Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за финансии
Број на публикувани услуги: 12
   

Д

 

  Давање согласности за издавање акцизни дозволи и одобренија за акцизно повластено користење и други согласности според прописите за акцизите

Е

 

  Емисија на континуирани државни хартии од вредност

И

 

  Издавање на дозволи за вршење на финансиски лизинг
  Информирање на јавноста за основните макроекономски индикатори во Република Македонија
  Информирање на јавноста за состојбата на јавниот долг на Република Македонија

Н

 

  Навремено сервисирање на сите обврски поврзани со јавниот долг

О

 

  Обезбедување на кредитен рејтинг на државата
  Обука на внатрешните ревизори во институциите од јавниот сектор
  Отварање на девизни сметки

П

 

  Постапка за издавање државни гаранции и заеми

С

 

  Спроведување на постапка за денационализација за имот одземен во корист на државата од 2 август 1944 година
  Стандардна документација за вршење на внатрешна ревизија