Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Информации за спроведување на нотарски испит
Прашање од: cvetankaj@mail.com Поставено на: 18.08.06 во 20:26

Прашање: Koi se opshtite uslovi za polaganje notarski ispit, a bez polozen pravosuden ispit? Dali vo programata se celosnite prasanja za polaganje na ispitot, kako i potrebnata literatura? Dali postoi nekoj vid "priracnik" kako kaj pravosudniot za celosno opfakanje na literaturata? Odnapred Blagodaram So Pocit Cvetanka Jankuloska


I.Одговор на прашање поставено од Цветанка Јанкулоска :

1.За пријавување на нотарски испит, без положен правосуден испит потребно е да се достави:

-диплома за завршен Правен факултет;
-потврда за работно искуство на правни работи најмалку 5 години, со точен опис и попис на правните работи;
-молба за пријавување на испитот со 50 денари административна такса и
-уплатница за уплатен износ од 6,500 денари на жиро- сметка која е наведена во огласот за пријавување на испитот.

Потребните документи во оригинал или оригинално заверено кај нотар фотокопие се поднесуваат во архивата на Министерството за правда на адреса ул.”Димитрије Чуповски” бр. 9 –Скопје, најдоцна 10 дена пред денот на полагање на испитот.

Нотарскиот испит (писмениот дел кој е елиминаторен) за календарската 2006 година ќе се одржи на 14 Ноември 2006 година . Терминот за усмениот дел од испитот се закажува дополнително.

2.Нотарскиот испит се спроведува по програмата за полагање на испитот која можете да ја набавите во Министерството за правда во службата надлежна за нотарските работи. Програмата содржи прашањата по се спроведува испитот и во истата е наведена потребната литература од која прашањата се извлечени и по која се спрема испитот.

3.За полагање на нотарскиот испит не постои посебен “прирачник”.

Изготвил: Јулијана Георгиевска
Прашање од: dusanjosifov@yahoo.com Поставено на: 31.07.06 во 11:12

Прашање: Pocituvani, Dali e potrebno prethodno rabotno iskustvo za polaganje na notarski ispit, i dokolku e potrebno kolku bi trebalo da iznesuva istoto?
II.Одговор на прашање поставено од Душан Јосифов:1.Нотарскиот испит може да го полагаат лица кои непосредно пред полагање на нотарскиот испит работеле пет години на правни работи, што се докажува со потврда издадена од правното лице со опис и попис на правните работи.

Изготвил: Јулијана Георгиевска
Pocituvani, Dali postoi nova izdadena programa
I. ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, УСТАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО, УПРАВАТА И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА I. УСТАВНО ПРАВО 1. Преамбула на Уставот на Република Македонија (историско и актуелно значење); 2. Основни одредби на Уставот на Република Македонија; 3. Темелни вредности на Уставниот поредок и нивната Уставна разработка; 4. Еднаквоста на граѓаните пред законот и забраната на дискриминација; 5. Неприкосновени слободи и права утврдени во Уставот; 6. Граѓански и политички права според Уставот; 7. Економски и социјални права според Уставот; 8. Образовно-културни права според Уставот; 9. Права на припадниците на националностите утврдени во Уставот; 10. Положба и права на припадниците на македонскиот народ во соседните земји, иселениците и граѓаните на Република Македонија во странство; 11. Должности на граѓаните спрема Уставот и слободи иправа на странците гарантирани со Уставот на Република Македонија; 12. Гаранции на основните слободи и права спрема Уставот (судска и друга заштита, уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и ограничување на слободите и правата утврдени со Уставот; 13. Основи на економските односи утврдени во Уставот; 14. Собрание на Република Македонија (дефиниција, состав, избор, имунитет, оставка, претседател и потпретседател); 15. Седница на Собранието на Република Македонија (начин на одлучување, овластени предлагачи-иницијатори за донесување на закони, указ за прогласување на законот); 16. Надлежност на Собранието на Република Македонија, правни акти што ги донесува за остварување на истата; 17. Интерпелација, пратеничко прашање, референдум, менување на границата на Републиката и постојани и повремени работни тела на Собранието на Република Македонија; 18. Народен правобранител, Совет за меѓунационални односи и Совет за безбедност на Република Македонија; 19. Претседател на Република Македонија (избор, заменување при спреченост на вршење на функцијата, имунитет); 20. Претседател на Република Македонија (уставни функции и одговорност); 21. Влада на Република Македонија (дефиниција, состав, избор, имунитет) и одговорност на Владата на Република Македонија; 22. Надлежност на Владата на Република Македонија; 23. Начин на работа на Владата (седници, одлучување, работни тела); 24. Односи на Владата со Собранието, Претседателот на Републиката и органите на управата; 25. Акти на Владата на Република Македонија; 26. Држава управа (уставни принципи, организација и дејствување); 27. Судство (уставна положба и принципи); 28. Републички судски совет (уставна положба и надлежност); 29. Јавно обвинителство според Уставот (дефиниција, надлежност, избор); 30. Уставен суд на Република Македонија (дефиниција, состав, избор, имунитет, надлежност и акти); 31. Начин на работа на Уставниот суд (поведување на постапка, јавна расправа, подготвителна седница, советување и одлучување); 32. Постапка за одземање на имунитет, утврдување на одговорност и утврдување на настапувањето на услови за престанок на функцијата на претседателот на Републиката од страна на Уставниот суд; 33. Акти на Уставниот суд, нивно правно дејство и извршување; 34. Локална самоуправа според Уставот; 35. Меѓународните односи според Уставот; 36. Одбрана на Републиката, воена и вонредна состојба спрема Уставот; 37. Измени на Уставот на Република Македонија, преодни и завршни одредби, амандмани на Уставот; 38. Уставен закон за спроведување на Уставот (примена на Уставот, граници, меѓународна положба, усогласување на прописите); 39. Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи (преамбула, содржина, ратификација, резерва, откажување); 40. Правото на правично судење според Европската конвенција; 41. Правото на слобода и сигурност, правото на почитување на приватниот и семејниот живот и правото на сопственост според Европската конвенција; 42. Слобода на изразување (член 10 од Конвенцијата); 43. Европскиот суд за човековите права (избор и мандат на судиите, организација и состав на Судот – пленарен суд, комитети, совети и Голем судски совет); 44. Постапка пред Европскиот суд за човековите права (индивидуални барања, допуштеност, пријателско порамнување, правична оштета); 45. Пресуди на Европскиот суд за човековите права (пресуди на советите и на Големиот совет, образложение, задолжителност и извршливост на пресудите, советодавни мислења); 46. Изборен систем за пратеници на Собранието на Република Македонија (изборни принципи, утврдување на резултатите од изборите, заштита на избирачкото право); 47. Изборен систем во локалните избори (изборни принципи за членови на советите и за градоначалник, утврдување на резултатите, заштита на избирачкото право – избирачки список, избирачка легитимација); 48. Референдум и граѓанска иницијатива (прашања за кои се може да се распише референдум, постапка, начин на гласање, заштита на правото на гласање на референдум, услови и постапка за граѓанска иницијатива); 49. Нотаријатот како самостојна јавна служба (нотари, нотарски исправи, организација на нотаријатот и одговорност на нотарите); 50. Народен правобранител (избор и разрешување, надлежност, начин на работа); 51. Амандмани на Уставот на Република Македонија ХХ – ХХХ II. УПРАВНО ПРАВО (УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВЕН СПОР) 52. Основни начела на управната постапка; 53. Начело на законитоста и начело на заштита на правата на граѓаните и јавниот итнерес во управната постапка; 54. Начело на материјалната вистина и општи одредби за докажување во управната постапка; 55. Начело на сослушување на странките во управна постапка, и начело на двостепеност и начело на правосилност на решението во управната постапка; 56. Стварна и месна надлежност според Законот за управната постапка; 57. Службено лице овластено за водење на постапката за решавање во управната постапка и правна помош меѓу органите во постапката; 58. Изземање според Законот за управната постапка; 59. Странка во управната постапка (странечка и процесна способност и застапување на странката во управната постапка); 60. Општење на органите и странките (поднесоци, повикување, записник, разгледување на списите); 61. Доставување според Законот за управната постапка (начин на доставување посредно и лично доставување); 62. Посебни случаи на доставување според Законот за управната постапка; 63. Рокови и враќање во поранешна состојба според Законот за управната постапка; 64. Трошоци на органот и странката во управната постапка; 65. Поведување на постапка и барање на странките во управната постапка; 66. Општи начела во постапката до донесување на решение и скратена постапка; 67. Посебна испитна постапка според Законот за управната постапка и претходно прашање според истиот закон; 68. Усмена расправа според Законот за управната постапка; 69. Доказни средства во управната постапка; 70. Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови и рок за издавање); 71. Делумно, дополнително и привремено решение и заклучок во управната постапка, исправки во решението; 72. Жалба во управната постапка (право на жалба, надлежност на органите по жалбата и рок); 73. Постапување на првостепениот орган по жалбата и решавање на второстепениот орган по жалбата според Законот за управната постапка; 74. Обнова на постапката според Законот за управната постапка; 75. Менување и поништување на решение во врска со управен спор и барање за заштита на законитоста, како и укинување и менување на решение во согласност или по барање на странката, според Законот за управната постапка; 76. Поништување – укинување на решение по право на надзор според Законот за управната постапка и правни последици од поништувањето и укинувањето на решението; 77. Вонредно укинување на решение според Законот и огласување на решението за ништовно според Законот за управната постапка; 78. Извршување на решение и заклучок во управната постапка (општи одредби); 79. Извршување на непарични обврски и извршување заради обезбедување и привремен заклучок за обезбедување според Законот за управната постапка; 80. Поим на управен спор, странки во управниот спор; 81. Поим на управен акт во управен спор; 82. Видови на управен спор (поништување на решението, полна јурисдикција, заштита на слободи и права); 83. Претходна постапка по тужбата во управен спор; 84. Решавање во управниот спор; 85. Причини за поништување на управниот акт во управниот спор; 86. Повторување на постапката во управен спор; 87. Задолжителноста на правосилните пресуди и нивното извршување според Законот за управните спорови; III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО, 88. Основни начела на судството (самостојност и независност, цели и функции, надлежност); 89. Основни начела на постапката пред судовите; 90. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување; 91. Организација на судскиот систем и надлежност на основните и апелационите судови; 92. Врховен суд на Република Македонија (надлежност – совети и општа седница); 93. Имунитет на судиите, оддалечување и разрешување од судиската функција според Законот за судовите; 94. Правосудна и судска права, судска полиција; 95. Судии и судски поротници (избор, права и обврски); 96. Јавно обвинителство на Македонија (поим и функции, и односи меѓу повисоките и пониските јавни обвинители); 97. Организација и надлежност на Јавно обвинителство; 98. Јавни обвинители и заменици на јавните обвинители; 99. Јавното правобранителство (поим, организација, надлежност); 100. Адвокатура како јавна служба и услови за вршење на адвокатска дејност; 101. Права и должности на адвокатите и престанок на правото на вршење на адвокатската дејност; 102. Одговорност за повреда на адвокатската должност и угледот на адвокатурата и Адвокатската комора; 103. Републички судски совет (избор, состав, организација и делокруг на работа); 104. Предлагање на избор и разрешување на судии и предлагање на судии на Уставниот суд; 105. Утврдување на предлог за разрешување на судија од судиската функција (поради загубена способност и потешка дисциплинска повреда); 106. Утврдување на предлог за разрешување на судија поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција (оцена на стручноста и совесноста во вршењето на функцијата); IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 107. Функција на органите на управата; 108. Начела за организација на органите на управата; 109. Органи за вршење на инспекциски надзор; 110. Органи на управата и нивниот делокруг (министерства и други републички органи на управата); 111. Правни акти на органите на управата; 112. Единици на локалната самоуправа (општи одредби и основање); 113. Надлежности на единиците на локалната самоуправа; 114. Непосредно учество на граѓаните во одлучувањто во единиците на локалната самоуправа; 115. Советот на единицата на локалната самоуправа (состав, претседавач, членови, надлежност, начин на работа, права и должности на членовите и претседавачот); 116. Градоначалник на единицата на локалната самоуправа; 117. Управни и административни органи и тела на единиците на локалната самоуправа и главен