и услугите поврзани со средствата кои се користат во процесот на примарното земјоделско производство и преработките на земјоделските производи. (2) Со цел за унапредување на производството и функционирањето на земјоделските задруги, дејностите од ставот (1) на овој член се вршат преку соработка во: - растителното производство на одредена земјоделска култура на одредена површина, - сточарското производство со одреден број на добиток, пчеларство со одреден број на пчелни семејства и аква културата со одреден капацитет на производство, - договарање на производство и испорака на производи со одредена количина и вредност, набавка на репродуктивен материјал, услуги во делот на заштитата на растенија и животни, - вршење на услуги од страна на земјоделската задруга со земјоделска механизација и опрема, како и услуги за чување и одржување на земјоделската механизација, - вршење на услуги од страна на земјоделската задруга за складирање, чување, преработка и доработка на земјоделски производи и - вршење на административно-технички и стручни работи. Член 6 Обем на земјоделски задруги (1) Земјоделската задругата може да биде од мал или од голем обем. Обемот на земјоделската задруга се определува во зависност од бројот на членовите на задругата, како и нивните производствени капацитети. (2) Земјоделската задруга од мал обем е задруга со најмалку десет, а најмногу 19 члена, а земјоделска задруга од голем обем е задруга со најмалку 20 члена. (3) Производствените капацитети кои се во функција на дејноста на земјоделската задруга треба да исполнуваат просторни, технички, технолошки и инфраструктурни услови. (4) Поблиските услови од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 7 Услови за основање на земјоделска задруга (1) Земјоделска задруга може да основаат најмалку десет земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. (2) Земјоделските стопанства ја задржуваат правната форма која ја имале пред зачленувањето во земјоделската задруга. (3) Едно земјоделско стопанство може да членува во повеќе земјоделски задруги. (4) Едно земјоделско стопанство, член во земјоделската задруга, не може да има повеќе од 30% од вредноста на производствените капацитети во земјоделската задруга. Член 8 Фирма на земјоделската задруга (1) Во називот на земјоделската задруга регистрирана согласно со овој закон мора да содржи назнака дека се работи за земјоделска задруга со ограничена или неограничена одговорност. (2) Земјоделската задруга води сметководство согласно со одредбите од Законот за трговските друштва. Член 9 Регистар на земјоделски задруги (1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство востановува и води Регистар на земјоделски задруги (во натамошниот текст: Регистарот). (2) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 10 Обврска за регистрација (1) Земјоделската задруга е должна во рок од 30 дена од денот на основањето да се регистрира во Регистарот со поднесување на барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (2) Земјоделската задруга е должна секоја промена на податоците што се впишуваат во Регистарот да ја пријави во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промената. (3) Ако земјоделската задруга ги исполнува условите од членот 7 од овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за упис во Регистарот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за упис во Регистарот. (4) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение за упис во Регистарот, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за донесување на решение по поднесеното барање. (5) Формата и содржината на барањата од ставовите (1) и (4) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. (6) Кон барањето за донесување на решението за упис во Регистарот, подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (1) на овој член. (7) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член до писарницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за упис во Регистарот е уважено или одбиено. Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (8) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение во рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. (9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземаните активности. (10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. (11) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (12) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат. (14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (9) и (10) или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција против инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените активности. (15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. (17) Во случаите од ставот (14) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена. (19) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд. Член 11 Евиденција во земјоделска задруга (1) Земјоделската задруга е должна да води евиденција на членовите и на производствените капацитети на членовите и на задругата. (2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 12 Статут на земјоделска задруга Статутот на земјоделската задруга мора особено да содржи одредби за следниве прашања: - фирма и седиште на задругата, - цели на задругата, - создавање на главнината на задругата, - запишување удели во задругата што не се плаќаат во пари, туку во предмети или права, опишување на предметите и правата, начин на нивното вреднување и изразување во парична противвредност и податоци за членот кој ги запишал ваквите удели, - имот при основањето на задругата, начин на вложувањето, правен режим на стекнатите недвижности или подвижни предмети и податоци за лицата кои вложиле предмети или права, - органи на управување и начин на застапување, - начин на објавување на одлуките на задругата, - име и презиме или фирма, адреса или седиште и државјанство на членовите на задругата, - прием во членство на задругата и начин на престанок на членството, - парични и непарични обврски на членовите, видот и висината, - лична одговорност на членовите и нивната обврска за некои натамошни или дополнителни уплати, - управување и застапување, начин на измена на статутот и начин на донесување на одлуките од страна на собранието, - проширување или ограничување на правото на глас, - начин на пресметување и начин на поделба на добивката и на остатокот од стечајната или ликвидационата маса, - обем на задолжителната соработка на членот на земјоделската задруга и земјоделската задруга и - начин на распределбата на финансиската поддршка што ја добива земјоделската задруга. Член 13 Имот на земјоделската задруга (1) За имот на земјоделската задруга се смета: - имотот стекнат преку врешење на дејноста на земјоделската задруга, - производствените капацитети во сопственост на земјоделската задруга и - уделите на задругарите. (2) Членовите на земјоделската задругата го задржуваат правото на сопственост врз производствените капацитети што врз основа на договор ги здружуваат во земјоделската задруга, освен ако сопственоста ја пренеле на земјоделската задруга. (3) Имотот на земјоделската задруга и припаѓа на земјоделската задруга и служи за вршење на нејзините дејности и намирување на нејзините обврски. Член 14 Право на финансиска поддршка Земјоделските задруги формирани и запишани во Регистарот согласно со одредбите од овој закон имаат право на финансиска поддршка согласно со овој закон и Законот за земјоделство и рурален развој. Член 15 Финансиска поддршка за основање на земјоделски задруги (1) Финансиската поддршка за основање на земјоделските задруги е наменета за покривање на дел од трошоците за основање на земјоделска задруга, воспоставување на административни и технички капацитети, помош за ангажирање на стручни лица, помош за организирање на информативни и промотивни активности и обуки на кадровскиот потенцијал и членовите на земјоделската задруга. (2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член може да се однесува и на исплата на плата за лице управител на земјоделска задруга која согласно со пропишаните услови може да остварува право на помош од овој вид во висина од 100% во првата година, од просечната плата исплатена во Република Македонија за претходната година, со намалување од 20% за секоја наредна година во период не подолг од пет години. (3) Финансиска поддршка на земјоделските задруги од голем обем може да им се додели и за ангажирање на едно лице од областа на земјоделските науки и ветерината, согласно со видот на земјоделската задруга во висина не повеќе од просечната плата исплатена во Република Македонија за претходната година. Член 16 Финансиска поддршка за