Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Број на публикувани услуги: 25
   

Б

 

  Барање за добивање на одобрување за извоз на трупци од меѓни стебла
  Барање за добивање на Одобрение за увоз на семе - мостри
  Барање за добивање Решение со кое се утврдува дека не постојат ветеринарно санитарни пречки за привремен увоз
  Барање за добивање Решение со кое се утврдува дека не постојат ветеринарно санитарни пречки за транзит
  Барање за добивање Решение со кое се утврдува дека не постојат ветеринарно санитарни пречки за Увоз
  Барање за доделување на шумски садници за приватно пошумување
  Барање за запишување во Регистерот на производители на Овошен и лозов саден материјал
  Барање за извоз на трупци и огревни дрва
  Барање за издавање водостопанска согласност
  Барање за издавање на водостопанска дозвола
  Барање за издавање на Решение за вршење на ДДД мерки на растенијата,објектите и превозни средства за сместување и превоз на растенија и производи од растително потекло и дератизација
  Барање за издавање одобрение за увоз на средства за заштита на растенијата
  Барање за издавање Решенија за запишување на вештачки ѓубрива во регистерот на вештачки ѓубрива
  Барање за издавање согласност за увоз на средства за заштита на растенија за научни истражувачки цели
  Барање за полагање на ловечки испит
  Барање за признавање на новостворени, односно одобрување за воведување во производство странски сорти земјоделски растенија
  Барање за упис во регистар за семе и саден материјал-производство,подготовка за трговија,увоз-извоз,трговија на големо и мало со семенски и саден материјал
  Барање за упис во Регистар на индивидуални земјоделци
  Барање за упис во регистерот на правни лица за производство на средства за заштита на растенијата
  Барање за упис во регистерот на правни лица за промет на големо на средства за заштита на растенија
  Барање за упис во регистерот на правни лица за промет на мало на средства за заштита на растенија
  Барање на Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

П

 

  Постапка за основање на водни заедници
  Пријава на пратки што подлежат на фитосанитарен преглед

Ф

 

  Фитосанитарно Уверение за ре-експорт