Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Обезбедување на правото за детски додаток
дали во случај кога веќе користиме детски додаток , документите треба да се поднесат одново кога ќе се роди уште едно дете во семејството и колку изнесува детскиот додаток за две деца.
Во контекс на поставеното прашање, секоја промена корисникот на правото ја пријавува во рок од 15 дена од настанување на истатата. Со Правилник за условите, критериумите и начинот на остварување на правата за заштита на децата се уредени поблиските услови и критериуми за остварување на правото на детски додаток, согласно кои: Промената во семејната состојба влијае на правото на детски додаток од првиот ден на наредниот месец од настанување на промената. Висината на детскиот додаток изнесува: - за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште 4,60 % од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година и - за дете од 15 до 18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште 7,30 % од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година Вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари. Доколку барањето за остварување право на детски додаток за новородено дете се поднесе по 15 дена од денот кога е детето родено, поднесувачот на барањето со правото на детски додаток за дете ќе се стекне наредниот месец од месецот на поднесеното барање. За детални информации потребно е да се обратите до надлежниот центар за социјална работа во кој сте го оствариле правото на детски додаток за дете, а за новороденото дете треба да приложите и извод.
mojot razvod e vo apelacija vo odnos na visinata na alimentacijata i jas ja nemam sudskata presuda .alimentacijata e 4000 den. dali imam pravo na decki dodatok kako samohrana majka
За самохран родител (единствен хранител) се смета родител кој со сопствени средства сам го издржува детето кое е должен да го издржува, а за дете на самохран родител (во контекс на поставеното прашање) е дете на разведени родители ако родителот кај кого детето живее не склучил нов брак. При утврдување на право на детски додаток за дете кај разведени родители како приходи и примања на семејството се сметаат приходите и примањата на родителот кај кого детето живее, алиментацијата која е должен другиот родител да ја дава за издршка на детето, како и приходите и примањата на останатите членови на семејството на родителот со кој детето живее. Во однос на прашањето дали имате право на детски додаток како самохрана мајка, за исполнување на условите за остварување на правото на детски додаток за дете, потребно е да се обратите до надлежниот центар за социјална работа кој ќе утврди дали ги исполнувата условите за остварување на правото како самохран родител. Од Вашето прашање како што е поставено произлегува дека бракот е разведен и дека имате судска пресуда за разведен брак со утврден износ на алиментација, а заведен судски спор во однос на висината на алиментацијата. До добивање на правосилна пресуда алиментацијата како приход треба да се пресметува во висина од 4000,00 денари, со тоа што сте должни благовремено, (во рок од 15 дена) од добивање на правосилна пресуда, доколку го остварите правото, да доставите пресуда за новиот износ на алиментација. Барањето за остварување на правото на детски додаток за дете ( со докази за утврдување на материјалната и семејната состојба) се поднесува во надлежниот центар за социјална работа (според местото на живеење на поднесувачот на барањето).
DALI ZA OSTVARUVANJ NA PRAVOTO NA DETSKI DODATOK POTREBNO E DRZAVJANSTVOTO ZA MENE I ZA DECATA DA NE E POSTARO OD SEST MESECI ILI MOZE STARITE DRZAVJANSTVA STO GI IMAME , POGOLEMATA KERKA KE NAPOLNI 18G NA 23.12.2008 DALI DETSKIOT DODATOK KE GO DOBIVA DO NAPOLNUVANJE NA 18G ILI DODEKA ZAVRSISREDNO UCILISTE ODNOSNO TOA E OVAA TEKOVNA GODINA
За остварување на правото на детски додаток не е услов државјанството да не е постаро од 6 месеци ( може и старите државјанства). Детски додаток се признава за дете од раѓањето до наполнети 18 години живот и доколку се наоѓа на редовно школување и тоа: - за дете во основно училиште до завршување на школувањето за толку години колку што трае редовното школување, заклучно до 31.08 во годината; - за дете кое е редовен ученик во средно училиште, за секоја учебна година заклучно со 31.08 во годината. Во контекс на поставеното прашање доколку Вашата ќерка оваа учебна година ((2008/2009) е во средно училиште и доколку го имате остварено правото за детски додаток истото ќе се добива до наполнување на 18 години, а правото на детски додаток нема да го остварува од наредниот месец по наполнување на 18 години.
Дали корисник на социјална парична помош кој е способен за работа и социјално необезбеден може да оствари право на детски додаток?
Vo konteks na postavenoto prasanje soglasno zakonskata regulativa od oblasta na zastitata na decata (Zakonot za zastita na decata i Pravilnikot za uslovite, kriteriumite i nacinot na ostvaruvanje na pravata za zastita na decata) ne moze da ostvarite pravo na detski dodatok za dete.
Мајка ми е самохран родител,невработена, а ние сме 3 деца, ни рекоа дека не ни следува детски додаток зашто примаме пензија од татко ми (тоа ни е единствено примање кое го имаме)
Во контекс на поставеното прашање може да се оствари право на детски додаток, врз основа на починат родител, доколку ги исполнувате и другите услови согласно Законот за заштита на децата и Правилникот за условите, критериумите и начинот за остварување на правата за заштита на децата. За детални информации потребно е да се обратите до центарот за социјална работа, надлежен за подрачјето на кое подносителот на барањето има живеалиште.