функционирање на земјоделски задруги (1) Земјоделските задруги од мал обем може да добијат дополнителни директни плаќања за тековната година до 7,5% за производството кое го имаат произведено и продадено преку задругата. (2) Земјоделските задруги од голем обем може да добијат дополнителни директни плаќања за тековната година до 15% за производството кое го имаат произведено и продадено преку задругата. (3) Земјоделските задруги може да добијат поддршка за наводнување, во вид на надоместок на дел од трошоците за наводнување, за производствените капацитети во и на задругата и тоа во висина која нема да надминува 20% од трошокот за наводнување за задругите од мал обем и 30% за задругите од голем обем, но не повеќе од 400.000 денари на годишно ниво. (4) Земјоделските задруги може да добијат финансиска поддршка за премии за осигурување, во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од мал обем и 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од голем обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ниво. (5) Финансиската поддршка за земјоделските задруги може да се однесува и за набавка на земјоделска механизација, согласно со годишната програма за финансиска поддршка на руралниот развој и истата може да се додели како помош чија висина не надминува 90% од вкупната вредност на набавката. Член 17 Надзор (1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (2) Инспекциски надзор врши Државниот инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за земјоделство согласно со Законот за Државниот земјоделски инспектора. Член 18 Прекршочна постапка (1) Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон ја води прекршочна комисија формирана согласно со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство. (2) Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоци предвидени во овој закон, се води постапка за порамнување согласно со одредбите од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство. Член 19 Прекршочни одредби (1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на земјоделска задруга, ако: - називот на земјоделската задруга не содржи назнака дека се работи за земјоделска задруга (член 8 став (1)) и - не води и не чува евиденција на членовите и на производствените капацитети на земјоделската задруга (член 11 став (1)). (2) За прекршок од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба на одговорното лице на земјоделската задруга во износ од 500 евра во денарска противредност. (3) За прекршоците од ставот (1) на овој член, освен глоба, на земјоделската задруга ќе и се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од шест месеци до една година. Член 20 Обврска за усогласување (1) Земјоделските задруги кои се формирани пред влегувањето во сила на овој закон се должни да ја усогласат својата работа и општите акти со одредбите од овој закон и да се регистрираат во Регистарот во период не подолг од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. (2) Земјоделските задруги кои нема да ја усогласат својата работа и општите акти во рокот утврден во ставот (1) на овој член, немаат право на финансиска поддршка согласно со овој закон. Член 21 Поблиски прописи Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Член 22 Престанување на важење Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Главата трета “Земјоделска задруга како вршител на земјоделска дејност” од Законот за вршење на земјоделска дејност (“Службен весник на Република Македонија” број 11/2002, 89/2008, 116/10 и 53/11). Член 23 Влегување во сила Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 11 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденција на членовите и на производствените капацитети на членовите и на задругата. Член 2 Евиденцијата од член 1 на овој правилник се води во пишана и електронска форма во рамките на земјоделската задруга. Член 3 Евиденцијата од член 1 на овој правилник е во формат А4 на бела хартија и содржи податоци за : - земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - носителите на земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на членовите на земјоделската задруга и катастарските култури и - земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга. Формата и содржината на евиденцијата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. Член 4 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија”. Бр. 16-15231/1 Министер за земјоделство, 14 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, Скопје Љупчо Димовски, с.р. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 9 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на земјоделски задруги. Регистарот на земјоделски задруги од став 1 на овој член се води во електронска форма. Член 2 Регистарот на земјоделски задруги содржи податоци за: - назив на земјоделската задруга; - седиште на земјоделската задруга; - единствен даночен број на земјоделската задруга; - број на решение за упис во Централен регистар на Република Македонија; - земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - носителите на земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури; - земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга; - обемот на земјоделската задруга; - дејноста на земјоделската задруга; - име и презиме на управителот на земјоделската задруга и - други податоци предвидени со барањето за упис во регистарот на земјоделските задруги. Формата и содржината на регистерот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. Член 3 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија”. Бр. 16-15229/1 Министер за земјоделство, 14 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, Скопје Љупчо Димовски, с.р. Со почит
pocituvani so kolku sopstvenici i koja zdruzena povrsina moze da se napravi zdruzenie na zemjodelci-ili zadruga
Почитувани, Во прилог ви го доставуваме законот и правилникот за земјоделски задруги ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Цел и содржина на Законот (1) Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, регистрација, работење, видот и обемот на земјоделските задруги, поттикнувањето и развојот на земјоделското задругарство, како и надзорот над работењето на земјоделските задруги. (2) За се што не е регулирано со овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за задругите. Член 2 Поим за земјоделска задруга (1) Земјоделска задруга е организациона форма на доброволно здружување на земјоделски стопанства заради остварување на нивните економски, социјални, културни и други интереси и потреби при вршење на земјоделската дејност. (2) Членовите на земјоделската задруга се еднакви и рамноправни - имаат еднакви права и еднакви обврски во одлучувањето по принципот еден член еден глас. (3) Земјоделската задруга се стекнува со својство на правно лице со уписот во Регистар на други правни лица во Централниот регистар на Република Македонија. Член 3 Начела на земјоделските задруги Земјоделските задруги во својата работа, како и во односите меѓу членовите се должни да се придржуваат на добрите деловни правила, правилата за добра земјоделска пракса, како и согласно со следниве начела: - доброволно и отворено членство, - транспарентност и заедничка контрола од членството, - економско дејствување на членовите на задругата, - самостојност и независност, - обезбедување на обука и информирање на членството, - соработка меѓу земјоделските задруги и - обезбедување на одржлив развој. Член 4 Супсидијарна примена За постапките за инспекциски надзор се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор и Законот за Државниот земјоделски инспекторат, доколку со овој закон поинаку не е уредено. Член 5 Дејности на земјоделските задруги (1) Земјоделската задруга дејностите ги остварува во областа на примарното земјоделско производство, преработките на земјоделските производи, трговијата со земјоделските производи и преработки, услугите поврзани со овие дејности, како и трговијата и услугите поврзани со средствата кои се користат во процесот на примарното земјоделско производство и преработките на земјоделските производи. (2) Со цел за унапредување на производството и функционирањето на земјоделските задруги, дејностите од ставот (1) на овој член се вршат преку соработка во: - растителното производство на одредена земјоделска култура на одредена површина, - сточарското производство со одреден број на добиток, пчеларство со одреден број на пчелни семејства и аква културата со одреден капацитет на производство, - договарање на производство и испорака на производи со одредена количина и вредност, набавка на репродуктивен материјал, услуги во делот на заштитата на растенија и животни, - вршење