Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за животна средина и просторно планирање
Број на публикувани услуги: 29
   

Б

 

  Барање за добивање дозвола за радиоактивни изотопи
  Барање за добивање дозвола за увоз и извоз на отпад
  Барање за добивање дозвола за увоз и извоз на растенија и животни
  Барање за добивање дозвола за увоз и извоз на хемикалии
  Барање за добивање дозвола за увоз на разладни средства-фреони
  Барање за добивање дозвола за увоз на употребувани гуми
  Барање нa CITES дозвола за увоз и извоз и реизвоз на диви загрозени растенија и животни, нивни делови и деривати

Г

 

  Годишен извештај со обработени податоци од добиените годишни извештаи од сите релевантни субјекти за состојбите и промените во просторот

И

 

  Издавања согласност по Законот за туристичко угостителска дејност
  Издавање извештаи на крајниот корисник
  Издавање мислење и согласност по Законот за животна средина
  Издавање на интегрирани еколошки дозволи (ИСКЗ-IPPC дозволи)
  Инспекциски надзор над примената на Законот за заштита на природата
  Инспекциски надзор над примената на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух
  Инспекциски надзор над примената над Законот за животна средина
  Инспекциски надзор над примената над Законот за управување со отпадот
  Информирање на граѓаните и правните субјекти за надлежностите на Министерството за животна средина и просторно планирање

Ј

 

  Јавни компјутери наменети за граѓаните за пристап на интернет страниците од областа на животната средина

Л

 

  Лабораториски анализи на параметри од животната средина во примероци од вода, воздух, почва, отпад

М

 

  Мерење и анализа на бучава и вибрации во животната и работната средина
  Мерење и анализа на параметри од работна средина

О

 

  Овозможување увид во студиите за оценка на влијанието врз животната средина и барањата за добивање на интегрирани дозволи како и дозволи за усогласување со оперативниот план
  Организирање на кампањи, промоции и настани за подигање на јавната свест на граѓаните за заштита и унапредување на животната средина

П

 

  Податоци, информации и извештаи за состојбата, квалитетот и трендовите на животната средина

Р

 

  Решение за Услови за планирање на просторот на донесувачите на плановите

С

 

  Соработка со невладините организации кои работат на полето на животната средина
  Специјализирана библиотека со библиотечен фонд од областа на животната средина (брошури, флаери, постери, монографски и периодични публикации, извештаи, планови, ЦД материјали ДВД материјали, ВХС материјали
  Стручни мислења и толкување на резултати од мерења и анализи согласно барањaта на меѓународниот стандард ИСО/ИЕЦ 17 025

Т

 

  Теренски мерења и анализи на параметри од животната средина во примероци од вода, воздух, почва, отпад