Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
ПРОМЕНИ ВО ИМОТЕН ЛИСТ
Почитувани, Ве молам за информација кои документи освен одобрение за градење се потребни за да се изврши предбележување на градба во имотен лист? ( се работи за изградба на станбена зграда и сакам во имотниот лист да направам предбележување ). Однапред благодарам
Почитувани, За да се изврши предбележување на градба во имотен лист потребно е да доставите основен проект,правосилна дозвола за градба и надоместок во висина од 165,00 денари и 50,00 денари административна такса. Со почит, Агенција за катастар на недвижности.
Почитувани, во имотниот лист со бр.2478 на име Трпковски Божин Стојанче запишани се две парцели со бр. 5964 и бр. 3874 (КО169-Кисела Вода 2, Скопје). Во графата „право“ запишано е „право на користење на изградено градежно земјиште врз кое постои зграда“. Која е процедурата за промена на правото врз земјиштето од „право на користење“ во „право на сопственост“?
Почитувани, Правото на сопственост се запишува врз основа на Решение за приватизација издадено од Министерство за финансии-Управа за имотно правни работи.За да се направи промена од користење во сопственост во имотен лист потребно е да се поднесе пријава во Центарот за катастар на недвижности -Скопје,заедно со неа да се достави и Решението за приватизација кое претходно е издадено од Министерство за финансии-Управа за имотно правни работи. Со почит, Агенција за катастар на недвижности.
Pocituvani, mojot dedo ima kupeno zemjiste 503 m2 od t.n. poranesen sopstvenik vo 72 godina. Izvadivme posedoven list za zemjisteto i pisuva "parcelata xx e transformirana i navedeni se 4 lica (verojatno naslednici na covekot od kogo e kupeno) koi imaat po 1/4. Nie imame samo pismen dogovor za preotstapuvanje na koristenje na zemjisteto vo koj sto pisuva deka e plateno i deka moze da go prenese dedo mi na negovo ime, megutoa toj ne e zaveren. Kako mozeme nie da go sprovedeme nasiot dogovor i da platime danok na promet?
Почитувани, За да се запишете со право на сопственост во катастарот на недвижности потребен е правен основ за запишување-во конкретниот случај бидејки земјиштето е приватизирано и запишано со право на сопственост на наследниците,(вашиот договор незаверен и без доказ за платен данок не произвесува правно дејство)потребно е со сегашните сопственици на земјиштето кај надлежен нотар да склучите (договор за купопродажба кој треба да биде заверен со печат-доказ за платен данок од органот на Управата за приходи, па потоа да го доставите договорот за купопродажба во катастар заради негово спроведување и запишување правото на сопственст на ваше име. Со почит,
Здраво! Најпрво, секоја чест за информациите кои ги давате и помошта за нас граѓаните! Би сакал да ми кажете што треба да се направи во следнава ситуација: Имаме купено земјиште во 73 година од поранешен сопственик и се наоѓа во општина илинден. Како да го пријавиме договорот и да платиме данок на промет? Инаку, договорот е потпишан само пред сведоци и не е заверен. На интернет преку акн-гис портал го најдов имотот и сме сопственици, ама кај право пишува 0, а не сопственост, што тоа значи и како можеме да добиеме имотен лист? Ви благодарам многу на одоговорот!!!
Почитувани, Од причина што сте направиле увид во АКН-ГИС порталот и вашиот имот е со шифра 0, тоа значи дека парцелата е со незапишано право на сопственост. За да добиете имотен лист за парцелата потребно е најпрвин до Центарот за катастар на недвижности Скопје да поднесете пријава за запишување на недвижноста според постојната катастарска евиденција и геодетски елаборат за запишување (излагање) изработен од приватна фирма. Со сопственикот кој ќе биде запишан во имотниот лист (доколку е жив) потребно е кај надлежен нотар да склучите нов договор за купопродажба (договорот склучен пред сведоци кој судски не е заверен не произведува правно дејство)и истиот треба да биде заверен со доказ за платен данок од органот на управата за приходи.Потоа таквиот договор потребно е да го доставите за спроведување на промената во катастар со цел запишување на имотот на ваше име. Доколку сопственикот не е жив вашето право можете да го остварите со тужба за утврдување право на сопственост во судска постапка против неговите наследници. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Почитувани, Според урбанистичкиот план на градежната парцела се состои од 3 катастарски парцели, од кои 2 КП се приватизирани во моја сопственост, а третата КП е идеална половина каде јас сум 50% сокорисник, а другите на останатиот дел се сокорисници. Оваа трета КП која е во идеален дел се уште се води како со право на користење помеѓу мене и останатите. Ако се земе о предвид дека 2 парцели се моја приватна сопственост, плус 50% од третата КП која е во идеален дел со право на користење излегува да сум 95 % сопственик на Градежната парцела. Дали може и која е процедурата за одземање на корисничко право на останатите од идеалниот дел на другите , ако се има во предвид дека тие не сакаат да го дадат за да се оформи Градежна парцела.