на услуги од страна на земјоделската задруга со земјоделска механизација и опрема, како и услуги за чување и одржување на земјоделската механизација, - вршење на услуги од страна на земјоделската задруга за складирање, чување, преработка и доработка на земјоделски производи и - вршење на административно-технички и стручни работи. Член 6 Обем на земјоделски задруги (1) Земјоделската задругата може да биде од мал или од голем обем. Обемот на земјоделската задруга се определува во зависност од бројот на членовите на задругата, како и нивните производствени капацитети. (2) Земјоделската задруга од мал обем е задруга со најмалку десет, а најмногу 19 члена, а земјоделска задруга од голем обем е задруга со најмалку 20 члена. (3) Производствените капацитети кои се во функција на дејноста на земјоделската задруга треба да исполнуваат просторни, технички, технолошки и инфраструктурни услови. (4) Поблиските услови од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 7 Услови за основање на земјоделска задруга (1) Земјоделска задруга може да основаат најмалку десет земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. (2) Земјоделските стопанства ја задржуваат правната форма која ја имале пред зачленувањето во земјоделската задруга. (3) Едно земјоделско стопанство може да членува во повеќе земјоделски задруги. (4) Едно земјоделско стопанство, член во земјоделската задруга, не може да има повеќе од 30% од вредноста на производствените капацитети во земјоделската задруга. Член 8 Фирма на земјоделската задруга (1) Во називот на земјоделската задруга регистрирана согласно со овој закон мора да содржи назнака дека се работи за земјоделска задруга со ограничена или неограничена одговорност. (2) Земјоделската задруга води сметководство согласно со одредбите од Законот за трговските друштва. Член 9 Регистар на земјоделски задруги (1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство востановува и води Регистар на земјоделски задруги (во натамошниот текст: Регистарот). (2) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 10 Обврска за регистрација (1) Земјоделската задруга е должна во рок од 30 дена од денот на основањето да се регистрира во Регистарот со поднесување на барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (2) Земјоделската задруга е должна секоја промена на податоците што се впишуваат во Регистарот да ја пријави во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промената. (3) Ако земјоделската задруга ги исполнува условите од членот 7 од овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за упис во Регистарот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за упис во Регистарот. (4) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение за упис во Регистарот, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за донесување на решение по поднесеното барање. (5) Формата и содржината на барањата од ставовите (1) и (4) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. (6) Кон барањето за донесување на решението за упис во Регистарот, подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (1) на овој член. (7) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член до писарницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за упис во Регистарот е уважено или одбиено. Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (8) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение во рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. (9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземаните активности. (10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. (11) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (12) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат. (14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (9) и (10) или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција против инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените активности. (15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. (17) Во случаите од ставот (14) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности. (18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена. (19) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд. Член 11 Евиденција во земјоделска задруга (1) Земјоделската задруга е должна да води евиденција на членовите и на производствените капацитети на членовите и на задругата. (2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 12 Статут на земјоделска задруга Статутот на земјоделската задруга мора особено да содржи одредби за следниве прашања: - фирма и седиште на задругата, - цели на задругата, - создавање на главнината на задругата, - запишување удели во задругата што не се плаќаат во пари, туку во предмети или права, опишување на предметите и правата, начин на нивното вреднување и изразување во парична противвредност и податоци за членот кој ги запишал ваквите удели, - имот при основањето на задругата, начин на вложувањето, правен режим на стекнатите недвижности или подвижни предмети и податоци за лицата кои вложиле предмети или права, - органи на управување и начин на застапување, - начин на објавување на одлуките на задругата, - име и презиме или фирма, адреса или седиште и државјанство на членовите на задругата, - прием во членство на задругата и начин на престанок на членството, - парични и непарични обврски на членовите, видот и висината, - лична одговорност на членовите и нивната обврска за некои натамошни или дополнителни уплати, - управување и застапување, начин на измена на статутот и начин на донесување на одлуките од страна на собранието, - проширување или ограничување на правото на глас, - начин на пресметување и начин на поделба на добивката и на остатокот од стечајната или ликвидационата маса, - обем на задолжителната соработка на членот на земјоделската задруга и земјоделската задруга и - начин на распределбата на финансиската поддршка што ја добива земјоделската задруга. Член 13 Имот на земјоделската задруга (1) За имот на земјоделската задруга се смета: - имотот стекнат преку врешење на дејноста на земјоделската задруга, - производствените капацитети во сопственост на земјоделската задруга и - уделите на задругарите. (2) Членовите на земјоделската задругата го задржуваат правото на сопственост врз производствените капацитети што врз основа на договор ги здружуваат во земјоделската задруга, освен ако сопственоста ја пренеле на земјоделската задруга. (3) Имотот на земјоделската задруга и припаѓа на земјоделската задруга и служи за вршење на нејзините дејности и намирување на нејзините обврски. Член 14 Право на финансиска поддршка Земјоделските задруги формирани и запишани во Регистарот согласно со одредбите од овој закон имаат право на финансиска поддршка согласно со овој закон и Законот за земјоделство и рурален развој. Член 15 Финансиска поддршка за основање на земјоделски задруги (1) Финансиската поддршка за основање на земјоделските задруги е наменета за покривање на дел од трошоците за основање на земјоделска задруга, воспоставување на административни и технички капацитети, помош за ангажирање на стручни лица, помош за организирање на информативни и промотивни активности и обуки на кадровскиот потенцијал и членовите на земјоделската задруга. (2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член може да се однесува и на исплата на плата за лице управител на земјоделска задруга која согласно со пропишаните услови може да остварува право на помош од овој вид во висина од 100% во првата година, од просечната плата исплатена во Република Македонија за претходната година, со намалување од 20% за секоја наредна година во период не подолг од пет години. (3) Финансиска поддршка на земјоделските задруги од голем обем може да им се додели и за ангажирање на едно лице од областа на земјоделските науки и ветерината, согласно со видот на земјоделската задруга во висина не повеќе од просечната плата исплатена во Република Македонија за претходната година. Член 16 Финансиска поддршка за функционирање на земјоделски задруги (1) Земјоделските задруги од мал обем може да добијат дополнителни директни плаќања за тековната година до 7,5% за производството кое го имаат произведено и продадено преку задругата. (2) Земјоделските задруги од голем обем може да добијат дополнителни директни плаќања за тековната година до 15% за производството кое го имаат произведено и продадено преку задругата. (3) Земјоделските задруги може да добијат поддршка за наводнување, во вид на надоместок на дел од трошоците за наводнување, за производствените капацитети во и на задругата и тоа во висина која нема да надминува 20% од трошокот за наводнување за задругите од