Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Број на публикувани услуги: 25
   

Б

 

  Бланко потврда за уверение за живот

В

 

  Вршење поврат на повеќе или погрешно уплатен придонес

Д

 

  Давање стручна помош за надминување на грешките појавени во доставените електронски податоци за генерирање на М-4 од страна на граѓаните

З

 

  Заверка на апликации на корисниците на пензија за кредити од комерцијалните банки
  Заверка на потврди за уверение за живот за лица – корисници на странски пензии

И

 

  Извештај за платени придонеси по ЕМБГ
  Издавање уверенија/потврди за потребите на граѓаните за состојбата со платените придонеси

М

 

  МППП (месечна пресметка за пресметани плати и придонес) заклучно за период до 31.12.2008 год.

Н

 

  Налог за плаќање на неплатен придонес за пензиско и инвалидско осигурување заклучно до 31.12.2008 година

О

 

  Одговор на приговори на записници

П

 

  Потврда за висина на пензијата
  Потврда за данок
  Потврда за докажување статус на корисникот
  Потврда или извештај за месечните или годишни примања на корисникот за износ на исплатената пензија
  Преглед на регистрирани податоци во матична евиденција
  Преглед-листа за регистрирани податоци во матичната виденција за осигурениците со странски стаж
  Пресметка за висината на неплатениот придонес и записник

Р

 

  Решение за задолжување со придонес
  Решение за утврдено право на инвалидска пензија на осигуреникот
  Решение за утврдено право на семејна пензија (од починат осигуреник или корисник на пензија) на осигуреникот
  Решение за утврдено право на старосна пензија на осигуреникот
  Решение за утврдено право од телесно оштетување на осигуреникот
  Решенија за остварување права од пензиското и инвалидско осигурување со стаж од поранешни ЈУ-републики и по меѓународни договори-конвенции во прв степен

С

 

  Стручно-медицинско вештачење во работното и другите права од ПИО во прв степен со примена на домашни прописи и меѓународни договори

У

 

  Уверение за податоци внесени во матичната евиденција