Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Број на публикувани услуги: 17
   

в

 

  врши запишување на студенти за прв циклус на студии
  врши запишување студенти на втор циклус на студии
  врши запишување студенти на трет циклус на студии

д

 

  други информации од јавен карактер

з

 

  заверка на семестар
  запишување студиска година

и

 

  издава билтени и флаери
  издава студентски информатор
  издава Универзитетски весник
  издавање Дипломи и Уверенија
  издавање Потврди
  испишување од факултет

п

 

  префрлање на студент од една на друга единица во рамките на Универзитетот
  префрлање од една на друга студиска програма во рамките на факултет или друга високообразовна институција
  пријавување испити

р

 

  редовно ажурира информации на веб страница на Универзитетот и единиците

у

 

  утврдува правила за признавање кредити стекнати на други единици или универзитети