мал обем и 30% за задругите од голем обем, но не повеќе од 400.000 денари на годишно ниво. (4) Земјоделските задруги може да добијат финансиска поддршка за премии за осигурување, во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од мал обем и 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од голем обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ниво. (5) Финансиската поддршка за земјоделските задруги може да се однесува и за набавка на земјоделска механизација, согласно со годишната програма за финансиска поддршка на руралниот развој и истата може да се додели како помош чија висина не надминува 90% од вкупната вредност на набавката. Член 17 Надзор (1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. (2) Инспекциски надзор врши Државниот инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за земјоделство согласно со Законот за Државниот земјоделски инспектора. Член 18 Прекршочна постапка (1) Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон ја води прекршочна комисија формирана согласно со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство. (2) Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоци предвидени во овој закон, се води постапка за порамнување согласно со одредбите од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство. Член 19 Прекршочни одредби (1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на земјоделска задруга, ако: - називот на земјоделската задруга не содржи назнака дека се работи за земјоделска задруга (член 8 став (1)) и - не води и не чува евиденција на членовите и на производствените капацитети на земјоделската задруга (член 11 став (1)). (2) За прекршок од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба на одговорното лице на земјоделската задруга во износ од 500 евра во денарска противредност. (3) За прекршоците од ставот (1) на овој член, освен глоба, на земјоделската задруга ќе и се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од шест месеци до една година. Член 20 Обврска за усогласување (1) Земјоделските задруги кои се формирани пред влегувањето во сила на овој закон се должни да ја усогласат својата работа и општите акти со одредбите од овој закон и да се регистрираат во Регистарот во период не подолг од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. (2) Земјоделските задруги кои нема да ја усогласат својата работа и општите акти во рокот утврден во ставот (1) на овој член, немаат право на финансиска поддршка согласно со овој закон. Член 21 Поблиски прописи Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Член 22 Престанување на важење Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Главата трета “Земјоделска задруга како вршител на земјоделска дејност” од Законот за вршење на земјоделска дејност (“Службен весник на Република Македонија” број 11/2002, 89/2008, 116/10 и 53/11). Член 23 Влегување во сила Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 11 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденција на членовите и на производствените капацитети на членовите и на задругата. Член 2 Евиденцијата од член 1 на овој правилник се води во пишана и електронска форма во рамките на земјоделската задруга. Член 3 Евиденцијата од член 1 на овој правилник е во формат А4 на бела хартија и содржи податоци за : - земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - носителите на земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на членовите на земјоделската задруга и катастарските култури и - земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга. Формата и содржината на евиденцијата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. Член 4 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија”. Бр. 16-15231/1 Министер за земјоделство, 14 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, Скопје Љупчо Димовски, с.р. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 9 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на земјоделски задруги. Регистарот на земјоделски задруги од став 1 на овој член се води во електронска форма. Член 2 Регистарот на земјоделски задруги содржи податоци за: - назив на земјоделската задруга; - седиште на земјоделската задруга; - единствен даночен број на земјоделската задруга; - број на решение за упис во Централен регистар на Република Македонија; - земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - носителите на земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга; - производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга; - катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури; - земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга; - обемот на земјоделската задруга; - дејноста на земјоделската задруга; - име и презиме на управителот на земјоделската задруга и - други податоци предвидени со барањето за упис во регистарот на земјоделските задруги. Формата и содржината на регистерот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. Член 3 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија”. Бр. 16-15229/1 Министер за земјоделство, 14 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, Скопје Љупчо Димовски, с.р. Со почит
sakam da otvoram firma za registriran zemjodelec za proizvodstvo na med i bi ve zamolil dolko mozeta da mi kazete sto e potrebno da se nabavi sertifikat za organsko proizvodstvo i slicni raboti? vi blagodaram odnapred
Почитувани, Во врска со Вашето прашање за вклучување во системот на органско производство, конкретно на мед, како и за начинот и постапките за добивање на сертификат за органско производство, сите потребни информации можете да ги прочитате на интернет страницата на Министерството за земјоделство. За да добиете сертификат потребно е да контактирате едно од трите контролни/ сертификациски тела овластени од Министерството за земјоделство, а чии контакти можат да се најдат на оваа страница, односно на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/220 Со почит
pocituvani, me iteresira koi se dokumenti se potrebni za izvoz na jagne, bidejki jas licno odgleduvam ovci i imame registrirano firma pa sakame jagneto da go plasirame na evropskiot pazar.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
zdravo! sakam da ve prasam nesto i dokolku nekoj znaj ve molam pisetemi! Od marketot Setec kupiv polnac za laptop 4OOO denari potocno 3999 :) samo so go kupiv po edna nedela se rasipa i ojdov da mi gi vratat parite, nejkeja da mi gi vratat i mi rekoja deka ke mi dat nov polnac, toj noviot go cekav 1 mesec na sekoi 2-3 dena odev da gi molam oti imam dukan i mi treba ama djabe, dojde toj ,,Noviot" i pak po 2-3 nedeli pregori go odnesov pak i istata postapka nejkat da vratat pari cekam jas uste eden mesec go zedov toj i ova se slucva uste 4 pati od 9 meseci kupen polnacot samo 2 meseci vo mene!! niv ne mu e gajle a jas veke neznam kaj da se zalam od koj da si gi baram parite, dali nekoj znaj kaj mozam ova da go prijavam? ete nemora da mi gi vrakjat parite neka mi dat nekoja zamena! dali vo ujp da prijavam stvarno neznam
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до пазарна инспекција и агенцијата за заштита на потрошувачи. пазарна инспекција и агенцијата за заштита на потрошувачи. Со почит
Kolku e nadomestokot na troshok za koristenje na sopstveno vozilo za sluzhbeni celi kaj NEPROFITNITE ORGANIZACII? (na primer vo privatniot sektor nadomestokot iznesuva 30% od cenata na litar gorivo shto go koristi avtomobilot za sekoj izminat kilometar)
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност. Со почит
Поцитувани, ме итересира имам кози на мое име и се водам како хонорарец, а мојот родител има земјоделско земјиште на негово име кој исто така е невработен, сакам да отворам земјоделска фирма каде да се обратам и дали има некој кредитиранје од страна на дразавата?
Почитувани, Доколку сте невработени, можете да се пријавите во Агенцијата за вработување и да ја искористите помошта која ја нуди Владата за самовработување .Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постојат повеќе можности за користење на неповратни средтсва но за истите ќе се обратите до вашите Подрачни единици. Доколку таму не ги добиете потребните информации јавете се на 070-409-437 кај д-р Сашо Кутлешовски (Помошник раководител во Сектор за финансиска подршка и рурален развој) за подетално појаснување и насоки во финансиската подршка на земјоделството. Со почит
Поцитувани, ме итересира имам кози на мое име и се водам како хонорарец, а мојот родител има земјоделско земјиште на негово име кој исто така е невработен, сакам да отворам земјоделска фирма каде да се обратам и дали има некој кредитиранје од страна на дразавата?
