Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Агенција за вработување на Република Македонија
Број на публикувани услуги: 24
   

В

 

  Воведување во евиденција на невработенoто лице

Д

 

  Давање услуги на невработените лица во работни клубови за пренесување знаења и техники за наоѓање работа
  Давање совети на невработените и други лицакои бараат работа како сами да бараат работа преку огласи, контакти со работодавачите и на друг начин

И

 

  Издавање на работни дозволи за странски државјани:- лична работна дозвола (нова)-- дозвола за вработување-дозвола за работа
  Имплементирање на постапката за субвенционирање при вработување на лица со посебни потреби врз основа на Законот и Правилникот за вработување на инвалидни лица
  Информации за дефицитарните занимања и за можностите за вработување
  Информирање на невработеното лице за времето и начинот на пријавување во Агенцијата

К

 

  Креирање и имплементација на активни програми и мерки за вработување

Н

 

  Наоѓање најквалификувано невработено лице од евиденцијата на невработените лице од страна на Агенцијата кое најдобро одговара на условите и барањата на работодавачот со пребарување од евиденцијата на невработените лица

О

 

  Обезбедување информации на невработените и други лица за видот на услугите и начинот што можат да ги добиј ат од АВРМ
  Обезбедување информации на невработените и други лица кои бараат работа за слободните работни места
  Огласување на пријавите за потреба од работник во АВРМ
  Одржување и чување на евиденцијата на невработените лица
  Организирање на обука и давање совети за надоградување на способностите на невработените лица, заради вработување
  Остварување на правото на паричен надоместок

П

 

  Помош на работодавачот во организирање на обука, преквалификација или доквалификација
  Прием на понуди за слободни работни места од работодавачите и идентификување на нивните потреби
  Пријава-Одјава на секое засновање на работен однос и секој престанок на работен однос
  Професионална ориентација

Р

 

  Разговор и упатување на невработените лица до работодавачот кој пријавил потреба од работници

С

 

  Собирање информации од и до невработеното лице при пријавувањето во Агенцијата за пополнување на обрасции и документи, со разговор и интервју на невработеното лице со одговорно лице во Агенцијата
  Советување и упатување на невработените и други лица кои бараат работа за професионална ориентација заради избор на занимање или вработување по пат на тестирање и разговор
  Советување на работодавачите за вработување на невработени лица со поволни улсови

У

 

  Услуги околу остварување на правото на пензиско и инвалидско осигурување