архитект на градот; 118. Акти на единиците на локалната самоуправа и заштита на локалната самоуправа; 119. Имот и финансирање на локалната самоуправа; 120. Надзор над органите на единиците на локалната самоуправа; 121. Распуштање на органите на единицата на локалната самоуправа; 122. Соработка на органите на единицата на локалната самоуправа со другите органи на државната управа и месна самоуправа; 123. Службена употреба на јазиците во единицата на локалната самоуправа; ПРОПИСИ - Устав на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 52/91); - Амандмани 1 и 2 на Уставот на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 1/92, 31/98 – Амандмани од IV – XVIII на –XIX - Уставот на РМ “Службен весник на РМ” бр. 91/2001), и Амандмани ХХ - ХХХ;(“Службен весник на РМ 107/05”) - Уставен закон за спроведување на Уставот на РМ (“Службен весник на РМ” бр. 52/91; 4/02; 107/05); - Деловник на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 70/92); - Закон за избор на Претседател на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 20/94, 48/99, 11/04); - Одлука за организација и делокругот на Службата на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 24/97); - Одлука за основање на постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните (“Службен весник на РМ” бр. 25/92 и 80/92); - Закон за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на РМ” бр. 58/00 и 44 /02); - Закон за Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 59/00, Одлука на Уст. 26/01, 12/03,55/05); - Деловник за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 38/01,98/02,9/03, 47/03, 64/03 и 67/03) - Закон за општата управна постапка (“Службен весник на РМ” бр. 38/05); - Закон за управните спорови (“Службен лист на СФРЈ” бр. 4/77 и 36/77); - Закон за јавното обвинителство (“Службен весник на РМ” бр. 38/2004); - Закон за адвокатурата (“Службен весник на РМ” бр. 59/02, Одлука на Уст. Суд. 92/02, Одлука на Уст. Суд. 10/03 и 34/03); - Закон за судовите (“Службен весник на РМ” бр. 36/95 и исправка 45/95, и 64/2003); - Закон за судскиот буџет (“Службен весник на РМ” бр. 60/03); - Закон за Јавното правобранителство (“Службен весник на РМ” бр. 9/77 и 47/97); - Закон за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 52/95 и 5/02); - Закон за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/03); - Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и протоколите бр. 1, 4, 6, 7 и 11 (“Службен весник на РМ” бр. 11/97); - Закон за избор на пратеници во Собранието на РМ (“Службен весник на РМ” бр. 42/02, исправка 50/02, 46/04 и Одлука на У. Суд.4/05); - Закон за локалните избори (“Службен весник на РМ” бр. 46/96,52/04, 35/04,12/03 – прчистен текст 45/04); - Закон за избирачкиот список (“Службен весник на РМ” бр. 42/02, 35/04, 74/05); - Закон за избирачки места (“Службен весник на РМ” бр. 50/97); - Закон за референдум и граѓанска иницијатива (“Службен весник на РМ” бр. 81/05); - Закон за вршење на нотарските работи (“Службен весник на РМ” бр. 59/96 и 25/98, Одлука на Уст. Суд.50/98, Одлука на Уст. Суд. 37/99, 10/02 и Одлука на Уст. Суд10/03 ); - Закон за азил и привремена заштита (“Службен весник на РМ” бр. 49/03); - Закон за територијална организација на локална самоуправа во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 55/04) - Закон за Градот Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04). ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” тие стануваат составен дел на испитната програма. II. КРИВИЧНО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО) А. ОПШТ ДЕЛ ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 1. Кривична одговорност; кривично дело; дело од мало значење 2. Нужна одбрана; крајна нужда 3. Пресметливост 4. Умисла; небрежност; одговорност за потешка последица 5. Стварна и правна заблуда 6. Подготвување и обид на кривично дело; доброволно откажување 7. Соизвршителство; поттикнување; помагање 8. Посебни одредби за кривична одговорност за кривични дела сторени преку средствата за јавно информирање 9. Кривична одговорност на правно лице 10. Начин, време и место на извршување на кривичното дело 11. Цел на казнувањето, видови казни и услови за нивно изрекување 12. Затвор 13. Условен отпуст и отповикување на условниот отпуст 14. Парична казна и наплаќање на парична казна 15. Општи правила за одмерување на казна 16. Ублажување и граници на ублажувањето на казна 17. Ослободување и посебни основи за ослободување од казна 18. Стек на кривично дело 19. Продолжено кривично дело 20. Одмерување казна на осудено лице 21. Засметување на притворот и на поранешната казна 22. Условна осуда и услови за нејзино изрекување 23. Отповикување на условната осуда поради ново кривично дело 24. Условна осуда со заштитен надзор 25. Општо корисна работа 26. Куќен затвор 27. Изрекување на мерки за безбедност 28. Задложително психијатриско лекување и чување во здравствена установа 29. Задолжително психијатриско лекување од слобода 30. Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани 31. Кривични санкции спрема малолетници 32. Видови на воспитни мерки и избор на воспитна мерка 33. Упатување во воспитна установа и упатување во воспитно-поправен дом 34. Казнување на постари малолетници; малолетнички затвор и негово одмерување 35. Казнување на правно лице 36. Конфискација на имот и имотна корист; заштита на оштетен 37. Одземање на предмети 38. Рехабилитација; законска и судска рехабилитација 39. Застареност на кривично гонење; тек и прекин на застарувањето на кривичното гонење 40. Застарување на извршување на казна; тек и прекин на застарувањето на извршување на казна 41. Амнестија и помилување и нивно дејство врз правата на трети лица 42. Важење на кривичното законодавство според местото на извршувањето на кривичното дело 43. Посебни услови за гонење Б. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 1. Убиство 2. Убиство на миг; убиство од небрежност и убиство на дете при пораѓање 3. Телесна повреда; тешка телесна повреда 4. Повреда на рамноправност на граѓаните; повреда на правото на употреба на јазик и писмо 5. Противправно лишување од слобода; грабнување 6. Нарушување на неповредливост на домот; противзаконско вршење на претрес 7. Повреда на тајноста на писмата или други пратки 8. Неовластено прислушкување и тонско снимање; неовластено снимање 9. Спречување на избори и гласање; повреда на избирачко право 10. Повреда на слободата на определување на избирачите; злоупотреба на избирачко право 11. Поткуп при избори и гласање; повреда на тајноста на гласањето 12. Уништување на изборни исправи; изборна измама 13. Повреда на правото од работен однос; повреда на правото од социјално осигурување 14. Клевета; навреда 15. Силување 16. Обљуба врз немоќно лице 17. Полов напад врз дете 18. Обљуба со злоупотреба на положбата 19. Посредување во вршење проституција 20. Одземање на малолетник 21. Пренесување на заразна болест 22. Недопуштено пресадување на делови од човечко тело 23. Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори 24. Овозможување на употреба на наркотични дроги 25. Загадување на животната средина и природата 26. Кражба; тешка кражба 27. Разбојништво; разбојничка кражба 28. Измама; измамување на купувачи 29. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем 30. Компјутерска измама 31. Лажен стечај; предизвикување на стечај со несовесно работење 32. Прикривање 33. Фалсификување на пари 34. Перење на пари и други приноси од казниво дело 35. Криумчарење 36. Царинска измама 37. Даночно затајување 38. Неовластена употреба на туѓа фирма; неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер 39. Загрозување на безбедноста во сообраќајот 40. Загрозување на територијалната целина; загрозување на независноста 41. Шпионажа 42. Оддавање на државна тајна 43. Неодазивање на позив и одбегнување на воена служба 44. Злоупотреба на службената положба и овластување 45. Повреда на чување на државната граница 46. Примање поткуп 47. Давање поткуп 48. Непријавување на подготвување на кривично дело 49. Помагање на сторител по извршено кривично дело 50. Лажно пријавување на кривично дело 51. Давање на лажен исказ 52. Присилба спрема правосуден работник; неизвршување на судска одлука 53. Компјутерски фалсификат 54. Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие 55. Напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста 56. Злосторничко здружување 57. Изработување и набавување на оружје и средства наменети за извршување на кривично дело 58. Трговија со луѓе 59. Меѓународен тероризам 60. Земање на заложници В. ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 1. Основни начела на кривичната постапка 2. Стварна надлежност и состав на судот 3. Месна надлежност 4. Изземање 5. Јавен обвинител 6. Оштетен и приватен тужител 7. Бранител 8. Рокови 9. Донесување и соопштување на одлуките 10. Доставување на писмена 11. Извршување на одлуките 12. Кривична пријава 13. Посебни истражни мерки 14. Истрага 15. Мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот и за успешно водење на кривичната постапка 16. Други превентивни мерки со кои се обезбедува присуство на обвинетиот 17. Гаранција 18. Куќен притвор 19. Притвор и траење на притворот 20. Претрес на дом и лице 21. Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот 22. Испитување на обвинетиот 23. Сослушување на сведоци 24. Увид и вештачење 25. Обвинителен акт 26. Приговор против обвинителен акт 27. Заштита на сведоците, на соработниците на правдата и на жртвите 28. Подготовка на главниот претрес 29. Јавност на главниот претрес 30. Раководење со главниот претрес 31. Претпоставки за одржување на главниот претрес 32. Одлагање и прекинување на главниот претрес 33. Записник за главен претрес 34. Доказна постапка 35. Измена и проширување на обвинението 36. Завршни зборови 37. Изрекување на пресуда; видови на пресуда; објавување на пресуда 38. Писмена изработка и доставување на пресуда 39. Жалба на пресуда на првостепениот суд 40. Содржина на жалба 41. Основи поради кои може да се побива пресудата 42. Постапка по жалба 43. Граници на испитување на првостепена пресуда 44. Одлуки на второстепениот суд по жалба 45. Жалба на пресуда на второстепен суд 46. Повторување на кривична постапка 47. Вонредно ублажување на казна 48. Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда 49. Барање за заштита на законитоста 50. Главен претрес во скратена постапка 51. Донесување на пресуда без главен претрес 52. Конфискација на имот и имотна корист 53. Постапка за екстрадиција на обвинети и осудени лица 54. Постапка за издавање на потерница и објава ЛИТЕРАТУРА: - Кривичен законик (“Службен весник на РМ” бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04 и 81/05); - Закон за кривична постапка (“Службен весник на РМ” бр. 15/97, 44/02, 74/04 – пречистен текст 15/05); ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” тие стануваат составен дел на испитната програма. III.ГРАЃАНСКО ПРАВО А) ГРАЃАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО I ОПШТИ ПОИМИ 1. Предмет и извори на граѓанското право; 2. Поделба на граѓанското право; 3. Вршење и заштита на правото; 4. Правна и деловна способност на физичките и правни лица; II СТВАРНО ПРАВО 1. Поим, предмет и видови на стварни права; 2. Основни начела на стварните права; 3. Поим на ствари и поделба на ствари; 4. Соседско право; 5. Подоблици на правото на сопственост; 6. Сосопственост; 7. Заедничка сопственост; 8. Етажна сопственост; 9. Стекнување на право на сопственост; 10. Стекнување на право на сопственост врз основа на закон; 11. Стекнување на право на сопственост врз основа на правна работа; 12. Стекнување на право на сопственост врз основа на наследување; 13. Стекнување на право на сопственост врз основа на одлука на државен орган; 14. Заштита на правото на сопственост; 15. Сопственичка тужба за поврат на стварта; 16. Тужба на претпоставениот сопственик; 17. Тужба поради вознемерување; 18. Тужба за заштита на сосопственоста односно заедничката сопственост; 19. Деклараторна и излачна тужба; 20. Претстанок на правото на сопственост; 21. Владение (поим и видови); 22. Стекнување на владение; 23. Заштита на владението; 24. Престанок на владението; 25. Право на службеност; 26. Стварни службености; 27. Лични службености; 28. Право на залог; 29.Експропријација (постапка за определување на надоместок); 30. Правен режим на градежно земјиште; 31. Правен режим на земјоделско земјипште; III.НАСЛЕДНО ПРАВО 1.Основи за повикување на наследство; 2.Законски наследници; 3.Нужни наследници; 4.Засметување на подароците и на легатите во наследниот дел; 5.Налследување врз основа на тестамент; 6.Форми на тестамент; 7.Легати; 8.Отповикување на тестамент; 9.Остварување на наследство; 10.Здобивање со оставина и откажување од наследство; 11.Делба на наследство; IV. СЕМЕЈНО ПРАВО 1.Делови за склучување и полноважност на браткот; 2.Престанок на бракот; 3.Родителско право; 4.Утврдување на татковство и на мајчинство; 5.Посвојување; 6.Престанок на посвојувањето; 7.Старателство; 8.Издржување; 9.Имотни односи на родителите и децата; 10.Постапка во брачни спорови; 11.Постапка во спорови за доверување на деца на чување и воспитување; V. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 1.Основи на облигационите односи; 2.Настанување на обврските – договор (склучување на договорот и согласност на вољите); 3.Предмет на договорот; 4.Основа на договорната обврска; 5.Способност за склучување на договорот; 6.Маани на вољата; 7.Форма на договорот; 8.Услов во договорот; 9.Капар; 10.