Почитувани, Доколку сте невработени, можете да се пријавите во Агенцијата за вработување и да ја искористите помошта која ја нуди Владата за самовработување .Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постојат повеќе можности за користење на неповратни средтсва но за истите ќе се обратите до вашите Подрачни единици. Доколку таму не ги добиете потребните информации јавете се на 070-409-437 кај д-р Сашо Кутлешовски (Помошник раководител во Сектор за финансиска подршка и рурален развој) за подетално појаснување и насоки во финансиската подршка на земјоделството. Со почит
Поцитувани, ме итересира имам кози на мое име и се водам како хонорарец, а мојот родител има земјоделско земјиште на негово име кој исто така е невработен, сакам да отворам земјоделска фирма каде да се обратам и дали има некој кредитиранје од страна на дразавата?
Почитувани, Доколку сте невработени, можете да се пријавите во Агенцијата за вработување и да ја искористите помошта која ја нуди Владата за самовработување .Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постојат повеќе можности за користење на неповратни средтсва но за истите ќе се обратите до вашите Подрачни единици. Доколку таму не ги добиете потребните информации јавете се на 070-409-437 кај д-р Сашо Кутлешовски (Помошник раководител во Сектор за финансиска подршка и рурален развој) за подетално појаснување и насоки во финансиската подршка на земјоделството. Со почит
Dali nevladina organizacija - fondacija ima pravoo da koristi vozilo vo lichna sopstvenost na direktorot za sluzhbeni celi? Dokolku mozhe, kolkav e procentot koj ne se odanochuva so personalen danok?
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност. Со почит
Kolku parcinja potocna pastrmka so starost od 11-12 meseci vleguvaat vo eden kg ,blagodaram.
Почитувани, Бројот на парчиња поточна пастрмка со старост од 11-12 месеци во килограм зависи од различни фактори, како што се: Вода, температура на вода, количина на храна, и др. Доколку сакате подетални информации може да се обратите на трите овластени установи од областа на рибарството во Република Македонија и тоа: УКИМ Институт за Сточарство-Скопје, ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид и Факултет за ветеринарна медицина-Скопје. Со почит
Ve molam za informacija:-Imam licenca zaprodazba na alkohol od pocetok na doneseniot zakon .Megutoa sum napravila previd vo datumote i mi pominal terminot veke 20 dena,otidov sama da prijavam vo UJP i vednas istiot den dojdoja na kontrola navodno imale nalog od ministerstvo,(toa go prifakam zoshto inspektorot beshe korekten) i me kaznija 3400 evra koj jas nemam da gi platam i me dadoja na sud.Me kaznija 1500 evra, navodno takov bil zakonot za tie koj prodavale alkohol bez licenca .E SEGA PRASANJE: -Dali toj zakonot se odnesuva ednakvo za tie koj kriumcarat tendenciozno alkohol i ednakva kazna za tie koj napravile previd vo datumot za prodolzuvanje na istata licenca.P.S. VEDNAS si ja kupiv 20000den im ja priloziv kako dokaz,za mene kazna e i ova inaku so 5000 den se prodolzuva istata.VI BLAGODARAM !
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Ve molam za informacija:-Imam licenca zaprodazba na alkohol od pocetok na doneseniot zakon .Megutoa sum napravila previd vo datumote i mi pominal terminot veke 20 dena,otidov sama da prijavam vo UJP i vednas istiot den dojdoja na kontrola navodno imale nalog od ministerstvo,(toa go prifakam zoshto inspektorot beshe korekten) i me kaznija 3400 evra koj jas nemam da gi platam i me dadoja na sud.Me kaznija 1500 evra, navodno takov bil zakonot za tie koj prodavale alkohol bez licenca .E SEGA PRASANJE: -Dali toj zakonot se odnesuva ednakvo za tie koj kriumcarat tendenciozno alkohol i ednakva kazna za tie koj napravile previd vo datumot za prodolzuvanje na istata licenca.P.S. VEDNAS si ja kupiv 20000den im ja priloziv kako dokaz,za mene kazna e i ova inaku so 5000 den se prodolzuva istata.VI BLAGODARAM !
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Сакам да прашам каде треба да се обратам за да извадам дозвола за продавање на пуканки во Ново Лисиче? преку општина Аеродром или преку град Скопје ? и како се наплаќа Прикажи одговор : Одговори : Избриши
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до вашата општина или Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
pocituvani, me iteresira koi se dokumenti se potrebni za izvoz na jagne, bidejki jas licno odgleduvam ovci i imame registrirano firma pa sakame jagneto da go plasirame na evropskiot pazar
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Ve molam moze li da mi kazete adresa i telefonski broj na Ministerstvoto za transport i vrski ( oddel za adr-dozvoli)? Telefonskite broevi na stranata na ministerstvoto ne funkcioniraat, t.e ne odgovara nikoj. Vi blagodaram mnogu
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за транспорт и врски Со почит
Каде можам да го најдам интегралниот текст на Водостопанската основа на РМ ? Дали е објавена во Сл, весник, кој број-година?
Почитувани, Водостопанската Основа, според Закон за водите е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање и прашањето треба таму да се адресира. Но сепак (нема погрешна врата) - “преку оглас во Службен весник на СРМ бр.40/75, Нацртот и Елабратот на водостопанската основа се ставени на јавен увид“. Со почит
Каде можам да го најдам интегралниот текст на Водостопанската основа на РМ ? Дали е објавена во Сл, весник, кој број-година?
