Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за економија
Број на публикувани услуги: 17
   

Б

 

  Барање за запишување во Регистерот на марки на тутунски производи
  Барање за запишување во Регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи
  Барање за решение за престанок, времен престанок за вршење на занаетчиска дејност и промена во регистарот на занаетчии

Д

 

  Дозволи за извоз на стоки и технологии со двојна употреба

И

 

  Издавање на дозволи за извоз или увоз на стоки кои се означени со ознака Д8
  Издавање на легитимации за туристички водич, придружник
  Издавање на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци во прометот на мало
  Издавање на лиценци за вршење на туристичка дејност (А,Б и В)
  Издавање на потврда дека предметната опрема не се произведува во РМ
  Издавање на сертификат за краен корисник при увоз на стоки и технологии со двојна употреба

К

 

  Концесии за минерални суровини

Л

 

  Лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор

П

 

  Пријава за минимални технички услови за вршење на трговија

Р

 

  Регистарција на директни инвестиции на нерезиденти во РМ
  Регистрација на директни инвестиции на резиденти во странство
  Решение за исполнување на минимално технички услови за вршење на угостителска дејност
  Решение за категоризација на угостителски објекти