Пишманлк (улога на пишмалк, капар како пишмалк); 11.Застапување – општи одредби; 12.Полноммошно; 13.Ништавни договори; 14.Рушливи договори; 15.Раскинување на договорот поради неисполнување; 16.Раскинување или измена на договорот, поради променети околности; 17.Невозможност за исполнување на договорната обврска; 18.Прекумерно оштетување; 19.Отстапување на договор; 20.Договор во корис на трето лице; 21.Причинување на штета (општи начела); 22.Одговорност врз основа на вина; 23.Одговорност за друг; 24.Одговорност на работодавецот спрема трето лице; 25.Одговорност за штета од опасен предмет или опасна дејност; 26.Посебни случаи на одговорноста (одговорност поради терористички акти, јавни демонстрации или манифестации, одговорност поради дела на корупција); 27.Надомест на материјална штета; 28.Обем на надомест на материјалната штета; 29.Надомест на материјална штета во случај на смрт, телесна повреда и оштетување на здравјето; 30.Надомест на нематеријална штета; 31.Стекнување без основ; 32.Хартии од вредност; 33.Дејства на обврските; 34.Договорна казна; 35.Затезна камата; 36.Побивање на должниковите правни дејствија; 37.Право на задржување; 38.Престанување на обврските; 39.Престанување со исполнување; 40.Други начини на престанување на обврските(пребивање отпуштање на долг, конфузија, неможност на исполнување, протек на време, смрт); 41.Задоцнување на должникот; 42.Задоцнување на доверителот; 43.Застареност; 44.Парични обврски; 45.Обврски со повеке предмети; 46.Обврски со повеке должници или доверители; 47.Солидарна обврска; 48.Отстапување на побарувањата со договор (цесија); 49.Промена на должникот-преземање на долг; 50.Договор за продажба; 51.Состојки на договорот за продажба; 52.Обврски на продавачот; 53.Права на купувачот; 54.Одговорност за правните недостатоци; 55.Обврски на купувачот; 56.Договор за размена; 57.Договор за заем; 58.Договор за дар; 59.Договор за закуп; 60.Договор за послуга; 61.Договор за дело; 62.Договор за градење; 63.Договор за ортаклук; 64.Договор за превоз; 65.Договор за лиценца; 66.Договор за депозит; 67.Договор за доживотна издршка; 68.Договор за остапување на имот за време на живот; 69.Договор за осигурување; 70.Договор за паричен депозит; 71.Штеден влог; 72.Договор за порамнување; Б. ПАРНИЧНО ПРАВО I. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА 1. Основни начела на парничната постапка 2. Надлежност и состав на судот 3. Иземање 4. Странки и нивни законски застапници 5. Полномошници 6. Рокови и рочишта 7. Записници 8. Донесување на одлуки 9. Доставување на писмена и разгледување на списи 10. Трошоци на постапката 11. Правна помош 12. Тужба 13. Сопарничари 14. Прекин на посапката 15. Докази и изведување на докази 16. Обезбедување на докази 17. Подготвување на главна расправа 18. Главна расправа 19. Пресуда 20. Решение 21. Жалба против пресуда 22. Одлуки на второстепен суд по жалба 23. Вонредни правни лекови 24. Постапки во спорови од работните односи 25. Постапка во спорови поради смекавање на посед 26. Издавање на платен налог 27. Постапка во спорови од мала вредност 28. Постапка пред избраните судови 29. Постапка во стопанските спорови II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 1.Основни начела на вонпроцесната постапка; 2.Постапка за лишување од деловна способност и прогласување на лица за деловни способни; 3.Постапка за задржување во здраствена организација за лекување на душевни болни; 4.Постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смрт; 5.Постапка за давање дозвола за склучување на брак; 6.Постапка за лишување од вршење на родителски права; 7.Постапка за продолжување на родителски права и должности по полнолетство; 8.Постапка за расправање на оставина. Повикување, надлежност, смртовница,попис и процена на оставината и привремени мерки за обезбедување на оставината; 9. Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети; 10. Уредување на односите меѓу етажните сопственици; 11. Делба на заеднички предмети или имот ; 12. Уредување на меѓи; 13. Постапка за определување на надоместок за експроприрана надлежност; 14. Постапка за составување и потврдување на исправи – составување на судски тестамент, составување на други исправи, потврдување на исправи; 15. Поништување и чување на исправи; 16. Постапка по судски депозит; III. ИЗВРШНА ПОСТАПКА 1. Основни начела на извршната постапка; 2. Извршни исправи; 3. Условна и заемна обврска, алтернативни и факултативни обврски; 4. Средства и предмети за извршувањето; 5. Предлог за извршување – стварна надлежност, содржина, потврда за извршност, повлекување и ограничување, решение по предлогот, доставување на решение за извршување; 6. Спроведување на извршување; 7. Жалба од должникот против решението за извршување; 8. Приговор од трето лице против решението за извршување; 9. Противизвршување; 10. Одлагање и запирање на извршување; 11. Извршување за наплата на парично побарување – извршување врз подвижни предмети; 12. Извршување за наплата на парично побарување – извршување врз парично побарување на должникот; 13. Извршување врз плата и други парични примања и извршување врз побарување по сметка кај банка; 14. Извршување врз побарување да се предадат или испорачаат подвижни предмети или да се предаде недвижност; 15. Извршување за наплата на парично побарување – извршување врз недвижност; 16. Извршување врз имотот на правни лица, заради наплата на парично побарување; 17. Извршување заради остварување на непарично побарување, предавање и испорака на подвижни предмети и испразнување и предавање на недвижност; 18. Извршување на обврска на дејствие, трпење или несторување; 19. Извршување за враќање на работник на работа; 20. Извршување на запишување на право на јавна книга, делба на предмети и давање на изјава на волја; 21. Постапка за обезбедување – заложно право врз недвижности; 22. Постапка за обезбедување – претходни мерки; 23. Постапка за обезбедување – времени мерки; ПРОПИСИ - Устав на Република Македонија (Сл.Весник на РМ бр. 52/91, Amandmani 1/92,31/98, 91/01, 107/05); - Уставен Закон за спроведување на Уставот на РМ (Сл.Весник на РМ бр.52/91, 4/92, 107/05) - Закон за облигациони односи (Сл.Весник на РМ бр.18/01, 4/02, 67/02 Odluka na Ust. sud 78/01 Odluka na Ust. sud 59/02 и 5/03); - Закон за сопственост и други стварни права (Сл.Весник на РМ бр.18/01) - Закон за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр. 28/04 i 85/05) - Закон за наследување (Сл.Весник на СРМ бр.47/96, и 18/01) - Закон за семејството (Сл.Весник на РМ бр. 80/92, 9/96, – пречистен текс 83/04 i Odluka na U.sud 60/05 ) - Закон за експропријација (Сл.Весник на РМ бр.33/95, 20/98, 40/99, 40/00,100/02,31/03 и 46/05) - Закон за шумите (Сл.Весник на РМ бр.47/97, 7/00, 89/04 i Odluka na U.sud 4/05) - Закон за ловство (Сл.