Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за здравство
Број на публикувани услуги: 17
   

O

 

  Oдобрение за ставање во промет на готов лек

Б

 

  Барање за издавање решение за исполнување на минимум хигиено-технички услови (МТУ)
  Барање за превоз на гадни и заразни материи и дијагностички материјал
  Барање за преглед на пратка која се увезува
  Барање за промена на седиште на приватна здравствена установа
  Барање за ставање во промет на помошно лековито средство
  Барање на странка за добивање на спроводница и одобрение за пренос, закоп и ексхумација

Д

 

  Дозвола за почнување со работа на организациона единица во состав на приватна здравствена установа
  Дозвола за увоз на лекови
  Дозвола за увоз на суровини

И

 

  Издавање на дозвола за вршење на дејност дезинфекција, дезинсекција и дератизација

О

 

  Одобрение за ставање на серија во промет
  Одобрение за увоз на медицински помагала
  Одобрување специјализација на странски државјанин

П

 

  Постапки по жалби на возачи и кандидати пред посебната комисија
  Признавање на приправничкиот стаж
  Процедура за основање на приватна здравствена установа