Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Број на публикувани услуги: 16
   

в

 

  врши заверување на семестар
  врши запишување на студентите во прв и втор циклус на студии
  врши запишување на студиска година
  врши испишување од факултет
  врши повторно активирање на прекинати студии
  врши префрлување на студент од една на друга единица при Универзитетот
  врши префрлување од друг универзитет на УКИМ
  врши префрлување од една на друга насока или отсек во рамките на факултетот
  врши префрлување од стара на нова студиска програма
  врши признавање на испити од друг факултет
  врши пријавување на испит
  врши упис на странски студенти

д

 

  дава информации од јавен карактер

и

 

  издава водич низ студиите/ студентски информатор
  издава дипломи за стекнат степен на образование

н

 

  на Универзитетот се организираат студии во три циклуси – степени, во согласност со Болоњската декларација