Весник на РМ бр.20/96, ispravka-26/96, 34/97, 67/04 i 69/04) - Закон за премер, катастар и запишување на правата на недвижности (Сл.Весник на СРМ бр.27/86 , 17/91, 84/05 i 109/05) - Закон за стопанисување со стамбениот и деловниот простор на РМ (Сл.Весник на РМ бр. 2/94,) -Закон за градежно земјиште (Сл.Весник на РМ бр.53/01, ispravka 97/01, Odluki na Ustaven sud 59/02,-80/02, -4/03 и 4/05) - Закон за договорен залог (Сл.Весник на РМ бр. 5/03 и 4/05) - Закон за Јавно обвинителство (Сл.Весник на РМ бр.38/04) - Закон за судовите (Сл.Весник на РМ бр. 36/95, 45/95 и 64/03) - Закон за адвокатурата (Сл.весник на РМ бр.59/02, Odluka na Ust. sud 59/02 -92/02,-10/03 и 34/03) - Закон за осигурување на имоти и лица (Сл.весник на РМ бр.35/01) - Закон за домување (Сл.Весник на РМ бр.21/98, Odluki na Ustaven sud 33/99, Odluka na Ust. Sud. 45/99, 48/00, 39/03,96/04 i 120/05) - Закон за хартија од вредност (Сл.Весник на РМ бр.63/00, ispravka 103/00, 04/02, 34/01, Odluka na Ustaven sud.34/02, 37/02, 31/03, 85/03, 96/04 i 95/05) - Закон за висината на стапката на законската камата (Сл.Весник на РМ бр. 65/92 и 70/93) - Закон за земјоделското семјиште (Сл.Весник на РМ бр.25/98, 18/99 i 2/04) - Закон за водите (Сл.Весник на РМ бр.4/98, 19/00 i 42/05) - Закон за здруженија на граѓани и фондации (Сл.Весник на РМ бр.31/98) - Закон за парничната постапка (Сл.Весник на РМ бр.79/05) - Закон за извршување (Сл.Весник на РМ бр.35/05) - Закон за вонпроцесната постапка (Сл.Весник на СРМ бр.19/79, Odluka na Ust. Sud.42/05) - Закон за денациonaliзација (Сл.Весник на РМ бр.43/00-пречистен текст, 42/03 i Odluka na Ustaven sud 64/03) - Закон за концесија (Сл.Весник на РМ бр.25/02 и 24/03) - „Европска конвенција за човекови права“ и имотните права (чл.1 и Протоколот бр. 1) ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” тие стануваат составен дел на испитната програма. IV. СТОПАНСКО ПРАВО A. ТРГОВСКИ ДРУШТВА 1. Трговец (поим и видови); 2. Трговец - поединец (општо).; 3. Трговски друштва (поим, форми, основање и правните односи меѓу содружниците); 4. Јавно трговско друштво (поим и основање, правни односи меѓу содружниците, односи со трети лица, престанок на јавното друштво и содружништвото); 5. Командитно друштво (поим, основање и упис во трговскиот регистар, правни односи меѓу содружниците, правни односи со трети лица и престанок); 6. Друштво со ограничена одговорност (поим основање, пријава и упис во трговски регистар); 7. Права и должности на содружниците во друштвото со ограничена одговорност; 8. Управување и раководење со ДОО (органи на друштвото); 9. Престанок на друштвото со ограничена одговорност; 10. Акционерско друштво (поим, документи и акти на друштвото); 11. Акции и други хартии од вредност на АД (поим, видови, издавање); 12. Основање на АД; 13. Дивиденди и други надоместоци на акционерите; 14. Управување и раководење со акционерското друштво (одбор на директори, управен одбор и надзорен одбор); 15. Собрание на акционери (годишно, вонредно, начин и постапка на свикување, надлежност на собранието, водење и одлучување); 16. Измени и дополнувања на основачкиот акт и статутот на акционерското друштво; 17. Престанок на АД (причини и упис во трговскиот регистар); 18. Фирма и седиште на трговското друштво; 19. Предмет на работење на трговското друштво; 20. Прокура (поим, видови и уписи); 21. Трговски полномошник и трговски патник; 22. Трговски регистер; 23. Упис на друштво во трговскиот регистар; 24. Упис на трговец - поединец и бришење на уписот; 25. Постапка за упис и бришење во (од) во трговскиот регистер; 26. Трговски книги и годишни сметки; 27. Стопанска интерсна заедница; 28. Спојување и поделба на друштва; 29. Поделба на АД и ДОО; 30. Преобразба на АД во ДОО (општо, постапка, упис во ТР); 31. Преобразба на ДОО во АД; 32. Ништовност на друштво; 33. Ликвидација на друштво; 34. Друштва во сопственост на државата и друштва со учењство на државата – (поим, видови, начин на основање, упис, органи); 35. Странско трговско друштво и странски трговец-поединец. Б. СТЕЧАЈ 36. Цели и причини за отварање на стечајна постпака; 37. Органи на стечајна постапка (општо); 38. Стечаен совет; 39. Стечаен судија и стечаен управник; 40. Одбор на доверители; 41. Собрание на доверители; 42. Поведување на стечајна постапка; 43. Претходна постпака; 44. Отварање на стечајна постапка; 45. Стечајна маса и стечајни доверители; 46. Доверители на стечајна маса и излачни и разлачни доверители; 47. Правни последици од отварањето на стечајната постапка; 48. Исполнување на правните работи (општо како право на стечајниот управник); 49. Обем на социјалниот план; 50. Побивање на правните дејствија на стечајниот одлжник; 51. Обезбедување на имотот што влегува во стечајната маса; 52. Намирување на доверителите во стечајната постапка (утврдување на побарувањата, распределба); 53. Заклучување на стечајната постапка; 54. Запирање на стечајната постапка; 55. Стечаен план (составување, прифаќање и одобрување); 56. Правно дејство на одобрениот стечаен план; 57. Стечајна постапка врз заедничкиот имот на брачните другари. В. ДОГОВОРИ, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ДОГОВОРНА КАЗНА И КАМАТА (ЗАТЕЗНА И ДОГОВОРНА) 58. Склучување на договори меѓу присутни странки и преку телефон, телеграма и телефакс; 59. Хартии од вредност; 60. Договорна казна; 61. Затезна и договорна камата; 62. Договор за продажба – предметот и цената; 63. Обврските на продавачот; 64. Одговорност на продавачот за материјални недостатоци кај договорот за продажба; 65. Обврски на купувачот; 66. Договор за градење - поим и елементи; 67. Обврските на договорните страни кај договорот за градење; 68. Одговорност на изведувачот за недостатоците кај договорот за градење; 69. Договор за превоз во друмскиот сообраќај; 70. Договор за превоз во железничкиот сообраќај; 71. Товарен лист; 72. Договорни страни кај договорите за превоз на предметите; 73. Однос меѓу превозникот и приемачот на предметите кај договорот за превоз; 74. Одговорност на превозникот за губење, оштетување и доцнење на пратката; 75. Договор за ускладиштување; 76. Складишница; 77. Договор за комисион; 78. Договор за експедирање (шпедиција); 79. Договор за организирање на патување; 80. Договор за ангажирање на угостителски капацитети (алотман); 81. Договор за осигурување (општи одредби); 82. Обврски на договорните страни кај договорот за осигурување; 83. Осигурување на имот; 84. Упатување (асигнација); 85. Договор за кредит; 86. Акредитиви; 87. Банкарска гаранација. Г. МЕНИЦА И ЧЕК 88. Трасираната меница (издавање и елементи); 89. Индосамент; 90. Акцептирање на меницата; 91. Авал - менично емство; 92. Протест на меницата; 93. Застареност на менично-правните барања и стекнување без основ; 94 Амортизација на меницата; 95. Сопствена меница; 96. Издавање и облик на чекот; 97. Одговорност, плаќање и регрес поради неплаќање кај чекот. Д. БАНКИ 98. Корективни мерки во случај на намалување на стапки на адекватност на капиталот на Банката; 99. Основање на Банка (кој може да основа Банка, колкав капитал е потребен, согласност од НБМ); 100. Стечајна и ликвидносна постапка на Банката; 101. Супервизорски стандарди (солветност, адекватност на капиталот и управување со ризиците од работењето на Банката); 102. Финансиски активности на Банката (член 44 до член 53 од Законот); 103. Супервизија и надзор на Банката; 104. Органи на управување на Банката (Собрание, Управен одбор, Одбор на ризик, Одбор за ревизија, Работоводен орган). Ѓ. ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗАДРУГИ И СТОПАНСКА КОМОРА 105. Јавно претпријатие; 106. адруги (општо); 107. Основање на задруги; 108. Имот на задругата; 109. Престанок на задругата; 110. Финансирање на работењето на правните лица според Законот за финансиското работење; 111. Плаќање и одржување на солвентноста според Законот за финансиското работење. СТОПАНСКО ПРАВО (ПРОПИСИ) - Устав на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 52/91, Амандмани “Службен весник на РМ” бр. 1/92, 31/98, 91/01, 107/05); - Правилник за трговскиот регистар и за начинот на упис во трговскиот регистар (“Службен весник на РМ” бр. 7/05, 59/05 и 115/05) - Закон за странски вложувања (“Службен весник на РМ” бр. 31/93); - Закон за надворешно трговското работење (“Службен весник на РМ” бр. 45/02, 31/03); - Закон за задругите (“Службен весник на РМ” бр. 54/02, 84/05); - Закон за стечај (“Службен весник на РМ” бр. 55/97, 53/2000, бр. 37/02 одлука на Уставен суд на РМ бр. 20/02, 17/04); - Закон за банките (“Службен весник на РМ” бр. 63/2000, исправка 103/00, 37/02, Одлуки на Уставен суд 41/02 и 32/03, 51/03, 85/03 и 83/04); - Закон за Народната банка на РМ (“Службен весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05); - Закон за облигационите односи (“Службен весник на РМ” бр. 18/01, Одлука на Уставен суд 78/01и 59/02, 67/02, измени - 4/02 и 5/03); - Закон за изградба на инвестициони објекти (“Службен весник на РМ” бр. 15/90, 11/91, 11/94, 18/99,исправка- 25/99); - Закон за меница (“Службен весник на РМ” бр. 3/02); - Закон за чекот (“Службен весник на РМ” бр. 3/02 и Одлука на Уст. Суд 32/03); - Закон за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр. 63/00, исправка- 103/00, 34/01, 4/02, 34/01, 4/02 37/02, 31/03, 85/03, 95/05, 96/04 и 95/05); - Закон за парничната постапка (“Службен весник на РМ” бр. 79/05); - Закон за осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 4/02 пречистен текст); - Закон за девизното работење (“Службен весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/0, 54/02 , 51/03 и Одлука на Уст. Суд 32/03); - Закон за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/04 и 85/05); - Закон за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96 , исправка 9/97, 6/02, Одлука на Уставен суд 19/02 и 40/03); ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” тие стануваат составен дел на испитната програма. V. ТРУДОВО ПРАВО 1. Право на работа - лично право на работникот. 2. Работниот однос според одредбите на законот за работните односи. 3. Засновање на работен однос. 4. Услови и начин на обезбедување на потребата од работници. 5. Договор за вработување. 6. Проверка на знаењето, односно способноста на кандидатот. 7. Приправнижки стаж, волонтерски стаж и пробна работа. 8. Вршење на други работи кои не се предвидени со договорот за вработување. 9. Вршење на работи во странство. 10. Засновање на работен однос со странски државјани и апатриди. 11. Засновање на работен однос на неопределено и определено време. 12. Работно време. 13. Прекувремена работа и скратено работно време. 14. Паузи и одмори. 15. Отсуства од работа. 16. Платен одмор и отсуства од работа. 17. Годишен одмор. 18. Прекин на работниот процес од деловни причини. 19. Посебна заштита на работниците поради бременост и родителство. 20. Заштита на работниците кои се уште не наполниле 18 години возраст. 21. Работа на деца помлади од 15 години, ученици и студенти. 22. Посебна заштита на повозрасни работници. 23. Плаќање на работата. 24. Одговорност на работниците за штетата. 25. Одговорност на работодавачот за обештетување. 26. Начини на престанување важноста на договорот за вработување. 27. Раскинување на договорот за вработување со спогодба. 28. Престанување на важноста на договорот за вработување поради престанување на работодавачот согласно со закон. 29. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и работодавачот. 30. Откажување на договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки. структурни или слични промени (деловни причини). 31. Откажување на договорот за вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски. 32. Отстранување на работникот од работа (суспензија) од кај работодавачот. 33. Право на работникот на испратнина. 34. Право на работникот на отпремнина. 35. Колективни договори. 36. Остварување и заштита на правата, обврските и одговорностите од работниот однос. 37. Право на штрајк. 38. Економско-социјален совет. 39. Поим на државни службеници, групи и звања. 40. Вработување на државни службеници. 41. Државни службеници - приправници. 42. Права и должности на државните службеници. 43. Дисциплинска и материјална одговорност на државните службеници. 44. Престанок на вработувањето на државните службеници.. 45. Работен спор. 46. Редовен правен лек во судската постапка во работните спорови. 47. Вонредни правни лекови во судската постапка во работните спорови. 48. Права од пензиско - инвалидско осигурување. 49. Право на старосна пензија. 50. Право на инвалидска пензија. 51. Право на семејна пензија. 52. Права на работникот врз основа на инвалидност. 53. Права на работникот врз основа на преостаната работна способност. 54. Право на паричен надоместок на телесно оштетување. 55. Право на паричен надоместок за помош и нега. 56. Основна здравствена заштита. 57. Права и должности при користењето на здравствената заштита. 58. Надомест на плата за време на привремена спреченост на работа на работникот (боледување). 59. Основни права од социјална заштита. 60. Постојана парична помош. 61. Повреда на работа и професионална болест. 62. Паричен надоместок во случај на невработеност. 