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности, потребно е да се обратите до подрачното одделение на Министерството за финансии-Одд. за имотно правни работи на вашата општина,која е надлежна за постапката и донесување на правен акт-решение за одземање на правото на користење. Имено, катастарот како јавна книга за недвижности врши запишување или бришење во катастарот на недвижности врз основа на законска правно-валидна документација, но истата не донесува управно-правни акти со кои се остваруваат права на граѓаните. Со почит, Агенција за катастар на недвижности Скопје
Почитувани, од авионското снимање од 1958 година постојат две посебни КП. Во снимањето од 1975 година се земаат мали делови од овие две КП се формира нова КП со идеална половина која поминува низ двете поранешни КП. Со снимката од 1990 година новата КП стои се уште , а дури во 1994 година се приложува спорен договор од 1962 година со што се запишува како правен основ за формирањето на новата КП. Дали со идентификација на КП, или идентификација на пописен катастар може да се утврди од кои парцели е формирана новата парцела , дали со идентификацијата ке се опфати и периодот од 1958 година, што значи идентификација, што утврдува идентификација, кој го прави, што се споредува со идентификацијата и сл. Ви благодарам за одговорот.
Почитувани, Идентификација на катастарска парцела претставува споредување на податоците за парцелата од стариот премер со податоците од новиот премер, во смисла од колку поранешни кат.парцели е составена новата парцела, со колкава површина биле тие, на кого биле евидентирани. Идентификација од пописен катастар не е можна да се направи од причина што таму нема графички приказ на парцелите со мерки и граници, туку само описен блок од парцели- со име и презиме,место викано, површина,кои се евидентирале во пописни блокови односно пописен лист само врз основа на изјава-по кажување на странките.Имено, секаде каде што има податоци од премер,авионско снимање и била спроведена постапка на излагање- јавен увид на податоци и запишување на правата на недвижностите спроведена согласно закон,може да се направи идентификација на новата кат.парцела. Барање за идентификација можете да поднесете до Центарот за катастар на недвижности или подрачните одделенија за што се плака паричен надоместок од 50,00ден. од кат.парцела и 50,00ден. уплата за административна такса. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Postaviv prasanje vo vrska so kupeno zemjiste od 73 godina od poranesen sopstvenik, koe vo momentov ne e izlozeno i pravoto ne e zapisano, pri sto mi ja objasnivte postapkata, no me interesira uste nesto. Imeno, vo konkretniot slucaj toj sto go ima prodadeno zemjisteto e pocinat, a kako sopstvenici vo posedovniot list se javuvaat negovite naslednici koi si izvrsile i transformacija (vo posedovniot list pisuva GZ/PS). Dali mozam jas so tuzba da baram da stanam sopstvenik vednas ili mora istoto prvo da se izlozi? I dokolku mora prvo da se izlozi, mozam li jas vo nivno ime da baram izlozuvanje? Vi blagodaram uste ednas za brziot odgovor...