Почитувани, Водостопанската Основа, според Закон за водите е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање и прашањето треба таму да се адресира. Но сепак (нема погрешна врата) - “преку оглас во Службен весник на СРМ бр.40/75, Нацртот и Елабратот на водостопанската основа се ставени на јавен увид“. Со почит
Почитувани, сакам да започнам бизнис со изнајмување на уметничи дела слики и помали скулптури. На пример ако на еден хотел му се потребни 100 слики да немора да ги купува па потоа да ги одстранува за да донесе нови, туку едноставно да ги изнајми и по потреба да ги замени вракајки ги старите уметнички дела бидејки тие колку се постари повеќе вредат, а тие понатаму би ги изнајмил друг корисник. бидејќи ваква дејност досега не постоела и не е регистрирана па за неа нема и соответно законодавство ме интересир каде најпрвен да се обратам а да не ми ја отфрлат идејата како невозможна.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерството за култура. Со почит
pocituvani,ve molam da mi objasnite kade da se obratam,pred desetina godini imav zemeno kredit od banka,mi ostana uste mal dolg da receme okolu 400eu da go otplatam celosno kreditot.penzijata mi odi seuste vo taa banka.jas imav nekoi problemi togas i ja zemav celata penzija od smetka i neostavav za rata.po nekolku ne uplateni rati bankata me dade na sud.jas odev vo banka barav podnesuvav baranje da mi simnuvaat sami naplata od penzija,da go podmirime dolgot ili da mi dadat pozajmica refinansiranje a ja s ke si otplacam .medjutoa u toa vreme bankite nemaa moznost kako sega za refinansiranje na star dolg...i me odbivaa.dadeno e na sud za taa mala suma i toa taka ostana nerseno.sega imam blokada vo site banki.bev nekni da prasam vo maticnata banka oni mi rekoa da prasam mislam vo narodna banka??da mi odblokiraat oni...bev soglasen da mi odbivaat sami od penzija kolku treba oni nesakaa,velea ke otides u minus....im velev da naplatat dolg pa minusot jas ke si go pokrivam pak...kolku jas razbiram deloto e zastareno odamna.no,vo moj interes e da me odblokiraat.nemoze cel zivot da bidam blokiran vo site banki?!sto da pravam kade da se obratam?blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Правен застапник – Адвокат. Со почит
ve molam sakam da znam zasto bebeto od avganistankata begalka koja se porodi vo makedonija ima pravo na makedonsko drzavjanstvo a moeto bebe dobi izvod na rodeni bez maticen broj i dozvola za prestoj za stranec za edna godina nie roditelite sme makedonci po nacionalnost so germansko drzavjanstvo i 7 god ziveeme vo makedonija. vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за внатрешни работи. Со почит
Pocituvani! Koga kje bidat isplateni subvenciite za Oriz za 2013 godina.Odnapred Vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Ve molam za iformaci,sakam da proizveduvam proizvodi od grozje,kade treba da se obratam za prijavuvanje na proizvodite,etiketa,bar kod i slicno i odobreno za proizvocvo. Vi blagodaram predvaritelno.
Почитувани, Секторот за лозарство, винарство и овоштарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е надлежен, согласно Законот за виното и подзаконските акти со кои е уредено производството на вино, пуштање во промет на вино, еттикетирањето на виното и др. Доколку се работи за други производи од грозје, најдобро е да се обратите до Агенцијата за храна и ветеринарство. Со почит
pocituvani. jas sum poranesen vraboten vo OHIS sega nevraboten. imam 55 god. i sakam da rabotam zemjodelie. sakam da znam koi se uslovite za dobivanje drzavno zemjiste za obrabotka na plodouzivajne vo skopski ili prilepski region.
Pocituvani, zemjodelskoto zemjiste vo drzavna sopstvenost se dava vo zakup po pat na jkaven oglas soglasno Zakonot za zemjodelskoto zemjiste (Sluzben vesnik na Republika makedonija br.13/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 I 164/13). Znaci potrebno e da bide registriran ili evidentiiran zemjodelec I pri apliciranjeto da se dostavi potrebnata dokumentacija koja ke bide utvrdena vo samiot Javen Oglas I izborot se vrsi vrz osnova na kriteriumi koi isto taka ke bidat utvrdeni vo Javniot oglas. So pocit
Дали имам можност да добијам информации,во врска со откупот на одредени продукти од поледелството,во земјава и пошироко.Би сакал да знам како се движат цените,конкретно за откуп,на неколку градинарски растенија.Со почит!
Почитувани, Во рамките на Секторот за Анализа на земјоделска политика фукционира одделението за Земјоделски пазарен информативен систем или скратено ЗПИС. Една од обврските на РМ во процесот на прилагодување кон ЕУ е воспоставување на систем за прибирање на цени за примарните земјоделски производи. Системот за ЗПИС во рамките на МЗШВ, има веб-страна. www.zpis.gov.mk преку која сите посетители имаат можност да се информираат за движењето на цените во земјата и преку линкови со информативните системи од земјите во соседството и поважните европски и светски берзи. Покрај тоа што во системот има подготвени извештаи на неделна, месечна основа секој посетител има можност за поставување на прашања на кои во најкраток временски рок им се одговара. Со почит
Pocituvani vo naselenoto mesto Jegunovce tece edna pomala reka Dubrava ,moze da mi kazete kolku e siroka rekata i kilku opfaca drzavno zemjiste po tecenieto
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
ve molam za informacii,kade mozam da najdam firma za sistem na molzenje kravi Blagodaram !
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветеринарство info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani,me interesira kako se prenesuvaat dozvoli za akva kultura od edno pravno na drugo pravno lice koga se kupuva ribnik koj raboti poveke od 10 godini i gi ima site dozvoli za rabota imotni listovi i cela druga potrebna dokumentacija,a pravnoto lice sto go kupuva ribnikot ima registrirano podruznica za akva kultura. Ili pak da me upatite kade da se obratime. Vi blagodaram. Pozdrav
Pocituvani, Dozvolata za akvakultura se izdava na subjekti zapisani vo Registar na odgleduva na ribi po predhodno podneseno baranje za izdavanje dozvola za akvakultura koe sodrzi; - osnoven proekt, - dozvola za koristenje na voda, - odobrenie za upotreba na gradba - resenie za odobruvanje na elaborat za zastita na zivotna sredina i - izvod od registar na operatori so hrana. Zakonot za ribarstvo i akvakultura ne go ureduva pravoto na prenos na dozvolata za akvakultura, no sekako subjektot koj kupil ribnikot, treba da dokaze deka ribnikot e kupen, a toa go dokazuva so dostavuvanje na prijava za zapisuvanje vo registerot na odgleduvaci na ribi so veke promeneti dokumenti za sopstvenost (imoten list), registracija na dejnost 03.22. Slatkovodna akvakultura i zapisnik od drzaven inspektorat za zemjodelstvo za nastanatite promeni.. Od ova proizleguva deka so ogled na topa sto izdadenite dokumenti za dokazuvanje na sopstvenosta ne e precka da se obezbedat, dokolku se napravi soodveten prenos na dozvolata za koristenje na voda i resenieto za odobruvanje na elaborat za zastita na zivotna sredina ke nema precki i za izdavanje na dozvola za akvakultura, a za vakvata promena cenime deka mozebi e dobro da se pobara mislenje od resornoto ministerstvo (Ministerstvo za zivotna sredina i prostorno planiranje) ili od pravna sluzba (notar, advokat) So pocit
Ve molam za informacija za samovrabotuvanje kolku dava drzavata i procesot sto kako registracija na firma kolku vraboteni treba da ima firmata? Blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за труд и социјална политика или Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со почит
Ve molam za informacija za samovrabotuvanje kolku dava drzavata i procesot sto kako registracija na firma kolku vraboteni treba da ima firmata? Blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за труд и социјална политика или Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со почит
POCITUVANI,SAKAM DA OTVORAM MESARA DALI BI MOZELE DA MI KAZETE OD KADE DA GI NABAVAM POTREBNITE MASINI ZA PROIZVODSTVO VO MESNATA INDUSTRIJA I KAKO MOZAM DA BIDAM SIGURNA DEKA KE IMAM PLASMAN I KOI SE DRUGI PROCEDURI? BLAGODARAM!