63. Право на осигурување во случај на невработеност. ЛИТЕРАТУРА - Устав на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.52/91, 1/92, 31/98, 91/01 и 107/95). - Закон за работните односи (“Службен весник на РМ” бр.62/05). - Закон за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ” бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05 101/05). Одлуки на Уставен суд 35/95, 40/96, 70/96, 24/97 25/97, 49/97 90/00, 97/01) - Закон за заштита при работа (“Службен весник на РМ” бр.13/98, 21/98, 33/00, 29/02). - Закон за државните службеници-пречистен текст (“Службен весник на РМ” бр.108/05). - Правилник за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит (“Службен весник на РМ” бр.85/05). - Закон за социјална заштита (“Службен весник на РМ” бр.16/00 - Пречистен текст, 17/03, 62/05 и Пречистен текст 21/06). - Закон за здравствена заштита (“Службен весник на РМ” бр.17/97 - Пречистен текст, 10/04). - Закон за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.25/00, исправка 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, пречистен текст 119/05 и Одлуки на Уставен суд 104/00, 30/01 и 48/01). - Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на РМ” бр.37/07, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05 и Одлуки на Уставен суд 4/98, 14/99 и 7/02). - Закон за условите за засновање на работен однос со странски државјани (“Службен лист на СФРЈ” бр.11/78, 64/89 и “Службен весник на РМ” бр.12/93). ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” тие стануваат составен дел на испитната програма. МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА П Р О Г Р А М А ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ Скопје, март 2006 година Законот за правосуден испит (“Службен весник на РМ” бр. 26/80; 7/88 и Правилник 9/89). П Р А В О С У Д Е Н И С П И Т ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: 1. Молба со таксени марки од 50 денари (адреса и телефон) 2. Заверена кај нотар фотокопија од уверението или дипломата од Правен факултет. 3. Потврда за работен стаж 2 години на правни работи. За волонтери кај адвокат потврда од Адвокатската комора на Република Македонија УПЛАТНИЦА ПП/50 - ЕМБГ - ______________________ - цел – за полагање на правосуден испит Назив на примачот Министерството за правда – Банка на примачот: Народна банка на РМ Уплатницата на жиро сметка 100000000063095 износ 9.000,00 денари сметка на буџетски корисник 070010014063112 приходна шифра и програма 723013 10 Поправен испит (за секој предмет што се полага) - за предметите со писмена работа - 3.000,00 денари, - за предметите без писмена - 2.500,00 денари. Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска. Пријавувањето на испити е од 1 – 15 предходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколу не се јават на испит се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.
Што е потребно за полагање на правосуден испит, каде се пријавува кандидатот, каде се полага и слично.
Сите податоци се објавени во програмата за правосуден испит.
jas diplomirav na praven fakiltet otsek politickistudii dali moze da polagam pravosuden i ako treba nesto pred toa da se dopolaga sakam da znam sto odnapred
Право за полагање на правосуден испит има дипломиран правник со две години работно искуство согласно законот за правосуден испит.
Почитувани, ние (бидејќи прашувам од името на повеќе граѓани) би сакале да дознаеме од каде да најдеме повеќе информации за Законот за домување, какви обврски,задолженија и санкции предвидува законот. Како законски треба да функционира куќниот совет и кои се неговите обвластувања? Однапред ви благодариме.
Министерството за правда не е надлежно, повеќе информации на www.pravo.org.mk
кој е правилникот за полагање правосуден испит
Правилникот за полагање на правосуден испит е објавен во Сл.в. на РМ бр. 9/89
dali programata za polagawe na pravosuden ispit ima nekoi izmeni vo 2007 godina i koi se terminite za prijavuvawe i polagawe na istiot?
Нема измени на програмата од Март 2006, во програмата Ви се наведени термините за пријавување на испитите и сесиите во кои се одржуваат испитите.
Sakam pravosudniot ispit da go polagam vo pocetokot na 2008 godina. Dali do togas programata za polaganje na pravosudniot ispit od Mart 2006 god. ke trpi nekoi izmeni i dopolnuvanja ili ostanuva ista? Odnapred Vi blagodaram
За сега програмата е сменета само во делот трудово право. Прашањата може да подигнете во архивата на министерството.
Dali programata za polaganje na notarski ispit e seuste istata sto e objavena na ovoj site?Vo koj del od programata za stopansko pravo se sodrzat ispitnite prasanja, bidejki vo delot od stopansko pravo se povtoreni slicni prasanja, vo dva navrata, sto mene licno me zbunuva. Dali se raboti za nekoja tehnicka greska? Koga se sesiite, odnosno dali se prirzuvate na Pravilnikot za polaganje notarski ispit. Srdecno vi blagodaram, na odgovorite koi ke mi gi dadete.
Има 4 годишни сесии за полагање нотарски испит, и тоа во февруари, јуни, септември и декември. За подетални информации во врска со програмата јавете се на секретарот на комисијата за полагање нотарски испит на 3109 567, или побарајте го лично во просториите на Министерство за правда.
kade moze da najdam priracnik za pravosuden ispit ili pak obuka za polaganje na pravosuden ispit privatno zdruzenuie koe bi mi pomognalo vi blagodaram odnapred
Министерството за правда не располага ниту со прирачници, ниту организира обуки за полагање на правосуден испит.
Pocituvani, Vo vrska so se pozacestenite objavuvanja na presudi vo mediumi od strana na nekoi sudii od osnovni sudovi (gi imame so ime i prezime) bez prethodno presudata da bide objavena sluzbeno i bez da ja dobie advokatot ili obvinetiot, moeto prasanje e: Ima li pravo sudija od osnoven sud da objavi vo mediumi sudska presuda pred da bide objavena sluzbeno i bilo kade i pred da bide dostavena do obvinetiot ili negoviot advokat? Vi Blagodaram odnapred, Darko Cekerovski,
Во врска со поставеното прашање Ве известуваме дека објавувањето на судските одлуки е утврдено со прописи.
Дали ако уплатам и пријавам сега за во јунска сесија и не дојдам на полагање тие пари ми остануваат за наредната сесија и колку време истите ми важат?
Почитувана, во врска со Вашето прашање, Ве известуваме дека согласно членот 22 од Правилникот за полагање на нотарски испи, на кандидатот кој во рок од една година од денот на уплата на средствата не го полага нотарскиот испит, уплатените средства не се враќаат. За подетални информации, можете да се консултирате со секретарот на комисијата Драган Додевски на тел.02 3106 567.
Pocituvani,koga umre baba mi napravivme spogodbena ostavinska postapka. Potoa pri cistenje na stanot najdovme livce vo koe baba mi kazuva deka stanot go ostava na drug. Me interesira dali moze da se ponisti ostavinskata postapka vrz osnova na toa livce-testament koe ne e zavereno na notar.
Pocituvani, Ostavniskata postapka e deklarativna postapka i moze da se ponisti vo slucaj ako zaintersitranoto lice vo konkretniot slucaj liceto sto e navedeno vo testamentot povede postpka pred Osnoven sud