Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Број на публикувани услуги: 37
   

Б

 

  Барање за болничко лекување во странство (Образец Л1)
  Барање за донесување на решение по поднесено барање за остварување право од задолжително здравстевно осигурување (Образец БД)
  Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување (Образец на барање ПП4)
  Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување, престој во врска со меѓународна-техничка, научна и
  Барање за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремана работа во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјални осигурување)потврда за работници упатени на работа во странство (Образец Д1)
  Барање за издавање на електронска здравствена картичка (Образец БК)
  Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ (Образец Л4)
  Барање за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали или санитетски потрошен материјал (Образец Р1)
  Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови (Образец Р2)
  Барање за надомест (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала (Образец Р4)
  Барање за надомест (рефундација на средства) на патни трошоци (Образец Р3)
  Барање за надомест на средства за извршени здравствени услуги за дијализа во странство (Образец ДС)
  Барање за надомест на средства за искористени здравствени услуги во странство-итен случај (Образец Л3)
  Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ ( Образец Л5)
  Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/ нега (Образец Н1)
  Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање (Образец Н2)
  Барање за ослободување од партиципација (Образец П1)
  Барање за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)- (Образец 1-Барање за БПО)
  Барање за право на специјализирана медицинска рехабилитација (Образец МР1)
  Барање за продолжување на лекување во странство и /или признавање на дополнителни трошоци (Образец Л2)

Е

 

  Евидентирање на обврзник за плаќање на придонес (пријавување)

З

 

  Заверка на потврда за ортопедско помагало

О

 

  Одјава на обврзник за плаќање на придонес
  Одјава од здравствено осигурување ( за физичко лице)

П

 

  Постапување по претставки, предлози
  Потврда - Двојазичен образец за користење на здравствени услуги (давање во натура) за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување
  Потврда за корисник на надоместок на плата - За Годишна даночна пријава ( УЈП)
  Потврда за корисник на надоместок на плата – Општа
  Потврда за неизмирени обврски по основ на неплатен придонес
  Потврда за ослободување на плаќање на партиципација за дете со посебни потреби
  Потврда за ослободување на плаќање на партиципација за корисници на постојана парична помош, лица сместени во установи за социјална заштита
  Потврда за ослободување од плаќање на учество во трошоците за здравствени услуги (партиципација) за крводарители кои дарувале крв над 10 пати
  Потврда за платена партиципација во календарската година ( до поднесувањето на барањето) и колку останува да плати односно да учествува во трошоците за здравстевни услуги
  Потврда за платени придонеси
  Потврда за платени придонеси за здравствено осигурување ( сини картони) за лица кои немаат ЕЗК
  Потврда за статус на осигурено лице (дали лицето е здравствено осигурано или не)
  Пријава - одјава за задолжително здравствено осигурување (ЗО -1)