Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Царинска Управа на РМ
Број на публикувани услуги: 25
   

З

 

  Задолжителна информација за потекло (ЗИП)
  Задолжителна тарифна информација (ЗТИ)

О

 

  Одобрение за царинско складирање
  Одобрение за извоз за облагородување
  Одобрение за крајна употреба
  Одобрение за локално царинење при извоз
  Одобрение за локално царинење при увоз
  Одобрение за овластен испраќач
  Одобрение за овластен примач
  Одобрение за поедноставена постапка за декларирање во царинска постапка за извоз
  Одобрение за поедноставена постапка за декларирање во царинска постапка за пуштање стока во слободен промет
  Одобрение за поедноставена постапка за декларирање при извоз
  Одобрение за поедноставена постапка за декларирање при увоз
  Одобрение за просторија за привремено чување
  Одобрение за увоз за облагородување
  Одобрение за уништување на стока која повредува право на интелектуална сопственост
  Одобрение за употреба на општа гаранција во транзитна постапка
  Одобрение за употреба на општа гаранција за покривање на царински долг во постапки со економски ефект и одложено плаќање
  Одобрение за употреба на пломби од посебен вид
  Одобрение за употреба на посебни товарници

П

 

  Преработка под царинска контрола
  Прифаќање на Барање за преземање на царински дејства за заштита на права од интелектуална сопственост

Р

 

  Решение за враќање на платен царински долг
  Решение за враќање на увозни давачки за стока ставена во постапка на увоз за облагородување со систем на враќање на давачките
  Решение за пресметка на износот на увозни давачки за стока ставена во постапка на привремен увоз со делумно ослободување од плаќање на увозни давачки