Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Централен регистар на Република Македонија
Број на публикувани услуги: 60
   

А

 

  Актуелна состојба на инвестицијата
  Анализа на паричен тек и промени на капиталот

В

 

  Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на микро и мали субјекти доставена во хартиена форма, примена до:
  Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на обврзник кој остварува приходи од самостојна дејност доставена во хартиена форма, примена до:
  Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на средни и големи субјекти доставена во хартиена форма, примена во регистарот на други правни лица до:
  Внесување и обработка на податоци од доставена консолидирана годишна сметка или консолидиран финансиски извештај на:
  Внесување и обработка на податоци од доставена ревидирана годишна сметка или ревидиран финансиски извештај на:
  Внесување и обработка на податоци од доставена ревидирана и одобрена консолидирана годишна сметка или консолидиран финансиски извештај на:

Д

 

  Давање листинг од обработена годишна сметка со листање на истата (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови

Е

 

  Евиденција на работно времe
  Еден збирен податок на ниво на Република Македонија:
  Еден збирен податок од годишни сметки

З

 

  Заверка на фотокопија од решение и други документи за регистрација на директна инвестиција од Министерството за економија

И

 

  Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех согласно Законот за јавни набавки
  Издавање информација од регистар на вложувања во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Македонија
  Издавање на информација
  Информација за економско-финансиска сотојба
  Информација за ново основани субјекти кои започнале со работа во тековната година
  Информација за отворена стечајна постапка или постапка за ликвидација
  Информација за регистрирана дејност
  Информација за структура на приходи по дејност(СПД)
  Информација од регистарот на задолжници
  Историјат за субјектите на упис
  Историјат на задолжница
  Историјат на инвестицијата

Л

 

  Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех)
  Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови на англиски јазик

О

 

  Објава за ликвидација
  Обработка на податоци од годишна сметка на микро и мали субјекти доставена во електронска форма, примена до:
  Обработка на податоци од годишна сметка на обврзник кој остварува приходи од самостојна дејност доставена во електронска форма примена до
  Обработка на податоци од годишна сметка на средни и големи субјекти доставена во електронска форма, примена до:
  Основања,Промени и Бришења
  Отпечаток од скенирани записи
  Отпечаток од скенирани записи
  Оценка на ликвидноста со мислење

П

 

  Податоци од имотен лист преземени од Агенцијата за катастар на недвижности
  Поединечен податок
  Поединечен податок
  Поединечен податок од регистар на годишни сметки
  Поединечен податок од регистар на задолжици
  Потврда од Регистар на казни за сторени кривични дела на правни лица
  Потврда од Регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и забрана за вршење на одделна дејност
  Промена на други податоци за директната инвестиција (адреса, број на пасош, промена на име) кои се вршат заедно со уписот или промената на инвестицијата

С

 

  Сите збирни податоци од годишни сметки
  Скратен исказ од годишна сметка
  Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот

Т

 

  Тековна состојба на субјектот на упис

У

 

  Увид во досие за регистрација на директна инвестиција
  Увид во регистарска влошка и збирка на исправи
  Упис на бришење на вложување во недвижност
  Упис на бришење на вложување во недвижност по итна постапка
  Упис на вложување во недвижност
  Упис на вложување во недвижност по итна постапка
  Упис на директна инвестиција
  Упис на директна инвестиција и промена (промена на вредноста на инвестицијата зголемување, намалување, истапување на инвеститор, запишување на нов инвеститор) - on line
  Упис на основање во електронска форма преку Систем за е-регистрација
  Упис на промена на вложување во недвижност
  Упис на промена на директна инвестиција

Ф

 

  Фотокопија од решение и други документи
  Фотокопија од решение со прилози и збирка на исправи