Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
ПРОМЕНИ ВО ИМОТЕН ЛИСТ
Dali mozam preku Int. da proveram moj imoten list i ako moze kako?
На web страната на Државен завод за геодетски работи www.katastar.gov.mk на почетната страна има опција за бесплатен Преглед на катастарски податоци односно увид во имотен лист за катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности. За успешно пребарување потребно е да се знае бројот на имотен лист или бројот на катастарска парцела и точна катастарска општина.
Дали е извршена промена во имотен лист(внесување на матичен број) Предмет број 1116/514 од 02.03.2009 год.на име Пашоска Вера
Предметот е веќе завршен и е внесен матичниот број. Можете да извадите имотен лист и во просториите на Агенција за катастар на недвижности Трифун Хаџи Јанев 4 (Автокоманда) со барање за имотен лист и 125,00 МКД на уплатница и 50,00 МКД таксена марка.
Имам имот во друг град. Зошто преку интернет не можам да проверам за податоците во имотниот ли лист кои се заверени во Катастарот со податоците што јас ги имам од постар имотен лист. Ми пишува дека треба да уплатам преку пошта на уплатница со назнака за Катастар одрен износ +поштарина, за да можам бесплатно да бидам информирам за состојбата во им.лист. Се прашувам каков е овој начин на бесплатен Преглед на катастарски податоци односно увид во имотен лист за катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности. Барам што побрзо објаснување на горе наведената адреса. Поздрав. Прилеп, 21.03.2009
Почитувани, На web страницата на www.katastar.gov.mk има опција Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес каде што можете без надомест да видите податоци за имотен лист во оние катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности, со пребарување преку број на катастарска парцела или број на имотен лист. Преку бесплатниот увид во имотен лист не можете да видите податоци за содржината на товари, прибележувања и ограничувања. Ако сакате увид на содржината на товари, прибележувања и ограничувања тогаш таа услуга се наплаќа и е потребно да станете корисник на нашиот Нов интернет сервис Е-увид во имотен лист. За да нема забуна постојат две опции на нашата web страна едната е полето Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес и НОВ интернет сервис - Е-увид во имотен лист кој се наплаќа. Ве молиме да ја изберете опцијата за бесплатен упис.
Имам имот во друг град. Зошто преку интернет не можам да проверам за податоците во имотниот ли лист кои се заверени во Катастарот со податоците што јас ги имам од постар имотен лист. Ми пишува дека треба да уплатам преку пошта на уплатница со назнака за Катастар одрен износ +поштарина, за да можам бесплатно да бидам информирам за состојбата во им.лист. Се прашувам каков е овој начин на бесплатен Преглед на катастарски податоци односно увид во имотен лист за катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности. Барам што побрзо објаснување на горе наведената адреса. Поздрав. Прилеп, 21.03.2009
Почитувани, На web страницата на www.katastar.gov.mk има опција Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес каде што можете без надомест да видите податоци за имотен лист во оние катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности, со пребарување преку број на катастарска парцела или број на имотен лист. Преку бесплатниот увид во имотен лист не можете да видите податоци за содржината на товари, прибележувања и ограничувања. Ако сакате увид на содржината на товари, прибележувања и ограничувања тогаш таа услуга се наплаќа и е потребно да станете корисник на нашиот Нов интернет сервис Е-увид во имотен лист. За да нема забуна постојат две опции на нашата web страна едната е полето Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес и НОВ интернет сервис - Е-увид во имотен лист кој се наплаќа. Ве молиме да ја изберете опцијата за бесплатен упис.
Дали може преку интернет да проверам мој имотен лист и ако може како?На web страната на Државен завод за геодетски работи www.katastar.gov.mk на почетната страна има опција за бесплатен Преглед на катастарски податоци односно увид во имотен лист за катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности. За успешно пребарување потребно е да се знае бројот на имотен лист или бројот на катастарска парцела и точна катастарска општина. Каде се наога таа опција за безплатен преглед .Барам сто побрзо објаснуванје на горе наведената адреса. Поздрав. Прилеп, 21.03.2009
Почитувани, На web страницата на Агенција за катастар на недвижности www.katastar.gov.mk има опција Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес каде што можете без надомест да видите податоци за имотен лист во оние катастарски општини каде што е востановен катастар на недвижности, со пребарување преку број на катастарска парцела или број на имотен лист. Преку бесплатниот увид во имотен лист не можете да видите податоци за содржината на товари, прибележувања и ограничувања. Ако сакате увид на содржината на товари, прибележувања и ограничувања тогаш таа услуга се наплаќа и е потребно да станете корисник на нашиот Нов интернет сервис Е-увид во имотен лист. За да нема забуна постојат две опции на нашата web страна едната е полето Преглед на катастарски податоци - бесплатни информации од јавен интерес и НОВ интернет сервис - Е-увид во имотен лист кој се наплаќа. Ве молиме да ја изберете опцијата за бесплатен упис.