Pocituvani, Ve molam da mi odgovorite na moevto prasanje. Samohrana majka sum na dete 22godisno, koe e redoven student.Nejziniot tatko zivee vo Svajcarija i neplaka alimentacija.Jas sum nevrabotena.ne primam nikakva socijalna pomos ni jas ni moeto dete.Ne izdrzuvaat moite roditeli penzioneri.Ve molam ,dali ima pravo mojata kerka na detski dodatok ili bilo kakva pomos.Vi Blagodaram
Во врска со Вашето прашање иако сте самохрана мајка неможе да го остварите правото на детски додаток за дете , бидејќи Вашата ќерка има 22 години, а согласно одредбите на Законот за заштита на децата покрај другите услови за дете може да се оствари и користи правото на детски додаток до наполнети 18 години живот на детето и да е на редовно школување. Во однос на прашањето за остварување на права од социјална заштита потребно е да се обратите до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое имате живеалиште.
Почитувани ,ве молам да ми одговорите на следното прашање: јас живеам во ш.оризари, и имам трето дете ,ве молам да ми одговорите дали ми следува отпремнина ,како што рекламираше владата,
За вашето трето дете, доколку детето е родено од 1 јануари 2009 година, може да остварите право на еднократна парична помош за новороденче, чија висина изнесува 30% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година ако ги исполнувате условите утврдени со Законот за заштита на децата. За да се оствари правото на еднократна парична помош за новороденче потребно е да се поднесе барање до центарот за социјална работа на подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче со потребната документација се поднесува најдоцна до наполнети три месеци живот на детето. За подетални информации во однос на условите, барањето и документацијата, потребно е да се обратите во центарот за социјална работа.
dali mi sleduva paricna pomos za prvo novorodence vo traenje od 9 meseci i kade da se obratam.porodena sum na 28.01.2009,blagodaram
Во врска со Вашето прашање за вашето прво новороденче, родено на 28 јануари 2009 година година ве информираме дека: Парична помош за прво новородено дете, може да се оствари само како право на еднократна парична помош за новороденче, во висина од 30% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година ако ги исполнувате условите утврдени со Законот за заштита на децата. Надлежен за решавање по барањата за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче е центарот за социјална работа за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење.
Vraboten sum vo drzhavna administracija, i imam plata okolu 24.000 den. Zenet sum i imam edno dete. Zena mi e nevrabotena. Dali za moeto dete imam pravo na detski dodatok? Pozdrav, i se nadevam deka ke najdete malku vreme da mi ispratite odgovor.
Ostvaruvanjeto na pravoto na detski dodatok zavisi i od materijalnata sostojba na semejstvoto, koja se utvrduva vrz osnova na prihodite i primanjata koi gi ostvaruva semejstvoto i brojot na clenovite na semejstvoto. Granicnot iznos na prosecnite mesecni prihodi i primanja po clen na semejstvoto za ostvaruvanje na detski dodatok za dete iznesuva 16% od prosecnata plata isplatena po vraboten vo Republika Makedonija vo prvata polovina od prethodnata godina (2.490,24 denari)
pocituvani,jas i mojot soprug sme nevraboteni, toj e seuste student, a imame 19mesecna kerka.Dali imame pravo na detski dodatok.Vi blagodaram
Soglasno zakonskata regulativa nemo\e da ostvarite pravo na detski dodatok. Za podetalni informacii obratete se do Centarot za socijalna rabota.
Pocituvani, nie imame 7mesecna kerkicka no ne uspeavme da zememe opremnina za bebeto bidejki neznaevme deka ne sleduva.Koga doznavme rokot za podnesuvanje na dokumentite veke bese pominat. Nie gi imame sobereno site potrebni dokumenti, pa Ve molam da mi kazete dali moze da si go zememe toa sto ne sleduva (opremninata) za bebeto i dali ne sleduva nekoj detski dodatok bidejki i dvajcata sme nevraboteni i ova ni e prvo dete??? Ve molam za odgovor
Pocituvana, za ostvaruvanje na pravoto pomos za oprema na novorodence za Vasata kerkicka koja ima 7 meseci, go imate propusteno rokot, koj bese 60 dena od denot na ragawe na deteto. Vo pogled na toa dali moze kako nevraboteni da ostvarite pravo na detski dodatok, soglasno Zakonot za zastita na decata nevraboteno lice koe prima paricen nadomestok moze da ostvara detski dodatok, no bidejki ostvaruvanjeto na pravoto e vo zavisnost I od drugi uslovi Ve molime da se obratite do centarot za socijalna rabota vo koj ke moze da dobiete podetalni informacii vo pogled na ostvaruvanje na nekoe pravo od sistemot na socijalnata zastita.
pocituvani Ve molam za odgovor i razbiranje! Jas sum majka na 6 mesecno bebe. Koga se porodiv neznaevme deka ni sleduva ednokratkna pomos za prvorodeno dete. Doznavme slucajno duri po 4 meseci koga rokot za podnesuvanje na dokumentite bese pominat. Vo socijalno ne ni gi primaat dokumentite. Sto da pravime??? Nevraboteni sme i jas i soprugot, ziveeme vo zaednica so svekor i svekrva od koi samo svekor mi zema penzija a svekrva mi e nevrabotena. Ve molam za brz odgovor
Pocituvana, Za Vaseto 6 mesecno bebe go imate propusteno rokot za podnesuvawe na barawe do nadlezniot centar za so