Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за труд и социјална политика
Број на публикувани услуги: 49
   

Б

 

  Барање за посвојување

В

 

  Водење на второстепена постапка по основ Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
  Вршење инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјалната заштита како професионалн

Д

 

  Деташман на работници во странство врз основа на склучени договори

Е

 

  Еднакви можности и антидискриминација

З

 

  Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст - детски градинки

И

 

  Извештај за реализација на обврските преземени од Европската социјална повелба
  Издавање на лиценци за формирање на агенции за привремени вработувања
  Издавање на одобрение за основање на агенција за посредување при вработување со наплата
  Информации за внатрешно раселени лица
  Информација за вработување на инвалидни лица
  Информација за начинот и условите за регистрација на здруженијата на граѓани во регистарот при Министерството за труд и социјална политика
  Информација за одделни права на азиланти
  Информација за остварување на дневно згрижување како помош на поединец и семејство (сместување во дневен центар)
  Информација за остварување на домашна нега и помош на поединец и семејство
  Информација за остварување на еднократна парична помош и помош во натура
  Информација за остварување на здравствена заштита на корисниците на постојана парична помош, лицата сместени во друго семејство и во установа за социјална заштита и корисниците на паричен надоместок за помош и нега
  Информација за остварување на надоместок за плата за скратено работно време на родител поради нега на хендикепирано дете
  Информација за остварување на паричен надоместок за помош и нега од друго лице
  Информација за остварување на постојана парична помош
  Информација за остварување на сместување во згрижувачко семејство
  Информација за остварување на социјална парична помош на лице способно за работа и социјално необезбедено
  Информација за правото на паричен надоместок за цивилна инвалиднина на цивилните инвалиди од војната и за правото на помош и нега од друго лице

О

 

  Обезбедување на право на еднократна парична помош за новороденче
  Обезбедување на правото за детски додаток
  Обезбедување на правото за посебен додаток
  Обезбедување на родителски додаток за дете
  Одмор и рекреација на деца - детски одмаралишта
  Ослободување од царина за хуманитарни пратки
  Остварување права од социјална заштита
  Остварување право на пензија според билатерални договори

П

 

  Постапка во случај на насилство во бракот и семејството
  Постапка за користење на народни кујни
  Постапка за остварување право од пензиско и инвалидско осигурување
  Постапка за превземање на активности за деца на улица
  Постапка за старателство на малолетни деца без родители и родителска грижа и возрасни лица со делумно или целосно одземена деловна способност
  Постапување по конвенција за правата на детето
  Постапување по Хашка конвенција за меѓународно грабнување на дете
  Право на домување на социјално необезбедени лица-станбено необезбедени: корисници на постојана парична помош и лице без родители или родителска грижа до 18 годишна возраст односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст
  Право на парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, до наполнување на 26 годишна возраст
  Право на социјална заштита и третман на корисници на дрога и членови на семејството-ХИВ/СИДА
  Прашања поврзани со бањско климатска рекреација на корисници на пензија
  Прашања поврзани со времетраење на остварувањеправо на инвалидска,старосна и семејна пензија
  Прашања поврзани со остварување право од пензиско и инвалидско осигурување
  Предбрачно и брачно советување

Р

 

  Работни односи
  Регистрација на асоцијации на синдикати и асоцијации на работодавци
  Регистрација на колективни договори за стопанството

С

 

  Сместување во установа за социјална заштита