Дали се завршени предметите на барателот Коста Панче 1/10/IV-506 и 11/7/IV-628 од 12.03.2009 год.од катастарски план а другото е Уверение за редослед на извршени промени. Ви благодарам на Вашето разбирање за моето и Вашето време. -од кои едното е копија
Во архивските бројчиња на Центар за катастар на недвижности Скопје не постојат броеви како 1/10/IV-506 и 11/7/IV-628, постојат броеви 1110/IV-506 и 1117/IV-628. Ако прашањето се однесува на овие бројчиња Ве информираме дека 1110/IV-506 е на шалтер 10 може да се подигне, а 1117/IV-628 во нашата евиденција стои дека предметот е веќе подигнат и е архивиран.
Zotevski Vojko sostan na ul. Jane Sandanski br. 21-5-7 Skopje, prasuva koga se dostavuva geodetski elaborat treba da se prilozi i izjava za indentifikacija od izvrsenoto sporeduvane na podatoci-izjava za indentifikacija. Ve molam da pojasnite sto e toa izjava za indentifikacija. So picit.
Изјава за идентификација претставува споредување на податоците за катастарска парцела и за зградите, посебните делови од згради и другите објекти прибрани од премерот, со податоците за истите содржани во постојаната катастарска евиденција и со податоците кои се содржани во исправите за правниот основ. Изјава за идентификација се доставува во прилог на геодетски елаборат и истата ја составува изготвувачот на елаборатот.
Dali se zavrseni predmetite na baratelot Zotevski Vojko 1110/3243 od 15.12.2008 god i predmet 1109/ll-299 od 15.04.2009 god za zaverka na geodetski elaborat i drugoto za zapisuvane na dogradba kako i barawe 1101/1405 od 13.03.2009 god do Direktorot na Agencijata za katastar-centar za nedviznosti. So pocit
Предметот 1110/3243 од 15.12.2008година е завршен и испратена Ви е потврда. Предметите 1101/1405 од 13.03.2009година и 1109/II-299 од 15.04.2009 година се во процедура на работа и штом ќе бидат готови ќе бидете писмено информирани.
ви се молам за една информација како може катастарот во неготино да упише куќа ви имотен лист без градежна дозвола лицето доневски бранко ул фемо кулаков има дозвола за доградба од 32м2 под ред бр 656-85 доградува куќа од 100м2 на туѓо земјиште катастарот му легализира на 14,05,2008 година без дозвола на другото лице (мито) му го одзимат местото у му го дават на доневски бранко . Ви се молам уште еднаш дали може куќа да легализирам без градежна дозвола без решение за урбанистичка согласност само за доградба од 32м2 ви се молам ако може да ни помогните , поздрав донев ристо ул фемо кулаков 24 неготино.
За да можеме да одговориме на Вашето прашање Ве молиме да ни доставите дополнителни информации во смисла на број на катастарска парцела, катастарска општина итн.
Имам куќа изградена во 1961 година која има приземје и еден кат. Таа куќа има градежна дозвола и проект во кој проект само е наведена основата на приземјето во кое што има само 1 соба додека во некои други документи се споменува и катот. Дали законски е издржано катот да се запише во евиденција куќа која е градена пред 50 години. Со како документ можам да го реализирам катот. Целиот стар дел на градот тетово се соочува со овој проблем. Однапред Ви благодарам!
Куќата се запишува врз основа на градежно техничка документација. Ако во истата постои проект за катот, тогаш истиот ќе се запише, а доколку не постои тогаш ќе се запише во евиденција.Ова е законски регулирано со Законот за катастар на недвижности и со Законот за градење.
Дали за да се изврши запишување на промена на сопственоста во имотен лист врз основа на наследно решение, покрај нотарскиот акт заверен во управата за приходи со барањето е потребно да се уплати: и за уверение-потврда дека имотот е или не е ставен под хипотека ( 300 ден.по недвижност, иако од имотниот лист се гледа дали има или не товар, а сега и таа евиденција е во катастарот), 50 ден. админ.такса барање со 50 ден. админ. такса и уплатница со платен надомест од 250 ден. плус 25 ден од недвижност ( доколку се работи за иста катастарска парцела со еден, два или повеќе објекти дали земјиштето и секој од објектите се сметаат одделно - секој по 25 ден.); во кој рок треба да се изврши промената и дали после спроведената промена се издава имотен лист или треба повторно да се напише барање со 50 ден. административна такса и да се уплати 250 ден. плус 25 ден.од недвижност? Со почит. Однапред Ви благодарам!
За подобра ефикасност на одговарање на Вашето прашање Ве молиме да ни доставите дополнителни информации бидејќи Вашето прашање не е сосема јасно, односно постои разлика дали недвижноста е запишана т.е дали е изложена или не. Доколку има имотен лист се води една постапка доколку нема се води сосема друга постапка.
Појаснување во врска со прашањето поставено на 20.07.2009 г. Да, недвижноста е запишана односно изложена ( има имотен лист уште од 1996 г.). Сега се работи само за промена на наслов во постојните имотните листови, односно промена на носителот на правото на недвижностите по основ на наследство. Благодарам!
За промена на податоци во наслов за имот кој е запишан во катастарот на недвижности односно има имотен лист се наплаќа 250,00 МКД и 25,00 МКД за секоја наредна катастарска парцела во ист имотен лист плус 50,00 МКД таксена марка. Кога има имотен лист нема потреба од потврда за хипотека.
Почитувани... Не сум сигурен дали ова прашање е во ваша наделжност, но доколку не е ве