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
POCITUVANI,SAKAM DA OTVORAM MESARA DALI BI MOZELE DA MI KAZETE OD KADE DA GI NABAVAM POTREBNITE MASINI ZA PROIZVODSTVO VO MESNATA INDUSTRIJA I KAKO MOZAM DA BIDAM SIGURNA DEKA KE IMAM PLASMAN I KOI SE DRUGI PROCEDURI? BLAGODARAM!
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Почувам постапка за затворање на фирмата,односно ликвидација.Јас сум управител. Ме интересира - Дали со самата ликвидација,управителот автоматски се одјавува од АВРМ, ПИОМ, и ФЗОМ, или? Ккоја е постапката за истото? - Дали со почеток ои завршување на 2рата фаза од ликвидацијата(бришење) на фирмата ,сметката во банка се затвора или не, дали средствата што ги имам во банка треба сите да бидат извадени од сметка пред почеток на 2рата фаза или не,може и по завршување на ликвидацијата во ЦРМ? Благодарам
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централниот регистар на РМ. Со почит
zdravo dali kese prezeme merka dase plate tutunot vo radovis od firmata tomi mit nema plateno ni denar
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Државен инспекторат за земјоделство во вашата општина. Со почит
zdravo dali kese prezeme merka dase plate tutunot vo radovis od firmata tomi mit nema plateno ni denar
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Државен инспекторат за земјоделство во вашата општина. Со почит
zdravo dali kese prezeme merka dase plate tutunot vo radovis od firmata tomi mit nema plateno ni denar
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Државен инспекторат за земјоделство во вашата општина. Со почит
zdravo me interesira da prasam so se e potrebno za uvezuvanje na hrana na ribi od srbija odnosno koi dokumenti se potrebni za obavuvanje na istata kade e potrebno podetalno obracanje odnapred vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
imam niva od eden hektar vo samata niva ima eden dell od 600m kvadratni koi mi smetat kako mozham da gi kupam. koja e procedurata. so poqit
Почитувани, Единствен начин за да добиете земјоделско земјиште во закуп е преку објавување на јавен оглас кој се објавува во дневниот печат и на веб страницата на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство info@mzsv.gov.mk Со почит
imam niva od eden hektar vo samata niva ima eden dell od 600m kvadratni koi mi smetat kako mozham da gi kupam. koja e procedurata. so poqit
Почитувани, Единствен начин за да добиете земјоделско земјиште во закуп е преку објавување на јавен оглас кој се објавува во дневниот печат и на веб страницата на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство info@mzsv.gov.mk Со почит
Pocituvani, Bidejki stranata na Ministerstvo za zivotna sredina ne mi gi dava potrebnite informacii Ve molam da mi odgovorite kade mozam da vidam Koj kolektiven postapuvac ima licenca za postapuvawe so otpad od pakuvawe
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Pocituvani, Bidejki stranata na Ministerstvo za zivotna sredina ne mi gi dava potrebnite informacii Ve molam da mi odgovorite kade mozam da vidam Koj kolektiven postapuvac ima licenca za postapuvawe so otpad od pakuvawe
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за животна средина и просторно планирање. Со почит
Kakov dokument i od kade treba da obezbedime za izvoz na 5 sleperi voda humanitarna pomos za Srbija,Bosna i Hrvatrska. Bidejki se raboti za humanitarna pomos, nema da ima plakanje od strana na stranskite drzavi , a sekako i trosokot treba da bide priznat trosok i ne treba da ja zgolemi danocnata osnovica vo danocniot bilans. Za da go sprovedeme zakonski davanjeto na humanitarna pomos, smetame deka treba da obezbediime dokaz (dokument od drzavna institucija) koj ke ni go odobri seto ova. Molime za brz odgovor
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk и Министерство за економија. Со почит
Pochituvani, diplomirav na Medjunarodnata joga akademija vo Belgrad, institucija akreditirana od Evropsko telo za akreditacija i se steknav so zvanje sportsko zanimanje joga instruktor. Koi se zakonskite regulativi koi treba da se ispolnat vo R.Makedonija za zanimavanje so instruktaza po joga?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за Млади и Спорт. Со почит
Zdravo sakam da pocnam svoj biznis so butik za detska obleka , me interesira koga bi vrsel uvoz od Turcija vo Makedonija koi se dukumenti mi se potrebni i kolku se placa carina na koja osnova se carini garderobata pozdrav
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за економија. Со почит
почитувани.колку треба да изнесува основачкиот капитал за дооел,односно паричен и непаричен влог,и дали со паричниот влог може да се искористи за увоз на роба.и дали може да се потполни квотата само со непаричен влог односно возила компјутери и сл.благодарам
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност.Обратете со до Централниот регистар на РМ. Со почит
Здраво, Сакам да прашам која е постапката за отварање на етно ресторан и дали е можно некакво субвенционирање од страна на државата.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Здраво, Сакам да прашам која е постапката за отварање на етно ресторан и дали е можно некакво субвенционирање од страна на државата
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Дали може Здружение на возачи кое е општествена односно државна сопственост да го продава својот имот(згради,работилници,) на приватна фирма и ако може каква е постапката?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за транспорт и врски. Со почит
Почитувани, Имам фирма која веке неколку месеци не функционира и која сакам да ја ликвидирам бидејќи не е блокирана ниту пак имам долгови кон доверители. Проблем ми е што како имот на фирмата имам дукан кој сега сакам да го продадам, па ме интересира како / по кој основ јас како основач да ги подигнам парите кои ќе легнат на жиро сметка на фирмата по продашба на локалот. Јас сум единствен основач .
