Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за транспорт и врски
Број на публикувани услуги: 32
   

В

 

  Впишување во регистар на чамци
  Впишување во уписник на бродови
  Вршење инспекциски надзор на издавање на решенија за локациски услови и одобренија за градење на градби од прва и втора категорија по службена должност и по известувања, барања, предлози, пријави и други соопштенија од правни и физички лица
  Вршење инспекциски надзор на издавање на решенија за локациски услови и одобренија за градење на градби од трета, четврта и петта категорија кога општините немаат општински урбанистички инспектор и по известувања, барања, предлози, пријави и др. соопштени
  Вршење на инспекциски надзор на изградба на градби од прва и втора категорија по службена должност и по известувања, барања, предлози, пријави и други соопштенија од правни и физички лица

Д

 

  Доставување поднесоци за правните лица кои стопанисуваат со жичарите и ски лифтовите доколку тие не превземаат соодветни мерки за кои се обврзани према физичките лица кога тие се наоѓаат во својство на патници.

И

 

  Издавање дозвола за меѓународен превоз на патници
  Издавање дозвола за превоз на патници во меѓуопштински и линиски превоз
  Издавање дозволи за превоз на опасни материи
  Издавање концесија или дозвола за вршење на комунална дејност и функционирањето на јавните комунални претпријатија основани од Владата на РМ и регионалните (кои снабдуваат најмалку 2 општини) водоснабдителни системи, канализациони системи со проче.станица
  Издавање на дозвола за превоз на стока од квотата на СЕМТ
  Издавање на меѓународна дозвола за превоз на стока согласно склучени билатерални договори
  Издавање на одобрение за извршување на спортски натпревари и јавни манифестации
  Издавање на одобрение за употреба на градбите
  Издавање на одобренија за градење
  Издавање на одобренија за подготвителни работи за градење на објекти;
  Издавање на решенија за локациски услови за градење на објекти од прва и втора категорија
  Издавање одобренија за доаѓање и престој на странски јахти и чамци
  Издавање потврда за целосно исплатен стан
  Издавање решение за пренос на станарско право од починат носител;
  Издавање Согласност за прекатегоризација на дел од градски сообраќајници во регионални или магистрални патишта
  Издавање Сообраќајна согласност за времена измена на режимот на сообраќајот
  Издавање Сообраќајна согласност за трајна измена на режимот на сообраќајот
  Инспекциски надзор во итни случаи кога поради одлагање може да настане опасност по животот и здравјето на граганите и имотот и вршење инспекциски надзор во општините и Градот Скопје доколку немаат назначено општински комунални инспектори

Н

 

  Надзор над законското работење на органите на општините и општините во градот Скопје по службена должност и по известувања, барања, предлози, пријави и други соопштенија од правни и физички лица во областа на донесување и спроведување на урбанисти.планови

О

 

  Организирање полагање испит за стекнување звање управувач на чамец
  Организирање полагање испит за стекнување звање член на екипаж на брод
  Отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба
  Отуѓувањето на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на правни и физички лица - се врши преку јавно наддавање

П

 

  Постапување по известувања, барања, предлози, пријави и други соопштенија од правни и физички лица при изградба на градби од трета, четврта и петта категорија, кога истите се жалат на незаконско работење на органите на општините и општините во град Скопje
  Постапување по известување доставени од правни и физички лица:

С

 

  Склучување на договори за откуп на општествени станови