Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Број на публикувани услуги: 15
   

Б

 

  Барање за издавање на одобрение за ставање во промет на производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии
  Барање за добивање на Дозвола за привремен увоз на живи животни
  Барање за добивање на Дозвола за транзит на живи животни
  Барање за добивање на Дозвола за увоз на живи животни
  Барање за добивање на Решение дека не постојат ветеринарно санитарни пречки за увоз на храна за животни
  Барање за добивање Решение за регистрација на ветеринарни друштва: Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, Ветеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиште
  Барање за издавање на авторизација, мислење или одобрение на супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рецикирање или материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната
  Барање за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода
  Барање за издавање Одобрение за оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација со производи од животинско потекло
  Барање за регистрација на објекти и оператори со храна
  Барање за регистрација на Увозници
  Барање за увоз на ветеринарно медицински препарати
  Бесплатна телефонска линија за потрошувачи - 0800 3 22 22

П

 

  Постапување по претставки на странки и потрошувачи
  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА, ХРАНА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА И ЗБОГАТЕНА ХРАНА