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централен регистар на Република Македонија. Со почит
Почитувани! Дали во Македонија пости фарма за органско одгледување на птици се мисли на(кокошки,пајки,гуски и мисирки)? Дали можи да ми кажите нешто по опширно што е потребно за да се отвори фарма за органско одгледување на птици? И дали државата дава некакви субвенции за вакво одгледување, или ако се купат птици од странство. Поздрав.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Do kogaj e rokot za isplata na suvenciji za obelezani grla goveda
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Do kogaj e rokot za isplata na suvenciji za obelezani grla goveda
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani, Ve molam na koja smetka treba ribnik da se uplati nadomestok od 3% za fond za vodi ? Vi blagodarm odnapred
Почитувани, Фондот за води е во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање. Со почит
Moze li da mi kazete so te potrebno za otvaranje na kafe bar
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Централен регистар на Република Македонија. Со почит
Како да се регистрирам за производство и пуштање во продажба на флаширана ракија. Ви благодарам однапред
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
ZDRAVO KAKO KORISNIK NA EL.STRUJA EVN SKOPJE ONI ZS NE PREDUPREDUVAAT ZA ISKLUCUVANJE NA EL.MREZA VO DOMAKINSTVOTO PA NIE DA SI GI ISKLUCIME NASITE APARATI VO DOMAKINSTVATA ZATOA STO ONI DIREKNO ISKLUCUVAAT STRUJA OD SAATOT I POSLE ZA UKLUCUVANJE NI BARAAT 1500 DENARI ZA PRIKLUCOK TAKA OK OD NIVNA STRANA A OD NASA STRANA SE SLUCUVAAT PREGORUVA TELEVIZOR FRIZIDER KOMJUTER SIJALICI PUKAAT KOI NAS PA KE NI GI PLATI OVIE RABOTI STO GI IMAME VO DOMAKINSTVATA PAK NIE DA KUPUVAME TAKA JAS MISLAM DEKA TREBA DA NE INFORMIRAAT ZA SMETKITE I DA NI SE JAVAAT ZA ISKLUCUVANJE NA EL. MREZA POSTO ONI NEMAAT PROBLEMI SO APATATITE NIE IMAME PROBLEMI OVA NEE LEB PPA AJ KE GO JADEME OVA E VISTINSKA I ODGOVORNA RABOTA ZA BELATA TEHNIKA STO NIE JA KUPUVAME A NE ONI
Почитувани, За ова прашање треба де се обратите до ЕВН Македонија. Со почит
Zdravo od ponedelnik pocnuvqm so rqbota prijaven sve no imqm dolg sprema 3 razlicni izvrsiteli od koi normalno mi e blokirana smetkata dali mozat site trojca vo isto vreme da me blokiraat bidejki so 200 eu nema logika da gi isplqkjam site 3 ca naednas dali ima zakon koj sto me stiti sum slusnal deka maximum moze 30 posto od plata da mi zemat no ako site trojca mi zemat po 30 posto od plata togas mene ke mi ostanat 10 posto ??? Kako bi se odvivqlo seto toa ??
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност. Со почит
Pocituvani, me interesira koe e tolkuvanjeto za Fizicki napad, odnosno dali napadot ke bide kvalifikuvan kako Fizicki napad (cl.12 od ZPPJRM) ako napadnatiot i napagacot se poznavaat i se vo nekoja vrska (prijatelska, ljubovna, dolznicko doveritelna i sl.) odnosno za napadot postoi nekoja pricina bilo aktivna ili pasivna, ili pak istiot ke se kvalifikuva vo Tepacka (cl.11 od ZPPJRM)
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за внатрешни работи. Со почит
zdravo me interesira da prasam kade moze da se obratam za da prasam dali e dozvoleno za pravenje na ribnik kafezen sistem na vataskoto ezero vo vatasa kavadarci vi blagodaram
Pocituvani, Vataskoto Ezero se naoga vo Slivot na rekata Vardar. So ogled deka se raboti za mala akumulacija za istata nema izraboteno posebna ribolovna osnova i za moznosta za ostavuvanje na kafezi vo istata treba da se konsultirate so ovlastenata ustanova od oblasta na ribarstvoto JNU Institut za stocarstvo – Skopje, kako izrabotuvac na ribolovnite osnovi. Isto taka treba da obezbedite I soodvetna soglasnost za postavuvanje na istite (dokolku e dosvoleno) so korisnikot na (akumulacijata) vodaata, od pricina sto akumulacijata mora da ima svoja primarna namena (pretpostavuvame navodnuvanje ili vodosnabduvanje). So pocit
zdravo me interesira da prasam kade moze da se obratam za da prasam dali e dozvoleno za pravenje na ribnik kafezen sistem na vataskoto ezero vo vatasa kavadarci vi blagodaram
Pocituvani, Vataskoto Ezero se naoga vo Slivot na rekata Vardar. So ogled deka se raboti za mala akumulacija za istata nema izraboteno posebna ribolovna osnova i za moznosta za ostavuvanje na kafezi vo istata treba da se konsultirate so ovlastenata ustanova od oblasta na ribarstvoto JNU Institut za stocarstvo – Skopje, kako izrabotuvac na ribolovnite osnovi. Isto taka treba da obezbedite I soodvetna soglasnost za postavuvanje na istite (dokolku e dosvoleno) so korisnikot na (akumulacijata) vodaata, od pricina sto akumulacijata mora da ima svoja primarna namena (pretpostavuvame navodnuvanje ili vodosnabduvanje). So pocit
Pocituvani, me interesira koji se subvencite na nasaduvane lesnik do povrsina 10 xektari----do 30xektari i nad 50 xektari mislam deka pogolema e kolicinata na zemjiste pomali se i subvencite po xektar... ako moze da dobijam tuka malku podobro objasnuvajne, So pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Imame pobaruvanje sprema firma so blokirana smetka.Voedno imame i deponirani sredstva na nasa smetka od taa ista firma.Dali e dozvolena kompenzacija
Почитувани, Ова прашање не е во наша надлежност. Со почит
mi treba nekoj da ne prodava mali nukleusi (SAMO ROJCETO) po 500 ako ima nekoj neka mi se javi na 075 301 986 ke zemam okolu 20 rojcina.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
mi treba nekoj da ne prodava mali nukleusi (SAMO ROJCETO) po 500 ako ima nekoj neka mi se javi na 075 301 986 ke zemam okolu 20 rojcina.
Почитувани, Зa ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
mi treba nekoj da ne prodava mali nukleusi (SAMO ROJCETO) po 500 ako ima nekoj neka mi se javi na 075 301 986 ke zemam okolu 20 rojcina.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Сакам да прашам ке ве молам за одговор Не сум вработен од Скопје сум имам свое земјиште сакам да чувам крави и кози дали има помош од државата за кредит неповрател или повратен со грејс периот и пониска каматна стапка за изградба на обиект(штала) која е процерурата за ваков проект сто треба да поднесам каде да се пријавам ? ви благодарам
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
kolku pari od budzetot se predvideni za naucno-istrazuvacka dejnost za 2015 godina?
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Министерство за образование и наука. Со почит