Почитувани, Согласно Законот за катастар на недвижности (Сл.весник на РМ бр.40/2008) член 2 точка 21 подносител на пријава за запишување” е носителот на правото на недвижноста, негов законски застапник, полномошник, овластен претставник или лице кое е овластено да бара запишување согласно со закон. За да поведете судска постапка потребно е до судот да приложите имотен лист за земјиштето. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Pocituvani, sakam da ve prasam koja e postapkata za ukrupnuvanje na zemjodelski imot.imam dve parceli edna do druga , sakam da ja napravam edna.kako ide postapkata.Blagodaram
Почитувани, За спојување на две катастарски парцели потребно потребно е да се поднесе уредно пополнета пријава, доказ за платен надоместок на жиро-сметката на АКН во висина од 350,00 денари по пријава, административна такса од 50,00 денари и геодетски елаборат. Услов за спојување на катастарските парцели е да се на ист носител на право на сопственост и да се со иста катастарска култура и класа, како и да претставуваат една целина. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Poradi sporedba t.e. identifikacija na parceli mi trebaat podatoci od popisen kataster. Kazete mi kade da se obratam i kako da gi pobaram. Vi blagodaram
Почитувани, Во пописен катастар нема графички приказ на кат.парцели (мери и граници), туку само описни податоци за бројот на парцелата, лицето на која се води и во кој пописен блок се наоѓа парцелата, додека премерниот катастар се спроведува со постапка на запишување на недвижноста регулирана со закон и подзаконски акт, со изложување на податоците за недвижностите на јавен увид на,странките и приложување правен основ за запишување. Во врска со погоренаведеното Ве известуваме дека од збирката на исправи може да се издаде податок дали одредено лице било евидентирано во одреден пописен блок и на која кат.парцела. Со почит Агенција за катастар на недвижности
Ve molam da mi odgovorite dali samo korisnicite na opredelen imot imaat pravo da go legaliziraat i zapisat na svoe imevo Imoten list.Se nadevam me razbravte.so pocit
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. Потребно е да се обратите до подрачното одделение на Министерство за финансии-Управа за имотно правни работи при вашата Општина како надлежен орган пред кој се води постапката за легализација на бесправно-изградени објекти. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Почитувани ! КП е идеална половина, каде нашиот 50% дел е приватизиран, а останатиот половина дел е заведено сопственик Р. Македонија со корисничко право на 3 лица (овие лица не сакаат да го приватизираат нивниот дел). Дали можам да направам физичка делба судски (бидејки не се согасуваат да се физички издвојат од нас) врз основа на законот за сопственост и други стварни права (или друг закон) , каде кажува дека можат двајца сопственици за извршат физичка делба, во случајот јас како сопственик на идеален дел и РМ како сопсвеник по имотен лист но со заведени 3 лица со право на користење. Физичката делба би била во согласност со урбанистичкиот план. Ако не можам да извршам физичка делба, ве молам образложете ми зошто не може со сопственикот РМ, односно врз основа на кој закон? Благодарам
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. Потребно е да се обратете до адвокатска канцеларија која е надлежна за давање стручна правна помош. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
poseduvam idealen del od 1/7 od niva na koja imam izgradeno kuka za koja imam podneseno dokumenti za legalizacija no momentalno postapkata e stopirana bidejki nemame fizicka delba na zemjisteto i imotniot list e na 9 sopstvenici koi ne sme vo rodninski vrski.receno ni e da dademe izjavi na notar za da si gi potvrdime delovite od nivata i da prodolzi legalizacijata,no dvajca nemaat izgradeno kuki i ne sakaat da se potpisat.Dali moze da se izvrsi fizicka delba na 70,29 ari i kako da prodolzime so procedurata za legalizacija bez nivni potpis dali mozi po sudski pat ili e mozno nekoe drugo resenie. Odnapred blagodaram.
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. За прашања кои се однесуваат на постапката за легализација надлежно е подрачното одделение на Општината при Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи. Доколку сите сосопственици не се согласни да се изврши физичка делба кај нотар, тогаш вашето право можете да го остварите во судска постапка. Со почит, Агенција за катастар на недвижности.
Pocituvani ve molam da mi odgovorite na prasanjeto, koja e procedurata za izgradba na vikendicka na niva odnosno na zemjodelsko zemjiste? Blagodaram
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. Потребно е да се обратите до подрачното одделение на Општината-Сектор за урбанизам како надлежен огран пред кој се води постапката за добивање одобрение за градење. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Почитувани,Ме интересира,дали може да се купи заедничката просторија во зградата во која живеам.Станува збор за заедничка просторија, под мојот стан,во подрумскиот дел.Истата никогаш и никој не ја има користено.Напротив,служи како место каде се складира само ѓубре.Дали е можно да се откупи таа заедничка просторија и каде да се обратам за тоа? Однапред благодарам!
Почитувани, Вашето прашање не е во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. Потребно е да се обратите до куќниот совет. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
pocituvani me interesira do kade e stignat predmetot za nezapisani prava na nedvizen imot vo stip plac 142 naselba babi 5 so list br 3530 na ime tomovi [tomevi] nikola i milica ul 11 kongres na skm br 1 stip blagodaram
Почитувани, Ве известуваме дека по вашата пријава позитивно е постапено од страна на Одделението за катастар на недвижности во Штип, така што вашата недвижност е запишана во Имотен лист бр.99959 КО Штип 2. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
sakam da ve pras