Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за образование и наука
Број на публикувани услуги: 34
   

А

 

  Акредитација на установи за вршење на подготовка на кандидати за полагање на испит за директор во основно образование
  Акредитација на установи за вршење на подготовка на кандидати за полагање на испит за директор во средно образование

В

 

  Верификација на основни училишта и запишување во Регистарот на основни училишта

Д

 

  Давање согласност за употреба на стручна литература, списанија и публикаци во основно образование
  Давање согласност на статутите на јавните основни училишта
  Давање согласност на статутите на јавните средни училишта
  Доделување на еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд од домашен автор во меѓународно научно списание со фактор на влијание (импакт фактор)
  Доделување на средства за објавување на домашен научен труд во странско научно списание со импакт фактор
  Доделување на средства за финансирање на издавање научни книги
  Доделување стипендии за последипломски студии и стипендии за стекнување на докторат и доделување средства за еднократна помош за изработка на магистерски и докторски трудови
  Доделување стипендии за талентирани ученици и студенти, како и студентски кредити
  Доставување на мислење за основање на средно училиште

И

 

  Изготвување и објавување на Конкурсот за доделување на стипендии за талентирани ученици и студенти
  Издавање на привремена забрана за користење, односно употреба на оспоруваните свидетелства, уверенија и дипломи
  Издавање решение за отпочнување со работа на високообразовни институции по претходно добиена акредитација

М

 

  Мислење за основање на основно училиште

Н

 

  Нострификација на дипломи и свидетелства за средно образование стекнато во странство
  Нострификација на сведителства за основно образование стекнати во странство

О

 

  Објавување конкурс за запишување на учениците во јавните средни училишта
  Објавување конкурс за издавање на учебници и решение за одобрување и употреба на учебник во основно образование
  Објавување на конкурс за издавање на учебници и решение за одобрување и употреба на учебник во средно образование
  Одобрување на превод, адаптација и употреба на учебници од други држави на предлог на Бирото за развој на образованието
  Отстранување од работното место во случаи утврдени со закон

П

 

  Поведување постапка за поништување на свидетелства, уверенија и дипломи издадени од воспитно - образовните установи кои немаат дозвола за работа
  Полагање на стручен (приправнички) испит за наставници - приправници во средно образование
  Полагање на стручен испит на наставниците, стручните работници и воспитувачите - приправници во основно образование
  Поништување на оценка и определување на повторна проверка на знаењата и оценувањето на учениците
  Признавање на странски високообразовни квалификации

С

 

  Следење на приемот на бруцоши во студентските домови, согласно распишаниот Конкурс за прием на студенти во студентските домови
  Согласност за употреба на стручна литература, списанија и публикации кои имаат придонес во развојот на воспитанието и образованието
  Согласност на статутите на јавните средни училишта
  Софинансирање на развојно-истражувачки проекти

У

 

  Утврдување на квотата за запишување на студенти во прва година на факултетите и цената за кофинасирање и партиципација

Ф

 

  Финансирање на научно - истражувачки проекти